அபிதான சிந்தாமணி

வேமனர் 1516 வேலூர்கிழான் த்து விறகாகவும் ஆகமங்களிலும், ஆக்னேய முறை யுழுது அந்தப் படைச்சாலிலாவது புராணம் மகாமாரி வித்தையிலும், கூறப் கன்றாய்க் காய்ந்த கொட்டையை ஓரடிக்கு பட்டிருக்கிறது. '' ரமாபில்வா சிவாகம் ஒன்றாக ஈரத்தரையில் நடுவார்கள். நட்ட பா துலளிஸ்யாத் சரஸ்வதி என்பதால் பின் காலத்தில் நீர்ப்பாய்ச்ச கொடியோடும். இது விசேஷம். முத்துமாரியைக் காண்க ஒடுங்கொடிகளில் ஈணுக்களில் மண்ணிட் வேமனர் - ஒரு தெலுங்குக் கவி. இவர் விஜய டால் அங்கும் வேரோடி காய்கள் விடும். நகரத் தருகிருந்தவர். இவர் தமது செல் இதன் இலைகள் சிறியவை. நீலங்கலந்த வத்தைக் கூத்திக் களித்துத் தம்முடன் பசுமை. காய்களின் நிறம் மண்ணினினத் பிறந்தானுக்கு ஆற்றில் விதைத்த தும்மட் திற்குத் தக்கபடி யிருக்கும், பயிர் விளைவு டிக் காய்களின் உள்ளீடுகளைப் பொன் முற்றின் இலையும் கொடியும் பழுத்து னாக்கித் தந்து துறவுபூண்டு நல்லொழுக்கம் விடும். அப்போது பூமியைச் செதுக்கி பெற்றவர். விட்டு உழுதால் கொட்டைகள் கிளம்பி வேம்பத்தூர்சங்கத்தவர் - இவ்வூர் பாண்டி விடும். அவற்றைப் பொறுக்கிக் கடலையை நாட்டில் மதுரைக்கு வடகிழக்கில் வைகை யுடைத்தும் பிரிப்பர். இக்கடலையில் எண் நதிக்கு வடக்கே யுள்ளது இதற்கு நிம்பை ணெயெடுப்பர் இவ்வெண்ணெயில் பணி யெனவும், குலசேகரச் சதுர்வேதி மங்கல யாரம் விளக்கு எரிப்பர். சோப் மெனவும் பெயர். குலசேகர பாண்டியன் செய்வர். கழனிகளுக்கு எருவாக்குவர். என்போன் சாகேத புரியினின்றும் வரு ஆகிமாடுகளுக்கு உணவாக்குவர். கடலையை வித்த (200அ) வேதியர்க்கு இவ்வூர் வறுத்துத் தின்பர். முதலிய பல அகரங்களைத் தானஞ்செய்து வேலப்பதேசிகர் -- திருவாவடுதுறை யாதி அவ்வூரி லிருந்த புலவர்களை நிலைக்கச் னத்துப் பண்டார சந்நிதிகளில் ஒருவர். செய்தமையின் அவ்வகரத்தி லிருந்த புல சிறந்த தமிழ்ப் புலவர். இவர் பறியலூர்ப் வர்கள் அனைவரும் ஒருசேரச் சங்கப் புல புராணம் பாடினர். வர்கள் ஆயினர். இவ் வகுப்புப் புலவர் வேலாயுதம் - இது பார்வதிப்பிராட்டியாரால் களைச் சேர்ந்து நூலியற்றினோ ராவார். குமாரக் கடவுளுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. பாடு துறை யியற்றிய தத்துவராயர், ஈசான பானுகோபனால் முதனாளினும், மூன்றா முனிவர், வீரைக்கவிராச பண்டிதர், ஆள நாளினும் வீரவாகு தேவர் முதலியவர்க்கு வந்தான் மாதவபட்டர், ஸ்ரீபட்டர், அம்பி நேர்ந்த துன்பத்தைக் குமாரக் கடவுளின் காபதி, திருநெல்வேலிப் பெருமாளையர், கட்டளைப்படி நீக்கியது. கிரவுஞ்ச கிரி செவ்வைச் சூடுவார், சவிகுஞ்சரமையர், யைப் பிளந்தது. அடியவர்க்கு வேண்டிய முத்துவேங்கட சுப்பையர் முதலியோர். காலத்து முன்னின்று துன்பம் போக்கு