அபிதான சிந்தாமணி

வைசம்பாயனன் 1523 வைசியர் அன்ன ஜயனுக்கு வியாசர் உபதேசத்தால் பாரதம் களையும் சாக்குகளின் சாராசாரங்களை அருளிச்செய்தவர். யசுர்வேதி. இவர் யும் அறியவேண்டியது. எல்லா விதை மாணாக்கர் யாஞ்ஞவற்கர் முதலிய கால் களையும் அது விதைக்குங் காலத்தையும் வற்கரைக் கோபித்தவர். இவரை நிலத்தின் குண தோஷங்களையும் படி ஒருமுறை பிரமகத்தி பற்றியது. மாணாக் தராசு இவைகளில் உள்ள தந்திரஉபாயங் கர்கள் அதனையேற்று இவரை அதினின்று களையும் அறியவேண்டியது. ஒரே சாக் தின் ஏற்றத் தாழ்வு, சரக்கை இவ்வளவு வைசம்பாயனன் - சண்டாள கன்னிகை காலம் வைத்திருந்தால் இவ்வளவு விலை சூத்திரக மன்னவனிடம் கொணர்ந்த களி; ஏறும் குறையும் என்னும் முற்றாராய்ச்சியை மகாசுவேதைமீது காதல் கொண்ட புண்ட யும் இந்தத்தேசத்தில் புல் தண்ணீர் இருப் ரிகன் வைசம்பாயனனாகப் பிறந்து சாபத் பதால் பசுக்கள் விருத்தி அடையும் என்ப தாற் கிளியாயினன். தையும் அறியவேண்டியது. பயிர்வேலே வைசவ்வை - ஒரு அந்தரங்க சிவபக்தி செய்வோருக்கும் மாடுமேய்ப்போருக்கும் யுள்ள வீரசைவத் தவப்பெண். இவள் தேசகாலம் இவற்றிற்குத் தக்கபடி சம்ப கணவன் சைநன். இவள் கணவன் சொற் ளம் கொடுக்கவேண்டியது. பலதேச படி பல பண்ணிகாரங்கள் அறுசுவைப் பாஷைகளை அறியவேண்டியது. பதார்த்தங்கள் அன்னமுதலியவை சைடு மாக வியாபாரஞ்செய்து பொருளை விரு சந்நியாசிகளுக்கு விருந்திடச் சமைக்கை த்திசெய்ய முயலவேண்டியது. யில், இவை சிவநேசர்க்குப் படைப்பின் தானஞ் செய்யவேண்டியது. (மது.) புண்ணியமாமே என்று நினைத்து வருந்தி வைசியர் - 1. மூன்றாம் வருணத்தவர். னள். தெய்வச்செயலால் கணவனும் சந் 2. (கூ) தனவைசியர், பூவைசியர், கோ நியாசிகளை அழைக்க நீங்கினன். வைசியர், என்பார் முறையே வணிகர், கருத்துணர்ந்த சிவமூர்த்தி ஒரு சங்கமராய் உழவர் இடையர் எனப்படுவர். இவர்க்கு அவ்விடம் எழுந்தருளினர். ஒளவை எதிர் முறையே பொருளீட்டல், பயிர்செய்தல், கொண்டழைத்துத் தான் சமைத்த அன்ன ஆன்காத்தல் தொழில். முதலியவற்றை அளித்தனள். அத்தரு 3. இவர் பிரதமஸ்தானாதி (ஙசு) ஸ்தா ணத்தில் கணவன் சைநசந்நியாசிகளுடன் னபரியந்தமான எண்களை யறிந்து வந்து சங்கமரைக்கண்டு மனம் பொறாது (எக) ரூபம், பூமியாதி சமிஜ்ஞை 2 வது மனைவியைப் புடைத்தனன், அத்தருணத் துவந்துவ துவிதம், உ. (துவய) விதிய, தில் சிவமூர்த்தி மறைந்தனர். யுக்ம, யுகள, யுக, உபய, பாகு, பாத, பசு, அடித்த அடி ஒன்றேனும் அவள் மீது நயனாதி, சமிஞ்ஞை, ங. (திரய) திரு பட்டிலது. அவ்வடிகள் முழுதும் சைக திய, ஹா, நயன, அக்கினி, புராதி, சமி சந்நியாசிகள் மீது பட அவர்கள் வருந்தி ஞ்ஞை, ச. (சதுர்த்தி) வேத, வர்ண, ஆச் இவை