அபிதான சிந்தாமணி

வீரசோழன் 1493 வீரபத்திரர் லிற்றோன்றுவது போல் உணர்வில் லோகா வீரசோழியம் - வடமொழியிலக்கணத்தைத் திலோகங்களும் காணமுந் தோன் நக்கா தமிழில் முதன் முதலாகக் கூறிய இலக் ணல், ஞானப்பிரகாசத்தலமாவது உலக கண நூல்; இது எழுத்து, சொல், பொருள், உபாதிகளி றந்து சொல்லப்போகாத உணர் யாப்பு, அணி முதலியவற்றைச் சுருக்கி வாயுள்ள சிவஞானம். இனி ஐக்கியத்தில் கூறுவது. இது பொன்பற்றியூர்ப் புத்த சுவிதிர்த பிரகாசத்தலமாவது ஆதியந்த மித்திரனால் இயற்றப்பட்டது. சைவர் முக்கிய லக்ஷணமிறந்த தாய்ப் போ தமான இதனைக் கற்பனை யென்பர். இந்நூல் அக் சிவப்பிரசன்ன பிரசாதத்தால் சிதாநந்த காலத்தாண்ட வீரசோழன் என்ற பட்டர் பரிணாமத்தையடைந்து பூதாதிகளிற் பேத தரித்த விரராஜேந்திரன் (1060-1069) மகன்று நிற்றல். சிட்டோ தனத் தலமாவது பெயராற் செய்யப்பட்டதா லிப் பெயர் பொறிகளாலுணரப்படும் புலன்கள் கடலி பெற்றது. லுள்ள வடவை போல் ஞானியிடத்து வீரசோளவ்வை - ஒரு வீரசைவி. இவள் அடங்கிநிற்க ஞானி யவற்றிற் பொருந்தா உருசியாய்ப் பிட்டுச்செய்து அருந்தினள். மல் மாயையை நீங்கியிருத்தல். சராசர அது உருசியாயிருந்ததினால் தன் குமாரி லயத்தலமாவது செகத்துருவமாயிருக்கும் யிடம் அதைத் தந்து சிவமூர்த்திக்கு நிவே மாயையைத் தன்னிடங் கிரகித்துச் சிவன் திக்கக் கட்டளையிட்டனள். அவ்வகைக் றானேயாய் நிற்றல், பாண்டத் தலமாவது குமாரி செய்யச் சிவமூர்த்தி வாங்கி உண்ட பரந்துள்ள விமரிசமாகிய பாண்டத்தில் னர். (வசவபுராணம்) விரிந்த தத்துவங்கள் யாவையும் அடங்க வீரணன் ஒரு பிரசாபதி, வைத்துத் தன்னையே கண்டிருத்தல், பாச வீசதாசன் வீரபாகுவிற்குத் தாசனாய் னத்தலமாவது அண்டங்களெல்லாம் முத் இருந்த அரிச்சந்திரன் பெயர். தொழிற்படுதற் கேதுவாகிய விமரிச் சத்தி வீரதாமன் குரோ தகீர்த்தியின் குமாரன். எதன்கணிருக்குமோ அந்த வறிவே ஞான வீரதீரன் - நவவீரரில் ஒருவன். மாகக் கண்டிருத்தல், அங்காலேபத் தல வீரதுய்மன் - 1. ராஜரிஷி. பூரித்துய்மன மாவது காலந்திக்கிவையாதிகளால் கண்டி னுக்குத் தந்தை. இவன் தது என்னும் தமின்றி யிருக்குங்கோலம் சச்சிதானந்த பெயருள்ள பிராமணனுடன் சம்வாதம் மாம். இவ்வகைச் சீலங்கொண்டிருத்தல். செய்தவன். (பா. சா ) சுபாரஞ்சத்தலம் உணர்வுமயமான சிவன் 2: பூரித்துய்மன் தந்தை. இவன் தன் இலயமாய்த் தானே தானாகி நோனென் றறி குமாரனைத் தேடிக்கொண்டு தனுஷி யாமல் முன்னே வேந்தனும், பின்னே யிடம் சென்று ஆசையினளவு வினாவியர். பெத்தனும், ஞானியும், சுஞ்ஞானியும், பின் புத்திரனைக் கண்டவன். (பார சார்.) அல்லவாய் பராசூன்யமாயிருத்தல். பாவா வீரநகாம் - தேவிகாகதி தீரத்தில் புலஸ் பாவத்தலமாவது உவமையற்ற சிவத்திற் திய