அபிதான சிந்தாமணி

ஆலயன 140 ஆவூர்க்காவிதிகள சாதேவனா திருத்தல், காலை நீட்டிக்கொண்டிருத்தல், ஆவர்த்தம்--சப்த மேகங்களில் ஒன்று, மயிர்முடித்தல், தலையிலுந் தோளிலும் ஆவி -- ஒரு குறுநில மன்னன். இவன் மலை வஸ்திரம் தரித்துச் செல்லல், நிர்மால் பொதினி (ஆவிமலை) இது, அரிசில் யத்தை மிதித்தல், கடத்தல், ஸ்தூபி, கிழாராற் பாடப்பட்ட தகெேசறிந்த துவஜஸ்தம்பம், விக்கிரகங்களின் நிழலை 'பெருஞ்சோலிரும்பொறை என்னுஞ் சோ மிதித்தல், தாண்டுதல், வீண்வார்த்தை மானுடைய தாயாகிய பதுமன் தேவை பேசல், சிரித்தல், விளையாடல், சுவாமிக் யின் தந்தைக்கு வேளாவிக்கோ என்பது கும் பலிபீடத்திற்கும் நடுவே குறுக்கிடல், பேராதல் பதிற்றுப்பத்தா லறியற்பா ஒருமுறை இருமுறை வலம்வால், அகா லது, பேகன் எனும் வள்ளலை வையா லத்தில் தரிசித்தல், அபிஷேக நிவேதன விக்கோ பெரும் பேகன் என ஆவியர் காலங்களில் தரிசித்தல், வீதி உற்சவங் குடிச்சிறக்கக் கூறியுள்ளது. இவற்றால் கொண்டருளும்போது கோயிலுட்புகுந்து ஆவினன்குடி, வையாபுரி என்பன இவர் வணங்குதல் கூடாவாம். ஆலயத்தில் மலையும் நகரமுமாம். வாசலில்லா வழியால் நுழைந்து போதல் ஆவிசன் - யானை யுருக் கொண்டு பாலவிநா கூடாது. கறுப்புக் கம்பளிப்போர்வையு யகரைத் துன்பப்படுத்தவந்து அவராலிற டன் ஆலயத்துள் போகக்கூடாது. வெளிச் ந்த அரக்கன். (பார்க்கவ - புராணம்). சம் இல்லா இடத்தில் மலர்மாலை தொடுத் தல்கூடாது. வீண்காரியஞ் செய்யக் ஆவி தீக்ஷன் - கரந்த மனுக்குக் குமான், கூடாது. பகவானது சொத்துக்களைத் இவன் குமரன் மருத்து. தன்பொருட்டு உபயோகித்துக்கொள்ளக் ஆவிநன்குடி --பழனி. ஆவிகாண்க. பொதினி கூடாது. (சிவாலய தரிசனவிதி) பிரபன்ன மலை பழனிமலையென மருவிற்று, பாரிஜாதம்). I ஆவியர் - தமிழ்நாட்டுக் குடிகள். ஆலயன் - அரிஷ்டகாமனுக்குக் குமரன். ஆ விருதவாதம் - இது பிராணவாயு முதலிய இவன் குமரன் ஸ்தம்பகன். ஐந்து வாயுக்கள், பித்தம், சிலேஷ்மம், ஆலவாய் -தென்மதுரை கடல் கொண்ட ரத்த தாதுக்கள், (க) அன்னம், மூத்ரம், காலத்துச் சிவபெருமான் கட்டளையால் மலம், இவை (கசு). இவை ஒன்றையொ எல்லையறிய நாகத்தால் அளக்கப்பட்ட ன்று சூழும்போது ஆவிருத பேதங்களுண் தால் வந்த பெயர். (திருவிளையாடற் டாம். அவை, பித்தாவிருதம், சிலேஷ் புராணம்). . மாவிருதம், ரத்தாவிருதம், மாம்சாவிரு ஆலாலசுந்தார் - திருக்கைலையில் சிவபிரா தம், மேதோ ஆவிருதம், அஸ்தியாவிருதம், ன் சந்நிதியி லிருப்பவர். இவர் சிவமூர்த் மச்சாவிருதம், சுக்கிலாவிருதம், அன்னா தியி னேவலால் அமிர்தம தனத்தி லுண் விருதம், மூத்திராவிருதம், மலாவிருதம், டான