அபிதான சிந்தாமணி

வேற்றுமை 1520 வைகாநஸம் கொள்ளுவது. வடபா அர்த்தாந்திர நியாயாலங்காரம் என்பர் வட வை நூலார். (தண்டி) வைகாலிகம்- பெண்பிள்ளை ரோகத்தாலாக வேற்றுமை - பெயர்ப்பொருளை வேறுபடுத் துவது. அது எட்டு வகைப்படும். அவற்றில் மீறும் வேறு காரணத்தாவாயினும் மூப்புக் தமக்கென உருபுள்ளவை ஆறு வேற்றுமை இவளுக்கு மாதவிடாய் கள், முதல்வேற்றுமை எட்டாம் வேற் தோடமில்லை (பரா.மி.) வைகர்ணம் றுமைகளுக்கு உருபுகள் இல்லை. முதல் திருப்பாற் கடலின் வேற்றுமை, பெயரின் இயல்பே ; இரண் கத்திலுள்ள திருமாலின் ஆலயம் (பார- டாம் வேற்றுமையினுருபு, ஐ; பொருள் சார்.) ஆக்கல், அழித்தல், அடைதல், சீத்தல், வைகர்த்தர் ஒரு சூரியர்; இவர் ஒருமுகம், ஒத்தல், உடைமை முதலியனவாம், மூன் இரண்டு அஸ்தம் இரண்டு கைகளிலும் றாம் வேற்றுமையினுருபு, ஆல், ஆன், ஒடு, பொற்றாமரைப் புஷ்பமும், ஆயுதமும் ஒடு முதலியன ; பொருள்கள், கருவி கரு கொண்டு ஸ்வர்ணபூஷணமும் மஞ்சள் நிற த்தா உடனிகழ்ச்சி. நான்காம் வேற்று மான பட்டுடையுந் தரித்தவராயிருப்பர். மையினுருபு, குவ்வாகும் ; பொருள் ,வைகர்த்தனன் - கர்ணனுக்கு ஒரு பெயர். கொடை, பகை, நேர்ச்சி, தகுதி, அது வைகாநஸம் - 1. பாஞ்சராத்திர ஆகமத் வாதல், பொருட்டு, முறை, ஐந்தாம் வேற் தின் பகுப்பு. றுமையினுருபு இல், இன் முதலியன 2. விகனஸருஷி ; விஷ்ணுமூர்த்தியின் வாம். பொருள், நீங்கல், ஒப்பு, எல்லை, மன திற்பிறந்தவர். இந்த வைகானஸ ஸுத் ரம் வேதங்கள் நான்கு பிரிவாகப் பிரிவுபடு ஏது முதலியனவாம். ஆறாம்வேற்றுமையி னுருபு, அது, ஆது, ஆ முதவிய ; பொருள் முன் சூத்ரமானவை. இந்த விகனஸர் பண்பு, உறுப்பு, ஒன்றன் கூட்டம், பலவி செய்த சூத்திரத்தை யனுட்டிப்போர் வை னீட்டம் ஆகிய தற்கிழமைப் பொருளும், கானஸர். இந்த ருஷியின் சீடர்கள் நால்வ பொருளிடம் காலம் எனும் பிறிதின் கிழ ரான மரீசி, அத்ரி, பிருகு, காச்யபர். இந்த மைப் பொருளுமாம். ஏழாம் வேற்றுமையி நால்வருஞ்சேர்ந்து நான்கு லக்ஷக் கிரந்தம் கள் செய்தனர். இவைகளுக்கும் வைகான னுருபு இல், கண் முதலியன ; பொருள் பொருள் முதலிய ஆறும் தற்கிழமை பிறி ஸம் என்று பெயர். இந்த விகனஸசூத்ரம் தின்கிழமையாகிய இரண்டிற்குமிடனாத பதினொரு பிரச்னமும், மந்திரம் எட்டுப் லாம். எட்டாம் வேற்றுமை பெயரின் பிரச்னமுமாம். இவையன்றி க்ரஹிதம், விகாரமாம். (நன்.) முப்பத்திரண்டு பிரச்னமும் இயற்றினர். விகனஸரின் சாகை யஜுஸ். இந்த சூத் வேற்றுமைப்புணர்ச்சி - சொற்கள் புண ரம் பதினொரு பிரச்னத்தில் கிருஹ் பபாகங் ருகையில் வேற்றுமையுருபுகள் விரிந்தும் கள் பகுவாயும் விசதமாகவும், தெய்வீக