அபிதான சிந்தாமணி

வெண்ணெய்-சடையப்ப முதலியார் 1499 வெண்ணெய் சடையப்ப முதலியார் விற்கு அழைத்தனன். இவர் அசந்தர்ப் சோறு மளித்தனர் எனவும், சிங்களமாண்ட பத்தால் போகாதிருந்தனர். இவர் செல்வச் பரராசசிங்கப் பெருமாள் எனும் அரசன் செருக்கால் வாராதிருந்தனர் என்று எண் ஈழநாடு பஞ்சமுற்றபோது இவரைப் பாட ணிச் சோழன் இவரது செல்வத்தை யெல் இவர் ஆயிரங்கப்பலில் நெல் நிறைத்துக் லாம் கொள்ளைகொண்டனன். இவ்வகை கொடுபோய்க்கொடுத்து அவன் நாட்டைச் பொருள் பறிகொடுத்திருக்கையில் சீனவர்த் காத்தனர் எனவுங் கூறுப. இவர் சங்கா தக னொருவன் இழையாயிரம் பொன் முதலியார் புதல்வர் எனவுங் இச்சங்கர கொண்ட பட்டு ஒன்று கொண்டு அரச முதலியாருக்கு ஒட்டக்கூத்தர் உதவித் னிடம் அணுக, அரசன் தன்னிடம் விலைக் தொழில் புரிந்தவர் எனவுங் கூறுப. “புரம் குத் தக்க பொருள் இலாமையால் முதலி தாதாரு புதுவைச் சடையன், இருந்த விய யாரிடம் அனுப்பினன். இப்பட்டினை லூர் தெற்கு மேற்கு பாந்தபொன்னி, யாற் முதலியார் வாங்கித் தரித்துக்கொண்டு றுநீரால் விளையுமப்பாற்கிழக்கரிசி, மாற்று அரசன் சமுகம் சென்றனர். அரசன் தான் ரோல்விளை யுமாம்." யாமாற்புகழவியற்கம் அழைத்தகாலத்தில் வாராததற்குக் காாண பநாடனிராமரொடும், பாமாலைசூட்டுக்குல மென்ன என்று வினாவ, முதலியார் உடுத் முடையானைப்பாடிப் புரக்கக், கோமாறனி திருந்த விலையுயர்ந்த பட்டினைக் கிழித் ட்ட பொற்சிசொதனம் பெற்ற கொற்ற துத் தொடையிற் சிலந்தியெனக் காட்டி வனைத், தேமாலை யச்சந் தவிர்ப்பான் வெண் அரசனால் மதிப்படைந்தவர். முதலியா ணெய்த்திரிகர்த்தனையே." . தண்ணார் கம ரிடம் பகைபாராட்டிய சோழன் முதலி லச் சதுமுகத் தோனையுந் தப்புவதோ, யார் வறுமைக்காலத்தில் இவரிடத்தில் பண்ணா மணித்தலைக்கட்செவியான துபாரி பலவித்துவான்களை யேவினன், முதலி லுள்ளே, கண்ணாக வாழும் வெண்ணெய்த் யார் வந்த புலவர்களை எதிர்கொண்டு அவர் திரிகர்த்தன் கலைத்தமிழ்கேட், டெண்ணா களுக்குத் தம்மனை வியார் மாங்கல்யத்தை முடியசைத்தா லுலகேழு மிறக்குமன்றே. விற்றுப் போஜன முதலிய செய்வித்துப் "இரவு நண்பக லாகிலென் பகலிருளற பரிசளிக்க இல்லாமையால் வீட்டின் புறத் விர வாகிலென், இரவி யெண்டிசை மாறி தில் இருந்த பாம்பின் புற்றில் கையிட்ட லென் கட லேழுமேறிலென் வற்றிலென், னர். அதில் இருந்த நாகம் மகாகொடைக் மாபுதங்கிய முறைமைபேணிய மன்னர், கையெனக் கண்டு இரத்தின மளித்தது; போகிலெ னாகிலென் வளமையின்புறு இதனைப் புலவர்க்குத் தந்தனர். இதைக் சோழமண்டல வாழ்க்கை காரண மாகவே, கேள்வியுற்ற அரசன் மீண்டும் புற்றில் கருதுசெம்பொனி னம்பலத்திலோர் கடவு தைவிடக்கூற அவ்வகையிட்டுச் சீவாத் நடிக்குமே, காவிரித் திருமதி தினம் பெற்றவர். கம்பர் குமாரராகிய அம யிலேயொரு கருணை மாமுகி ரயிலுமே, பிகாபதி