அபிதான சிந்தாமணி

வீரவாகுதேவர் 1596 வீரிணி கருத்தாங்கினர். அதனால் உமை கோபிக்க, விட்டு அவர்கள் உயிரைவருவித்தவர். காலா நெடுநாள் கருவுயிர்க்காது இருந்து பின் நாள் தரும்கோபன் ஏறியிருந்த புண்டரீக உமையைப் பூசித்து நவவீரரைப் பெற் மென்னும் யானையைச் சுழற்றி ஆகாயத் றனர். அவர்களில் முதலிற் பிறந்தவர் தில் எறிந்து அவனையுங்கொன்று, ஐந்தாம் வீரவாகுதேவர். இவர் நந்திமாதேவர் அம் நாள் பானுகோபனுடன் யுத்தஞ்செய்து சம். இந்த நவவீரரும் சிவாஞ்ஞையால் அவன் கரத்தை வெட்டி அவனையு மாய் ஞமாரக்கடவுளுக்குத் இணைவராகக் குமா த்து ஆறாம் நாள் சிங்கமுகனுடன் யுத்தம் ரக்கடவுள் சந்நிதியில் எழுந்தருளியிருந் புரிந்து அவன் மாயாபாசத்தால் கட்டுண்டு தனர். (க) இவர் ஒருகாலத்து நாரதர் உதயகிரியில் , இருந்து குமாரக்கடவுள் வேள்வியிற் பிறந்த ஆட்டினைக் கந்தமூர்த் ஏவியபாணத்தால் மீண்டு ஏழாம் நாள் ஞா தியின் ஏவலால் பிடித்து வந்தவர். (உ) பன்மனுடன் யுத்தஞ்செய்து மூர்ச்சித்துக் தாருகனுடன் யுத்தஞ்செய்து இரவுஞ்சத் குமாரக்கடவுளின் கருணையால் அவரை தில் மறைந்த அவனைத் தொடர்ந்து அம் யடைந்தவர். (கந்தபுராணம்) மலையிற் சென்று அவன் மாயையால் மூர்ச் வீரவாகுபாண்டியன் சசந்தாதபாண்டிய சித்து உள் கிடந்து குமாரக்கடவுள் ஏவிய னுக்குக் குமாரன். வேலாயுதத்தால் பர்வதம்பிளவுபட வெளி வீரவாசி - திருதராட்டிரன் குமாரன். வந்தவர். (ங) குமாரக்கடவுளின் சட்டளை வீரவிரதன் - மது என்பவனுக்குச் சுமனசி தாங்கி வீரமாயேந்திரத்திற்குத் தூ தாசச் விடத்து உதித்தகுமாரன். தேவி-பொசை, சென்று கந்தமாதன பர்வதத்தின் மீதே குமாரர் மன்னியு, பிரமன்னியு. றிக் கடலில் இருக்கும் இலங்கையைக் வீரன் - 1. திரிமதி என்பான் குமாரன். கண்டு தாவி அதில் சென்று வீரசிங்க 2. காசிபருக்கு ஆயு என்பவனிடம் னுடன் போரிட்டுக் கொன்று இலங்கை பிறந்தவன். நகரத்தின் நடுச்சிகரத்தைக் கடலில் தள்ளி 3. சண்முகசேநாவீரன். அந்தகாத்து இளவரசாகிய அதிவீரனைக் 4. இவன் ஒரு தமிழ்ப்புலவன். வல்லத் சொன்று அவ்விடம் நீங்கி அந்தரவழியா துக்கச்சியப்ப முதலியார் பல்லக்குச் சவாரி கத் தாவுகையில் எதிர்த்த கசமுகனைக் செய்து வந்தபோது முதலியாரைத் தன் கொன்று அணுவுருக்கொண்டு மயேந்தி செருப்புக்காலால் உதைத்தவன். இவ் பஞ்சென்று சயந்தனுக்கு உறுதிகூறிச் வகை செய்த புலவற்கு முதலியார் பரிசு சூரன் சபை புகுந்து அவன் முன் வேறு முதலிய அளிக்கப் பெற்றவன். சில்கா தனத்து இருந்து தேவர் சிறை விடக் 5. குபன் குமாரன்; இவன் தேவி நக் கூறினவர். (ச) சூரன் மறுப்ப, மீள் கையில் தினி ; குமாரன், விவிமசன். எதிர்த்த சதமுகனை வதைத்துப் பின்பு 