அபிதான சிந்தாமணி

ஆலமரம் 139 ஆலய தரிசனவிதி சனிமாந்தக், கடையோர், விடுவாய்ப் பிசி ல் வானவன் பிட்டன் குதிரை மலையையும், ரொடு சுடுகிழங்கு நுகர" (புறம்-கூ + 2 ) அகம் (கஎடு) ல் நெடுஞ்செழியன் போர் எனக் கூறினர். வென்ற திருத்தலையாலங்கானத்தையும், ஆலமாம் - இது, இந்தியாவில் உள்ள விரு நெவியனென்னும் கொடையாளி யொரு க்ஷங்களில் நெடுநாளிருக்கும் மரம். இது வனையும் பாராட்டிக் கூறியிருத்தலானே சிறிய விதையிலிருந்து உண்டாகிப் பெ அவர்கள் காலத்தவரென்று கொள்ளலா ருஞ் சேனையும் தங்கும் வகைப் பரந்து கும். இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் நெடுநாளிருப்பது. இது அகல மரமாத நான்கு பாடல்களும், அகத்தில் நான்கு லின் இதனை ஆலமரம் என்றனர். இதன் மாக எட்டுப் பாடல்கள் கிடைத்திருக் இலையை உண்கலமாகவும், சிறு விழு கின்றன. தைப் பல் தேய்க்கவும் உபயோகிக்கிறார் ஆலயதரிசனவிதி - தெய்வ வழிபாடுடை கள். இதன் அடிமரம், கெட்டாலும் விழு யான் தேவாலயத்திற்குச் செல்லுதற்கு தால் தாங்கப்பெற்றுப் பலநாளிருப்பது. முன் ஸ்நானஞ்செய்து தோய்த்து உலர் இதன் விதையைக் குளிர்ச்சிக்கு லேகியங் ந்த வேட்டிகள் உடுத்துச் சந்தியாவந்த களில் தமிழ் வைத்தியர்கள் உபயோகப் னம் முடித்துத் தேங்காய், பழம், தாம்பூ படுத்துகிறார்கள், பல்வலி, ஈறுவலி, இவை லம், கற்பூரம் முதலிய தட்டிற்கொண்டு கட்கு இம்மரத்தின் கொழுந்தின் பாலை பாதசாரியாகத் தேவாலயத்தை நெருங்கி உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். இதன் பால் ஆண்டுள்ள தீர்த்தத்தில் கை கால்களைச் கால் வெடிப்புகளுக்குச் சிறந்த மேல் பற் சுத்தப்படுத்தி ஆசமனஞ் செய்துகொண்டு முக உபயோகப்படுகின்றது. இந்த மாத் திருக்கோபுரத்தைத் தரிசித்துத் தேவ தின் பட்டை நீரிழிவு வியாதிக்கு நல்ல ஸ்மாணையுடன் கோயிலின் உட்புக பலமான துவர்ப்புடைய மருந்தென்று வேண்டும். உட்புகுந்து பலிபீடத்தையும், தமிழ் வைத்தியர்கள் அபிப்பிராயம். இது துவஜஸ் தம்பத்தையும், சிவாலயமாயின் குறு ஆல், கல்லால், சிற்றால், இத்தியால், இடபதேவரையும், விஷ்ணுவாலயமாயின் கொடியால் எனப் பேதப்படும். இதில், பெரிய திருவடிகளையும் நமஸ்கரித்து உட் அச்வத்தாமன் பாண்டவர்களைக் கொல்ல புக ஆஞ்ஞைபெற்று அபிஷேக நிவே தன யோசிக்கத் தங்கிக் கோட்டான் காக்கை சமயம் அல்லாத சமயத்தில் திருச்சந்தி களை யோட்டக் கண்டான். திக்குமுன் ஆடவர் அஷ்டாங்க நமஸ்கார ஆலம்பாயனர் - இவர் இந்திரனுக்கு நண் மும், பெண்டிர் பஞ்சாங்க நமஸ்காரமும், பர். இவர் கோகர்ணத்தில் நூறு வருஷ கூ, ரு, எ, க, ய உ முறை செய்தல் வேண் காலம் தவஞ்செய்து சிவப் பிரசாதத்தால் டும். பின் சந்நிதானத் துட்புகுந்து துவார நூறு புத்திரர்களைப் பெற்றார். ருத்ர பாலகரை வணங்கி அனுமதிபெற்றுச் மாகாத்மியம் கூறியவர் (பார - அநுசாம்) சந்நிதானம் அடைந்து அங்கிருக்கும் அருச் ஆலம் பேரிசாத்தனார் - இவர் மதுரையைச் சகரிடம் தாம் கொண்டு சென்ற பொருள் சார்ந்த ஆருலவிய நாட்டு ஆலம்பேரியென் களைத் தந்து தேவாராதனை செய்யத் தரி னு மூரிலுள்ள சாத்தனென்னு மியற்பெய சித்துக் கடவுளுக்குத் தன் புறத்தைக் காட் ருடையவர். ஏடெழுதுவோரின் மிகை டாது திரும்பல்வேண்டும். திரும்பிக் யால் வாலம்பேரிசாத்தனாரெனவுங் கூறப் கைகளைக் குவித்து மந்திரோச்சாரண படுவர். இவர் பாடலால் இவர் நெய்த ஸ்தோத்திரங்களைச் செய்து கொண்டு மூன் னிலத்தும், பாலைநிலத்தும் நன்றாகப் பயின் றுமுதல் இருபத்தொன்று வரை ஒற்றை றவரென்று தெரிகின்றது. நற் (கரு உ) யாகப் பிரதக்ஷணஞ் செய்தல் வேண்டும். எல்லாத் துன்பமும் மடல் முதலாயின தந் அவ்வாறே தேவியார் சந்நிதி யுட்புகுந்து தனவென்று தலைவனொந்து கூறுங் கூற் நான்கு முறை நமஸ்காரஞ்செய்து தரிசித் றம். நற் (உருகு)ல் ஆறு பார்த் துற்ற துப் பிர தக்ஷணஞ் செய்து கொண்டு வீட் வச்சமும், நற் (05) ல் வேட்கை தாங் டிற்குத் திரும்பல்வேண்டும். திருக்கோயி காது தலை மகள் இரவுறு துயரங்கூறுவ லுள் ஆசாரமில்லாது போதல், மலம், தும், மிக்க சுவையுடையனவாகும். மற் சலம், எச்சில் விமோசனஞ்செய்தல், மூக் றும் இவர், அகம் (அக) ல் கடலானது குச் சிந்தல், தாம்பூலம் தரித்தல் பலகா விளங்கிலென்னு மூரையும், அகம் (கச) ராதிகள் உண்ணல், சயனித்தல், ஆசனத்
ஆலமரம் 139 ஆலய தரிசனவிதி சனிமாந்தக் கடையோர் விடுவாய்ப் பிசி ல் வானவன் பிட்டன் குதிரை மலையையும் ரொடு சுடுகிழங்கு நுகர ( புறம் - கூ + 2 ) அகம் ( கஎடு ) ல் நெடுஞ்செழியன் போர் எனக் கூறினர் . வென்ற திருத்தலையாலங்கானத்தையும் ஆலமாம் - இது இந்தியாவில் உள்ள விரு நெவியனென்னும் கொடையாளி யொரு க்ஷங்களில் நெடுநாளிருக்கும் மரம் . இது வனையும் பாராட்டிக் கூறியிருத்தலானே சிறிய விதையிலிருந்து உண்டாகிப் பெ அவர்கள் காலத்தவரென்று கொள்ளலா ருஞ் சேனையும் தங்கும் வகைப் பரந்து கும் . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் நெடுநாளிருப்பது . இது அகல மரமாத நான்கு பாடல்களும் அகத்தில் நான்கு லின் இதனை ஆலமரம் என்றனர் . இதன் மாக எட்டுப் பாடல்கள் கிடைத்திருக் இலையை உண்கலமாகவும் சிறு விழு கின்றன . தைப் பல் தேய்க்கவும் உபயோகிக்கிறார் ஆலயதரிசனவிதி - தெய்வ வழிபாடுடை கள் . இதன் அடிமரம் கெட்டாலும் விழு யான் தேவாலயத்திற்குச் செல்லுதற்கு தால் தாங்கப்பெற்றுப் பலநாளிருப்பது . முன் ஸ்நானஞ்செய்து தோய்த்து உலர் இதன் விதையைக் குளிர்ச்சிக்கு லேகியங் ந்த வேட்டிகள் உடுத்துச் சந்தியாவந்த களில் தமிழ் வைத்தியர்கள் உபயோகப் னம் முடித்துத் தேங்காய் பழம் தாம்பூ படுத்துகிறார்கள் பல்வலி ஈறுவலி இவை லம் கற்பூரம் முதலிய தட்டிற்கொண்டு கட்கு இம்மரத்தின் கொழுந்தின் பாலை