அபிதான சிந்தாமணி

வேட்சியரவம் 1498 வெண்ணெய் சடையப்ப முதலியார் யுடைய வேற்றுப் புலத்துப் பசுநிரையைக் மகிஷபல்லாதகி திருத முதலியவற்றால் கைக்கொண்டதைக் கூறும் புறத்துறை, வசமாம். (ஜீவ.) (4 வெ.) வெண்கொற்றன் இவர் கடைச்சங்கமரு வெட்சியாவம் --பொருந்தாதார் முனையிடத் விய புலவர்களில் ஒருவர். இவாது இயற் துப் போதலை விரும்பியதைக்கூறும் துறை. பெயர் கொற்றன், இப் பெயர்கொண்ட வெட்டியான்-1, இவன் கிராமவேலை செய் வேறு சிலர் இருத்தலின் வேற்றுமை யுந் தோட்டிப்பனையன். இவன் கிராமத் நோக்கி வெண்கொற்றன் எனப்பட்டனர் தைச் சுற்றிப்பார்த்து தீமை கேரிடாமல் போலும். (குறு-அசு ) காப்பவன், இவன் கிராம விஷயங்களை வெண்சாமரை - 1, வெள்ளைச் சாமாத்தி தமுக்கால் கிராமத்தாருக்கு அறிவிப்பன். னால் வியர்வை, ஆயாசம், மயக்கம், மூர்ச் இவன் கிராமத்தில் சாம் பிணங்களைத் தக சையால் வாராநின்ற ஞாபகமறதி, நாவ னஞ் செய்பவனுமாவன். மழையில்லாக் றட்சி, உஷ்ணம் ஆகிய இவை போம், லட் காலத்துக் கொடும்பாவிகட்டி யிழுப்பவ சுமிவிலாசமும் புணர்ச்சியிலிச்சையும் உண் னும் இவனே, இவன் இராஜதானி உத்தி டாக்கும் என்ப. யோகத்தனானால் கிராமவ சூல்பணம் எவ்வ 2. கவரிமானின் மயிரால் செய்யப்பட்டு ளவாயினும் ஜில்லாபொக்கிஷத்தில் சேர்ப் காற்றை அசைக்கும் கருவி. பவன், (தர்ஸ்டன்.) வெண்டாழிசை - மூன் றடியாய் முதலிரண் 2. சண்டாளனுக்கு நிஷாதசாதி ஸ்திரீ டடியு நாற்சீராயும், ஈற்றடியொன்றும் யிடம் பிறந்தவன். சுடுகாடு காப்பது வெண்பாவைப்போல முச்சீராயும், முடிந்து தொழில். வேற்றுத்தளை விரவிவருவனவும், சிந்தியல் வெட்டிவேர் விசிறி - வெட்டிவேரினாம் வெண்பா ஒரு பொருண்மேல் மூன் றடுக்கி செய்த விசிறி பைத்தியதோஷம், தேக வருவனவுமாம். (யாப்பு-இ.) எரிவு, தாகம், இவைகளை நீக்கும் ; மனோற் வெண்டாளி - இடைச்சங்கமருவிய தமிழ் சாகத்தை உண்டாக்கும். நூல். வெட்டுக்கிளி - வண்டினத்தது; சாகபக்ஷணி; வெண்டுறை - (க) அடிமுதல் (எ) அடியீ இவை கூட்டமாய்ப் பறந்து முகப் பின்னின்ற சில அடிகளிற் சில சீர் சென்று வயல்களை நாசஞ்செய்யும். இவற் குறைந்து வரும். இவற்றுளெல்லா அடியும் றிற்குக் கால் வாள் போலிருக்கும். அவற் ஒரோசையாய் வருதலன்றியும், முன் பின் கால்களைக் கொண்டு தட்டி சில அடிகள் ஒரோசையாயும், பின் சில யோசையிடும். இவை பல நிறமுடையன. அடிகள் மற்றோரோசையாயும் வருதலு வெண்கண்ணனார் கடைச்சங்க மருவிய புலவர். (அக-நா.) வெண்டோட்செழியன் இடைச்சங்க வெண்கலம் செம்பு 80 பாகமும், வெள் மிருத்திய