அபிதான சிந்தாமணி

வைத்தியலிங்கம்பிள்ளை 1527 வைரவாணிபமகருஷிகோத்ரன் அனுபானத்தானும், இலங்கனத் தானும், வைத்தியன்- வோன் வாமபாகத்திற் பிறந்த மருந்தின் வேகத்தாலுண்டாம் துன்பத்தா வன். னும், தான் முன்னுண்டு பழகிய பொருள் வைபாடிகன் - இவன் புத்த ஏகதேசி, களிலுள்ள பேராசை நீக்கத்தானும் உண் இவன் மஞ்சளுஞ் சுண்ணாம்புஞ் சேர்ந்த டாம் துன்பங்களைப் பொறுத்தல். இவ் காலத்து உண்டாஞ் செவ்வண்ணம் போல் வகை ஒழுகினோன், நோய் நீங்கப் பெற்று இந்திரியக் கூட்டத்தில் பிரபஞ்சக் முன்னிழந்த பழைய சுகத்தைப் பெற்று தோன் றுமெனவும், தீபத்தின் நெய்கெட இன்புற்று வாழ்வன். இவ்வகை மோக ஒளிகெடுவதுபோல் இந்திரியங்கள் பங்க நீங்கியவன் சுகசரீரியாய் மாதத் திரண்டு மடைய எல்லாம் சூனியம் ஆம் என்பன். முறை நியமித்த காலங்களில் தமக்கு இளை வைப்பிராசை - மேருவிற்கு மேற்கில் உள்ள யாாயுள்ள மாதரைப் புல்லி, மறுவற்ற வனம். விரோசனம் வருஷத்து இரண்டு முறை வைப்புச்சாக்குகள் - (15) 1. இந்துப்பு கொண்டு, வாரத் திரண்டு முறை சநி புதன் வைப்பு, 2, பொட்டிலுப்புவைப்பு, 3. களில் தைலந் தலைக்கிட்டு வெந்நீரிலாடி வெங்காரவைப்பு, 4. துரிசுவைப்பு, 5. உண்ணுங்கால் புளித்த தயிர், காய்ச்சுப் எவாட்சாரவைப்பு, 6. வாசாரவைப்பு, பால், நீர்மோர், உருக்கு நெய், வெந்நீர், 7. சத்திச்சாரவைப்பு, 8. ஏகாம்பச்சார சாதத்தில் அரைவயிறு உண்டு கால்வயிறு வைப்பு, 9. கெந்தியுப்புவைப்பு, 10. திலா வெந்நீர் அன்னமுண்டபின் உட்கொண்டு, லவணவைப்பு, 11. கெந்திலவணவைப்பு, ஜீரணமாகாப் பொருள்களை விலக்கி, மெல் 12, காய்ச்சுலவணவைப்பு, 13. பிடால லெனத்தின் பொருள்களை மென்று தின்று, வணவைப்பு, 14, சிந்தலவணவைப்பு, வாய் கைகால் அலம்பிச் சற்று உலாவிப், 15. காசிலவணவைப்பு. பகலாயின் நித்திரை செய்யாது காரியங் வையாக்கிரம் உதயணன் யூகிக்கு கொடு களைக் கவனித்து இரவாயின் காலத்தி த்த தேர். (பெ. கதை) லுறங்கி உஷக்காலத்தில் எழுந்திருக்க வையாபிகர் அகத்தியர் மாணாக்கருள் வேண்டும். இதுவே வைத்தியமாம். ஒருவர். வைத்தியலிங்கம் பிள்ளை - இவரூர் யாழ்ப் வையாவிக்கோ பெரும்பேகன் பாணத்துள்ள வல்லிபட்டித்துறை, நல்லூரில் ஆவியர் குடியிற் பிறந்தவன், யம் சைவம். காலம் பத்தொன்பதாம் கடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன், மலை நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி. சிவசம்புப் புல நாட்டுத் தலைவன். தன் பத்தினியாகிய கண் வர் மாணவர். சிந்தாமணி நிகண்டு முதலி ணகியைத் துறந்ததால் கபிலரால் இரந்து யனவும், கந்தரலங்கார முதலிய உரை நூல் பாடப் பட்டவன். மயிலுக்குப் போர்வை களும், சைவமகத்துவ பாநு முதலிய கண் கொடுத்தவன். இவன் பரணர், சபிலர், டன நூல்களும் இயற்றினவர். சீர்செறி வன்பாணர், அரிசில்கிழார், பெருங்குன் செஞ்சடைக்கட் டிகழ்மதிப் பிளவு தாங் றூர்க்கிழார் முதலியோரால் புகழ்ந்து கும், ஏர்செறி கரிமுகன்ற னினை மல பாடப் பெற்றான். (புற - நா.) ரடியை யேத்தி, நேர்செறி இளைஞரோர் வையை - வைகையைக் காண்க, சொற் கொருபொருணேரா யோசப், பார் வைரவம் - ஒருமதம். இம்மதத்தவர்க்குச் செறி நிகண்டு சிந்தா மணியெனப் பகர்வ சைவசமயக்கொள்கைகள் பலவும் ஒப்பு, னொன்றே - என்பது சிந்தாமணி நிகண்டு இம்மதத்திற்குச் சிவமூர்த்தி தமருகம் தரி காப்புச்செய்யுள், த்தமூர்த்தியாய் அருள் செய்வர். (தத்துவ.) வைத்ருதிவியதிபாத பாபாம்சக தோஷாப வாதம் - ஆதித்யன் உச்சத்தும், ஆட்சி வைரவர் - மார்த்தாண்ட பைரவர், ஆனந்த யினும் நிற்க பூர்வபக்ஷ த்துச் சந்திரன் பல பைரவர், பிரமோதபைரவர் எனப் பலரா வாராய்ச்சுபாம்சத்து நின்ற பொழுது வைதி வர். இவர்கள் மணித்வீப சக்ராலய காவலர். ருதி வியதிபாத தோஷமில்லை. பாபாம்ச (சிவா.) கேதனனாய் நின்ற சந்திரனுக்கு அவ்வம் வைரவன் - பைாவனைக்காண்க. காளியைக் சாதிபதி ங,சு, கக இவ்விடங்களில் நிற்கில் காண்க, அந்நாளில் பாபாம்சக தோஷ மில்லையாம். வைரவாணிபமகருஷிகோதரன் -வைசிய (வி தானமாலை.) முதல்வரில் ஒருவன் வளையாபதி காரான சம்
வைத்தியலிங்கம்பிள்ளை 1527 வைரவாணிபமகருஷிகோத்ரன் அனுபானத்தானும் இலங்கனத் தானும் வைத்தியன்- வோன் வாமபாகத்திற் பிறந்த மருந்தின் வேகத்தாலுண்டாம் துன்பத்தா வன் . னும் தான் முன்னுண்டு பழகிய பொருள் வைபாடிகன் - இவன் புத்த ஏகதேசி களிலுள்ள பேராசை நீக்கத்தானும் உண் இவன் மஞ்சளுஞ் சுண்ணாம்புஞ் சேர்ந்த டாம் துன்பங்களைப் பொறுத்தல் . இவ் காலத்து உண்டாஞ் செவ்வண்ணம் போல் வகை ஒழுகினோன் நோய் நீங்கப் பெற்று இந்திரியக் கூட்டத்தில் பிரபஞ்சக் முன்னிழந்த பழைய சுகத்தைப் பெற்று தோன் றுமெனவும் தீபத்தின் நெய்கெட இன்புற்று வாழ்வன் . இவ்வகை மோக ஒளிகெடுவதுபோல் இந்திரியங்கள் பங்க நீங்கியவன் சுகசரீரியாய் மாதத் திரண்டு மடைய எல்லாம் சூனியம் ஆம் என்பன் . முறை நியமித்த காலங்களில் தமக்கு இளை வைப்பிராசை - மேருவிற்கு மேற்கில் உள்ள யாாயுள்ள மாதரைப் புல்லி மறுவற்ற வனம் . விரோசனம் வருஷத்து இரண்டு முறை வைப்புச்சாக்குகள் - ( 15 ) 1. இந்துப்பு கொண்டு வாரத் திரண்டு முறை சநி புதன் வைப்பு 2 பொட்டிலுப்புவைப்பு 3 . களில் தைலந் தலைக்கிட்டு வெந்நீரிலாடி வெங்காரவைப்பு 4. துரிசுவைப்பு 5 . உண்ணுங்கால் புளித்த தயிர் காய்ச்சுப் எவாட்சாரவைப்பு 6. வாசாரவைப்பு பால் நீர்மோர் உருக்கு நெய் வெந்நீர் 7. சத்திச்சாரவைப்பு 