அபிதான சிந்தாமணி

வீரியன் 1497 வெட்சி ரைக் வகை, வீரியன் இவன் கலிங்கநாட்டு வேதியன். ஒழுக்கம் குறைந்து மாமிசம் விற்றுச் சார் தருணத்தில் சிவஸ்மரணையால் முத்தி வெகுகந்தன் - சுத்யவன் குமாரன். பெற்றவன். வெகுகவன் - சுத்யவன் குமாரன். வீரேசலிங்கம் - இது காசியிற் பிரதிட்டிக் வெதச்சுருதம் - சிற்ப நூலில் ஒன்று. கப்பட்ட சிவப்பிரதிட்டை. இதனருகில் வெதுபன் சுத்தியு புத்திரன். இவன் புத் பிரகடை, வி கடையென்னும் தெய்வப் திரன் செய்யாதி. பிரதிட்டையுண்டு. இந்த வீரேசலிங்கத் வெதாதன் - புரஞ்சயன் குமாரன். தினை வசுபூர்ணன், அரம்பை, வேதசிரசு வெகுருபன்-1. புதனுக்குச் சுரபியிடம் உதி முனிவர், சங்கசூடன், கின்னரமாது, சயத் த்த குமாரன். கொதசருத்திரரில் ஒருவன். திரகன், வசுதத்தன் முதலியோர் பூசித்து 2. பிரியவிரதன் போன், மேதாதியின் இஷ்டசித்திபெற்றனர். (காசி-ம்.) குமாரன், வீரை - 1. துச்சயன் மனைவி ; மது மயக்கத் வெகுலாசுவன்-சுவேதன் ; கண்ணபிரானை தால் யானையின் முன்சென்று உயிர்விட் விருந்துக்கு அழைத்த காலையில் இவனும் டவள். தாரை, இலக்குமி என்பவர்களின் அவரை அழைத்தனன். கண்ணன் இரு சகோதரி, மறுபிறவியில் சுதமதியாகப் வர் மனதும் வருந்தாமல் ஒரே காலத்தில் பிறந்தவள். (மணிமேகலை,) தம் வீட்டிலும், சுவே தன் வீட்டிலும் விரு 2. சத்தியால் வக்ராசுரன் முதலியோ ந்துண்ணக்கண்டு சளித்தவன், சுவேதனுக் கொல்லச் சிருட்டிக்கப்பட்ட குச் சுருததேவன் எனவும் பெயர். துர்க்கை, வெக்காளிப்புலி - கள்ளர் சாதியில் ஒரு வீரைக்கவிராஜபண்டிதர் இவர் சௌந் தர்யலகரி தமிழிற் பாடிய புலவர். வெங்கண்ணன் சடைச்சங்கமருவிய புல வீரைவெளியனார் - ஒரு தமிழ்ப்புலவர். வன். (அகநானூறு.) இவர் பாடியது புறம் (ந.உ.). (புற-நா.) வெங்காயம் - 1. இது ஒருவகைப் புல்லை வீரைவெளியன் தித்தனர் - இவர் கடைச் ஒத்த செடி; இது மத்ய ஆச்யாவிலிருந்து சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர். இவரியற் மற்ற நாடுகளுக்குக் கொண்டுபோகப் பட் பெயர் தித்தர். இவர் ஊர் வீரைவெளியாக டது. இதன் கிழங்கு இதன் இலையாகிய இருக்கலாம். (அகம் கஅ அ.) தாளினடியில் பெருக்கிறது. வீர்யசந்திரன் பலாசுவனுக்குக் குமாரன். மும் நெடியுமுள்ளது. உடம்பைப் போஷிக் வீர்யவற்சலை பராசுவமுனிவரின் தேவி. கும் வன்மையுடையது. விஷக்காற்றுக் வீர்யஹாரி சவயம்ஹாரியின் களைப் போக்கும் குணமுடையது. இதன் அநாசாரனிடம் சேர்ந்து பலத்தைப் போக் பல சிறந்த குணங்களைக்கண்டே இந்தியர் குபவன். தங்கள் நாட்டில் இதனைப் பயிர் செய்யத் - நாடக