அபிதான சிந்தாமணி

வெள்ளூர்க்காப்பியன் 1503 வெறியாட்டு . கின்றன. கட் பின்னுளோர் சேர்த்தார்க ளென்றறிக. துச்சென்று அதனைப் படித்துப் பொருள் இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் மூன்று கூறித் தாம் செலுத்தவேண்டிய வரியைத் (எ0, கூடு, கூச அ.) பாடல்களும், குறுக் தள்ளிவிடும்படி செய்து கொண்டார். புறம் தொகையில் எட்டும், அகத்தில் இரண்டும், கூடு, இவர் பாடலிவே சந்திரனை நோக்கித் திருவள்ளுவமாலையில் ஒன்றுமாகப் பதி தலைவி முறிந்து கூறுவது வியப்புடைய னாலு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. தாகும். இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் 2. கடைச்சங்கப்புலவருள் அருந்தமி இரண்டு பாடல்களும், புறத்தில் ஒன்று முறிந்த அங்கனை-சங்கமருவியவர். இவர் மாக மூன்று பாடல்கள் கிடைத்திருக் ஔவைக்கு முற்பட்டவர். '' இவர் கன்று முண்ணாது" எனும் செய்யுளில் இவர் தம் 2. இவர் ஒரு தமிழ்ப் புலவர். சோழன் தலைவனைப் பிரிவு ஆற்றாது அவனுட குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனைப் னுறை வேட்கமிகுந்து அவன் சென்றுழிச் பாடிப் பழஞ்செய்கடன் வீடு கொண்டவர், செல்லவேண்டிச் காடும் பிறவும் கடந்து (புற. நா.) சென்றனர் என்பதை "ஒங்குமலைச்சிலம் வெள்ளைச்சி - மதுரைவீரனைக் காண்க பின்" எனும் அகப்பாட்டில் ஒளவையார் வெள்ளைப்பூண்டு - இது சம்பாரப் பொருள் கூறியிருப்பதாலறிக. இதனானிவர் ஒளவை களிலொன்று;நெடியுள்ளதும் காரமுள்ளது யார்க்கு முற்பட்டவராக இருத்தல் வேண் மான இது உருவத்தில் வெள்ளை இம், இவ்வெள்ளிவீதியார் பாடல்கள் யாய்ப் பலபிரிவுள்ள தாக இருக்கும். பெரும்பாலும் இவர் தம் தலைவனைப் பிரிந்த பிரிவுள்ள பாகத்தை நட்டு இதனைப் பயிரிடு காலத்துப் பாடப்பட்டனவாம், இவர் திதி வர். இது தைலசத்துள்ள பொருள். யன் என்பவன் குறுக்கை யென்னும் ஊர்ப் வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார் புறத்து அன்னியொடு பொருது அவ்வன் பெண்பாலார்; காமக்கண்ணி (காமாக்ஷி) னியின் காவன்மரமாகிய புன்னையினை யாரென்றும் இயற்பெயருடையவர். கள வேரோடு தடிந்த கதையினையும், காதலற் வின் கண்ணே தலைவன் பிரிதலானே தலை கெடுத்த ஆதிமந்தி கதையினையும், கட வி வருந்தி வேறுபடலும் அதனை யறியாத லோட்டிய வெல்கெழுகுட்டுவன் கதையி அன்னை கட்டினுக் கிழங்கினும், குறிபார் னையும் கூறியுள்ளார். (திருவள்ளுவமாலை.) த்து இவள் முருகனால் அணங்கப்பட்டா (அக. நா.) ளென்று குறியா லறிந்து வேலனை (பூசா வெள்ளூர்க்காப்பியன்- ஒரு தமிழ்ப்புலவன். ரியை) யழைத்து அம்முருகனுக்குப் பூசை வெள்ளூர்கிழார் மகனர் வெண்பூதியார் செய்து கள்ளை ேேவதித்து யாட்டைப் பலி இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களில் கொடுத்து தன்மகளுக்குற்ற தீது நீங்கும் இவர் மிக்க வெண்ணீறணிந்த படி வேண்டிக்கொள்வது வெறியெனப் காரணத்தால் இப்பெயரடைந்திருக்கலாம். படும். இதனை விரிவாக அகத்தில் டாடிய இவர் தந்தையார் வெள்ளூர்கிழார். ஊர் தனால் இவர் வெறிபாடிய காமக்கண்ணியா வெள்ளூர். (குறு, உசுசு.) செனப்பட்டார். அகம். உஉ. புறப்பொரு வெள்ளெருக்கிலையார்.