அபிதான சிந்தாமணி

வேதசதாவிந்து 1506 வேதநிதி வ்வகை பல தமிழ் நூல்களைப் பரிசோதித்தும் வேதசிரன்-1. பிராமண குமாரன். உரையியற்றியும் அச்சிடுவித்தவர். நஸ் தந்தை. வேதசதாவிந்து - சாமந்தநகரில் இருந்த 2. ஒரு ரிஷி; இரிபு என்னும் விஷ்ணு வேதியன். தான் வறுமையால் வைத்திரு வின் அம்சாவதாரமூர்த்திக்குத் தந்தை. ந்த எருதை விற்கப்போயினான். எருது பாரி துஷிதை. விலைப்படாது போக அதனைக் கோயிற் வேதசுருதர் - மூன்றா மன்வந்தரத்துத்தே றொழுவிற்கட்டினன், அதனால் கோயில் வர்கள், எவலர் சிலைகட்டியிழுத்தனர். அதனால் வேததரிசன்- ஒரு இருடி; பத்தியன் மா நற்கதியடைந்தவன். ணாக்கன். வேதசருமன் - (வேதசன் மா) ஒருவேதியர். வேததருமர் பலிலவ முனிவர் குமரார். சிவபக்திமான். இவர் திருநெல்வேலியில் இவர் மாணாக்கர் தீபசர். இவர் தம் மாணாக் தமது சத்தியளவு நெல்கொண்டு மூங்கில் கரை நோக்கித் தமக்கு இருபத்தொரு வரு வரு நாதருக்கு நிவேதித்துச் சிவனடியவர் ஷம் ஏவல் செய்யக் கேட்டனர். மாணாக்க சளுக்கு அன்னம் படைத்துவருவர். ஒரு ராகிய தீபகர் தாம் இறக்கும்வரை நாள் நெல் இல்லாது போக ஊர் தோறுஞ் செய்ய உடன்பட்டனர். ஆசிரியர் குட்ட சென்று பிக்ஷை செய்து அகப்பட்ட நெற் நோயடைந்து தமது மாணாக்கரைநோக்கித் கொண்டு அதனைச் சந்நிதிக்கு முன் உலர தம்மைக் காசிக்குக் கொண்டுபோகக் கட் விட்டு ஸ்நானத்திற்குச் சென்று அவ்விடத் டளையிட்டனர். மாணாக்கர் ஆசிரியரைக் தில் சிவமூர்த்தியையெண்ணி மகாதேவா! காசிக்குத் தூக்கிச்சென்று வசித்திருக் மழையிலாமையால் அடியவர் பூசைக்கும் கையில், ஆசிரியர் பல கொடுமைகள் செய் -வரீர் பூசைக்கும் முட்டுப்பாடு வருமே யச் சலிக்காது இருந்தனர். சிவமூர்த்தி த் தோன்றுகின்றதே; ஆதலால் உலகஞ் குருபணிவிடைக்குக் களித்துத் தீபகர் முன் செழிக்க மழைபொழிய வேண்டு மெனச் தரிசனந் தந்து வேண்டியன கேளெனப், சங்கற்பித்து ஸ்நானஞ்செய்தனர். பணிவிடை யுறுதியாகப் பெற்றுக் காசி ஸ்நானஞ்செய்து வெளியில் வருமுன் வாசத்தால் ஆசிரியர் சுகமடையக் களித் பெருமழை வருஷித்து வெள்ளங்கொண் தீபகர் செய்கைகண்ட ஆசிரியர், டது. வேதியர் சிவபூசை முடித்துக் கரை மாணாக்கரை யணைத்து உண்மை உபதேசித் யேறிச் சிவநிவே தனத்தின் பொருட்டுச் சந் தனர், (காசிராசியம் ) நிதியில் உலாவிட்ட நெல் எவ்வாறாயிற்றே வேதநாதன் - ஒருவேதியன், பொருளைத் வேறு நெல்கிடையாதே யென வருந்தி திருடிக் குரங்சானவன். மழை வெள்ளல் கடந்து சந்நிதானத்தில் வேதநிதி - ஒரு தூர்த்தவேதியன். வந்து பார்த்தனர். உலாவிட்ட நெல் தந்தைக்கு அரசன் கொடுத்த மோதிரத் மாத்திரம் நனையாது வெயிலில் சாய்ந்திரு