உறுப்பின் விகற்பம். இது, தொடங்கினர். கூத்தன் தலைமகனாய்த் தன் மடைந்தைக்கு 2. சம்பாரப்பயிரில் ஒன்று, விடாக்கண்டவாறு மன்னகரங் கண்டவா தியாவில் பயிரிடப்படுகிறது. ஒருவித றும் சொல்லு தலாய் அங்கமொன்றாய் ஐவ நெடியும் காரமுமுள்ள கிழங்கு. இது ஆறு கைச் சந்தியுள்ளும் கடைச்சந்தியனையு மாதத்திய பயிர். இது, பல நிறமாகவும், மாறு சொல்லுவது. (வீரசோ.) பெரிதும், சிறிதுமாக இருப்பது. வீறுகோளணி - அஃதாவது, செல்வமிகு தாள்களையும், பூக்களையும் கறிசமைத்துண் தியையேனும், புகழத்தக்க ஒரு சரித்தி பர். இதன் விரையால் நாற்றுப் பயிரிட்டு ரத்தை புகழ்பொருளுக் கங்கமாகவேனுஞ் நடுவார்கள், சொல்லு தலாம். இதனை வடநூலார் உதாத் வெங்குரு - சீர்காழிக்கு ஓர் பெயர். தேவ தாலங்காரம் என்பர். குரு தான் தேவர்க்குக் குருவெனச் செருக் வீற்றினிதிருந்த பெருமங்கலம் காலன் குக்கொண்டது நீங்கிப் பூசித்த தலம். குடியிருந்த கொலைத் தொழிலையுடைய வெஞ்சன் - ஒரு அசுரன்; சிவபூசைசெய்து வேலோன் செம்மாந்திருந்த வெற்றியைச் முத்திபெற்றவன். சிறப்பித்துக்கூறும் புறத்துறை. (பு.வெ. வெட்சி வெற்றியினையுடைய அம்சன் ஏவ பாடாண்.) வும் ஏவலின்றியும் போய் மாறுபாட்டினை 188 குமாரன். வீழிணி
வீரியன் 1497 வெட்சி ரைக் வகை வீரியன் இவன் கலிங்கநாட்டு வேதியன் . ஒழுக்கம் குறைந்து மாமிசம் விற்றுச் சார் தருணத்தில் சிவஸ்மரணையால் முத்தி வெகுகந்தன் - சுத்யவன் குமாரன் . பெற்றவன் . வெகுகவன் - சுத்யவன் குமாரன் . வீரேசலிங்கம் - இது காசியிற் பிரதிட்டிக் வெதச்சுருதம் - சிற்ப நூலில் ஒன்று . கப்பட்ட சிவப்பிரதிட்டை . இதனருகில் வெதுபன் சுத்தியு புத்திரன் . இவன் புத் பிரகடை வி கடையென்னும் தெய்வப் திரன் செய்யாதி . பிரதிட்டையுண்டு . இந்த வீரேசலிங்கத் வெதாதன் - புரஞ்சயன் குமாரன் . தினை வசுபூர்ணன் அரம்பை வேதசிரசு வெகுருபன் -1 . புதனுக்குச் சுரபியிடம் உதி முனிவர் சங்கசூடன் கின்னரமாது சயத் த்த குமாரன் . கொதசருத்திரரில் ஒருவன் . திரகன் வசுதத்தன் முதலியோர் பூசித்து 2. பிரியவிரதன் போன் மேதாதியின் இஷ்டசித்திபெற்றனர் . ( காசி - ம் . ) குமாரன் வீரை - 1. துச்சயன் மனைவி ; மது மயக்கத் வெகுலாசுவன் - சுவேதன் ; கண்ணபிரானை தால் யானையின் முன்சென்று உயிர்விட் விருந்துக்கு அழைத்த காலையில் இவனும் டவள் . தாரை இலக்குமி என்பவர்களின் அவரை அழைத்தனன் . கண்ணன் இரு சகோதரி மறுபிறவியில் சுதமதியாகப் வர் மனதும் வருந்தாமல் ஒரே காலத்தில் பிறந்தவள் . ( மணிமேகலை ) தம் வீட்டிலும் சுவே