அபிதான சிந்தாமணி

வேதாந்தியாழ்வான் 1515 வேப்பலே அதில் வேதாந்தியாழ்வான் எழுபத்தினாலு சிம் Vetravati is a river called Batma in மாசனாதிபதிகளில் ஒருவராகிய வைஷ்ண the kingdom of Bhopal in Malwa. வாசாரியர். (குரு பரம்பரை). வேத்திரன் சகாதேவனுக்கு விசையை வேதாலபட்டர் விக்ரமார்க்கன் சபையி விடம் பிறந்தவன், லிருந்த வடமொழிப் புலவன் வேத்ராசான் - சிந்தித் வீபன் தவஞ்செய் வேதாளிகர் -வை தாளியாடுவோர். கையில் வருணன் தேவியாகிய வேத்ரவதி வேதிகை-1. தரும புத்திரன் மனைவியரில் அவ்விடம் வர, சிந்துத் வீபன் அவளைப் ஒருத்தி. மாளவதேசத்து அரசன் புத்திரி. புணா இவன் பிறந்தனன், இவன் தபோ குமாரன் சாதேயன், பலத்தால் தேவர்களை வருத்த இவனது 2, இது யாகாதி காரியங்களில் கும்ப பட்டணமாகிய பிராச்சோதிட புரம் சென்று ஸ்தாபனம் செய்யும் இடம். எல்லா வேதி துர்க்கை கொன்றனள். (வராக-புவி.) கைகளும் உயரத்தில் எழங்குலமாய் இரு வேநம்பி - கண்ணு வரால் மனிதராகச் சபிக் க்கவேண்டும். எட்டு முதல் பன்னிரண்டு கப்பட்ட உடேந்திரர். இவர் வேடராய்ப் அங்குலம் வரை இருக்கலாம் என்றும் ஓர் பிறந்து வள்ளி நாய்ச்சியாரை வளர்த்தனர். பக்ஷமும் உண்டு. இவ் வேதிகைகளில் வேநன்-அங்கனுக்குச் சுநிதையிடம் உதித்த தீக்ஷைக்கு நாற்கோண வேதிகை, குமாரன். இவனது தீய ஒழுக்கத்தால் காதி பிரதிஷ்டைகளில் தாமரைபோல் தந்தை தூரதேச மடைந்தனன். இவன் செய்யப்பட்ட பத்மினி வேதிகை, இரா இருடிகள் சாபத்தால் இறந்தனன். ஜ்யாபிஷேகத்தில் நான்கு பக்கங்களிலும் னிறந்த பிறகு அரசன் இல்லாது இராச்சி பத்ராகாரமான ஸர்வதோ பத்ரம் என்னும் அலைந்ததால் இருடிகள் இவனது வேதிகை. விவாகத்தில் இருபது கோண தொடைகளை யோமத் திட்டுக் கடைந்தனர். முள்ள ச்ரீ தரா என்னும் வேதிகை. (சி.சா. நிஷா தன் பிறந்தனன். வேதைச்சக்காம் -கீழ்மேல் ஐந்தும், தெற்கு நிஷாதனை காட்டைவிட்டுக் காட்டில் ஓட் வடக்கில் ஐந்துமாக ரேகைகளைக் கீறி, டினர். இவன் குமாரர் நிஷாதர் என்னும் கோணங்களினு முள்ள இரண்டிரண்டு வேடராயினர். பின் இவன் கரத்தை ரேகைகள் கீற இருபத்தெட்டுக் கயிறும், ஓமத்திட்டுக் கடைய அதில் விஷ்ணுவின் இதில் வடகிழக்கிலே கோணமான சயிற் அவதாரமாய்ப் பிருது சக்கிரவர்த்தி பிறக் றிற்குத் தெற்கில் செவ்வி தான ரேகையின் தனன். பிருதுவைக் குமரனாகப் பெற் கீழ்த் தலையிலே, உரோகணியை வைத்துப் நதால் பிராமண சாபத்தினின்று நீக்கின பிரதக்ஷிணமாக எண்ணுவது. எண்ணுமிட வன். இவன் சாபத்தால் நஷ்டமடைந்த த்து, உத்திராடம், அபிசித்தி, திருவோ அரசன், “இவன் சாலத்து ஒருவன் பத்தி ணம் என்று எண்ணுவது ஷ சக்கரமாம். னியை யொ ருவன் புணரலா மென்ற விதி இந்தச் சக்கரத்து நிறுத்தின நாளில் இரே யுண்டாயிற்று." (மது.) (பிரம