அபிதான சிந்தாமணி

வெப்மாரன் 1501 வெள்ளி கள், ஊற்றுகளாம். இவை பெரும்பாலும் எரி வெளிமான் - ஒரு சிற்றரசன். பெருஞ்சித் மலையடுத்த பிரதேசங்களில் உண்டாகின் திரனாரால் பாடல் பெற்றவன். இளவெளி மன அவைகளிற் சில ஐரோப்பாகண் மான் தமயன், இவனைப் பெருஞ்சித்திர டத்தை அடுத்த ஐஸ்லண்ட் தீவிலுள்ள னாள் அடைய, அவர்க்குப் பொருள் தாக் எக்ளா எரிமலை நாட்டில் உண்டு, இவ் கூறி அவன் யுயிர்விட அதில் பாதியே ஊற்றுக்கள், ஒன்றின் அகலம் (15) அடி இளவெளிமான் தா, புலவர் பெற மறுத்து நீளம் (56) அடிகளாம். இதில் கொதி நீங்கினர். (புற - நா.) நீர் (200) அடிமேல் எழும்புகிறதாம். வெளிவிருத்தம் - (கூ) அடியினானும், நான் வட அமெரிக்காவின் ஐக்யமாசாணத்து வய கடியினானும் முற்றுப்பெற்று அடிதோறும் மிங் ஜில்லாவில் பல வெந்நீரூற்றுக்கள் இறுதியில் ஒரு சொல்லையே தனிச் சொல் இருக்கின்றன. இவையும் மேனோக்கிக் லாகக்கொண்டு வருவது. (யாப்பு-இ.) கிளம்பித் தம்பம்போனின்று பாய்கின்றன. வெள்ளாடியனார் இவர் சடைச்சங்கமரு அதில் மற்றொன்று மணிகள் தவறாது விய புலவருள் ஒருவர். இவர் வினைமுற்றி இரைந்து கிளம்புகிறதாம். அதனால் நேரம் நீங்கிய தலைவனை யெம்மை நினைத்திரோ தெரிந்து கொள்கின்றனராம். ஆஸ்திரே வெனத் தலைவி வினவியதாக பாலை பாடிய லியாவின் தென் கீழ்த்திசையிலுள்ள நியூ வர். (அகஉக) சீலாண்டிலுள்ள ரோடேருவா எனும் தீவி வெள்ளாறு சுவேதமுங்கூர் சிவபூசை லுள்ள வகாரிவாரிவா எனுமிடம் வைரோ செய்ததால் பெருகிய நீர் பிரவகித்து நதி வா, கரு எனும் (2) வெந்நீரூற்றுக்கள் ஆயிற்று. இதற்கு வடமொழியில் சுவேத சிறந்தவை. பொகுதி எனும் மற்றொன் நதி என்று பெயர். (விருத்தாசலபுராணம்.) றும் உண்டு. இந்தியாவில் இமயமலை வெள்ளி-1. தருமபுரவா தீனத்தைச் சேர்ந்த யைச்சார்ந்த அளசுநந்தையெனும் நதியின் தமிழ்ப்புலவர். இவர் மகாகவி. தமதென உபநதியாகிய விஷ்ணு கங்காநதியின் வட நூல் செய்யாது தாம் பாடிய செய்யுட்கள் கரையில் பத்ரிநாதர் கோவிலுக்கருகில் பலவற்றைப் பல ஆன்றோர் கவிகளில் தபோகுண்டம் எனும் ஒரு நீர்ஊற்று சேர்த்துத் தம் கவித்திற மறிவித்தவர். (30) அடி அகலமுள்ள தாச இருக்கிறது. 2. சுக்ரன். அதனிடஞ் சுரக்கும் வெந்நீர் கந்தகராற்ற 3. ஒரு காலத்துத் தேவர் வேண்டுகோ முள்ள தாக இருக்கிறது. ளால் சிவபெருமான வீர்யத்தைப் பூமியில் வெபமாரன் - பிரியவிர தன் பேரன்; மேதா விட்டனர். அதை அச்னி தாங்க அது தியின் குமாரன். வெள்ளிமலை ஆயிற்று. அதை அக்னி வெருகடதர் - மானிடர்க்குப் பிதுர்க்கள். கங்கையில்விட கங்கை சரவனத்தில் விட் வெருவருநிலை - பகையைத் தடுக்கும் பூச டனள், கங்கையினின்று வெளியான சிவ லிடத்து அகன்ற மார்பகத்தை