திருமணத்தில் முதலியார் ஒரு தருவுயர்ந்திடு புதுவையம்பதி தங்குமன் புறத்தில் வேற்றார் போல இருந்தனர். கம் னிய சேகான் சங்கான் றரு சடையனென் பர்மனைவியார் கம்பரைநோககி எங்களண் றொரு தருமதேவதை வாழவே." என் ணாவை இவ்விடம் இருத்தலாமோ என் பன போன்ற பாடல் பெற்றவர். றனர். சம்பர் விடையாக முதவியாரை ழுபது கம்பர் அரங்கேற்றிய காலத்து நான் வைக்கத்தகுந்த இடத்தில் வைக் இவருடனிருந்து சேதிராயரென்னும் ஓர் கப்போகிறேன் என்றுகூறி இராமாயணத் வேளாளப் பிரபு கேட்டனர் என்ப. இவர் தில் புகழ்ந்து பாடப்பெற்றவர். இவர் செல்வவள மிக்கவர் என்பதற்கு ஒரு தாம் வறுமையடைந்த காலத்து வந்தபுல நாள் வணிகன் ஒருவன் கடல்படு முத் வர்க்குக் கழனியில் விதைத்த நெல்லைப் துக்களைக்கொணர்ந்து அரசன் முன்வைத்து பதப் படுத்தி உணவளித்தனர். இவர் இவை அரசர்க்கே யுரியதென்று புகழா சகோதரர் கண்ணப்பமுதலியார். இவர்க் நிற்க, அக்கடல்படு முத்தினும் கழனிபடு குச் சரராமமுதலியார் எனவும் இவரைப் முத்தமே ஒளியினும் உயர்வினும் மதிக்கத் புதுவைச்சடையன் எனவும் கூறும். இவர் தக்கதென்று அவரது கழனிக்கணிருந்த மூவேந்தர்க்கும் அவரின் பரிசனங்களுக் கரும்புகளை அரசன் சமுகத்தில் கும் பரிசளித்துத் திரிகர்த்தப்பெயர் பெற் கொணர்ந்து அவற்றின் முத்துக்களை வியக் றவர். இவர் பலநாள் பலர்க்குப் பாலுஞ் கும்படி எடுத்துக்காட்டினர். பின்னொரு னின்று
வெண்ணெய் - சடையப்ப முதலியார் 1499 வெண்ணெய் சடையப்ப முதலியார் விற்கு அழைத்தனன் . இவர் அசந்தர்ப் சோறு மளித்தனர் எனவும் சிங்களமாண்ட பத்தால் போகாதிருந்தனர் . இவர் செல்வச் பரராசசிங்கப் பெருமாள் எனும் அரசன் செருக்கால் வாராதிருந்தனர் என்று எண் ஈழநாடு பஞ்சமுற்றபோது இவரைப் பாட ணிச் சோழன் இவரது செல்வத்தை யெல் இவர் ஆயிரங்கப்பலில் நெல் நிறைத்துக் லாம் கொள்ளைகொண்டனன் . இவ்வகை கொடுபோய்க்கொடுத்து அவன் நாட்டைச் பொருள் பறிகொடுத்திருக்கையில் சீனவர்த் காத்தனர் எனவுங் கூறுப . இவர் சங்கா தக னொருவன் இழையாயிரம் பொன் முதலியார் புதல்வர் எனவுங் இச்சங்கர கொண்ட பட்டு ஒன்று கொண்டு அரச முதலியாருக்கு ஒட்டக்கூத்தர் உதவித் னிடம் அணுக அரசன் தன்னிடம் விலைக் தொழில் புரிந்தவர் எனவுங் கூறுப . புரம் குத் தக்க பொருள் இலாமையால் முதலி தாதாரு புதுவைச் சடையன் இருந்த விய யாரிடம் அனுப்பினன் . இப்பட்டினை லூர் தெற்கு மேற்கு பாந்தபொன்னி யாற் முதலியார் வாங்கித் தரித்துக்கொண்டு றுநீரால் விளையுமப்பாற்கிழக்கரிசி மாற்று அரசன் சமுகம் சென்றனர் . அரசன் தான் ரோல்விளை யுமாம் . யாமாற்புகழவியற்கம் அழைத்தகாலத்தில் வாராததற்குக் காாண பநாடனிராமரொடும் பாமாலைசூட்டுக்குல மென்ன என்று வினாவ முதலியார் உடுத் முடையானைப்பாடிப் புரக்கக் கோமாறனி திருந்த விலையுயர்ந்த பட்டினைக் கிழித் ட்ட