அபிதான சிந்தாமணி

வைதருப்பநெறி 1525 வைத்தியநாதமுனிவர் குமரி, river Dear Cattack in the province of 2 விதேகம் மிதிலை. இந்நாடாண் Orissa டோன் குமாரி, சீதாபிராட்டிக்கும் பெயர். 2. பிதுர்க்களுக்குச் சுதையிடம் பிறந்த வைத்தமாநிதியார் எழுபத்தினாலு சிம்மா சனாதிபதிகளில் ஒருவர். (குரு பரம்பரை). 3. யமபுர வழியில் உள்ள நதி, (600) வைத்தியநாத தேசிகர் இவரூர் சோழ யோசனை அகலமுள்ளது. நீர் இன்றி, சீ, நாட்டிலே சப்தவிடங்க க்ஷேத்திரங்களில் இரத்தங்களால் நிறைந்துள்ளது. உலகத் ஒன்றாகிய திருவாரூர். அபிஷேகஸ்தர் தில் கோ தானஞ் செய்தவனை இவ்விடம் குலம், காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் ஒரு பசு வந்து தாங்கிச் சென்று அக்கரை பிற் பகுதி. வன்மீகநாத தேசிகரின் யில் விடும். மைந்தர், படிக்காசுப் புலவர், சதாசிவதேசி வைதருப்பநெறி - இது செய்யுளினெறியு கர், ஒப்பிலாமணி தேசிகர், திருவேங்கட ளொன்று. இது செறிவு, தெளிவு, சம நாதர் முதலியோரின் ஆசிரியர். தொல் னிலை, இன்பம், ஒழுகிசை, உதாரம், உய்த் காப்பியம் முதலிய இலக்கணங்களையும் தலில் பொருண்மை, காந்தம், வலி, சமாதி சங்கச் சான்றோர் இலக்கியங்களையும் நன்கு என்ற பத்துக் குணங்ளு முயிராகப் புலப் கற்றவர். எழுத்து, சொல், பொருள், படுவது. (தண்டி.) அணி, யாப்பு என்ற ஐந்திலக்கணங்களையும் வைதர்பி - சகரராஜன் மனைவியாகிய கே அமைத்துச் சூத்திரமும் உரையுமாக இலக் சினி. இவர்களுக்கு அறுபத்து ஆறாயிரம் கண விளக்கம் என்னும் சிறந்த இலக்கண பிள்ளைகள். நூல் இயற்றியவர். இது குட்டித் தொல் வைதர்ப்பன் ஒரு அரசன், இவன் தேவி காப்பியம் எனப் பெயர் பெற்று சென்ற சந்திரிகை. இவர்கள் கிருதமாலை யென் ஒரைம்பதாண்டுக்கு முன்வரையிற் பெரும் னும் வனத்தி லிருந்து அவிநாசித்தலம் புலவர்களாலும் படிக்கப்பட்டதொரு எல். வந்து பல திருப்பணிகள் செய்வித்துப் இதனை யன்றி நல்லூர்ப்புராணம், வாட் புத்திரப்பேறு பெற்றனர். போக்கிப் புராணம் முதலிய புராணங்க வைதர்ப்பி-விதர்ப்பராசன் பெண்; இவள் ளும், பாசவதைப்பானி, திருவாரூர்ப்பன் முன் பிறப்பில் புரஞ்சயன். இவள் மலை மணிமாலை, மயிலம் பிள்ளைத் தமிழ்போன்ற பத்துவசனை மணந்து அவன் தவத்தில் பல சிறு நூல்களும் இயற்றியவர். அந்தகக் இறக்க விசனமடைந்து இருக்கையில் கவி வீரராகவ முதலியார் போன்றோல் அவிக்யாதரரால் முன் பிறப்புணர்த்த புகழ்ந்து பாடப்பட்டவர். ஐம்பதின்மர் உணர்ந்து ஞானமடைந்தவள். சங்கத்தாராகி விடாரோ, நாற்பத் தொன் வைதரீமியசமை - வை தர்மியத்தாலே ஏது பதின்மரென்றே யுரைப்பாரோ இம்பர் வை தூஷிக்கும் உத்தரம். (வேற்றியல்பு.) புகழ், வன்மீக