தைத் தாயறியாமல் திருடிச்சென்று வே க்கவும், அவ்விடத்தைச்சுற்றி வெள்ளம் சிக்குக் கொடுத்தனன். அதனைப் பெற்ற வேலிபோலிருக்கவும் கண்டுகளித்து இவ் வேசி யதனை யணிந்து தன் முன் நடிக்கக் வற்புதத்தை அரசனுக்கு அறிவித்தனர். கண்ட அரசன், அதனை யவளிடமிருந்து அரசனும் மற்றவரும் வந்து பார்த்து நெல் வாங்கித் தான் முன் கொடுத்த மோதிரத் லுக்கு வேலியிட்டபடியால் நெல்வேலி தைப்பார்த்து மீண்டும் கொடுத்துவிடுகி நாதர் எனத் திருநாமம் இட்டுச் சென்ற றேன் கொண்டுவருக' வென, வேதியர் தன் னர். வேதியர் நெல்லினைச் சிவநிவேத மனைவியிடம் கொடுத்ததை வினவ, மனைவி னஞ் செய்து களித்தனர். அதைக் காணாது கணவனிடங்கூற, அரச வேதசன்மா-1. ஒருவேதியன். முனிவரை னிடம் வேதியர் காணாது போயினதை யறி வருத்தியதால் அரக்கவுருவடைந்தவன். வித்தனர். அரசன் வேதியர்க்கு 2. தருமஞ்ஞனைக்காண்க, நடந்ததைக் கூறினன். வேதியர் தன் வேதசிரசுழனிவர்-1. காசியில் வீரேசலில் மகனை ஊரைவிட் டகற்ற, அவன் வேசை கம் பூசித்து இஷ்டசித்தி பெற்றவர். யிடம் சென்று அவளானும் துரப்புண்டு 2. ஐந்தாமன்வந்தரத்து இருடி. பசியாற்றாது அன்று சிவராத்திரியா தலால் 3. கிரிசாசுவனுக்குத் தக்ஷிணையிடம் கோயிற்குச் செல்வோர் நிவேதனத்துடன் உதித்த குமாரன், போதல்கண்டு, ஆண்டு களவாடிப் புசிக்க தனர்.
வேதசதாவிந்து 1506 வேதநிதி வ்வகை பல தமிழ் நூல்களைப் பரிசோதித்தும் வேதசிரன் -1 . பிராமண குமாரன் . உரையியற்றியும் அச்சிடுவித்தவர் . நஸ் தந்தை . வேதசதாவிந்து - சாமந்தநகரில் இருந்த 2. ஒரு ரிஷி ; இரிபு என்னும் விஷ்ணு வேதியன் . தான் வறுமையால் வைத்திரு வின் அம்சாவதாரமூர்த்திக்குத் தந்தை . ந்த எருதை விற்கப்போயினான் . எருது பாரி துஷிதை . விலைப்படாது போக அதனைக் கோயிற் வேதசுருதர் - மூன்றா மன்வந்தரத்துத்தே றொழுவிற்கட்டினன் அதனால் கோயில் வர்கள் எவலர் சிலைகட்டியிழுத்தனர் . அதனால் வேததரிசன்- ஒரு இருடி ; பத்தியன் மா நற்கதியடைந்தவன் . ணாக்கன் . வேதசருமன் - ( வேதசன் மா ) ஒருவேதியர் . வேததருமர் பலிலவ முனிவர் குமரார் . சிவபக்திமான் . இவர் திருநெல்வேலியில் இவர் மாணாக்கர் தீபசர் . இவர் தம் மாணாக் தமது சத்தியளவு நெல்கொண்டு மூங்கில் கரை நோக்கித் தமக்கு இருபத்தொரு வரு வரு நாதருக்கு நிவேதித்துச் சிவனடியவர் ஷம் ஏவல் செய்யக் கேட்டனர் . மாணாக்க சளுக்கு அன்னம் படைத்துவருவர் . ஒரு ராகிய தீபகர் தாம் இறக்கும்வரை நாள் நெல் இல்லாது போக ஊர் தோறுஞ் செய்ய உடன்பட்டனர் . ஆசிரியர் குட்ட சென்று பிக்ஷை செய்து அகப்பட்ட நெற் நோயடைந்து தமது மாணாக்கரைநோக்கித் கொண்டு அதனைச் சந்நிதிக்கு முன் உலர