தொக்கும் புணர்வன. (நன்) பாகம் சுருக்கமாகவும் கூறியிருக்கின்றது, வேற்றுமையணி-1 அஃதாவது உபமானோ இவற்றை யுபதேசிக்கப்பெற்ற இருடிகள் பமேயங்களில் யாதேனுமொன்றை விசேட நால்வரும் அவற்றை முதனூலாகக் முடைத்தாகச் சொல்லு தலாம். இதனை கொண்டு தெய்வீகபாகங்களை விசதமாக வடநூலார் வியதிரேகாலங்கார மென்பர். வும் கிருஹ்யபாகத்தைச் சுருக்கியும் அநேக 2. சொல்லாலும் குறிப்பாலும், ஒப் கிரந்தங்களைச் செய்திருக்கின்றனர். அக் புடை யிருபொருளை ஒருபொருளாவைத்து கிரந்தங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் கர்ஷணாதி அவற்றைத் தம்முள் வேற்றுமைப்படக் பிரதிஷ்டை உற்சவம் பிராயச்சித்தாதி கூறுவதாம். இது ஒருபொருள் வேற்று முருகக் கூறியிருக்கின் றனர். அந்தான்கு மைச்சமம், இருபொருள் வேற்றுமைச் ருஷிகள் காலத்திற் கொத்தபடியாய்ப் பல சமம், குணவேற்றுமை, பொருள், சாதி, கிரந்தங்கள் செய்தனர். மேற்கூறியவற் தொழில், விலக்கு, சிலேடை முதலியவாக றுள் கிருஹ்யமாவது - சரீரசம்பந்தமான வேறுபடும். இதனை (வியதிரே காலங்கார விஷயம், தெய்வீகமாவது-ஆலயநிர்மா மென்பர் வட நூலார். (தண்டி.) தி பிரதிஷ்டாபிராயச்சித்தாந்தம் கூறு வேஷன் குரோதகீர்த்தி என்பவனின் ஷைவைகாஸன ருக்குக் கருக்கொ சுமாரன். எட்டாமாதத்தில் செய்யும் விஷ் ண்ட
வேற்றுமை 1520 வைகாநஸம் கொள்ளுவது . வடபா அர்த்தாந்திர நியாயாலங்காரம் என்பர் வட வை நூலார் . ( தண்டி ) வைகாலிகம்- பெண்பிள்ளை ரோகத்தாலாக வேற்றுமை - பெயர்ப்பொருளை வேறுபடுத் துவது . அது எட்டு வகைப்படும் . அவற்றில் மீறும் வேறு காரணத்தாவாயினும் மூப்புக் தமக்கென உருபுள்ளவை ஆறு வேற்றுமை இவளுக்கு மாதவிடாய் கள் முதல்வேற்றுமை எட்டாம் வேற் தோடமில்லை ( பரா.மி. ) வைகர்ணம் றுமைகளுக்கு உருபுகள் இல்லை . முதல் திருப்பாற் கடலின் வேற்றுமை பெயரின் இயல்பே ; இரண் கத்திலுள்ள திருமாலின் ஆலயம் ( பார டாம் வேற்றுமையினுருபு ; பொருள் சார் . ) ஆக்கல் அழித்தல் அடைதல் சீத்தல் வைகர்த்தர் ஒரு சூரியர் ; இவர் ஒருமுகம் ஒத்தல் உடைமை முதலியனவாம் மூன் இரண்டு அஸ்தம் இரண்டு கைகளிலும் றாம் வேற்றுமையினுருபு ஆல் ஆன் ஒடு பொற்றாமரைப் புஷ்பமும் ஆயுதமும் ஒடு முதலியன ; பொருள்கள் கருவி கரு கொண்டு ஸ்வர்ணபூஷணமும் மஞ்சள் நிற த்தா உடனிகழ்ச்சி . நான்காம் வேற்று மான பட்டுடையுந் தரித்தவராயிருப்பர் . மையினுருபு குவ்வாகும் ; பொருள் வைகர்த்தனன் - கர்ணனுக்கு ஒரு பெயர் . கொடை பகை நேர்ச்சி தகுதி அது வைகாநஸம் - 1. பாஞ்சராத்திர ஆகமத் வாதல் பொருட்டு முறை ஐந்தாம் வேற் தின் பகுப்பு . றுமையினுருபு