அபிதான சிந்தாமணி

விஷக்கனிகள் 1481 விஷபுஷ்பங்கள் கூறியவள். இவள் சித்திரக்கிரீவன் மனை புஷ்பம், கேது புஷ்பம், பராய் மரவேர், வியாகிய சுலோசனை யென்பவளுடன் மருதோன்றி, பெருங்காய வேர், வெள்ளை கூடக் கந்தமாதன மலையின் காடுகளில் லொத்திப் பால், வெண்டாமரைப் பால், விளையாடிக்கொண் டிருக்கும்போது தனது நாபி, சோரங்கொட்டை, எட்டி, மருவின் அழகினால் செருக்கடைந்து அவ்விடம் பிசின், தொடரிப்பட்டைப் பிசின், ஆயிற் வந்த யக்ஷமுகியைப் பரிகசிக்க அவர் நீ பட்டைப் பிசின், எட்டியிலை, பெருமார் விஷதிருஷ்டியாய்க் காஞ்சனபுரியில் எல் திலை, புங்கின்பூ, தொட்டாற் சுருங்கிப்பூ, லாரையும் எரித்துக்கொண்டு தெய்வமும் காட்டுமிளகு, கருப்பூரவழுதலைப் பழம், கணவனுமில்லாமல் வசிக்க எனச் சபிக்கப் விஷசெருந்திப் பழம், நாயுருவி யரிசி, பட்டவள். இவள் அம்முரிவரை வணங்கி மலைவள்ளிப்பழம் முதலியன. (ஜீவ.) இச்சாபம் என்றைக்கு அகலும் எனக் விஷபரீக்ஷை நிதானம் - சர்ப்பல் கடித்த கேட்கக் கல்கிபகவான், கிளியின் பேரில் வுடன் சசப்புள்ள பொருள்களைத் தின் முல் ஏறிக்கொண்டு என்றைக்குத் தரிசனங் சுவைமாறல், விரல்களைக் கிள்ளினும் கொடுப்பாரோ அன்றைக்கு அகலும் என்ன நோவில்லாமை, சூரிய சந்திர ஒளியும் தீப அவ்வாறே கல்கியைக் கண்டு சாபம் நீங்கி மும் தெரியாமை, காதில் தொனியிலாமை யவள். (கல்கி புராணம்). முதலியன காணின் விஷம் தலைக்கேறின விஷக்கனிகள் - கருப்பூர வழுதலைப்பழம், தென அறியவேண்டும். (ஜீவ). விஷசெருந்தி, வைராடகம், சராபகம், நா விஷபவச்சேநர் - விஷூசி யென்பவ யுருவி, ஷாலகம், மலைவன்னி முதலியன. ளிடத்து உதித்த விஷ்ணுவின் அம்சம். விஷக்கிழங்குகள் அலரி, கலப்பைக்கிழ விஷபாக ரோகம் - செம்பின் களிம்பு, மீன் க்கு, தைலகம், கர்க்கடகம், குசபுஷ்பம், முள், நெல்வாலின் முள் இவை சேர்ந்த கேது புஷ்பம், சோமஹரிஷம், ஸ்திரிங்கி போஜனத்தாலும், காந்திய அன்னம், இவைகளுக்குக் கந்தவிஷம் எனப்பெயர். மழைச்சலம், காடித் தண்ணீர், அமித இவற்றைத் தின்றால் உயிர் நீங்கும். ஒரு சையோகம், பழங்கறியுண்ணல், மாம்ச வேளை நிலத்தால் பல ரோகங்களுண்டாம். பக்ஷணம் முதலியவற்றால் (அ) விஷபாக விஷவேர்கள் - தேனகம் (பாரமாம்) சந்தி ரோகம் முண்டாம். அவை வாதவிஷ ரகம், குஞ்சனம், ஹாரிகம், கோரண்ட பாகம், பித்தம், சிலேஷ்மம், தொந்தம், கம், (மருதோன்றி) தர்க்காகம், சுந்திரம் சந்நிபாதம், அக்னி, எரிச்சல் கந்தம் என் முதலியன. னும் விஷபாக ரோசங்களெனப் பெறும். விஷங்கன் இவன் பண்டாசுரனுடைய விஷப்பால்கள் வெள்ளி சகோதரன். காமேச்வரியால் கொல்லப் லொத்தி, பட்டவன். வெண்டாமரை, நாபி, சேராங்கொட்டை, விஷசிங்கன் - ஒரு அரக்கன்; சூர்ப்பநகை எட்டி இவை விஷந்தந்து துன்பம் செய் யின் புருஷன் என்ப; தன்னை எதிர்ப் வன. (ஜீவரக்ஷா) பவரை நாவால் நக்கிக் கொல்பவன். விஷப்பிசின்கள் - மருவு, நாராசகம், தொ விஷசூன்யம் பிரதமை முதல் உவாக்கள் டாப்பட்டை முதலியனவாம். வரையில் முறையே - க - துலாம், மகரம், விஷப்பிரமாணம் இது நியாய சபையில் உ-தனு, மீன, கூ-மகா, சிங்க, ச.கும்ப, நியாய அநியாயந் தெரிந்து கொள்ள வாதிப் ருஷ, ந-கன், மிது, சு-மேஷ, சில், எ தனு, பிரதிவாதிகளால் விஷம் உண்டு செய்யப் கர், அ-கன், மிது, க சிங், விரு, க0-சிங், படும் பிரமாணம். 'ஓ விஷமே, நீ பிரமபுத் விரு, கக-தனு, மீன, உ- துலா, மக, கக - என்; நீ தர்மத்திலுள்ள வன்; ஆதலால் ருஷ, சிங், ச மிது, கன், உவாக்களில் இந்தப் பாவத்தினின்று என்னை நீங்கச் தனுசு, மீனம் - வருவன. செய்' என்னும் மந்திரம் கூறி உண்ண விஷதர்ப்பன் - காசியிலாண்ட அரசன். வேண்டும்.. உண்டவன் விஷவேக விகார இவன் கழுகிற்குப் பயந்த புறாவின் மின்றி இருப்பனேல் சுத்தன். (யஞ்ஞ பொருட்டு தன் மாமிசத்தைக் கொடுத்த வல்க்யம்). வன். இவன் புத்திரன் அநிலன். (பா, அறு.) விஷபுஷ்பங்கள் - மஹா காம்பகம், புக் விஷதாவாப் பொருள்கள் - சங்கோசம், கின் பூ, தொட்டாற் சுருக்கப் பூ, காட்டு அலரி, கலப்பைக் கிழங்கு, தைலகம், சூச மிளகின் பூ முதலியனவாம், 186
விஷக்கனிகள் 1481 விஷபுஷ்பங்கள் கூறியவள் . இவள் சித்திரக்கிரீவன் மனை புஷ்பம் கேது புஷ்பம் பராய் மரவேர் வியாகிய சுலோசனை யென்பவளுடன் மருதோன்றி பெருங்காய வேர் வெள்ளை கூடக் கந்தமாதன மலையின் காடுகளில் லொத்திப் பால் வெண்டாமரைப் பால் விளையாடிக்கொண் டிருக்கும்போது தனது நாபி சோரங்கொட்டை எட்டி மருவின் அழகினால் செருக்கடைந்து அவ்விடம் பிசின் தொடரிப்பட்டைப் பிசின் ஆயிற் வந்த யக்ஷமுகியைப் பரிகசிக்க அவர் நீ பட்டைப் பிசின் எட்டியிலை பெருமார் விஷதிருஷ்டியாய்க் காஞ்சனபுரியில் எல் திலை புங்கின்பூ தொட்டாற் சுருங்கிப்பூ லாரையும் எரித்துக்கொண்டு தெய்வமும் காட்டுமிளகு கருப்பூரவழுதலைப் பழம் கணவனுமில்லாமல் வசிக்க எனச் சபிக்கப் விஷசெருந்திப் பழம் நாயுருவி யரிசி பட்டவள் . இவள் அம்முரிவரை வணங்கி மலைவள்ளிப்பழம் முதலியன . ( ஜீவ . ) இச்சாபம் என்றைக்கு அகலும் எனக் விஷபரீக்ஷை நிதானம் - சர்ப்பல் கடித்த கேட்கக் கல்கிபகவான் கிளியின் பேரில் வுடன் சசப்புள்ள பொருள்களைத் தின் முல் ஏறிக்கொண்டு என்றைக்குத் தரிசனங் சுவைமாறல் விரல்களைக் கிள்ளினும் கொடுப்பாரோ அன்றைக்கு அகலும் என்ன நோவில்லாமை சூரிய சந்திர ஒளியும் தீப அவ்வாறே கல்கியைக் கண்டு சாபம் நீங்கி மும் தெரியாமை