அபிதான சிந்தாமணி

வேலை 1517 வேளாளர் கள் வேலை - மேருவிற்குத் தாணியிடத்து உதி வேளாளரின்பத்துவகைத்தொழில் - ஆணை த்த குமரி. சமுத்திர ராசன் தேவி. இவள் வழிநிற்றல், மாண்வினை தொடங்கல், கைக் குமரி சரவணி. கடனாற்றல், குற்றமனத்தின்மை, சுற்றம் வேலையசுவாமிகள் - குமாரசுவாமி தேசிக போற்றல், நீங்காமுயற்சி, அரசரிறைதரு ரின் குமரர். துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச தல், ஒற்றமை கோடல், ஒழுக்கத்திருத்தல், சுவாமிகளுக்குச் சகோதரர். இவர் தரும் விருந்து புறந்தருதல், புரம் வெள்ளியம்பலத் தம்பிரானிடத்து வேளாளர்--1. சிவமூர்த்தியின் சடாடவியில் இலக்கண முதலிய நூல்கள் கற்றுச் சகோ எழுந்தருளி யிருக்கும் எங்காதேலிக்குச் தரரை நீங்கா தவராய் இருந்து தம் இரண்டு சிவானுக்கிரகத்தால் வேளாளர் பிரந்தனர். சகோதரர்களுக்கும் பின் ஐக்கியமாயினர். அப் பிள்ளை களுக்கு விஷ்ணுவின் பாத இவர் செய்த நூல்கள் கைத்தல மாலை, கங்கையிற் பிறந்த பெண்களைத் தேவர்கள் வீரசிங்கா தன புராணம், குகை நமச்சிவாய விவாகஞ் செய்வித்தனர். இவர்கள் வேளா லீலை, பரிசா தலீலை, மயிலத்திரட்டை மணி ளர் எனப் பெயாடைந்து நாற்பத்தெண் மாலை, மயிலத்துவா, ணாயிரம் இருடிகளை வணங்க அந்த இருடி வேல்வெட்டி நம்பியார் பாஞ்சாரத்ரசாஸ் அவரவர்கள் பெயரைத் தாங்கள் திர நிஷ்ணாதராகிய ஸ்ரீவைஷ்ணவர். (திரு கோத்திர முதலாக அனுட்டிக்கக் கட்டளை வாய்மொழி.) யிட்டனர். பின் போதாயனரை வணங்க வேளாஞ்செட்டிகள் இவர்கள் வேளா அவர் தாம் இயற்றிய சூத்திரத்தை அநட் எரில் ஒரு வகுப்பு. இவர்கள் தாங்கள் டிக்கக் கட்டளை யிட்டனர். இவர்கள் வேளாளரில் உயர்ந்தவரென்று தங்களைக் அதனால் கோத்திர சூத்திரம் உடையவர் கூறுவர். தாங்கள் துலையில் அரசனைத் களாய்ச் சிவமூர்த்தி அநுக்கிரகித்த எரு துலாப்ரதானத்தில் நிறுப்பவர் என்பர். தையும் இயமன் சடாவையும், இந்திரன் பட்டணத்தார் எனும் சிவனடியவரை இக் காமதேனுவின் குலத்தையுங் கொடுக்கப் குலத்தவர் என்பர். பெற்றுப் பூமி திருத்தி வேளாண்மை வேளாண்மாந்தரியல்பு - (40) ஆணை வழி செய்து சகல சீவர்களையுங் காத்துவந்தனர். நிற்றல், அறிந்தோரை நிறுத்தல், கைக்கட இவர்கள் சிவமுகோத்பவராகிய மகருஷி னாற்றல், கசிவகத்துடைமை, சுற்றந் தழு களின் சந்ததியாராகிய சிவாசாரியர்களை வல், ஓவாமுயற்சி, மன்னிரை தருதல், ஒற் ஆசாரியர்களாகக் கொண்டு சிவ தீகை றுமை கோடல், விருந்து புரந்தருதல், பெற்றுவந்தனர். இவர்கள் மன்னர்க்குப் திருந்திய வொழுக்கம். பின்னராய் நாடுகாத்து வந்தனர் என்பது, வேளாண்வாகை - முற்பட்ட அந்தணர், ஊரன், இழவன், சேக்கிழார், புரிசைக் அரசர், வணிகசென்று மூவரும் நெஞ்சு