பிரமதவஞ் செய்த இடம், கலந்து ஒன்றாய்ச் சிவோகஞ்சிந்தை நிட்பா வீரநாராயணச்சோழன் இவன் பராந்த வமில்லாமல் நிற்குணப்பிரமமாய் நிற்றல், கச்சோழன் (907-947) என்னப்படுவோன். ஞானசூனியத் தலமாவது நீர் நீரிலும், இவன் பாணவம்சத்தை வோறுத்து அவர் நெருப்பு நெருப்பிலும், சேர்ந்தது போல, கள் நாட்டைக் கங்கவம்சத்தைச் சார்ந்த சித்தான அங்கமும் பூரண நிற்குண சூனி அத்திமல்லனுக்குக் கொடுத்தவன். இவன் யலிங்கத்தில் லயித்து ஏகமாய்ச் சர்வமும் சிதம்பரம் கனகசபை பொன் மேய்ந்தவன். சூன்யமாய் நிற்பது. இதுவே மோக்ஷம். வீரபத்திர முதலியார் - இவர் தொண்டை (தத்துவநிஜா நுபோகசா.) காட்டில் கண்ணூரில் இருந்த வேளாளர், வீரசோழன் சிவலிங்க சோழன் குமாரன். இவர் யாசகரை வலிய அழைத்துத் தமது இவன் ஏமவல்லி யென்னும் மனைவியுடன் தோட்டத்தில் இருந்த கரும்பைத் தின் கூடி (அஎ) வருஷம் அரசாண்டு பல சிவ னச்செய்து கூலியுங் கொடுத்தவர். 'உத் திருப்பணிகள் செய்வித்துச் சமுத்திரத் தமகங்காநதி மாபின்' என்னுஞ் செய்யுள் தில் முகத்துவாரம், பாலம், தன் பெயரால் இவர்மீது பாடப்பட்டது. நதி முதலிய உண்டாக்கித் தன் குமாரன் வீரபத்திரர் -1. தக்கன், சிவமூர்த்தி தன்னை கரிகாலனுக்குப் பட்டமளித்து முத்தி மாமன் என்று மதியாது இருந்ததைப் பெற்றவன். பற்றிச் செருக்கடைந்து சிவமூர்த்தியை
வீரசோழன் 1493 வீரபத்திரர் லிற்றோன்றுவது போல் உணர்வில் லோகா வீரசோழியம் - வடமொழியிலக்கணத்தைத் திலோகங்களும் காணமுந் தோன் நக்கா தமிழில் முதன் முதலாகக் கூறிய இலக் ணல் ஞானப்பிரகாசத்தலமாவது உலக கண நூல் ; இது எழுத்து சொல் பொருள் உபாதிகளி றந்து சொல்லப்போகாத உணர் யாப்பு அணி முதலியவற்றைச் சுருக்கி வாயுள்ள சிவஞானம் . இனி ஐக்கியத்தில் கூறுவது . இது பொன்பற்றியூர்ப் புத்த சுவிதிர்த பிரகாசத்தலமாவது ஆதியந்த மித்திரனால் இயற்றப்பட்டது . சைவர் முக்கிய லக்ஷணமிறந்த தாய்ப் போ தமான இதனைக் கற்பனை யென்பர் . இந்நூல் அக் சிவப்பிரசன்ன பிரசாதத்தால் சிதாநந்த காலத்தாண்ட வீரசோழன் என்ற பட்டர் பரிணாமத்தையடைந்து பூதாதிகளிற் பேத தரித்த விரராஜேந்திரன் ( 1060-1069 ) மகன்று நிற்றல் . சிட்டோ தனத் தலமாவது பெயராற் செய்யப்பட்டதா லிப் பெயர் பொறிகளாலுணரப்படும் புலன்கள் கடலி பெற்றது . லுள்ள வடவை போல் ஞானியிடத்து வீரசோளவ்வை - ஒரு வீரசைவி . இவள் அடங்கிநிற்க ஞானி யவற்றிற் பொருந்தா உருசியாய்ப் பிட்டுச்செய்து அருந்தினள் . மல் மாயையை நீங்கியிருத்தல் . சராசர அது உருசியாயிருந்ததினால் தன் குமாரி லயத்தலமாவது செகத்துருவமாயிருக்கும் யிடம் அதைத் தந்து சிவமூர்த்திக்கு நிவே மாயையைத் தன்னிடங் கிரகித்துச் சிவன் திக்கக் கட்டளையிட்டனள் . அவ்வகைக் றானேயாய் நிற்றல் பாண்டத் தலமாவது