அபிதான சிந்தாமணி

வேதராசி 1512 வேதாங்கங்கள் கின்றன. பிரசனைகள் அடங்கி இருக்கின்றன. கேன புதைந்து யாகஞ்செய்ய நிலத்தையுழுத உபஷேத் அதர்வணத்தின் முப்பத்தேழா சநகனிடம் அகப்பட்டது. அக்குழந்தையை வது உபநிடதமாக இருக்கிறது. முப்பத் யெடுத்து வளர்த்துச் சீதையெனப் பெயரி தொன்பதாவது முதல் நாற்பதாவது வரை ட்டு இராமருக்கு மணஞ்செய்வித்தான். விலுள்ள இரண்டு உபடே தங்கள் நாராய 2. குசத்துவசன் தேவியாகிய மாலாவதி ணத்தின் முதலாவது இரண்டாவது பாகங் யின் குமாரி. இவள் பிறந் தகாலத்து வேத களாச இருக்கின்றன. அடுத்த மூன்ற உப வொலி செய்துகொண்டு சூதிகா கிருகத் நிடதங்களுக்கு வியாக்கியானம் இல்லை. திருந்து வெளிப்பட்டன ளாதலால் இவ அருந்தவல்லி, பிருகுவல்லி எனும் ளுக்கு வேதவதி யென்று பெயருண்டா ண் உபநிட தங்கள் தைத்திரீயம், வாருணி யிற்று. இவள் இலக்ஷமியம்சம். இவள் தவத் என்ற பெயர்களால் விளங்கப்பட்ட கிருஷ் திருக்கையில் இராவணனால் பரிசிக்கப் ணயஜுஸின் அரண்யகத்திலிருந்து எழு பட்டுத் தேகத்தைவிட்டுச் சீதையாய்ப் தப்பட்டன வாய் நாற்பத்தைந்து நாற்பத்தி பின் அக்னியிற்சென்று அக்னிதேவன் னாலைத் தொடர்ந்தவைகளாகக் காணப்படு சொற்படி மூன் றுலக்ஷ திவ்யலருஷம் மற்ற எழு உபநிடதங்களும் தவஞ்செய்து சுவர்க்கலக்ஷ்மி யாயினன். வியாக்கியானம் செய்யப்படவில்லை. இவள் பின்னர் யஞ்ஞகுண்டத்திலுதித்துப் 2. (2) இருக்கு, எசுர், சாமம், அதர் பாண்டவர்க்குத் தேவியாய்த் திரௌபதி வணம். உபவேதம், (ச) ஆயுள்வேதம்; யாயினள். இவள் முதல்யுகத்தில் வேத அருத்தவேதம், தனுர்வேதம், காந்தருவ வதி, இரண்டாவதுயுகத்தில் சீதை, மூன் வேதம். றாவது யுகத்தில் திரௌபதியானமையால் / வேதராசி ஒரு வேதியன் தான் காலம் இவளுக்குத் திரிஹாயணி யென்று ஒரு அடைந்து யமபுரத்தின் வழிச் செல்லுகை பெயர். (பிரம்மகைவர்த்தம்.) யில் பாபிகள் துன்புறு தலைக்கண்டு அவர்க் வேதவல்லி இவள் பிரமன் பாதத்தில் குத் தான் செய்த காவிரிஸ்நான பலத்தில் உதித்தவள், தக்கன் தேவி. தக்கயாகத் சிறிது உதவிச் சுவர்க்கம் அடைந்தவன். தில் காளியால் தலையறுப்புண்டனன். தேவி சந்திரகாந்தை. வேதவன் மன்- சிங்கவருமனைக் காண்க. வேதருஷபன் பானு வென்னும் தக்ஷ குமா வேதவிரதன்- சாரதையைக் காண்க. ரியின் புத்திரன். தந்தை தருமன். வேதனம் - (கூலி) காரியமானம், காலமா வேதவதி - 1. வேதமோதிக்கொன்டு இரு னம், காரிய காலமான மென (கூ) வகை, ந்த குசத்துவசர் வாக்கில் பிறந்தவள். இச்சுமையை இந்த இடத்தில் வைத்தா இவள் மகாலக்ஷ்மியின் அவதாசம். குசத்து லிவ்வளவு கூலியென்பது காரியமானம், வசரைத் தம்பன் என்னும் ஒரு அரக்கன் வருஷ, மாத, நாள்களில் பெறும் வேத கொலை செய்ததால் தவ மேற்கொண்டு