பாதசாரியாகத் தேவாலயத்தை நெருங்கி உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் . இதன் பால் ஆண்டுள்ள தீர்த்தத்தில் கை கால்களைச் கால் வெடிப்புகளுக்குச் சிறந்த மேல் பற் சுத்தப்படுத்தி ஆசமனஞ் செய்துகொண்டு முக உபயோகப்படுகின்றது . இந்த மாத் திருக்கோபுரத்தைத் தரிசித்துத் தேவ தின் பட்டை நீரிழிவு வியாதிக்கு நல்ல ஸ்மாணையுடன் கோயிலின் உட்புக பலமான துவர்ப்புடைய மருந்தென்று வேண்டும் . உட்புகுந்து பலிபீடத்தையும் தமிழ் வைத்தியர்கள் அபிப்பிராயம் . இது துவஜஸ் தம்பத்தையும் சிவாலயமாயின் குறு ஆல் கல்லால் சிற்றால் இத்தியால் இடபதேவரையும் விஷ்ணுவாலயமாயின் கொடியால் எனப் பேதப்படும் . இதில் பெரிய திருவடிகளையும் நமஸ்கரித்து உட் அச்வத்தாமன் பாண்டவர்களைக் கொல்ல புக ஆஞ்ஞைபெற்று அபிஷேக நிவே தன யோசிக்கத் தங்கிக் கோட்டான் காக்கை சமயம் அல்லாத சமயத்தில் திருச்சந்தி களை யோட்டக் கண்டான் . திக்குமுன் ஆடவர் அஷ்டாங்க நமஸ்கார ஆலம்பாயனர் - இவர் இந்திரனுக்கு நண் மும் பெண்டிர் பஞ்சாங்க நமஸ்காரமும் பர் . இவர் கோகர்ணத்தில் நூறு வருஷ கூ ரு முறை செய்தல் வேண் காலம் தவஞ்செய்து சிவப் பிரசாதத்தால் டும் . பின் சந்நிதானத் துட்புகுந்து துவார நூறு புத்திரர்களைப் பெற்றார் . ருத்ர பாலகரை வணங்கி அனுமதிபெற்றுச் மாகாத்மியம் கூறியவர் ( பார - அநுசாம் ) சந்நிதானம் அடைந்து அங்கிருக்கும் அருச் ஆலம் பேரிசாத்தனார் - இவர் மதுரையைச் சகரிடம் தாம் கொண்டு சென்ற பொருள் சார்ந்த ஆருலவிய நாட்டு ஆலம்பேரியென் களைத் தந்து தேவாராதனை செய்யத் தரி னு மூரிலுள்ள சாத்தனென்னு மியற்பெய சித்துக் கடவுளுக்குத் தன் புறத்தைக் காட் ருடையவர் . ஏடெழுதுவோரின் மிகை டாது திரும்பல்வேண்டும் . திரும்பிக் யால் வாலம்பேரிசாத்தனாரெனவுங் கூறப் கைகளைக் குவித்து மந்திரோச்சாரண படுவர் . இவர் பாடலால் இவர் நெய்த ஸ்தோத்திரங்களைச் செய்து கொண்டு மூன் னிலத்தும் பாலைநிலத்தும் நன்றாகப் பயின் றுமுதல் இருபத்தொன்று வரை ஒற்றை றவரென்று தெரிகின்றது . நற் ( கரு ) யாகப் பிரதக்ஷணஞ் செய்தல் வேண்டும் . எல்லாத் துன்பமும் மடல் முதலாயின தந் அவ்வாறே தேவியார் சந்நிதி யுட்புகுந்து தனவென்று தலைவனொந்து கூறுங் கூற் நான்கு முறை நமஸ்காரஞ்செய்து தரிசித் றம் . நற் ( உருகு ) ல் ஆறு பார்த் துற்ற துப் பிர தக்ஷணஞ் செய்து கொண்டு வீட் வச்சமும் நற் ( 05 ) ல் வேட்கை தாங் டிற்குத் திரும்பல்வேண்டும் . திருக்கோயி காது தலை மகள் இரவுறு துயரங்கூறுவ லுள் ஆசாரமில்லாது போதல் மலம் தும் மிக்க சுவையுடையனவாகும் . மற் சலம் எச்சில் விமோசனஞ்செய்தல் மூக் றும் இவர் அகம் ( அக ) ல் கடலானது குச் சிந்தல் தாம்பூலம் தரித்தல் பலகா விளங்கிலென்னு மூரையும் அகம் ( கச ) ராதிகள் உண்ணல் சயனித்தல் ஆசனத்