பாண்டியன். ளீயம் 15 பாகா பித்தளை 5 பாசமும் வெண்ணி- தஞ்சாவூர்ச் சில்லாவைச்சேர்ந்த சேர்ந்தால் வெண்கலமாகிறது. இது வெண் ஓர் ஊர். கரிகாற் பெருவளத்தான், சேர மை கலந்த மஞ்சணிறமுடையதி, ஓசை மான் பெருஞ்சேரலாதனை வென்றவூர், யுடையது. இதனால் மணிகள் போஜன இதற்கு வெண்ணிக்கூற்றம் எனவும் பெயர். பாத்திரங்கள் செய்யப்படுகின்றன. களிம் இது பொழுது கோவில் வெண்ணி என்று பேமுதது. இதை அடித்து உருக்கள் வழங்குகிறது. செய்ய முடியாது. வெண்ணிக்குயத்தியார் - சோழன் கரிகாற் வெண்கலிப்பா - கலித்தளை விரவி யீற்றடி பெருவளத்தானைப் பாடிப் பரிசுபெற்ற முச்சீரான் முடிவது. புலவர். (புற.நா.) வெண்காட்டு நங்கை சிறுத்தொண்டர் வெண்ணெய்க்கூத்த ஜீயர் வீரவல்லி தேவி. மகாபதிவிரதை. கிருஷ்ணமாச்சாரியாருக்கு ஒரு பெயர். வெண்தன்று - முருகவேள் மலை. (சிலப்பதி) தேசிகரை யாச்ரயித்தவர். வெண்குஷ்டரோகம் - இது விகாரமான வெண்ணெய்நல்லூர் சடையப்பழதலியார் வெளுப்பையுண்டாக்கும் சோகம். இவர் சைவவேளாளர் மரபில் பிறந்தவர்; வாதவெண் குஷ்டம், பித்தவெண்குஷ்டம், சோழனிடத்து மந்திரியாக விருந்தவர், சிலேஷ்ம வெண்குஷ்டம் எனப்பல. இவை இவரை யொருநாள் சோழன் தனது கொலு முல் பின் முண்டு.
வேட்சியரவம் 1498 வெண்ணெய் சடையப்ப முதலியார் யுடைய வேற்றுப் புலத்துப் பசுநிரையைக் மகிஷபல்லாதகி திருத முதலியவற்றால் கைக்கொண்டதைக் கூறும் புறத்துறை வசமாம் . ( ஜீவ . ) ( 4 வெ . ) வெண்கொற்றன் இவர் கடைச்சங்கமரு வெட்சியாவம் --பொருந்தாதார் முனையிடத் விய புலவர்களில் ஒருவர் . இவாது இயற் துப் போதலை விரும்பியதைக்கூறும் துறை . பெயர் கொற்றன் இப் பெயர்கொண்ட வெட்டியான் -1 இவன் கிராமவேலை செய் வேறு சிலர் இருத்தலின் வேற்றுமை யுந் தோட்டிப்பனையன் . இவன் கிராமத் நோக்கி வெண்கொற்றன் எனப்பட்டனர் தைச் சுற்றிப்பார்த்து தீமை கேரிடாமல் போலும் . ( குறு - அசு ) காப்பவன் இவன் கிராம விஷயங்களை வெண்சாமரை - 1 வெள்ளைச் சாமாத்தி தமுக்கால் கிராமத்தாருக்கு அறிவிப்பன் . னால் வியர்வை ஆயாசம் மயக்கம் மூர்ச் இவன் கிராமத்தில் சாம் பிணங்களைத் தக சையால் வாராநின்ற ஞாபகமறதி நாவ னஞ் செய்பவனுமாவன் . மழையில்லாக் றட்சி உஷ்ணம் ஆகிய இவை போம் லட் காலத்துக் கொடும்பாவிகட்டி யிழுப்பவ சுமிவிலாசமும் புணர்ச்சியிலிச்சையும் உண் னும் இவனே இவன் இராஜதானி உத்தி டாக்கும் என்ப . யோகத்தனானால் கிராமவ சூல்பணம் எவ்வ 2. கவரிமானின் மயிரால் செய்யப்பட்டு ளவாயினும் ஜில்லாபொக்கிஷத்தில் சேர்ப் காற்றை