விஷத்தைத் திரட்டிச் சிவமூர்த்தி சகலதாது ஆவிருதம், பித்த பிராண ஆ யின் சந்நிதியிற் கொண்டுவந்தவர். இவ விருதம், பித்தவு தான ஆவிருதம், பித்தவி ரது பிற்பிறப்பு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள். யான ஆவிருதம், பித்தசமான, பித்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளைக் காண்க. அபான ஆவிருத மெனவும், சிலேஷ்ம ஆலியார் - ஒரு தமிழ்ப் புலவர். இவர்க்கு பிராண, உதான, வியான, சமான, அபான ' ஆனியாரெனவும் பெயர். (புற நா.) ஆவிருத மெனவும் பேதப்படும். (ஜீவ) ஆவகன்- திரிமதி யென்பவளுக்குக் கும்) ஆவீர்பூ- கர்த்தமர் பெண், புலத்தியன் ான். இவனை ஆவாகனென்பர். - தேவி. ஆவணிக்கிழவன்மகருஷிகோதரன்.--யானை ஆவிர்வோத்திரன் - ருஷபனுக்குச் சயந்தி யை எடைபோட்டுக் கீர்த்திபெற்றவன், யிட முதித்த குமரன். வணிகன். (வைசியபுராணம்). ஆவணி முழக்கம் - ஆவணிமாதம், (சு)s ஆவூர் - இது தஞ்சாவூர்க் கல்வெட்டுக்களிற் மேகம் முழக்கில் மழையுண்டு. கூறப்பட்டிருக்கிற பழையவூர். முன்னாளி லிருந்திருக்கலாம். ஆவந்தியன்- சயமுனிவர்க்கு ஒரு மாணாக் கன், | ஆவூர்க்காவிதிகள் சாதேவனார்--சாதேவன் ஆவாணன்- பரதருக்குப் பஞ்சசேநியிடத்தி என்பது ஸஹதேவன் என்னும் வட லுதித்தவன். ' சொல்லின் திரிபு. காவிதி யென்பது
ஆலயன 140 ஆவூர்க்காவிதிகள சாதேவனா திருத்தல் காலை நீட்டிக்கொண்டிருத்தல் ஆவர்த்தம் - - சப்த மேகங்களில் ஒன்று மயிர்முடித்தல் தலையிலுந் தோளிலும் ஆவி - - ஒரு குறுநில மன்னன் . இவன் மலை வஸ்திரம் தரித்துச் செல்லல் நிர்மால் பொதினி ( ஆவிமலை ) இது அரிசில் யத்தை மிதித்தல் கடத்தல் ஸ்தூபி கிழாராற் பாடப்பட்ட தகெேசறிந்த துவஜஸ்தம்பம் விக்கிரகங்களின் நிழலை ' பெருஞ்சோலிரும்பொறை என்னுஞ் சோ மிதித்தல் தாண்டுதல் வீண்வார்த்தை மானுடைய தாயாகிய பதுமன் தேவை பேசல் சிரித்தல் விளையாடல் சுவாமிக் யின் தந்தைக்கு வேளாவிக்கோ என்பது கும் பலிபீடத்திற்கும் நடுவே குறுக்கிடல் பேராதல் பதிற்றுப்பத்தா லறியற்பா ஒருமுறை இருமுறை வலம்வால் அகா லது பேகன் எனும் வள்ளலை வையா லத்தில் தரிசித்தல் அபிஷேக நிவேதன விக்கோ பெரும் பேகன் என ஆவியர் காலங்களில் தரிசித்தல் வீதி உற்சவங் குடிச்சிறக்கக் கூறியுள்ளது . இவற்றால் கொண்டருளும்போது கோயிலுட்புகுந்து ஆவினன்குடி வையாபுரி என்பன இவர் வணங்குதல் கூடாவாம் . ஆலயத்தில் மலையும் நகரமுமாம் . வாசலில்லா வழியால் நுழைந்து போதல் ஆவிசன் - யானை யுருக் கொண்டு பாலவிநா கூடாது . கறுப்புக் கம்பளிப்போர்வையு யகரைத் துன்பப்படுத்தவந்து அவராலிற டன் ஆலயத்துள் போகக்கூடாது . வெளிச் ந்த