நாதனருள் வைத்தியநாதன் வைதானர் - சாதுகாரணர் மாணாக்கர். புடவி, தன்மீதர் நாட்சரித்தக் கால்.? வைதிகசாத்திரம் ஆறு - மீமாம்சை, நியா என்று கவி வீரராகவ முதலியாரால் புகழ் யம், வைசேஷிகம், சாங்கியம், யோகம், ந்து பாடப்பட்டவர். பொம்மயபாளையம் வேதாந்தம் என்பன. சிவஞான பாலையசித்தர் மீது பாசவதைப் வைதிசம் - ஒரு பட்டணம், சத்துருகான் பாணி பாடிச் சன்மானம் பெற்றவர். குமானாகிய சத்துருகாதி ஆண்டது. 'காவா யெனச்சிறு தெய்வந் தனைத்தினங் வைதிருதி - 1. பதினொரா மன்வந்தரத்து கைதொழுது, நாவாய் தழும்பப் புகழ்க் இந்திரன், தென் பயன் கதி நாடின் மும்மைத், தேவா 2. தர்மசேது வென்னும் விஷ்ணு அம் யத் தேவிற்கும் கோவாய்மணிப் பொற்சிங் சத்தின் தாய், கா தனஞ்சேர், பூவாய்மதிக் கண்ணியாரூர்ப் வைதிருதிகள் - விதிர்த்தியினுடைய குமாரர். பிரான் பதம் போற்றுமினே.' என்பது திரு வைதேகன்-1, (சூ ) நிமியைக் காண்க. வாரூர்ப் பன்மணிமாலை, 2. அரசப் பெண்ணினை வணிகன் வைத்தியநாதமுனிவர் - 1. இவர் யாழ்ப் கூடப் பிறந்த குமாரன், அந்தப்புரக் பாணத்துள்ள அளவெட்டியெனும் இடத் சாவற்றொழில், (மது.) வேளாண்சைவர். வடநூல் தமிழ் வைதேகி-1. சதாங்கன் தேவி. குமாரன் நூல்களில் வல்லவர். தமிழில் வியாக்ர அச்வமேதன், பாத புராணம் பாடியவர். தவர்.
வைதருப்பநெறி 1525 வைத்தியநாதமுனிவர் குமரி river Dear Cattack in the province of 2 விதேகம் மிதிலை . இந்நாடாண் Orissa டோன் குமாரி சீதாபிராட்டிக்கும் பெயர் . 2. பிதுர்க்களுக்குச் சுதையிடம் பிறந்த வைத்தமாநிதியார் எழுபத்தினாலு சிம்மா சனாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குரு பரம்பரை ) . 3. யமபுர வழியில் உள்ள நதி ( 600 ) வைத்தியநாத தேசிகர் இவரூர் சோழ யோசனை அகலமுள்ளது . நீர் இன்றி சீ நாட்டிலே சப்தவிடங்க க்ஷேத்திரங்களில் இரத்தங்களால் நிறைந்துள்ளது . உலகத் ஒன்றாகிய திருவாரூர் . அபிஷேகஸ்தர் தில் கோ தானஞ் செய்தவனை இவ்விடம் குலம் காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் ஒரு பசு வந்து தாங்கிச் சென்று அக்கரை பிற் பகுதி . வன்மீகநாத தேசிகரின் யில் விடும் . மைந்தர் படிக்காசுப் புலவர் சதாசிவதேசி வைதருப்பநெறி - இது செய்யுளினெறியு கர் ஒப்பிலாமணி தேசிகர் திருவேங்கட ளொன்று . இது செறிவு தெளிவு சம நாதர் முதலியோரின் ஆசிரியர் . தொல் னிலை இன்பம் ஒழுகிசை உதாரம் உய்த் காப்பியம் முதலிய இலக்கணங்களையும் தலில் பொருண்மை காந்தம் வலி சமாதி சங்கச் சான்றோர் இலக்கியங்களையும் நன்கு என்ற பத்துக் குணங்ளு முயிராகப் புலப் கற்றவர் . எழுத்து சொல் பொருள் படுவது . ( தண்டி . ) அணி