இவர்கள் பல சமயத்தினராக விருக்கலாம் வதுமாகிய குமாராஸ்திரம், வேம்பற்றூர்குமானர் - ஒரு புராதன தமிழ்க் வேலி - இவள் ஒரு பெண் பிள்ளை. குலோத் கவி. கடைச்சங்க மருவியவர். (புறநா.) துங்க சோழன் காலத்தவள். இவள் வீட் (அக - நா.) டின் சுவரை ஒரு வேதாளம் நாடோறும் வேம்பு - பகைவர் பூசலிடத்து வெல்லும் இடிக்கக் கட்டிக்கொண்டு வருவாள். இவ் போரையுடைய பாண்டியன் வண்டு நிறை வகையிருக்கையில் கம்பர் அவ்வழி வந்து ந்த மகுடத்தின் மீதே புனையும் மலரினைப் தாம் கூலிபெறும் வரையில் வேதாளத் புகழ்ந்து கூறும் புறத்துறை. தைச் சுவரை இடிக்காதிருக்க வேண்டிச் பொழிவியற் ) சுவரைக் கட்டி அவள் தந்த குறுணி நெல் வேய் - பகைவர் தம்முனையிடத்து ஒலிக்கு பெற்றனர் என ஒரு கதை வழங்கும். மணியினையுடைய நிரையிடத்து ஒன்றி வேலூர் ஓய்மாநாட்டு நல்லியக்கோட னைத் தெரிந்த கூறுபாட்டினைச் சொல்லிய னைக் காண்ச. இது உப்பு வேலூர் என துறை. (பு. வெ) வழங்கும். திண்டிவனத்துக்கு வடக்கி வேர்க்கடலை - நிலக்கடலை, கடலைக்காய், லுள்ளது. மல்லாக்கொட்டை, மணிலாக்கொட்டை வேலூர் கிழான் - தொண்டை நாட்டுக் கும இவை வேர்க்கடலைக்கு வழங்கும் பெயர் ழம்பட்டுக் கிராமத்து இருந்து ஷாமகாலத் கள். குறு மணல் தரையிலும் செம்மண் துப் வித்துவான்களை சரையிலும் பயிராவது, நிலத்தை இரு வேளாளன். (பு. வெ. பல ஆதரி
வேமனர் 1516 வேலூர்கிழான் த்து விறகாகவும் ஆகமங்களிலும் ஆக்னேய முறை யுழுது அந்தப் படைச்சாலிலாவது புராணம் மகாமாரி வித்தையிலும் கூறப் கன்றாய்க் காய்ந்த கொட்டையை ஓரடிக்கு பட்டிருக்கிறது . ' ' ரமாபில்வா சிவாகம் ஒன்றாக ஈரத்தரையில் நடுவார்கள் . நட்ட பா துலளிஸ்யாத் சரஸ்வதி என்பதால் பின் காலத்தில் நீர்ப்பாய்ச்ச கொடியோடும் . இது விசேஷம் . முத்துமாரியைக் காண்க ஒடுங்கொடிகளில் ஈணுக்களில் மண்ணிட் வேமனர் - ஒரு தெலுங்குக் கவி . இவர் விஜய டால் அங்கும் வேரோடி காய்கள் விடும் . நகரத் தருகிருந்தவர் . இவர் தமது செல் இதன் இலைகள் சிறியவை . நீலங்கலந்த வத்தைக் கூத்திக் களித்துத் தம்முடன் பசுமை . காய்களின் நிறம் மண்ணினினத் பிறந்தானுக்கு ஆற்றில் விதைத்த தும்மட் திற்குத் தக்கபடி யிருக்கும் பயிர் விளைவு டிக் காய்களின் உள்ளீடுகளைப் பொன் முற்றின் இலையும் கொடியும் பழுத்து னாக்கித் தந்து துறவுபூண்டு நல்லொழுக்கம் விடும் . அப்போது பூமியைச் செதுக்கி பெற்றவர் . விட்டு உழுதால் கொட்டைகள் கிளம்பி வேம்பத்தூர்சங்கத்தவர் - இவ்வூர் பாண்டி விடும் . அவற்றைப் பொறுக்கிக் கடலையை நாட்டில் மதுரைக்கு வடகிழக்கில் வைகை யுடைத்தும் பிரிப்பர் . இக்கடலையில் எண் நதிக்கு வடக்கே யுள்ளது இதற்கு நிம்பை ணெயெடுப்பர் இவ்வெண்ணெயில் பணி யெனவும் குலசேகரச் சதுர்வேதி மங்கல