தன் வீட்டிலும் விரு 2. சத்தியால் வக்ராசுரன் முதலியோ ந்துண்ணக்கண்டு சளித்தவன் சுவேதனுக் கொல்லச் சிருட்டிக்கப்பட்ட குச் சுருததேவன் எனவும் பெயர் . துர்க்கை வெக்காளிப்புலி - கள்ளர் சாதியில் ஒரு வீரைக்கவிராஜபண்டிதர் இவர் சௌந் தர்யலகரி தமிழிற் பாடிய புலவர் . வெங்கண்ணன் சடைச்சங்கமருவிய புல வீரைவெளியனார் - ஒரு தமிழ்ப்புலவர் . வன் . ( அகநானூறு . ) இவர் பாடியது புறம் ( ந.உ. ) . ( புற - நா . ) வெங்காயம் - 1. இது ஒருவகைப் புல்லை வீரைவெளியன் தித்தனர் - இவர் கடைச் ஒத்த செடி ; இது மத்ய ஆச்யாவிலிருந்து சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர் . இவரியற் மற்ற நாடுகளுக்குக் கொண்டுபோகப் பட் பெயர் தித்தர் . இவர் ஊர் வீரைவெளியாக டது . இதன் கிழங்கு இதன் இலையாகிய இருக்கலாம் . ( அகம் கஅ . ) தாளினடியில் பெருக்கிறது . வீர்யசந்திரன் பலாசுவனுக்குக் குமாரன் . மும் நெடியுமுள்ளது . உடம்பைப் போஷிக் வீர்யவற்சலை பராசுவமுனிவரின் தேவி . கும் வன்மையுடையது . விஷக்காற்றுக் வீர்யஹாரி சவயம்ஹாரியின் களைப் போக்கும் குணமுடையது . இதன் அநாசாரனிடம் சேர்ந்து பலத்தைப் போக் பல சிறந்த குணங்களைக்கண்டே இந்தியர் குபவன் . தங்கள் நாட்டில் இதனைப் பயிர் செய்யத் - நாடக உறுப்பின் விகற்பம் . இது தொடங்கினர் . கூத்தன் தலைமகனாய்த் தன் மடைந்தைக்கு 2. சம்பாரப்பயிரில் ஒன்று விடாக்கண்டவாறு மன்னகரங் கண்டவா தியாவில் பயிரிடப்படுகிறது . ஒருவித றும் சொல்லு தலாய் அங்கமொன்றாய் ஐவ நெடியும் காரமுமுள்ள கிழங்கு . இது ஆறு கைச் சந்தியுள்ளும் கடைச்சந்தியனையு மாதத்திய பயிர் . இது பல நிறமாகவும் மாறு சொல்லுவது . ( வீரசோ . ) பெரிதும் சிறிதுமாக இருப்பது . வீறுகோளணி - அஃதாவது செல்வமிகு தாள்களையும் பூக்களையும் கறிசமைத்துண் தியையேனும் புகழத்தக்க ஒரு சரித்தி பர் . இதன் விரையால் நாற்றுப் பயிரிட்டு ரத்தை புகழ்பொருளுக் கங்கமாகவேனுஞ் நடுவார்கள் சொல்லு தலாம் . இதனை வடநூலார் உதாத் வெங்குரு - சீர்காழிக்கு ஓர் பெயர் . தேவ தாலங்காரம் என்பர் . குரு தான் தேவர்க்குக் குருவெனச் செருக் வீற்றினிதிருந்த பெருமங்கலம் காலன் குக்கொண்டது நீங்கிப் பூசித்த தலம் . குடியிருந்த கொலைத் தொழிலையுடைய வெஞ்சன் - ஒரு அசுரன் ; சிவபூசைசெய்து வேலோன் செம்மாந்திருந்த வெற்றியைச் முத்திபெற்றவன் . சிறப்பித்துக்கூறும் புறத்துறை . ( பு.வெ. வெட்சி வெற்றியினையுடைய அம்சன் ஏவ பாடாண் . ) வும் ஏவலின்றியும் போய் மாறுபாட்டினை 188 குமாரன் . வீழிணி