வில்லுமிழ் வீர்யம் பொன் ஆயிற்று. அக்கக்கையி ந்த அம்புபிளப்ப நிலத்தைத் தீண்டாதபடி னின்று சிதறின மற்ற அழுக்கு ஈயம் தகா சிறந்த பெரிய மேம்பாட்டினை யுடை முதலவாயின. (இரா பலா.) யான் தனது நிலமையைச் சொல்லிய புறத் 4. இது வெண்ணிறமும் பள பளப்பும் துறை. (4 - வெ.) பெற்றதா தலால் வெள்ளி யெனப்பட்டது. வெலமர் - இவர் தெலுங்க நாட்டு உழவர் இது பூமியிலிருந்து வெட்டி யொக்கும் இந்தத் தெலுங்கரில் யார் வெலம உலோகவகையுள் ஒன்று, உறுதியும் கன சென்று தீர்மானிக்க முடியவில்லை யென் மும் உருகத்தக்கதுமாம். இது, பூமியில் பர் Mr. E. A. ஸ்டூவர்ட். சிலர் தாங்கள் கட்டிகளாகவும், பொடிகளாகவும், சந்தகம், பலிஜரின் வகுப்பென்பர். பலிஜர் இவர் ஈயம் முதலிய பொருள்களுடன் கலந்து களைக் கூனசாகலர் என்பர். இவர்கள் கம்ம மிருக்கும். இதைத் தூளாக்கி யுலையிலிட்டு ரின் வகை யென்பர். இவர்களிற் சிலர் கலப்பு நீக்கச் சுத்தமாம். இவ்வாறு தமிழ்நாட்டி' லுண்டு. கலப்பு நீங்கிய வெள்ளி சொக்கவெள்ளி வெளிப்படை நவிற்சியணி சிலேஷை யாம். இது, பொன்னுக்கிரண்டாவது. மறைத்த பொருளைப் புலவன் சொக்கவெள்ளியுடன் செம்பு சேர்த்திருக் வெளிப்படுத்தலாம். இது (விவர்த்தோக்தி கின் மட்ட வெள்ளியாம். இதனால் பாத் கயலங்காரம்) (குவல.) திரங்கள், ஆபரணங்கள், நாணயங்கள், யான்
வெப்மாரன் 1501 வெள்ளி கள் ஊற்றுகளாம் . இவை பெரும்பாலும் எரி வெளிமான் - ஒரு சிற்றரசன் . பெருஞ்சித் மலையடுத்த பிரதேசங்களில் உண்டாகின் திரனாரால் பாடல் பெற்றவன் . இளவெளி மன அவைகளிற் சில ஐரோப்பாகண் மான் தமயன் இவனைப் பெருஞ்சித்திர டத்தை அடுத்த ஐஸ்லண்ட் தீவிலுள்ள னாள் அடைய அவர்க்குப் பொருள் தாக் எக்ளா எரிமலை நாட்டில் உண்டு இவ் கூறி அவன் யுயிர்விட அதில் பாதியே ஊற்றுக்கள் ஒன்றின் அகலம் ( 15 ) அடி இளவெளிமான் தா புலவர் பெற மறுத்து நீளம் ( 56 ) அடிகளாம் . இதில் கொதி நீங்கினர் . ( புற - நா . ) நீர் ( 200 ) அடிமேல் எழும்புகிறதாம் . வெளிவிருத்தம் - ( கூ ) அடியினானும் நான் வட அமெரிக்காவின் ஐக்யமாசாணத்து வய கடியினானும் முற்றுப்பெற்று அடிதோறும் மிங் ஜில்லாவில் பல வெந்நீரூற்றுக்கள் இறுதியில் ஒரு சொல்லையே தனிச் சொல் இருக்கின்றன . இவையும் மேனோக்கிக் லாகக்கொண்டு வருவது . ( யாப்பு - . ) கிளம்பித் தம்பம்போனின்று பாய்கின்றன . வெள்ளாடியனார் இவர் சடைச்சங்கமரு அதில் மற்றொன்று மணிகள் தவறாது விய புலவருள் ஒருவர் . இவர் வினைமுற்றி இரைந்து கிளம்புகிறதாம் . அதனால் நேரம் நீங்கிய தலைவனை யெம்மை நினைத்திரோ தெரிந்து கொள்கின்றனராம் . ஆஸ்திரே வெனத் தலைவி வினவியதாக பாலை பாடிய லியாவின் தென் கீழ்த்திசையிலுள்ள நியூ வர் . ( அகஉக ) சீலாண்டிலுள்ள