கிழார், குளப்பாக்கிழார் என்பதா லறிக. விரும்ப மெய்மையால் அவரவர் எவல் இவர்க்குப் பின்னும் இளங்கோக்கள், மன் வழியே சென்றதைக் கூறுந் துறை னர் பின்னர், இப்பர், எட்டியர், காராளர், (4 வெ.) வேளாளர், பூவைசியர் எனப் பல பெயர் வேளாவிக்கோ - தகடுரெறிந்த பெருஞ் வழங்குவதால் அறிக இவர்களுக் குரிய சேர லிரும்பொறையின தாயாகிய பது தசாங்கம்; பெயர் வேளாளர், மகம் மேரு மன் றேவிக்குத் தந்தை. மலை, கசையாறு, (எக) நாடு, (கசுக) வேளாவிக் கோ மாளிகை - வஞ்சிநகரத் நசர், ஐராவதம், உச்சைச்சிரவம் வாகனம், துச் செங்குட்டுவன் காலத்திருந்த வசந்த செங்குவளை மாலை, மேழி, குயில், சிங்க மாளிகை இதனை வேண்மாடம் என்பர். முதலிய கொடி, கலப்பை ஆயுதம், மாசக் இது அந்நிய அரசர் தங்கு தற்கும் பயன் கொடை, இவ்வேளாளர், உழுவித்துண் பட்டது போலும். போரும், உழுதுண்டோரும் என இரு வேளாவிக்கோமான் பதுமன் இவன் வகையார். அவர்களுள் உழுவித்துண்போர், பொதினிமலைக்குரிய ஆவியர் குலத்தவன் மண்டிலமாக்களும் தண்டத்தலைவருமாய்ச் இவன் பெயரால் வஞ்சியின் புறத்தில் ஒரு சோழநாட்டுப் பிடவூரும், அழுந்தூரும், மாளிகை கட்டப்பட் டிருந்ததாகத் தெரி நாவூரும், ஆலஞ்சேரியும், பெருஞ் சிக்க கிறது. பொதினி பழனிக்குப் பழைய லும், வல்லமும், கிழாரு முதலிய பதியித் பெயர். றோன்றி வேளெனவும், அரசெனவும்,
வேலை 1517 வேளாளர் கள் வேலை - மேருவிற்குத் தாணியிடத்து உதி வேளாளரின்பத்துவகைத்தொழில் - ஆணை த்த குமரி . சமுத்திர ராசன் தேவி . இவள் வழிநிற்றல் மாண்வினை தொடங்கல் கைக் குமரி சரவணி . கடனாற்றல் குற்றமனத்தின்மை சுற்றம் வேலையசுவாமிகள் - குமாரசுவாமி தேசிக போற்றல் நீங்காமுயற்சி அரசரிறைதரு ரின் குமரர் . துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச தல் ஒற்றமை கோடல் ஒழுக்கத்திருத்தல் சுவாமிகளுக்குச் சகோதரர் . இவர் தரும் விருந்து புறந்தருதல் புரம் வெள்ளியம்பலத் தம்பிரானிடத்து வேளாளர் -- 1 . சிவமூர்த்தியின் சடாடவியில் இலக்கண முதலிய நூல்கள் கற்றுச் சகோ எழுந்தருளி யிருக்கும் எங்காதேலிக்குச் தரரை நீங்கா தவராய் இருந்து தம் இரண்டு சிவானுக்கிரகத்தால் வேளாளர் பிரந்தனர் . சகோதரர்களுக்கும் பின் ஐக்கியமாயினர் . அப் பிள்ளை களுக்கு விஷ்ணுவின் பாத இவர் செய்த நூல்கள் கைத்தல மாலை கங்கையிற் பிறந்த பெண்களைத் தேவர்கள் வீரசிங்கா தன புராணம் குகை நமச்சிவாய விவாகஞ் செய்வித்தனர் . இவர்கள் வேளா லீலை பரிசா தலீலை மயிலத்திரட்டை மணி ளர் எனப் பெயாடைந்து நாற்பத்தெண் மாலை மயிலத்துவா ணாயிரம் இருடிகளை வணங்க அந்த இருடி வேல்வெட்டி நம்பியார் பாஞ்சாரத்ரசாஸ் அவரவர்கள் பெயரைத் தாங்கள் திர