யாரம் விளக்கு எரிப்பர் . சோப் மெனவும் பெயர் . குலசேகர பாண்டியன் செய்வர் . கழனிகளுக்கு எருவாக்குவர் . என்போன் சாகேத புரியினின்றும் வரு ஆகிமாடுகளுக்கு உணவாக்குவர் . கடலையை வித்த ( 200 ) வேதியர்க்கு இவ்வூர் வறுத்துத் தின்பர் . முதலிய பல அகரங்களைத் தானஞ்செய்து வேலப்பதேசிகர் -- திருவாவடுதுறை யாதி அவ்வூரி லிருந்த புலவர்களை நிலைக்கச் னத்துப் பண்டார சந்நிதிகளில் ஒருவர் . செய்தமையின் அவ்வகரத்தி லிருந்த புல சிறந்த தமிழ்ப் புலவர் . இவர் பறியலூர்ப் வர்கள் அனைவரும் ஒருசேரச் சங்கப் புல புராணம் பாடினர் . வர்கள் ஆயினர் . இவ் வகுப்புப் புலவர் வேலாயுதம் - இது பார்வதிப்பிராட்டியாரால் களைச் சேர்ந்து நூலியற்றினோ ராவார் . குமாரக் கடவுளுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது . பாடு துறை யியற்றிய தத்துவராயர் ஈசான பானுகோபனால் முதனாளினும் மூன்றா முனிவர் வீரைக்கவிராச பண்டிதர் ஆள நாளினும் வீரவாகு தேவர் முதலியவர்க்கு வந்தான் மாதவபட்டர் ஸ்ரீபட்டர் அம்பி நேர்ந்த துன்பத்தைக் குமாரக் கடவுளின் காபதி திருநெல்வேலிப் பெருமாளையர் கட்டளைப்படி நீக்கியது . கிரவுஞ்ச கிரி செவ்வைச் சூடுவார் சவிகுஞ்சரமையர் யைப் பிளந்தது . அடியவர்க்கு வேண்டிய முத்துவேங்கட சுப்பையர் முதலியோர் . காலத்து முன்னின்று துன்பம் போக்கு இவர்கள் பல சமயத்தினராக விருக்கலாம் வதுமாகிய குமாராஸ்திரம் வேம்பற்றூர்குமானர் - ஒரு புராதன தமிழ்க் வேலி - இவள் ஒரு பெண் பிள்ளை . குலோத் கவி . கடைச்சங்க மருவியவர் . ( புறநா . ) துங்க சோழன் காலத்தவள் . இவள் வீட் ( அக - நா . ) டின் சுவரை ஒரு வேதாளம் நாடோறும் வேம்பு - பகைவர் பூசலிடத்து வெல்லும் இடிக்கக் கட்டிக்கொண்டு வருவாள் . இவ் போரையுடைய பாண்டியன் வண்டு நிறை வகையிருக்கையில் கம்பர் அவ்வழி வந்து ந்த மகுடத்தின் மீதே புனையும் மலரினைப் தாம் கூலிபெறும் வரையில் வேதாளத் புகழ்ந்து கூறும் புறத்துறை . தைச் சுவரை இடிக்காதிருக்க வேண்டிச் பொழிவியற் ) சுவரைக் கட்டி அவள் தந்த குறுணி நெல் வேய் - பகைவர் தம்முனையிடத்து ஒலிக்கு பெற்றனர் என ஒரு கதை வழங்கும் . மணியினையுடைய நிரையிடத்து ஒன்றி வேலூர் ஓய்மாநாட்டு நல்லியக்கோட னைத் தெரிந்த கூறுபாட்டினைச் சொல்லிய னைக் காண்ச . இது உப்பு வேலூர் என துறை . ( பு . வெ ) வழங்கும் . திண்டிவனத்துக்கு வடக்கி வேர்க்கடலை - நிலக்கடலை கடலைக்காய் லுள்ளது . மல்லாக்கொட்டை மணிலாக்கொட்டை வேலூர் கிழான் - தொண்டை நாட்டுக் கும இவை வேர்க்கடலைக்கு வழங்கும் பெயர் ழம்பட்டுக் கிராமத்து இருந்து ஷாமகாலத் கள் . குறு மணல் தரையிலும் செம்மண் துப் வித்துவான்களை சரையிலும் பயிராவது நிலத்தை இரு வேளாளன் . ( பு . வெ . பல ஆதரி