காதில் தொனியிலாமை யவள் . ( கல்கி புராணம் ) . முதலியன காணின் விஷம் தலைக்கேறின விஷக்கனிகள் - கருப்பூர வழுதலைப்பழம் தென அறியவேண்டும் . ( ஜீவ ) . விஷசெருந்தி வைராடகம் சராபகம் நா விஷபவச்சேநர் - விஷூசி யென்பவ யுருவி ஷாலகம் மலைவன்னி முதலியன . ளிடத்து உதித்த விஷ்ணுவின் அம்சம் . விஷக்கிழங்குகள் அலரி கலப்பைக்கிழ விஷபாக ரோகம் - செம்பின் களிம்பு மீன் க்கு தைலகம் கர்க்கடகம் குசபுஷ்பம் முள் நெல்வாலின் முள் இவை சேர்ந்த கேது புஷ்பம் சோமஹரிஷம் ஸ்திரிங்கி போஜனத்தாலும் காந்திய அன்னம் இவைகளுக்குக் கந்தவிஷம் எனப்பெயர் . மழைச்சலம் காடித் தண்ணீர் அமித இவற்றைத் தின்றால் உயிர் நீங்கும் . ஒரு சையோகம் பழங்கறியுண்ணல் மாம்ச வேளை நிலத்தால் பல ரோகங்களுண்டாம் . பக்ஷணம் முதலியவற்றால் ( ) விஷபாக விஷவேர்கள் - தேனகம் ( பாரமாம் ) சந்தி ரோகம் முண்டாம் . அவை வாதவிஷ ரகம் குஞ்சனம் ஹாரிகம் கோரண்ட பாகம் பித்தம் சிலேஷ்மம் தொந்தம் கம் ( மருதோன்றி ) தர்க்காகம் சுந்திரம் சந்நிபாதம் அக்னி எரிச்சல் கந்தம் என் முதலியன . னும் விஷபாக ரோசங்களெனப் பெறும் . விஷங்கன் இவன் பண்டாசுரனுடைய விஷப்பால்கள் வெள்ளி சகோதரன் . காமேச்வரியால் கொல்லப் லொத்தி பட்டவன் . வெண்டாமரை நாபி சேராங்கொட்டை விஷசிங்கன் - ஒரு அரக்கன் ; சூர்ப்பநகை எட்டி இவை விஷந்தந்து துன்பம் செய் யின் புருஷன் என்ப ; தன்னை எதிர்ப் வன . ( ஜீவரக்ஷா ) பவரை நாவால் நக்கிக் கொல்பவன் . விஷப்பிசின்கள் - மருவு நாராசகம் தொ விஷசூன்யம் பிரதமை முதல் உவாக்கள் டாப்பட்டை முதலியனவாம் . வரையில் முறையே - - துலாம் மகரம் விஷப்பிரமாணம் இது நியாய சபையில் - தனு மீன கூ - மகா சிங்க ச.கும்ப நியாய அநியாயந் தெரிந்து கொள்ள வாதிப் ருஷ - கன் மிது சு - மேஷ சில் தனு பிரதிவாதிகளால் விஷம் உண்டு செய்யப் கர் - கன் மிது சிங் விரு 0 - சிங் படும் பிரமாணம் . ' விஷமே நீ பிரமபுத் விரு கக - தனு மீன உ- துலா மக கக - என் ; நீ தர்மத்திலுள்ள வன் ; ஆதலால் ருஷ சிங் மிது கன் உவாக்களில் இந்தப் பாவத்தினின்று என்னை நீங்கச் தனுசு மீனம் - வருவன . செய் ' என்னும் மந்திரம் கூறி உண்ண விஷதர்ப்பன் - காசியிலாண்ட அரசன் . வேண்டும் .. உண்டவன் விஷவேக விகார இவன் கழுகிற்குப் பயந்த புறாவின் மின்றி இருப்பனேல் சுத்தன் . ( யஞ்ஞ பொருட்டு தன் மாமிசத்தைக் கொடுத்த வல்க்யம் ) . வன் . இவன் புத்திரன் அநிலன் . ( பா அறு . ) விஷபுஷ்பங்கள் - மஹா காம்பகம் புக் விஷதாவாப் பொருள்கள் - சங்கோசம் கின் பூ தொட்டாற் சுருக்கப் பூ காட்டு அலரி கலப்பைக் கிழங்கு தைலகம் சூச மிளகின் பூ முதலியனவாம் 186