ரோடேருவா எனும் தீவி வெள்ளாறு சுவேதமுங்கூர் சிவபூசை லுள்ள வகாரிவாரிவா எனுமிடம் வைரோ செய்ததால் பெருகிய நீர் பிரவகித்து நதி வா கரு எனும் ( 2 ) வெந்நீரூற்றுக்கள் ஆயிற்று . இதற்கு வடமொழியில் சுவேத சிறந்தவை . பொகுதி எனும் மற்றொன் நதி என்று பெயர் . ( விருத்தாசலபுராணம் . ) றும் உண்டு . இந்தியாவில் இமயமலை வெள்ளி -1 . தருமபுரவா தீனத்தைச் சேர்ந்த யைச்சார்ந்த அளசுநந்தையெனும் நதியின் தமிழ்ப்புலவர் . இவர் மகாகவி . தமதென உபநதியாகிய விஷ்ணு கங்காநதியின் வட நூல் செய்யாது தாம் பாடிய செய்யுட்கள் கரையில் பத்ரிநாதர் கோவிலுக்கருகில் பலவற்றைப் பல ஆன்றோர் கவிகளில் தபோகுண்டம் எனும் ஒரு நீர்ஊற்று சேர்த்துத் தம் கவித்திற மறிவித்தவர் . ( 30 ) அடி அகலமுள்ள தாச இருக்கிறது . 2. சுக்ரன் . அதனிடஞ் சுரக்கும் வெந்நீர் கந்தகராற்ற 3. ஒரு காலத்துத் தேவர் வேண்டுகோ முள்ள தாக இருக்கிறது . ளால் சிவபெருமான வீர்யத்தைப் பூமியில் வெபமாரன் - பிரியவிர தன் பேரன் ; மேதா விட்டனர் . அதை அச்னி தாங்க அது தியின் குமாரன் . வெள்ளிமலை ஆயிற்று . அதை அக்னி வெருகடதர் - மானிடர்க்குப் பிதுர்க்கள் . கங்கையில்விட கங்கை சரவனத்தில் விட் வெருவருநிலை - பகையைத் தடுக்கும் பூச டனள் கங்கையினின்று வெளியான சிவ லிடத்து அகன்ற மார்பகத்தை வில்லுமிழ் வீர்யம் பொன் ஆயிற்று . அக்கக்கையி ந்த அம்புபிளப்ப நிலத்தைத் தீண்டாதபடி னின்று சிதறின மற்ற அழுக்கு ஈயம் தகா சிறந்த பெரிய மேம்பாட்டினை யுடை முதலவாயின . ( இரா பலா . ) யான் தனது நிலமையைச் சொல்லிய புறத் 4. இது வெண்ணிறமும் பள பளப்பும் துறை . ( 4 - வெ . ) பெற்றதா தலால் வெள்ளி யெனப்பட்டது . வெலமர் - இவர் தெலுங்க நாட்டு உழவர் இது பூமியிலிருந்து வெட்டி யொக்கும் இந்தத் தெலுங்கரில் யார் வெலம உலோகவகையுள் ஒன்று உறுதியும் கன சென்று தீர்மானிக்க முடியவில்லை யென் மும் உருகத்தக்கதுமாம் . இது பூமியில் பர் Mr. E. A. ஸ்டூவர்ட் . சிலர் தாங்கள் கட்டிகளாகவும் பொடிகளாகவும் சந்தகம் பலிஜரின் வகுப்பென்பர் . பலிஜர் இவர் ஈயம் முதலிய பொருள்களுடன் கலந்து களைக் கூனசாகலர் என்பர் . இவர்கள் கம்ம மிருக்கும் . இதைத் தூளாக்கி யுலையிலிட்டு ரின் வகை யென்பர் . இவர்களிற் சிலர் கலப்பு நீக்கச் சுத்தமாம் . இவ்வாறு தமிழ்நாட்டி ' லுண்டு . கலப்பு நீங்கிய வெள்ளி சொக்கவெள்ளி வெளிப்படை நவிற்சியணி சிலேஷை யாம் . இது பொன்னுக்கிரண்டாவது . மறைத்த பொருளைப் புலவன் சொக்கவெள்ளியுடன் செம்பு சேர்த்திருக் வெளிப்படுத்தலாம் . இது ( விவர்த்தோக்தி கின் மட்ட வெள்ளியாம் . இதனால் பாத் கயலங்காரம் ) ( குவல . ) திரங்கள் ஆபரணங்கள் நாணயங்கள் யான்