சவ்வையை அடித்ததால் நேரிட் சிரமாதி, சமிஞ்ஞை, 6. (பஞ்ச) ஹா, தீங்கென்றனர். புருஷன் இவள் எனக்கு வக்தா, கஷாய, விருத, இந்திரிய, விஷய, ஆகாளென்று விலக்க ஒளவை சைநவிக்கிர பாண, பாண்டவ, பூதாதி, சமிஞ்ஞை, கத்திடம் சென்று சிவமூர்த்தியாக அதனை (ஷ) பாவ, ராஜாங்க, இருது, ஸ, எண்ணி வணங்கினள். ஸ்கந்த முச, வேதாங்க, வர்ண கர்ம, தர்ச மாயிற்று, வைசவ்வை களிப்படைந்தனள். னாதி, சமிஞ்ஞை, எ. (சத்த) முனி, கிரி, வைசாலின் -- விசாலன் குமாரி, அவீக்ஷித் தானாங்க, ராசாங்க, துரக, தாது, தைக் காண்க. ங்க, ஸ்வா, சாகராதி, சமிஞ்ஞை, அ. வைசியதருமம் - இவன் உபநயனம் முதலிய (அஷ்ட) வசு, திக்கு, கஜ, மத, விசாா, சமஸ்காரம் செய்து கொண்டு பசுவைக் காமாதி, சமிஞ்ஞை. சு. (நவ) திரவிய நிதி, காப்பதிலும் பயிர் முதலிய ஜீவனவிர்த்தி கிரக, பத்தாதிசமிஞ்ஞை. 40. (தச) பிந்து, யிலும் முயலவேண்டும். பசுக்களைக் காத் சூனிய, நாஸ்தி, அவதார, ககனாதி, சமி தல்வேண்டும். முத்து நவமணி உலோகம் ஞ்ஞை, இவை முதலான சமிஞ்ஞைகளை வஸ்திரம் கற்பூரம் முதலிய வாசனைத்திர யும் அறிந்து எண்ணல், எடுத்தல், முகத் வியம் உப்பு முதலிய இரசத்திரவியம் தல், நீட்டலாதி அளவைகள் அறிந்து, இவற்றிற்குப் பலதேசங்களில் உள்ள விலை சவர்ணத்தின் மாற்று, பிரவானத்தின் கழ 4. அவளை அது சிவலிங்க சாபா
வைசம்பாயனன் 1523 வைசியர் அன்ன ஜயனுக்கு வியாசர் உபதேசத்தால் பாரதம் களையும் சாக்குகளின் சாராசாரங்களை அருளிச்செய்தவர் . யசுர்வேதி . இவர் யும் அறியவேண்டியது . எல்லா விதை மாணாக்கர் யாஞ்ஞவற்கர் முதலிய கால் களையும் அது விதைக்குங் காலத்தையும் வற்கரைக் கோபித்தவர் . இவரை நிலத்தின் குண தோஷங்களையும் படி ஒருமுறை பிரமகத்தி பற்றியது . மாணாக் தராசு இவைகளில் உள்ள தந்திரஉபாயங் கர்கள் அதனையேற்று இவரை அதினின்று களையும் அறியவேண்டியது . ஒரே சாக் தின் ஏற்றத் தாழ்வு சரக்கை இவ்வளவு வைசம்பாயனன் - சண்டாள கன்னிகை காலம் வைத்திருந்தால் இவ்வளவு விலை சூத்திரக மன்னவனிடம் கொணர்ந்த களி ; ஏறும் குறையும் என்னும் முற்றாராய்ச்சியை மகாசுவேதைமீது காதல் கொண்ட புண்ட யும் இந்தத்தேசத்தில் புல் தண்ணீர் இருப் ரிகன் வைசம்பாயனனாகப் பிறந்து சாபத் பதால் பசுக்கள் விருத்தி அடையும் என்ப தாற் கிளியாயினன் . தையும் அறியவேண்டியது . பயிர்வேலே வைசவ்வை - ஒரு அந்தரங்க சிவபக்தி செய்வோருக்கும் மாடுமேய்ப்போருக்கும் யுள்ள வீரசைவத் தவப்பெண் . இவள் தேசகாலம் இவற்றிற்குத் தக்கபடி சம்ப கணவன் சைநன் . இவள் கணவன் சொற் ளம் கொடுக்கவேண்டியது . பலதேச படி பல பண்ணிகாரங்கள் அறுசுவைப் பாஷைகளை அறியவேண்டியது . பதார்த்தங்கள் அன்னமுதலியவை சைடு மாக வியாபாரஞ்செய்து பொருளை விரு சந்நியாசிகளுக்கு விருந்திடச் சமைக்கை த்திசெய்ய முயலவேண்டியது . யில் இவை சிவநேசர்க்குப் படைப்பின் தானஞ் செய்யவேண்டியது . ( மது . ) புண்ணியமாமே என்று நினைத்து வருந்தி வைசியர் - 1. மூன்றாம் வருணத்தவர் . னள் . தெய்வச்செயலால் கணவனும் சந் 2. ( கூ ) தனவைசியர் பூவைசியர் கோ நியாசிகளை அழைக்க நீங்கினன் . வைசியர் என்பார் முறையே வணிகர் கருத்துணர்ந்த சிவமூர்த்தி ஒரு சங்கமராய் உழவர் இடையர் எனப்படுவர் . இவர்க்கு அவ்விடம் எழுந்தருளினர் . ஒளவை எதிர் முறையே பொருளீட்டல் பயிர்செய்தல் கொண்டழைத்துத் தான் சமைத்த அன்ன ஆன்காத்தல் தொழில் . முதலியவற்றை அளித்தனள் . அத்தரு 3. இவர் பிரதமஸ்தானாதி ( ஙசு ) ஸ்தா ணத்தில் கணவன் சைநசந்நியாசிகளுடன் னபரியந்தமான எண்களை யறிந்து வந்து சங்கமரைக்கண்டு மனம் பொறாது ( எக ) ரூபம் பூமியாதி சமிஜ்ஞை 2 வது மனைவியைப் புடைத்தனன் அத்தருணத் துவந்துவ துவிதம் . ( துவய ) விதிய தில் சிவமூர்த்தி மறைந்தனர் . யுக்ம யுகள யுக உபய பாகு பாத பசு அடித்த அடி ஒன்றேனும் அவள் மீது நயனாதி சமிஞ்ஞை . ( திரய ) திரு பட்டிலது . அவ்வடிகள் முழுதும் சைக திய ஹா நயன அக்கினி புராதி சமி சந்நியாசிகள் மீது பட அவர்கள் வருந்தி ஞ்ஞை . ( சதுர்த்தி ) வேத வர்ண ஆச் இவை சவ்வையை அடித்ததால் நேரிட் சிரமாதி சமிஞ்ஞை 6. ( பஞ்ச ) ஹா தீங்கென்றனர் . புருஷன் இவள் எனக்கு வக்தா கஷாய விருத இந்திரிய விஷய ஆகாளென்று விலக்க ஒளவை சைநவிக்கிர பாண பாண்டவ பூதாதி சமிஞ்ஞை கத்திடம் சென்று சிவமூர்த்தியாக அதனை ( ) பாவ ராஜாங்க இருது எண்ணி வணங்கினள் . ஸ்கந்த முச வேதாங்க வர்ண கர்ம தர்ச மாயிற்று வைசவ்வை களிப்படைந்தனள் . னாதி சமிஞ்ஞை . ( சத்த ) முனி கிரி வைசாலின் -- விசாலன் குமாரி அவீக்ஷித் தானாங்க ராசாங்க துரக தாது தைக் காண்க . ங்க ஸ்வா சாகராதி சமிஞ்ஞை . வைசியதருமம் - இவன் உபநயனம் முதலிய ( அஷ்ட ) வசு திக்கு கஜ மத விசாா சமஸ்காரம் செய்து கொண்டு பசுவைக் காமாதி சமிஞ்ஞை . சு . ( நவ ) திரவிய நிதி காப்பதிலும் பயிர் முதலிய ஜீவனவிர்த்தி கிரக பத்தாதிசமிஞ்ஞை . 40. ( தச ) பிந்து யிலும் முயலவேண்டும் . பசுக்களைக் காத் சூனிய நாஸ்தி அவதார ககனாதி சமி தல்வேண்டும் . முத்து நவமணி உலோகம் ஞ்ஞை இவை முதலான சமிஞ்ஞைகளை வஸ்திரம் கற்பூரம் முதலிய வாசனைத்திர யும் அறிந்து எண்ணல் எடுத்தல் முகத் வியம் உப்பு முதலிய இரசத்திரவியம் தல் நீட்டலாதி அளவைகள் அறிந்து இவற்றிற்குப் பலதேசங்களில் உள்ள விலை சவர்ணத்தின் மாற்று பிரவானத்தின் கழ 4 . அவளை அது சிவலிங்க சாபா