குமாரி செய்யச் சிவமூர்த்தி வாங்கி உண்ட பரந்துள்ள விமரிசமாகிய பாண்டத்தில் னர் . ( வசவபுராணம் ) விரிந்த தத்துவங்கள் யாவையும் அடங்க வீரணன் ஒரு பிரசாபதி வைத்துத் தன்னையே கண்டிருத்தல் பாச வீசதாசன் வீரபாகுவிற்குத் தாசனாய் னத்தலமாவது அண்டங்களெல்லாம் முத் இருந்த அரிச்சந்திரன் பெயர் . தொழிற்படுதற் கேதுவாகிய விமரிச் சத்தி வீரதாமன் குரோ தகீர்த்தியின் குமாரன் . எதன்கணிருக்குமோ அந்த வறிவே ஞான வீரதீரன் - நவவீரரில் ஒருவன் . மாகக் கண்டிருத்தல் அங்காலேபத் தல வீரதுய்மன் - 1. ராஜரிஷி . பூரித்துய்மன மாவது காலந்திக்கிவையாதிகளால் கண்டி னுக்குத் தந்தை . இவன் தது என்னும் தமின்றி யிருக்குங்கோலம் சச்சிதானந்த பெயருள்ள பிராமணனுடன் சம்வாதம் மாம் . இவ்வகைச் சீலங்கொண்டிருத்தல் . செய்தவன் . ( பா . சா ) சுபாரஞ்சத்தலம் உணர்வுமயமான சிவன் 2 : பூரித்துய்மன் தந்தை . இவன் தன் இலயமாய்த் தானே தானாகி நோனென் றறி குமாரனைத் தேடிக்கொண்டு தனுஷி யாமல் முன்னே வேந்தனும் பின்னே யிடம் சென்று ஆசையினளவு வினாவியர் . பெத்தனும் ஞானியும் சுஞ்ஞானியும் பின் புத்திரனைக் கண்டவன் . ( பார சார் . ) அல்லவாய் பராசூன்யமாயிருத்தல் . பாவா வீரநகாம் - தேவிகாகதி தீரத்தில் புலஸ் பாவத்தலமாவது உவமையற்ற சிவத்திற் திய பிரமதவஞ் செய்த இடம் கலந்து ஒன்றாய்ச் சிவோகஞ்சிந்தை நிட்பா வீரநாராயணச்சோழன் இவன் பராந்த வமில்லாமல் நிற்குணப்பிரமமாய் நிற்றல் கச்சோழன் ( 907-947 ) என்னப்படுவோன் . ஞானசூனியத் தலமாவது நீர் நீரிலும் இவன் பாணவம்சத்தை வோறுத்து அவர் நெருப்பு நெருப்பிலும் சேர்ந்தது போல கள் நாட்டைக் கங்கவம்சத்தைச் சார்ந்த சித்தான அங்கமும் பூரண நிற்குண சூனி அத்திமல்லனுக்குக் கொடுத்தவன் . இவன் யலிங்கத்தில் லயித்து ஏகமாய்ச் சர்வமும் சிதம்பரம் கனகசபை பொன் மேய்ந்தவன் . சூன்யமாய் நிற்பது . இதுவே மோக்ஷம் . வீரபத்திர முதலியார் - இவர் தொண்டை ( தத்துவநிஜா நுபோகசா . ) காட்டில் கண்ணூரில் இருந்த வேளாளர் வீரசோழன் சிவலிங்க சோழன் குமாரன் . இவர் யாசகரை வலிய அழைத்துத் தமது இவன் ஏமவல்லி யென்னும் மனைவியுடன் தோட்டத்தில் இருந்த கரும்பைத் தின் கூடி ( அஎ ) வருஷம் அரசாண்டு பல சிவ னச்செய்து கூலியுங் கொடுத்தவர் . ' உத் திருப்பணிகள் செய்வித்துச் சமுத்திரத் தமகங்காநதி மாபின் ' என்னுஞ் செய்யுள் தில் முகத்துவாரம் பாலம் தன் பெயரால் இவர்மீது பாடப்பட்டது . நதி முதலிய உண்டாக்கித் தன் குமாரன் வீரபத்திரர் -1 . தக்கன் சிவமூர்த்தி தன்னை கரிகாலனுக்குப் பட்டமளித்து முத்தி மாமன் என்று மதியாது இருந்ததைப் பெற்றவன் . பற்றிச் செருக்கடைந்து சிவமூர்த்தியை