6. மதுரை வீரனுக்கு ஒரு பெயர். வதைத்து வச்சிரவாகுவுடன் 7. பாதுவாஜன் என்னும் பெயருள்ள எதிர்த்து அவனைக் கொலை புரிந்து, யாளி அக்கினியின் புத்திரன். முகனை வதைத்து முதல்நாள் பானுகோப வீராக்கி கண்ணியன்- அண்டங்களை வருத் னுடன் யுத்தஞ்செய்து அவனைப் பின்ன திச் சிவமூர்த்தியால் விழுங்கப்பட்ட அசு டையச்செய்து, இரண்டாம் நாள் சூரபன்ம என். னுக்கு ஆற்றாது நீங்கிக் குமாரக்கடவுள், வீாசுரன் - சத்தியால் கொல்லப்பட்ட அசு அவனைப் பின்னடைவித்ததால் சளிப்ப பன். டைந்து, மூன்றாம் நாள் பானுகோபனுடன் வீசாட்டகாசன் - சிவமூர்த்தி பேதம். யுத்தஞ்செய்து அவனால் கட்டுண்டு கட வீராதிபன் மகேந்திரபுரியின் வாயிற்காவ விற்கிடந்து குமாரக்கடவுள் வேலாயுதத் வன், தால் மீண்டு, இரணியனுடன் யுத்தம்புரி வீராள் - நாலாமன் வந்தரத்துத் தேவசாதி ந்து அவனைப் பின்னடையச்செய்து அக்னி யர், முகனுடன் யுத்தம் புரிகையில் அவனுக்கு வீரிணி தட்சப்பிரஜாபதியின் பாரியை, உதவிவந்த பத்திரகாளியின் வலியடக்கி பிரம்மாவின் பாதாங்குஷ்டத்தில் பிறந்த அவன் மார்பில் அறைந்து அக்னி முகனைக் வள். இவளுக்கு அசிக்கினியென்பதுவேறு கொன்றனர். பின் அச்னிமுகனால் இற பெயர். இவன் (60) பெண்களைப் பெற் ந்த தம்பியார் எழுவரையும் யமனுக்கு ஓலை முன். (பா-ஆதி.) காவலரை
வீரவாகுதேவர் 1596 வீரிணி கருத்தாங்கினர் . அதனால் உமை கோபிக்க விட்டு அவர்கள் உயிரைவருவித்தவர் . காலா நெடுநாள் கருவுயிர்க்காது இருந்து பின் நாள் தரும்கோபன் ஏறியிருந்த புண்டரீக உமையைப் பூசித்து நவவீரரைப் பெற் மென்னும் யானையைச் சுழற்றி ஆகாயத் றனர் . அவர்களில் முதலிற் பிறந்தவர் தில் எறிந்து அவனையுங்கொன்று ஐந்தாம் வீரவாகுதேவர் . இவர் நந்திமாதேவர் அம் நாள் பானுகோபனுடன் யுத்தஞ்செய்து சம் . இந்த நவவீரரும் சிவாஞ்ஞையால் அவன் கரத்தை வெட்டி அவனையு மாய் ஞமாரக்கடவுளுக்குத் இணைவராகக் குமா த்து ஆறாம் நாள் சிங்கமுகனுடன் யுத்தம் ரக்கடவுள் சந்நிதியில் எழுந்தருளியிருந் புரிந்து அவன் மாயாபாசத்தால் கட்டுண்டு தனர் . ( ) இவர் ஒருகாலத்து நாரதர் உதயகிரியில் இருந்து குமாரக்கடவுள் வேள்வியிற் பிறந்த ஆட்டினைக் கந்தமூர்த் ஏவியபாணத்தால் மீண்டு ஏழாம் நாள் ஞா தியின் ஏவலால் பிடித்து வந்தவர் . ( ) பன்மனுடன் யுத்தஞ்செய்து மூர்ச்சித்துக் தாருகனுடன் யுத்தஞ்செய்து இரவுஞ்சத் குமாரக்கடவுளின் கருணையால் அவரை தில் மறைந்த அவனைத் தொடர்ந்து அம் யடைந்தவர் . ( கந்தபுராணம் ) மலையிற் சென்று அவன் மாயையால் மூர்ச் வீரவாகுபாண்டியன் சசந்தாதபாண்டிய சித்து உள் கிடந்து குமாரக்கடவுள் ஏவிய னுக்குக் குமாரன் . வேலாயுதத்தால் பர்வதம்பிளவுபட