இல் இன் முதலியன 2. விகனஸருஷி ; விஷ்ணுமூர்த்தியின் வாம் . பொருள் நீங்கல் ஒப்பு எல்லை மன திற்பிறந்தவர் . இந்த வைகானஸ ஸுத் ரம் வேதங்கள் நான்கு பிரிவாகப் பிரிவுபடு ஏது முதலியனவாம் . ஆறாம்வேற்றுமையி னுருபு அது ஆது முதவிய ; பொருள் முன் சூத்ரமானவை . இந்த விகனஸர் பண்பு உறுப்பு ஒன்றன் கூட்டம் பலவி செய்த சூத்திரத்தை யனுட்டிப்போர் வை னீட்டம் ஆகிய தற்கிழமைப் பொருளும் கானஸர் . இந்த ருஷியின் சீடர்கள் நால்வ பொருளிடம் காலம் எனும் பிறிதின் கிழ ரான மரீசி அத்ரி பிருகு காச்யபர் . இந்த மைப் பொருளுமாம் . ஏழாம் வேற்றுமையி நால்வருஞ்சேர்ந்து நான்கு லக்ஷக் கிரந்தம் கள் செய்தனர் . இவைகளுக்கும் வைகான னுருபு இல் கண் முதலியன ; பொருள் பொருள் முதலிய ஆறும் தற்கிழமை பிறி ஸம் என்று பெயர் . இந்த விகனஸசூத்ரம் தின்கிழமையாகிய இரண்டிற்குமிடனாத பதினொரு பிரச்னமும் மந்திரம் எட்டுப் லாம் . எட்டாம் வேற்றுமை பெயரின் பிரச்னமுமாம் . இவையன்றி க்ரஹிதம் விகாரமாம் . ( நன் . ) முப்பத்திரண்டு பிரச்னமும் இயற்றினர் . விகனஸரின் சாகை யஜுஸ் . இந்த சூத் வேற்றுமைப்புணர்ச்சி - சொற்கள் புண ரம் பதினொரு பிரச்னத்தில் கிருஹ் பபாகங் ருகையில் வேற்றுமையுருபுகள் விரிந்தும் கள் பகுவாயும் விசதமாகவும் தெய்வீக தொக்கும் புணர்வன . ( நன் ) பாகம் சுருக்கமாகவும் கூறியிருக்கின்றது வேற்றுமையணி -1 அஃதாவது உபமானோ இவற்றை யுபதேசிக்கப்பெற்ற இருடிகள் பமேயங்களில் யாதேனுமொன்றை விசேட நால்வரும் அவற்றை முதனூலாகக் முடைத்தாகச் சொல்லு தலாம் . இதனை கொண்டு தெய்வீகபாகங்களை விசதமாக வடநூலார் வியதிரேகாலங்கார மென்பர் . வும் கிருஹ்யபாகத்தைச் சுருக்கியும் அநேக 2. சொல்லாலும் குறிப்பாலும் ஒப் கிரந்தங்களைச் செய்திருக்கின்றனர் . அக் புடை யிருபொருளை ஒருபொருளாவைத்து கிரந்தங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் கர்ஷணாதி அவற்றைத் தம்முள் வேற்றுமைப்படக் பிரதிஷ்டை உற்சவம் பிராயச்சித்தாதி கூறுவதாம் . இது ஒருபொருள் வேற்று முருகக் கூறியிருக்கின் றனர் . அந்தான்கு மைச்சமம் இருபொருள் வேற்றுமைச் ருஷிகள் காலத்திற் கொத்தபடியாய்ப் பல சமம் குணவேற்றுமை பொருள் சாதி கிரந்தங்கள் செய்தனர் . மேற்கூறியவற் தொழில் விலக்கு சிலேடை முதலியவாக றுள் கிருஹ்யமாவது - சரீரசம்பந்தமான வேறுபடும் . இதனை ( வியதிரே காலங்கார விஷயம் தெய்வீகமாவது - ஆலயநிர்மா மென்பர் வட நூலார் . ( தண்டி . ) தி பிரதிஷ்டாபிராயச்சித்தாந்தம் கூறு வேஷன் குரோதகீர்த்தி என்பவனின் ஷைவைகாஸன ருக்குக் கருக்கொ சுமாரன் . எட்டாமாதத்தில் செய்யும் விஷ் ண்ட