நிஷ்ணாதராகிய ஸ்ரீவைஷ்ணவர் . ( திரு கோத்திர முதலாக அனுட்டிக்கக் கட்டளை வாய்மொழி . ) யிட்டனர் . பின் போதாயனரை வணங்க வேளாஞ்செட்டிகள் இவர்கள் வேளா அவர் தாம் இயற்றிய சூத்திரத்தை அநட் எரில் ஒரு வகுப்பு . இவர்கள் தாங்கள் டிக்கக் கட்டளை யிட்டனர் . இவர்கள் வேளாளரில் உயர்ந்தவரென்று தங்களைக் அதனால் கோத்திர சூத்திரம் உடையவர் கூறுவர் . தாங்கள் துலையில் அரசனைத் களாய்ச் சிவமூர்த்தி அநுக்கிரகித்த எரு துலாப்ரதானத்தில் நிறுப்பவர் என்பர் . தையும் இயமன் சடாவையும் இந்திரன் பட்டணத்தார் எனும் சிவனடியவரை இக் காமதேனுவின் குலத்தையுங் கொடுக்கப் குலத்தவர் என்பர் . பெற்றுப் பூமி திருத்தி வேளாண்மை வேளாண்மாந்தரியல்பு - ( 40 ) ஆணை வழி செய்து சகல சீவர்களையுங் காத்துவந்தனர் . நிற்றல் அறிந்தோரை நிறுத்தல் கைக்கட இவர்கள் சிவமுகோத்பவராகிய மகருஷி னாற்றல் கசிவகத்துடைமை சுற்றந் தழு களின் சந்ததியாராகிய சிவாசாரியர்களை வல் ஓவாமுயற்சி மன்னிரை தருதல் ஒற் ஆசாரியர்களாகக் கொண்டு சிவ தீகை றுமை கோடல் விருந்து புரந்தருதல் பெற்றுவந்தனர் . இவர்கள் மன்னர்க்குப் திருந்திய வொழுக்கம் . பின்னராய் நாடுகாத்து வந்தனர் என்பது வேளாண்வாகை - முற்பட்ட அந்தணர் ஊரன் இழவன் சேக்கிழார் புரிசைக் அரசர் வணிகசென்று மூவரும் நெஞ்சு கிழார் குளப்பாக்கிழார் என்பதா லறிக . விரும்ப மெய்மையால் அவரவர் எவல் இவர்க்குப் பின்னும் இளங்கோக்கள் மன் வழியே சென்றதைக் கூறுந் துறை னர் பின்னர் இப்பர் எட்டியர் காராளர் ( 4 வெ . ) வேளாளர் பூவைசியர் எனப் பல பெயர் வேளாவிக்கோ - தகடுரெறிந்த பெருஞ் வழங்குவதால் அறிக இவர்களுக் குரிய சேர லிரும்பொறையின தாயாகிய பது தசாங்கம் ; பெயர் வேளாளர் மகம் மேரு மன் றேவிக்குத் தந்தை . மலை கசையாறு ( எக ) நாடு ( கசுக ) வேளாவிக் கோ மாளிகை - வஞ்சிநகரத் நசர் ஐராவதம் உச்சைச்சிரவம் வாகனம் துச் செங்குட்டுவன் காலத்திருந்த வசந்த செங்குவளை மாலை மேழி குயில் சிங்க மாளிகை இதனை வேண்மாடம் என்பர் . முதலிய கொடி கலப்பை ஆயுதம் மாசக் இது அந்நிய அரசர் தங்கு தற்கும் பயன் கொடை இவ்வேளாளர் உழுவித்துண் பட்டது போலும் . போரும் உழுதுண்டோரும் என இரு வேளாவிக்கோமான் பதுமன் இவன் வகையார் . அவர்களுள் உழுவித்துண்போர் பொதினிமலைக்குரிய ஆவியர் குலத்தவன் மண்டிலமாக்களும் தண்டத்தலைவருமாய்ச் இவன் பெயரால் வஞ்சியின் புறத்தில் ஒரு சோழநாட்டுப் பிடவூரும் அழுந்தூரும் மாளிகை கட்டப்பட் டிருந்ததாகத் தெரி நாவூரும் ஆலஞ்சேரியும் பெருஞ் சிக்க கிறது . பொதினி பழனிக்குப் பழைய லும் வல்லமும் கிழாரு முதலிய பதியித் பெயர் . றோன்றி வேளெனவும் அரசெனவும்