அசைக்கும் கருவி . பவன் ( தர்ஸ்டன் . ) வெண்டாழிசை - மூன் றடியாய் முதலிரண் 2. சண்டாளனுக்கு நிஷாதசாதி ஸ்திரீ டடியு நாற்சீராயும் ஈற்றடியொன்றும் யிடம் பிறந்தவன் . சுடுகாடு காப்பது வெண்பாவைப்போல முச்சீராயும் முடிந்து தொழில் . வேற்றுத்தளை விரவிவருவனவும் சிந்தியல் வெட்டிவேர் விசிறி - வெட்டிவேரினாம் வெண்பா ஒரு பொருண்மேல் மூன் றடுக்கி செய்த விசிறி பைத்தியதோஷம் தேக வருவனவுமாம் . ( யாப்பு - . ) எரிவு தாகம் இவைகளை நீக்கும் ; மனோற் வெண்டாளி - இடைச்சங்கமருவிய தமிழ் சாகத்தை உண்டாக்கும் . நூல் . வெட்டுக்கிளி - வண்டினத்தது ; சாகபக்ஷணி ; வெண்டுறை - ( ) அடிமுதல் ( ) அடியீ இவை கூட்டமாய்ப் பறந்து முகப் பின்னின்ற சில அடிகளிற் சில சீர் சென்று வயல்களை நாசஞ்செய்யும் . இவற் குறைந்து வரும் . இவற்றுளெல்லா அடியும் றிற்குக் கால் வாள் போலிருக்கும் . அவற் ஒரோசையாய் வருதலன்றியும் முன் பின் கால்களைக் கொண்டு தட்டி சில அடிகள் ஒரோசையாயும் பின் சில யோசையிடும் . இவை பல நிறமுடையன . அடிகள் மற்றோரோசையாயும் வருதலு வெண்கண்ணனார் கடைச்சங்க மருவிய புலவர் . ( அக - நா . ) வெண்டோட்செழியன் இடைச்சங்க வெண்கலம் செம்பு 80 பாகமும் வெள் மிருத்திய பாண்டியன் . ளீயம் 15 பாகா பித்தளை 5 பாசமும் வெண்ணி- தஞ்சாவூர்ச் சில்லாவைச்சேர்ந்த சேர்ந்தால் வெண்கலமாகிறது . இது வெண் ஓர் ஊர் . கரிகாற் பெருவளத்தான் சேர மை கலந்த மஞ்சணிறமுடையதி ஓசை மான் பெருஞ்சேரலாதனை வென்றவூர் யுடையது . இதனால் மணிகள் போஜன இதற்கு வெண்ணிக்கூற்றம் எனவும் பெயர் . பாத்திரங்கள் செய்யப்படுகின்றன . களிம் இது பொழுது கோவில் வெண்ணி என்று பேமுதது . இதை அடித்து உருக்கள் வழங்குகிறது . செய்ய முடியாது . வெண்ணிக்குயத்தியார் - சோழன் கரிகாற் வெண்கலிப்பா - கலித்தளை விரவி யீற்றடி பெருவளத்தானைப் பாடிப் பரிசுபெற்ற முச்சீரான் முடிவது . புலவர் . ( புற.நா. ) வெண்காட்டு நங்கை சிறுத்தொண்டர் வெண்ணெய்க்கூத்த ஜீயர் வீரவல்லி தேவி . மகாபதிவிரதை . கிருஷ்ணமாச்சாரியாருக்கு ஒரு பெயர் . வெண்தன்று - முருகவேள் மலை . ( சிலப்பதி ) தேசிகரை யாச்ரயித்தவர் . வெண்குஷ்டரோகம் - இது விகாரமான வெண்ணெய்நல்லூர் சடையப்பழதலியார் வெளுப்பையுண்டாக்கும் சோகம் . இவர் சைவவேளாளர் மரபில் பிறந்தவர் ; வாதவெண் குஷ்டம் பித்தவெண்குஷ்டம் சோழனிடத்து மந்திரியாக விருந்தவர் சிலேஷ்ம வெண்குஷ்டம் எனப்பல . இவை இவரை யொருநாள் சோழன் தனது கொலு முல் பின் முண்டு .