அரக்கன் . ( பார்க்கவ - புராணம் ) . சம் இல்லா இடத்தில் மலர்மாலை தொடுத் தல்கூடாது . வீண்காரியஞ் செய்யக் ஆவி தீக்ஷன் - கரந்த மனுக்குக் குமான் கூடாது . பகவானது சொத்துக்களைத் இவன் குமரன் மருத்து . தன்பொருட்டு உபயோகித்துக்கொள்ளக் ஆவிநன்குடி - - பழனி . ஆவிகாண்க . பொதினி கூடாது . ( சிவாலய தரிசனவிதி ) பிரபன்ன மலை பழனிமலையென மருவிற்று பாரிஜாதம் ) . I ஆவியர் - தமிழ்நாட்டுக் குடிகள் . ஆலயன் - அரிஷ்டகாமனுக்குக் குமரன் . விருதவாதம் - இது பிராணவாயு முதலிய இவன் குமரன் ஸ்தம்பகன் . ஐந்து வாயுக்கள் பித்தம் சிலேஷ்மம் ஆலவாய் - தென்மதுரை கடல் கொண்ட ரத்த தாதுக்கள் ( ) அன்னம் மூத்ரம் காலத்துச் சிவபெருமான் கட்டளையால் மலம் இவை ( கசு ) . இவை ஒன்றையொ எல்லையறிய நாகத்தால் அளக்கப்பட்ட ன்று சூழும்போது ஆவிருத பேதங்களுண் தால் வந்த பெயர் . ( திருவிளையாடற் டாம் . அவை பித்தாவிருதம் சிலேஷ் புராணம் ) . . மாவிருதம் ரத்தாவிருதம் மாம்சாவிரு ஆலாலசுந்தார் - திருக்கைலையில் சிவபிரா தம் மேதோ ஆவிருதம் அஸ்தியாவிருதம் ன் சந்நிதியி லிருப்பவர் . இவர் சிவமூர்த் மச்சாவிருதம் சுக்கிலாவிருதம் அன்னா தியி னேவலால் அமிர்தம தனத்தி லுண் விருதம் மூத்திராவிருதம் மலாவிருதம் டான விஷத்தைத் திரட்டிச் சிவமூர்த்தி சகலதாது ஆவிருதம் பித்த பிராண யின் சந்நிதியிற் கொண்டுவந்தவர் . இவ விருதம் பித்தவு தான ஆவிருதம் பித்தவி ரது பிற்பிறப்பு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் . யான ஆவிருதம் பித்தசமான பித்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளைக் காண்க . அபான ஆவிருத மெனவும் சிலேஷ்ம ஆலியார் - ஒரு தமிழ்ப் புலவர் . இவர்க்கு பிராண உதான வியான சமான அபான ' ஆனியாரெனவும் பெயர் . ( புற நா . ) ஆவிருத மெனவும் பேதப்படும் . ( ஜீவ ) ஆவகன் - திரிமதி யென்பவளுக்குக் கும் ) ஆவீர்பூ - கர்த்தமர் பெண் புலத்தியன் ான் . இவனை ஆவாகனென்பர் . - தேவி . ஆவணிக்கிழவன்மகருஷிகோதரன் . - - யானை ஆவிர்வோத்திரன் - ருஷபனுக்குச் சயந்தி யை எடைபோட்டுக் கீர்த்திபெற்றவன் யிட முதித்த குமரன் . வணிகன் . ( வைசியபுராணம் ) . ஆவணி முழக்கம் - ஆவணிமாதம் ( சு ) s ஆவூர் - இது தஞ்சாவூர்க் கல்வெட்டுக்களிற் மேகம் முழக்கில் மழையுண்டு . கூறப்பட்டிருக்கிற பழையவூர் . முன்னாளி லிருந்திருக்கலாம் . ஆவந்தியன் - சயமுனிவர்க்கு ஒரு மாணாக் கன் | ஆவூர்க்காவிதிகள் சாதேவனார் - - சாதேவன் ஆவாணன் - பரதருக்குப் பஞ்சசேநியிடத்தி என்பது ஸஹதேவன் என்னும் வட லுதித்தவன் . ' சொல்லின் திரிபு . காவிதி யென்பது