பொற்சிசொதனம் பெற்ற கொற்ற துத் தொடையிற் சிலந்தியெனக் காட்டி வனைத் தேமாலை யச்சந் தவிர்ப்பான் வெண் அரசனால் மதிப்படைந்தவர் . முதலியா ணெய்த்திரிகர்த்தனையே . . தண்ணார் கம ரிடம் பகைபாராட்டிய சோழன் முதலி லச் சதுமுகத் தோனையுந் தப்புவதோ யார் வறுமைக்காலத்தில் இவரிடத்தில் பண்ணா மணித்தலைக்கட்செவியான துபாரி பலவித்துவான்களை யேவினன் முதலி லுள்ளே கண்ணாக வாழும் வெண்ணெய்த் யார் வந்த புலவர்களை எதிர்கொண்டு அவர் திரிகர்த்தன் கலைத்தமிழ்கேட் டெண்ணா களுக்குத் தம்மனை வியார் மாங்கல்யத்தை முடியசைத்தா லுலகேழு மிறக்குமன்றே . விற்றுப் போஜன முதலிய செய்வித்துப் இரவு நண்பக லாகிலென் பகலிருளற பரிசளிக்க இல்லாமையால் வீட்டின் புறத் விர வாகிலென் இரவி யெண்டிசை மாறி தில் இருந்த பாம்பின் புற்றில் கையிட்ட லென் கட லேழுமேறிலென் வற்றிலென் னர் . அதில் இருந்த நாகம் மகாகொடைக் மாபுதங்கிய முறைமைபேணிய மன்னர் கையெனக் கண்டு இரத்தின மளித்தது ; போகிலெ னாகிலென் வளமையின்புறு இதனைப் புலவர்க்குத் தந்தனர் . இதைக் சோழமண்டல வாழ்க்கை காரண மாகவே கேள்வியுற்ற அரசன் மீண்டும் புற்றில் கருதுசெம்பொனி னம்பலத்திலோர் கடவு தைவிடக்கூற அவ்வகையிட்டுச் சீவாத் நடிக்குமே காவிரித் திருமதி தினம் பெற்றவர் . கம்பர் குமாரராகிய அம யிலேயொரு கருணை மாமுகி ரயிலுமே பிகாபதி திருமணத்தில் முதலியார் ஒரு தருவுயர்ந்திடு புதுவையம்பதி தங்குமன் புறத்தில் வேற்றார் போல இருந்தனர் . கம் னிய சேகான் சங்கான் றரு சடையனென் பர்மனைவியார் கம்பரைநோககி எங்களண் றொரு தருமதேவதை வாழவே . என் ணாவை இவ்விடம் இருத்தலாமோ என் பன போன்ற பாடல் பெற்றவர் . றனர் . சம்பர் விடையாக முதவியாரை ழுபது கம்பர் அரங்கேற்றிய காலத்து நான் வைக்கத்தகுந்த இடத்தில் வைக் இவருடனிருந்து சேதிராயரென்னும் ஓர் கப்போகிறேன் என்றுகூறி இராமாயணத் வேளாளப் பிரபு கேட்டனர் என்ப . இவர் தில் புகழ்ந்து பாடப்பெற்றவர் . இவர் செல்வவள மிக்கவர் என்பதற்கு ஒரு தாம் வறுமையடைந்த காலத்து வந்தபுல நாள் வணிகன் ஒருவன் கடல்படு முத் வர்க்குக் கழனியில் விதைத்த நெல்லைப் துக்களைக்கொணர்ந்து அரசன் முன்வைத்து பதப் படுத்தி உணவளித்தனர் . இவர் இவை அரசர்க்கே யுரியதென்று புகழா சகோதரர் கண்ணப்பமுதலியார் . இவர்க் நிற்க அக்கடல்படு முத்தினும் கழனிபடு குச் சரராமமுதலியார் எனவும் இவரைப் முத்தமே ஒளியினும் உயர்வினும் மதிக்கத் புதுவைச்சடையன் எனவும் கூறும் . இவர் தக்கதென்று அவரது கழனிக்கணிருந்த மூவேந்தர்க்கும் அவரின் பரிசனங்களுக் கரும்புகளை அரசன் சமுகத்தில் கும் பரிசளித்துத் திரிகர்த்தப்பெயர் பெற் கொணர்ந்து அவற்றின் முத்துக்களை வியக் றவர் . இவர் பலநாள் பலர்க்குப் பாலுஞ் கும்படி எடுத்துக்காட்டினர் . பின்னொரு னின்று