னம் காலமானம். இத்தனை காலத்துள் தவஞ் செய்கையில் திக்கு விசயத்தின் இந்த வேலை செய்து முடித்தா லிவ்வளவு பொருட்டு வந்த இராவணன் கண்டு மோ கூலியெனல் காரியகாலமானம். கித்துக் குழலைப்பற்றினன். இவன் கோபி வேதன்-விஷ்ணு சருமன் குமாரன். இவன் த்து நீ தொட்டவுடலை வைத்திருப்பதில்லை தந்தை பொருட்டுத் திருவேங்கடத்தில் யெனத் தீமூட்டி இனிவரும் பிறப்பில் உன் தீப கைங்கர்யஞ் செய்து தந்தையை நா னையும் உன குலத்தாரையும் சாம்பராக்கு சத்திலிருந்து மீட்டவன். வேன என்று சபித்துத் தீயிற்குளித்தனள். வேதாங்கங்கள் - (சு) இவை : சிக்ஷை, அவ்வகை இலங்கையில் ஒரு தாமரைப் வியாகரணம், சந்தம், நிருக்தம், சோதி பொய்கையில் குழந்தையுருவாகி யிருக்கை ஷம், கல்பம் என்பன. இவற்றுள் சிக்ஷை யில் இராவணன் எடுத்து அரண்மனை என்பது, பாணினியால் இயற்றப்பட் சென்று சோதிடரை நோக்கி இக்குழந்தை டது இதனுள் வேதசப்தங்களுக்கு அக்ஷ யைப் பற்றிக் சேட்டனன், சோதிடர், சத்தானம், உதாத்தானு தாத்த ஸ்வரித இவள், இங்கு இருக்கின் இலங்கை அழி ஞானங்கள் கூறப்படுவது. வியாகரணம் யும் என் றனர். அதனால் குழந்தையைப் இதற்குப் பாணினி கர்த்தா, காத்யாயன பெட்டியிலடக்கிக் கடலில் விட்டனன், ரும், பதஞ்சலியும் வியாக்யானம் செய் அப்பெட்டி கடலில்மி தந்து மிதிலை சென்று திருக்கின்றனர். இதில் வேதசப்தங்களின்
வேதராசி 1512 வேதாங்கங்கள் கின்றன . பிரசனைகள் அடங்கி இருக்கின்றன . கேன புதைந்து யாகஞ்செய்ய நிலத்தையுழுத உபஷேத் அதர்வணத்தின் முப்பத்தேழா சநகனிடம் அகப்பட்டது . அக்குழந்தையை வது உபநிடதமாக இருக்கிறது . முப்பத் யெடுத்து வளர்த்துச் சீதையெனப் பெயரி தொன்பதாவது முதல் நாற்பதாவது வரை ட்டு இராமருக்கு மணஞ்செய்வித்தான் . விலுள்ள இரண்டு உபடே தங்கள் நாராய 2. குசத்துவசன் தேவியாகிய மாலாவதி ணத்தின் முதலாவது இரண்டாவது பாகங் யின் குமாரி . இவள் பிறந் தகாலத்து வேத களாச இருக்கின்றன . அடுத்த மூன்ற உப வொலி செய்துகொண்டு சூதிகா கிருகத் நிடதங்களுக்கு வியாக்கியானம் இல்லை . திருந்து வெளிப்பட்டன ளாதலால் இவ அருந்தவல்லி பிருகுவல்லி எனும் ளுக்கு வேதவதி யென்று பெயருண்டா ண் உபநிட தங்கள் தைத்திரீயம் வாருணி யிற்று . இவள் இலக்ஷமியம்சம் . இவள் தவத் என்ற பெயர்களால் விளங்கப்பட்ட கிருஷ் திருக்கையில் இராவணனால் பரிசிக்கப் ணயஜுஸின் அரண்யகத்திலிருந்து எழு பட்டுத் தேகத்தைவிட்டுச் சீதையாய்ப் தப்பட்டன வாய் நாற்பத்தைந்து நாற்பத்தி பின் அக்னியிற்சென்று அக்னிதேவன் னாலைத் தொடர்ந்தவைகளாகக் காணப்படு சொற்படி மூன் றுலக்ஷ திவ்யலருஷம் மற்ற எழு உபநிடதங்களும் தவஞ்செய்து சுவர்க்கலக்ஷ்மி யாயினன் . வியாக்கியானம் செய்யப்படவில்லை . இவள் பின்னர் யஞ்ஞகுண்டத்திலுதித்துப் 2. ( 2 ) இருக்கு எசுர் சாமம் அதர் பாண்டவர்க்குத் தேவியாய்த் திரௌபதி வணம் . உபவேதம் ( ) ஆயுள்வேதம் ; யாயினள் . இவள் முதல்யுகத்தில் வேத அருத்தவேதம் தனுர்வேதம் காந்தருவ வதி இரண்டாவதுயுகத்தில் சீதை மூன் வேதம் . றாவது யுகத்தில் திரௌபதியானமையால் / வேதராசி ஒரு வேதியன் தான் காலம் இவளுக்குத் திரிஹாயணி யென்று ஒரு அடைந்து யமபுரத்தின் வழிச் செல்லுகை பெயர் . ( பிரம்மகைவர்த்தம் . ) யில் பாபிகள் துன்புறு தலைக்கண்டு அவர்க் வேதவல்லி இவள் பிரமன் பாதத்தில் குத் தான் செய்த காவிரிஸ்நான பலத்தில் உதித்தவள் தக்கன் தேவி . தக்கயாகத் சிறிது உதவிச் சுவர்க்கம் அடைந்தவன் . தில் காளியால் தலையறுப்புண்டனன் . தேவி சந்திரகாந்தை . வேதவன் மன்- சிங்கவருமனைக் காண்க . வேதருஷபன் பானு வென்னும் தக்ஷ குமா வேதவிரதன்- சாரதையைக் காண்க . ரியின் புத்திரன் . தந்தை தருமன் . வேதனம் - ( கூலி ) காரியமானம் காலமா வேதவதி - 1. வேதமோதிக்கொன்டு இரு னம் காரிய காலமான மென ( கூ ) வகை ந்த குசத்துவசர் வாக்கில் பிறந்தவள் . இச்சுமையை இந்த இடத்தில் வைத்தா இவள் மகாலக்ஷ்மியின் அவதாசம் . குசத்து லிவ்வளவு கூலியென்பது காரியமானம் வசரைத் தம்பன் என்னும் ஒரு அரக்கன் வருஷ மாத நாள்களில் பெறும் வேத கொலை செய்ததால் தவ மேற்கொண்டு னம் காலமானம் . இத்தனை காலத்துள் தவஞ் செய்கையில் திக்கு விசயத்தின் இந்த வேலை செய்து முடித்தா லிவ்வளவு பொருட்டு வந்த இராவணன் கண்டு மோ கூலியெனல் காரியகாலமானம் . கித்துக் குழலைப்பற்றினன் . இவன் கோபி வேதன் - விஷ்ணு சருமன் குமாரன் . இவன் த்து நீ தொட்டவுடலை வைத்திருப்பதில்லை தந்தை பொருட்டுத் திருவேங்கடத்தில் யெனத் தீமூட்டி இனிவரும் பிறப்பில் உன் தீப கைங்கர்யஞ் செய்து தந்தையை நா னையும் உன குலத்தாரையும் சாம்பராக்கு சத்திலிருந்து மீட்டவன் . வேன என்று சபித்துத் தீயிற்குளித்தனள் . வேதாங்கங்கள் - ( சு ) இவை : சிக்ஷை அவ்வகை இலங்கையில் ஒரு தாமரைப் வியாகரணம் சந்தம் நிருக்தம் சோதி பொய்கையில் குழந்தையுருவாகி யிருக்கை ஷம் கல்பம் என்பன . இவற்றுள் சிக்ஷை யில் இராவணன் எடுத்து அரண்மனை என்பது பாணினியால் இயற்றப்பட் சென்று சோதிடரை நோக்கி இக்குழந்தை டது இதனுள் வேதசப்தங்களுக்கு அக்ஷ யைப் பற்றிக் சேட்டனன் சோதிடர் சத்தானம் உதாத்தானு தாத்த ஸ்வரித இவள் இங்கு இருக்கின் இலங்கை அழி ஞானங்கள் கூறப்படுவது . வியாகரணம் யும் என் றனர் . அதனால் குழந்தையைப் இதற்குப் பாணினி கர்த்தா காத்யாயன பெட்டியிலடக்கிக் கடலில் விட்டனன் ரும் பதஞ்சலியும் வியாக்யானம் செய் அப்பெட்டி கடலில்மி தந்து மிதிலை சென்று திருக்கின்றனர் . இதில் வேதசப்தங்களின்