8. ஏகாம்பச்சார சாதத்தில் அரைவயிறு உண்டு கால்வயிறு வைப்பு 9. கெந்தியுப்புவைப்பு 10. திலா வெந்நீர் அன்னமுண்டபின் உட்கொண்டு லவணவைப்பு 11. கெந்திலவணவைப்பு ஜீரணமாகாப் பொருள்களை விலக்கி மெல் 12 காய்ச்சுலவணவைப்பு 13. பிடால லெனத்தின் பொருள்களை மென்று தின்று வணவைப்பு 14 சிந்தலவணவைப்பு வாய் கைகால் அலம்பிச் சற்று உலாவிப் 15. காசிலவணவைப்பு . பகலாயின் நித்திரை செய்யாது காரியங் வையாக்கிரம் உதயணன் யூகிக்கு கொடு களைக் கவனித்து இரவாயின் காலத்தி த்த தேர் . ( பெ . கதை ) லுறங்கி உஷக்காலத்தில் எழுந்திருக்க வையாபிகர் அகத்தியர் மாணாக்கருள் வேண்டும் . இதுவே வைத்தியமாம் . ஒருவர் . வைத்தியலிங்கம் பிள்ளை - இவரூர் யாழ்ப் வையாவிக்கோ பெரும்பேகன் பாணத்துள்ள வல்லிபட்டித்துறை நல்லூரில் ஆவியர் குடியிற் பிறந்தவன் யம் சைவம் . காலம் பத்தொன்பதாம் கடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன் மலை நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி . சிவசம்புப் புல நாட்டுத் தலைவன் . தன் பத்தினியாகிய கண் வர் மாணவர் . சிந்தாமணி நிகண்டு முதலி ணகியைத் துறந்ததால் கபிலரால் இரந்து யனவும் கந்தரலங்கார முதலிய உரை நூல் பாடப் பட்டவன் . மயிலுக்குப் போர்வை களும் சைவமகத்துவ பாநு முதலிய கண் கொடுத்தவன் . இவன் பரணர் சபிலர் டன நூல்களும் இயற்றினவர் . சீர்செறி வன்பாணர் அரிசில்கிழார் பெருங்குன் செஞ்சடைக்கட் டிகழ்மதிப் பிளவு தாங் றூர்க்கிழார் முதலியோரால் புகழ்ந்து கும் ஏர்செறி கரிமுகன்ற னினை மல பாடப் பெற்றான் . ( புற - நா . ) ரடியை யேத்தி நேர்செறி இளைஞரோர் வையை - வைகையைக் காண்க சொற் கொருபொருணேரா யோசப் பார் வைரவம் - ஒருமதம் . இம்மதத்தவர்க்குச் செறி நிகண்டு சிந்தா மணியெனப் பகர்வ சைவசமயக்கொள்கைகள் பலவும் ஒப்பு னொன்றே - என்பது சிந்தாமணி நிகண்டு இம்மதத்திற்குச் சிவமூர்த்தி தமருகம் தரி காப்புச்செய்யுள் த்தமூர்த்தியாய் அருள் செய்வர் . ( தத்துவ . ) வைத்ருதிவியதிபாத பாபாம்சக தோஷாப வாதம் - ஆதித்யன் உச்சத்தும் ஆட்சி வைரவர் - மார்த்தாண்ட பைரவர் ஆனந்த யினும் நிற்க பூர்வபக்ஷ த்துச் சந்திரன் பல பைரவர் பிரமோதபைரவர் எனப் பலரா வாராய்ச்சுபாம்சத்து நின்ற பொழுது வைதி வர் . இவர்கள் மணித்வீப சக்ராலய காவலர் . ருதி வியதிபாத தோஷமில்லை . பாபாம்ச ( சிவா . ) கேதனனாய் நின்ற சந்திரனுக்கு அவ்வம் வைரவன் - பைாவனைக்காண்க . காளியைக் சாதிபதி சு கக இவ்விடங்களில் நிற்கில் காண்க அந்நாளில் பாபாம்சக தோஷ மில்லையாம் . வைரவாணிபமகருஷிகோதரன் -வைசிய ( வி தானமாலை . ) முதல்வரில் ஒருவன் வளையாபதி காரான சம்