தம்மைக் காசிக்குக் கொண்டுபோகக் கட் விட்டு ஸ்நானத்திற்குச் சென்று அவ்விடத் டளையிட்டனர் . மாணாக்கர் ஆசிரியரைக் தில் சிவமூர்த்தியையெண்ணி மகாதேவா ! காசிக்குத் தூக்கிச்சென்று வசித்திருக் மழையிலாமையால் அடியவர் பூசைக்கும் கையில் ஆசிரியர் பல கொடுமைகள் செய் -வரீர் பூசைக்கும் முட்டுப்பாடு வருமே யச் சலிக்காது இருந்தனர் . சிவமூர்த்தி த் தோன்றுகின்றதே ; ஆதலால் உலகஞ் குருபணிவிடைக்குக் களித்துத் தீபகர் முன் செழிக்க மழைபொழிய வேண்டு மெனச் தரிசனந் தந்து வேண்டியன கேளெனப் சங்கற்பித்து ஸ்நானஞ்செய்தனர் . பணிவிடை யுறுதியாகப் பெற்றுக் காசி ஸ்நானஞ்செய்து வெளியில் வருமுன் வாசத்தால் ஆசிரியர் சுகமடையக் களித் பெருமழை வருஷித்து வெள்ளங்கொண் தீபகர் செய்கைகண்ட ஆசிரியர் டது . வேதியர் சிவபூசை முடித்துக் கரை மாணாக்கரை யணைத்து உண்மை உபதேசித் யேறிச் சிவநிவே தனத்தின் பொருட்டுச் சந் தனர் ( காசிராசியம் ) நிதியில் உலாவிட்ட நெல் எவ்வாறாயிற்றே வேதநாதன் - ஒருவேதியன் பொருளைத் வேறு நெல்கிடையாதே யென வருந்தி திருடிக் குரங்சானவன் . மழை வெள்ளல் கடந்து சந்நிதானத்தில் வேதநிதி - ஒரு தூர்த்தவேதியன் . வந்து பார்த்தனர் . உலாவிட்ட நெல் தந்தைக்கு அரசன் கொடுத்த மோதிரத் மாத்திரம் நனையாது வெயிலில் சாய்ந்திரு தைத் தாயறியாமல் திருடிச்சென்று வே க்கவும் அவ்விடத்தைச்சுற்றி வெள்ளம் சிக்குக் கொடுத்தனன் . அதனைப் பெற்ற வேலிபோலிருக்கவும் கண்டுகளித்து இவ் வேசி யதனை யணிந்து தன் முன் நடிக்கக் வற்புதத்தை அரசனுக்கு அறிவித்தனர் . கண்ட அரசன் அதனை யவளிடமிருந்து அரசனும் மற்றவரும் வந்து பார்த்து நெல் வாங்கித் தான் முன் கொடுத்த மோதிரத் லுக்கு வேலியிட்டபடியால் நெல்வேலி தைப்பார்த்து மீண்டும் கொடுத்துவிடுகி நாதர் எனத் திருநாமம் இட்டுச் சென்ற றேன் கொண்டுவருக ' வென வேதியர் தன் னர் . வேதியர் நெல்லினைச் சிவநிவேத மனைவியிடம் கொடுத்ததை வினவ மனைவி னஞ் செய்து களித்தனர் . அதைக் காணாது கணவனிடங்கூற அரச வேதசன்மா -1 . ஒருவேதியன் . முனிவரை னிடம் வேதியர் காணாது போயினதை யறி வருத்தியதால் அரக்கவுருவடைந்தவன் . வித்தனர் . அரசன் வேதியர்க்கு 2. தருமஞ்ஞனைக்காண்க நடந்ததைக் கூறினன் . வேதியர் தன் வேதசிரசுழனிவர் -1 . காசியில் வீரேசலில் மகனை ஊரைவிட் டகற்ற அவன் வேசை கம் பூசித்து இஷ்டசித்தி பெற்றவர் . யிடம் சென்று அவளானும் துரப்புண்டு 2. ஐந்தாமன்வந்தரத்து இருடி . பசியாற்றாது அன்று சிவராத்திரியா தலால் 3. கிரிசாசுவனுக்குத் தக்ஷிணையிடம் கோயிற்குச் செல்வோர் நிவேதனத்துடன் உதித்த குமாரன் போதல்கண்டு ஆண்டு களவாடிப் புசிக்க தனர் .