புரா). சையின் தலையிலே, எதேனும் தலையில் ஒரு வேப்பமாலை - முடிசூட்டுத் திருவிழாவில் கோள் நின்றதாகில் அந்தாள் சுபகாரியல் தடாதகைப் பிராட்டியார்க்குப் பாண்டிய களுக் காகாது. சபக்கோள் நின்ற தாகில் பாம்பரைக்குரிய இம்மாலையை அளித்தல் செய்தகாரியம் நசியும். பாபக்கோள் நின்ற மாபு. சித்திரைத் திருவிழாவில் (அ)-ஆம் தாகில் செய்தகாரியமும், கர்த்தாவும் நசி திருநாள் இக்காட்சிக்குரிய தினம் (திரு வர். இது விவாகத்திற்குப் பார்ப்பது, விளை (விதான மாலை.) வேப்பற்றார்க்கண்ணன் கூத்தன் இவர் வேத்தியின்மலிபு - தோளால் வலிய மற கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர். மன்னனை வாளால் வலய வீரர்மேம்பாட் இவரியற பெயர் கண்ணன் கூத்தன். இவ டினைச் சொல்லியது (பு வெ.) ரூர் வேப்பற்றூர். (குறு.கூ.52.) வேத்திரக்யம் எக்சக்ர வனத்தில் உள்ள வேப்பிலை - மகாமாரிக் குரிய பத்ரம் இதனை இதில் சிலநாள் பாண்டவர் பூதப்பிரேத பிசாசங்கள் விலகும் பொரு இருந்தனர். ட்டு மந்திரப் பிரயோகங்கள் செய்யுமிடத் வேத்திரவதி -ஒருநதி. விதிசாதிக்குச் சமீ தும், மகா மாரியின் கலசாதிகள் ஸ்தாபிக்கு பத்திலுள்ள பாரியாத்திரகிரியில் உற்பத்தி மிடத்தும், மஹாமாரியை யெண்ணிச யாதி யமுனையோடு கலப்பது, சதருநாசத்தின் பொருட்டுச் செய்யும் தும் ஒரு நகரம்.
வேதாந்தியாழ்வான் 1515 வேப்பலே அதில் வேதாந்தியாழ்வான் எழுபத்தினாலு சிம் Vetravati is a river called Batma in மாசனாதிபதிகளில் ஒருவராகிய வைஷ்ண the kingdom of Bhopal in Malwa . வாசாரியர் . ( குரு பரம்பரை ) . வேத்திரன் சகாதேவனுக்கு விசையை வேதாலபட்டர் விக்ரமார்க்கன் சபையி விடம் பிறந்தவன் லிருந்த வடமொழிப் புலவன் வேத்ராசான் - சிந்தித் வீபன் தவஞ்செய் வேதாளிகர் -வை தாளியாடுவோர் . கையில் வருணன் தேவியாகிய வேத்ரவதி வேதிகை -1 . தரும புத்திரன் மனைவியரில் அவ்விடம் வர சிந்துத் வீபன் அவளைப் ஒருத்தி . மாளவதேசத்து அரசன் புத்திரி . புணா இவன் பிறந்தனன் இவன் தபோ குமாரன் சாதேயன் பலத்தால் தேவர்களை வருத்த இவனது 2 இது யாகாதி காரியங்களில் கும்ப பட்டணமாகிய பிராச்சோதிட புரம் சென்று ஸ்தாபனம் செய்யும் இடம் . எல்லா வேதி துர்க்கை கொன்றனள் . ( வராக - புவி . ) கைகளும் உயரத்தில் எழங்குலமாய் இரு வேநம்பி - கண்ணு வரால் மனிதராகச் சபிக் க்கவேண்டும் . எட்டு முதல் பன்னிரண்டு கப்பட்ட உடேந்திரர் . இவர் வேடராய்ப் அங்குலம் வரை இருக்கலாம் என்றும் ஓர் பிறந்து வள்ளி நாய்ச்சியாரை வளர்த்தனர் . பக்ஷமும் உண்டு . இவ் வேதிகைகளில் வேநன் - அங்கனுக்குச் சுநிதையிடம் உதித்த தீக்ஷைக்கு நாற்கோண வேதிகை குமாரன் . இவனது தீய ஒழுக்கத்தால் காதி பிரதிஷ்டைகளில் தாமரைபோல் தந்தை