-வேள் எவ்வியைப் ளிற் செருவிடை வீழ்தற்றுறையும், குதி பாடிய தமிழ்ப்புலவர். (புறநா.) னை மறமும் பாடியுள்ளார். புறம் - உஎக, வெள்ளேசுவார்-வணிகமல்லையரைக்காண்க. கூ02. இவர் நற்றிணையில் பாடிய பாட்டி வெள்ளைக் கண்ணத்தனர் கடைச்சங்க லும் (உ சு அ ) வெறியயர் வெங்களத்து மருவிய புலவர். (அகாானூறு.) வேலனை வினவுகமென்றது வெறிபாடிய வெள்ளைக்குடிநாகனார் - 1. இவர் சோழ பகுதியேயாம். இவர் பாடியனவாக நற் நாட்டில் வெள்ளைக்குடியின் கணிருந்த நாக றிணையில் ஒன்றும், அகத்தில் இரண்டும், னெனப்படுவர். சோழன் குளமுற்றத்துத் புறத்தில் இரண்டுமாக ஐந்து பாடல்கள் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன காலத்தினர். அக் கிடைத்திருக்கின்றன. காலத்து இவருக்குள்ள நிலங்களுக்கு வரி 2 ஒரு புராதன தமிழ்க்கவிஞர்; கடைச் செலுத்த முடியாதவராய்த் தம்மீது நிலு சங்கமருவியவர். (அகநானூறு.) (புற.நா.) வை நின்றதற் கஞ்சி அரசனைச் (செவியறி வெறியாட்டு - அழகிய ஆபரணத்தையுடை அறு உ) என்னும் விடியத்தை அகவலில் யார் நினைத்த தொழில்முடிய முருக பூசை அமைத்துப் பாடி அவனது அவைக்களத் பண்ணுமவனோடு வள்ளிக்கூத்தை ஆடி ஒருவர்.
வெள்ளூர்க்காப்பியன் 1503 வெறியாட்டு . கின்றன . கட் பின்னுளோர் சேர்த்தார்க ளென்றறிக . துச்சென்று அதனைப் படித்துப் பொருள் இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் மூன்று கூறித் தாம் செலுத்தவேண்டிய வரியைத் ( 0 கூடு கூச . ) பாடல்களும் குறுக் தள்ளிவிடும்படி செய்து கொண்டார் . புறம் தொகையில் எட்டும் அகத்தில் இரண்டும் கூடு இவர் பாடலிவே சந்திரனை நோக்கித் திருவள்ளுவமாலையில் ஒன்றுமாகப் பதி தலைவி முறிந்து கூறுவது வியப்புடைய னாலு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . தாகும் . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் 2. கடைச்சங்கப்புலவருள் அருந்தமி இரண்டு பாடல்களும் புறத்தில் ஒன்று முறிந்த அங்கனை - சங்கமருவியவர் . இவர் மாக மூன்று பாடல்கள் கிடைத்திருக் ஔவைக்கு முற்பட்டவர் . ' ' இவர் கன்று முண்ணாது எனும் செய்யுளில் இவர் தம் 2. இவர் ஒரு தமிழ்ப் புலவர் . சோழன் தலைவனைப் பிரிவு ஆற்றாது அவனுட குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனைப் னுறை வேட்கமிகுந்து அவன் சென்றுழிச் பாடிப் பழஞ்செய்கடன் வீடு கொண்டவர் செல்லவேண்டிச் காடும் பிறவும் கடந்து ( புற . நா . ) சென்றனர் என்பதை ஒங்குமலைச்சிலம் வெள்ளைச்சி - மதுரைவீரனைக் காண்க பின் எனும் அகப்பாட்டில் ஒளவையார் வெள்ளைப்பூண்டு - இது சம்பாரப் பொருள் கூறியிருப்பதாலறிக . இதனானிவர் ஒளவை களிலொன்று ; நெடியுள்ளதும் காரமுள்ளது யார்க்கு முற்பட்டவராக இருத்தல் வேண் மான இது உருவத்தில் வெள்ளை இம் இவ்வெள்ளிவீதியார் பாடல்கள் யாய்ப் பலபிரிவுள்ள தாக இருக்கும் . பெரும்பாலும் இவர் தம் தலைவனைப் பிரிந்த பிரிவுள்ள பாகத்தை நட்டு இதனைப் பயிரிடு காலத்துப் பாடப்பட்டனவாம் இவர் திதி வர் . இது தைலசத்துள்ள பொருள் . யன் என்பவன் குறுக்கை யென்னும் ஊர்ப் வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார் புறத்து அன்னியொடு பொருது அவ்வன் பெண்பாலார் ; காமக்கண்ணி ( காமாக்ஷி ) னியின் காவன்மரமாகிய புன்னையினை யாரென்றும் இயற்பெயருடையவர் . கள வேரோடு தடிந்த கதையினையும் காதலற் வின் கண்ணே தலைவன் பிரிதலானே தலை கெடுத்த ஆதிமந்தி கதையினையும் கட வி வருந்தி வேறுபடலும் அதனை யறியாத லோட்டிய வெல்கெழுகுட்டுவன் கதையி அன்னை கட்டினுக் கிழங்கினும் குறிபார் னையும் கூறியுள்ளார் . ( திருவள்ளுவமாலை . ) த்து இவள் முருகனால் அணங்கப்பட்டா ( அக . நா . ) ளென்று குறியா லறிந்து வேலனை ( பூசா வெள்ளூர்க்காப்பியன்- ஒரு தமிழ்ப்புலவன் . ரியை ) யழைத்து அம்முருகனுக்குப் பூசை வெள்ளூர்கிழார் மகனர் வெண்பூதியார் செய்து கள்ளை ேேவதித்து யாட்டைப் பலி இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களில் கொடுத்து தன்மகளுக்குற்ற தீது நீங்கும் இவர் மிக்க வெண்ணீறணிந்த படி வேண்டிக்கொள்வது வெறியெனப் காரணத்தால் இப்பெயரடைந்திருக்கலாம் . படும் . இதனை விரிவாக அகத்தில் டாடிய இவர் தந்தையார் வெள்ளூர்கிழார் . ஊர் தனால் இவர் வெறிபாடிய காமக்கண்ணியா வெள்ளூர் . ( குறு உசுசு . ) செனப்பட்டார் . அகம் . உஉ . புறப்பொரு வெள்ளெருக்கிலையார் . - வேள் எவ்வியைப் ளிற் செருவிடை வீழ்தற்றுறையும் குதி பாடிய தமிழ்ப்புலவர் . ( புறநா . ) னை மறமும் பாடியுள்ளார் . புறம் - உஎக வெள்ளேசுவார் - வணிகமல்லையரைக்காண்க . கூ 02 . இவர் நற்றிணையில் பாடிய பாட்டி வெள்ளைக் கண்ணத்தனர் கடைச்சங்க லும் ( சு ) வெறியயர் வெங்களத்து மருவிய புலவர் . ( அகாானூறு . ) வேலனை வினவுகமென்றது வெறிபாடிய வெள்ளைக்குடிநாகனார் - 1. இவர் சோழ பகுதியேயாம் . இவர் பாடியனவாக நற் நாட்டில் வெள்ளைக்குடியின் கணிருந்த நாக றிணையில் ஒன்றும் அகத்தில் இரண்டும் னெனப்படுவர் . சோழன் குளமுற்றத்துத் புறத்தில் இரண்டுமாக ஐந்து பாடல்கள் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன காலத்தினர் . அக் கிடைத்திருக்கின்றன . காலத்து இவருக்குள்ள நிலங்களுக்கு வரி 2 ஒரு புராதன தமிழ்க்கவிஞர் ; கடைச் செலுத்த முடியாதவராய்த் தம்மீது நிலு சங்கமருவியவர் . ( அகநானூறு . ) ( புற.நா. ) வை நின்றதற் கஞ்சி அரசனைச் ( செவியறி வெறியாட்டு - அழகிய ஆபரணத்தையுடை அறு ) என்னும் விடியத்தை அகவலில் யார் நினைத்த தொழில்முடிய முருக பூசை அமைத்துப் பாடி அவனது அவைக்களத் பண்ணுமவனோடு வள்ளிக்கூத்தை ஆடி ஒருவர் .