வெளி வீரவாசி - திருதராட்டிரன் குமாரன் . வந்தவர் . ( ) குமாரக்கடவுளின் சட்டளை வீரவிரதன் - மது என்பவனுக்குச் சுமனசி தாங்கி வீரமாயேந்திரத்திற்குத் தூ தாசச் விடத்து உதித்தகுமாரன் . தேவி - பொசை சென்று கந்தமாதன பர்வதத்தின் மீதே குமாரர் மன்னியு பிரமன்னியு . றிக் கடலில் இருக்கும் இலங்கையைக் வீரன் - 1. திரிமதி என்பான் குமாரன் . கண்டு தாவி அதில் சென்று வீரசிங்க 2. காசிபருக்கு ஆயு என்பவனிடம் னுடன் போரிட்டுக் கொன்று இலங்கை பிறந்தவன் . நகரத்தின் நடுச்சிகரத்தைக் கடலில் தள்ளி 3. சண்முகசேநாவீரன் . அந்தகாத்து இளவரசாகிய அதிவீரனைக் 4. இவன் ஒரு தமிழ்ப்புலவன் . வல்லத் சொன்று அவ்விடம் நீங்கி அந்தரவழியா துக்கச்சியப்ப முதலியார் பல்லக்குச் சவாரி கத் தாவுகையில் எதிர்த்த கசமுகனைக் செய்து வந்தபோது முதலியாரைத் தன் கொன்று அணுவுருக்கொண்டு மயேந்தி செருப்புக்காலால் உதைத்தவன் . இவ் பஞ்சென்று சயந்தனுக்கு உறுதிகூறிச் வகை செய்த புலவற்கு முதலியார் பரிசு சூரன் சபை புகுந்து அவன் முன் வேறு முதலிய அளிக்கப் பெற்றவன் . சில்கா தனத்து இருந்து தேவர் சிறை விடக் 5. குபன் குமாரன் ; இவன் தேவி நக் கூறினவர் . ( ) சூரன் மறுப்ப மீள் கையில் தினி ; குமாரன் விவிமசன் . எதிர்த்த சதமுகனை வதைத்துப் பின்பு 6. மதுரை வீரனுக்கு ஒரு பெயர் . வதைத்து வச்சிரவாகுவுடன் 7. பாதுவாஜன் என்னும் பெயருள்ள எதிர்த்து அவனைக் கொலை புரிந்து யாளி அக்கினியின் புத்திரன் . முகனை வதைத்து முதல்நாள் பானுகோப வீராக்கி கண்ணியன்- அண்டங்களை வருத் னுடன் யுத்தஞ்செய்து அவனைப் பின்ன திச் சிவமூர்த்தியால் விழுங்கப்பட்ட அசு டையச்செய்து இரண்டாம் நாள் சூரபன்ம என் . னுக்கு ஆற்றாது நீங்கிக் குமாரக்கடவுள் வீாசுரன் - சத்தியால் கொல்லப்பட்ட அசு அவனைப் பின்னடைவித்ததால் சளிப்ப பன் . டைந்து மூன்றாம் நாள் பானுகோபனுடன் வீசாட்டகாசன் - சிவமூர்த்தி பேதம் . யுத்தஞ்செய்து அவனால் கட்டுண்டு கட வீராதிபன் மகேந்திரபுரியின் வாயிற்காவ விற்கிடந்து குமாரக்கடவுள் வேலாயுதத் வன் தால் மீண்டு இரணியனுடன் யுத்தம்புரி வீராள் - நாலாமன் வந்தரத்துத் தேவசாதி ந்து அவனைப் பின்னடையச்செய்து அக்னி யர் முகனுடன் யுத்தம் புரிகையில் அவனுக்கு வீரிணி தட்சப்பிரஜாபதியின் பாரியை உதவிவந்த பத்திரகாளியின் வலியடக்கி பிரம்மாவின் பாதாங்குஷ்டத்தில் பிறந்த அவன் மார்பில் அறைந்து அக்னி முகனைக் வள் . இவளுக்கு அசிக்கினியென்பதுவேறு கொன்றனர் . பின் அச்னிமுகனால் இற பெயர் . இவன் ( 60 ) பெண்களைப் பெற் ந்த தம்பியார் எழுவரையும் யமனுக்கு ஓலை முன் . ( பா - ஆதி . ) காவலரை