தூரதேச மடைந்தனன் . இவன் செய்யப்பட்ட பத்மினி வேதிகை இரா இருடிகள் சாபத்தால் இறந்தனன் . ஜ்யாபிஷேகத்தில் நான்கு பக்கங்களிலும் னிறந்த பிறகு அரசன் இல்லாது இராச்சி பத்ராகாரமான ஸர்வதோ பத்ரம் என்னும் அலைந்ததால் இருடிகள் இவனது வேதிகை . விவாகத்தில் இருபது கோண தொடைகளை யோமத் திட்டுக் கடைந்தனர் . முள்ள ச்ரீ தரா என்னும் வேதிகை . ( சி.சா. நிஷா தன் பிறந்தனன் . வேதைச்சக்காம் -கீழ்மேல் ஐந்தும் தெற்கு நிஷாதனை காட்டைவிட்டுக் காட்டில் ஓட் வடக்கில் ஐந்துமாக ரேகைகளைக் கீறி டினர் . இவன் குமாரர் நிஷாதர் என்னும் கோணங்களினு முள்ள இரண்டிரண்டு வேடராயினர் . பின் இவன் கரத்தை ரேகைகள் கீற இருபத்தெட்டுக் கயிறும் ஓமத்திட்டுக் கடைய அதில் விஷ்ணுவின் இதில் வடகிழக்கிலே கோணமான சயிற் அவதாரமாய்ப் பிருது சக்கிரவர்த்தி பிறக் றிற்குத் தெற்கில் செவ்வி தான ரேகையின் தனன் . பிருதுவைக் குமரனாகப் பெற் கீழ்த் தலையிலே உரோகணியை வைத்துப் நதால் பிராமண சாபத்தினின்று நீக்கின பிரதக்ஷிணமாக எண்ணுவது . எண்ணுமிட வன் . இவன் சாபத்தால் நஷ்டமடைந்த த்து உத்திராடம் அபிசித்தி திருவோ அரசன் இவன் சாலத்து ஒருவன் பத்தி ணம் என்று எண்ணுவது சக்கரமாம் . னியை யொ ருவன் புணரலா மென்ற விதி இந்தச் சக்கரத்து நிறுத்தின நாளில் இரே யுண்டாயிற்று . ( மது . ) ( பிரம புரா ) . சையின் தலையிலே எதேனும் தலையில் ஒரு வேப்பமாலை - முடிசூட்டுத் திருவிழாவில் கோள் நின்றதாகில் அந்தாள் சுபகாரியல் தடாதகைப் பிராட்டியார்க்குப் பாண்டிய களுக் காகாது . சபக்கோள் நின்ற தாகில் பாம்பரைக்குரிய இம்மாலையை அளித்தல் செய்தகாரியம் நசியும் . பாபக்கோள் நின்ற மாபு . சித்திரைத் திருவிழாவில் ( ) -ஆம் தாகில் செய்தகாரியமும் கர்த்தாவும் நசி திருநாள் இக்காட்சிக்குரிய தினம் ( திரு வர் . இது விவாகத்திற்குப் பார்ப்பது விளை ( விதான மாலை . ) வேப்பற்றார்க்கண்ணன் கூத்தன் இவர் வேத்தியின்மலிபு - தோளால் வலிய மற கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர் . மன்னனை வாளால் வலய வீரர்மேம்பாட் இவரியற பெயர் கண்ணன் கூத்தன் . இவ டினைச் சொல்லியது ( பு வெ . ) ரூர் வேப்பற்றூர் . ( குறு.கூ .52 . ) வேத்திரக்யம் எக்சக்ர வனத்தில் உள்ள வேப்பிலை - மகாமாரிக் குரிய பத்ரம் இதனை இதில் சிலநாள் பாண்டவர் பூதப்பிரேத பிசாசங்கள் விலகும் பொரு இருந்தனர் . ட்டு மந்திரப் பிரயோகங்கள் செய்யுமிடத் வேத்திரவதி -ஒருநதி . விதிசாதிக்குச் சமீ தும் மகா மாரியின் கலசாதிகள் ஸ்தாபிக்கு பத்திலுள்ள பாரியாத்திரகிரியில் உற்பத்தி மிடத்தும் மஹாமாரியை யெண்ணிச யாதி யமுனையோடு கலப்பது சதருநாசத்தின் பொருட்டுச் செய்யும் தும் ஒரு நகரம் .