யாப்பு என்ற ஐந்திலக்கணங்களையும் வைதர்பி - சகரராஜன் மனைவியாகிய கே அமைத்துச் சூத்திரமும் உரையுமாக இலக் சினி . இவர்களுக்கு அறுபத்து ஆறாயிரம் கண விளக்கம் என்னும் சிறந்த இலக்கண பிள்ளைகள் . நூல் இயற்றியவர் . இது குட்டித் தொல் வைதர்ப்பன் ஒரு அரசன் இவன் தேவி காப்பியம் எனப் பெயர் பெற்று சென்ற சந்திரிகை . இவர்கள் கிருதமாலை யென் ஒரைம்பதாண்டுக்கு முன்வரையிற் பெரும் னும் வனத்தி லிருந்து அவிநாசித்தலம் புலவர்களாலும் படிக்கப்பட்டதொரு எல் . வந்து பல திருப்பணிகள் செய்வித்துப் இதனை யன்றி நல்லூர்ப்புராணம் வாட் புத்திரப்பேறு பெற்றனர் . போக்கிப் புராணம் முதலிய புராணங்க வைதர்ப்பி - விதர்ப்பராசன் பெண் ; இவள் ளும் பாசவதைப்பானி திருவாரூர்ப்பன் முன் பிறப்பில் புரஞ்சயன் . இவள் மலை மணிமாலை மயிலம் பிள்ளைத் தமிழ்போன்ற பத்துவசனை மணந்து அவன் தவத்தில் பல சிறு நூல்களும் இயற்றியவர் . அந்தகக் இறக்க விசனமடைந்து இருக்கையில் கவி வீரராகவ முதலியார் போன்றோல் அவிக்யாதரரால் முன் பிறப்புணர்த்த புகழ்ந்து பாடப்பட்டவர் . ஐம்பதின்மர் உணர்ந்து ஞானமடைந்தவள் . சங்கத்தாராகி விடாரோ நாற்பத் தொன் வைதரீமியசமை - வை தர்மியத்தாலே ஏது பதின்மரென்றே யுரைப்பாரோ இம்பர் வை தூஷிக்கும் உத்தரம் . ( வேற்றியல்பு . ) புகழ் வன்மீக நாதனருள் வைத்தியநாதன் வைதானர் - சாதுகாரணர் மாணாக்கர் . புடவி தன்மீதர் நாட்சரித்தக் கால் . ? வைதிகசாத்திரம் ஆறு - மீமாம்சை நியா என்று கவி வீரராகவ முதலியாரால் புகழ் யம் வைசேஷிகம் சாங்கியம் யோகம் ந்து பாடப்பட்டவர் . பொம்மயபாளையம் வேதாந்தம் என்பன . சிவஞான பாலையசித்தர் மீது பாசவதைப் வைதிசம் - ஒரு பட்டணம் சத்துருகான் பாணி பாடிச் சன்மானம் பெற்றவர் . குமானாகிய சத்துருகாதி ஆண்டது . ' காவா யெனச்சிறு தெய்வந் தனைத்தினங் வைதிருதி - 1. பதினொரா மன்வந்தரத்து கைதொழுது நாவாய் தழும்பப் புகழ்க் இந்திரன் தென் பயன் கதி நாடின் மும்மைத் தேவா 2. தர்மசேது வென்னும் விஷ்ணு அம் யத் தேவிற்கும் கோவாய்மணிப் பொற்சிங் சத்தின் தாய் கா தனஞ்சேர் பூவாய்மதிக் கண்ணியாரூர்ப் வைதிருதிகள் - விதிர்த்தியினுடைய குமாரர் . பிரான் பதம் போற்றுமினே . ' என்பது திரு வைதேகன் -1 ( சூ ) நிமியைக் காண்க . வாரூர்ப் பன்மணிமாலை 2. அரசப் பெண்ணினை வணிகன் வைத்தியநாதமுனிவர் - 1. இவர் யாழ்ப் கூடப் பிறந்த குமாரன் அந்தப்புரக் பாணத்துள்ள அளவெட்டியெனும் இடத் சாவற்றொழில் ( மது . ) வேளாண்சைவர் . வடநூல் தமிழ் வைதேகி -1 . சதாங்கன் தேவி . குமாரன் நூல்களில் வல்லவர் . தமிழில் வியாக்ர அச்வமேதன் பாத புராணம் பாடியவர் . தவர் .