அபிதான சிந்தாமணி

வினோதப்பூண்கேள் 1500 விஷகன்னிகை படுகின்றன. தின் அருகுவா அவ்வரும்புசன் மிகவிரிந்து தேடி அதன் கால் சிறகு முதலியவற்றை வருகிற பூச்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்கின் யசைக்கப் பசைகசிந்து அதிகமாக அது நன. இப்பூச்சி உள்ளிருக்கையில் பை தேகமுழுதும் ஒட்டிக் கொள்கிறது. வெளிவாப் பூச்சி தொடங்குசையில் அரு படியில் விரிந்த இதழ்கள் ஒவ்வொன்றாக ம்புமூடிக் கொள்கிறது. பூச்சி யுள்ளடங்கி உட்புறம் குவிந்து தன்னிலகப்பட்ட பிரா வெளிவர முடியாமல் திக்குமுக்காடி யிறக் ணியை மூடிக்கொள்ளப் பூச்சி யுள்ள க்குள் கிறது. பூண்டு இதன் சாரத்தை உறிஞ்சி திக்குமுக்கடைந்து சாக அதன் உதிரமும் விடுகிறது. மாம்சமும் சிறிது சிறிதாக உறிஞ்சப்பட்டு திறந்த வாய்ப்பூண்டு -(Pitober Plant) எலும்புகள் இறகுகள் வெளியில் தள்ளப் இது அமெரிக்காவின் உஷ்ண பாகத்தி இது கெர்னாஸ் என்பவர் லுள்ளது. இதன் இலைகள், குடம் போலி எழுதிய பூண்டுகளினியற்கைப் பொருட் ருக்கின்றன. குடத்தினுட்பாகம் சிறுகுழை பாடத்திருந்து எழுதப்பட்டது. களால் நிரம்பியும் மேல்பாகம், மீனின் வினோதழக்குள்ள டுடுபறவை - இப்பறவை செதிள்கள் போல் இருக்கிறது. இக்குடத் பூர்வம் மோரிஸ் தீவிலிருந்தது தற்காலம் தின் வாய், மயிர்போன்ற உறுப்புக்களைப் அழிந்து போயிற்று. இது வாத்தைப் பெற்றிருக்கிறது. அம்மயிரின் முனைகளில் போன்ற உருவமுள்ளது. இதன் வாய் ஒரு மதுரமான திரவம் கசிகிறது. அதன் நீளம். இதன் அலகு கிளி மூக்குப்போல் ஓரம், மதுரமான மெல்லிய தோலால் மூட முனை வளைந்திருக்கும். இதனுடல் சிற்றிற ப்பட்டிருக்கிறது. இரை விரும்பிய பூச்சி குகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். கள் இதனிடம் வந்து இதிலுள்ள இனிய கம் பறவாதாதலின் இதனைப் பிடித்தருந் திரவத்தை உறிஞ்சுசையில் அடிப்பாகத்தி திக் கரு அறுத்தனர். லுள்ள தொளைகளிற் பளபளப்பைக்கண்டு வினேதழலிகைகள் - (இந்தியாவிலுள்ளது) தேனின் ஆவலால் உள் நுழைந்து மீண்டும் தொட்டாற் சுருங்கி - இது தொட்டவுடன் வெளிவரத் திரும்புகையில் வாயின் முனை தன்னைச் சுருக்கிக் கொள்வது. நின்றுந் யிலுள்ள மயிர்போன்ற கூரிய உறுப்பால் சுருங்கி, நிழற்சுருங்கி - இவைகளும் அருகி தடைபட்டு மீண்டும் உள்போகிறது. அவ் னிற்பினும் நிழற்படினும் சுருங்குவன. வாறு உள் சென்றதை பூண்டு தனக்கு ஆகா ஆனை வணங்கி, பூனை வணங்கி, நீர்மேல் சமாக்கிக் கொள்கிறது. நெருப்பு - ஜலத்தில் இதைப் பிழியின் பனியொளிப் பூண்டு - (Sun Dew) புசையுண்டாம். கல்லுருவி, புல்லுருவி, இது ஒருவகை உயிருண்ணிப் பூண்டு, கொல்லிப்பூண்டு, சுளுக்கு நாயகம், மலை இது சதுப்பான களிமண் தரைப்பூமியில் தாங்கி, குடியோட்டி, ஆகாசசருடன், ஏற வளர்வது, இதில் வெண்மை பருப்பு நிற ழிஞ்சல், பல்லிப்பூண்டு, ஆடு தீண்டாப் முள்ள மலர் மலருகிறது. அம்மலரின் பாளை, மயிர் மாணிக்கம், பிளவைகொல்லி, காம்பு, கீழுள்ள இதழ்களை விட்டு மேலெ கள்ளிமுளையான், சோதிப்புல், பேய்மிர ழுந்து தோன்றுகிறது. இதழ்கள் ஒவ் ட்டி, அழுகண்ணி, தொழுகண்ணி, தண் வொன்றின் ஓரத்திலும் சற்றேறக்குறைய ணீர் விட்டான், காஞ்சொறி, மிளகரணை, (200) மெல்லிய செவந்த, பெரிதும் சிறிது இரந்தி நாயகம் முதலியன. மான உணர்ச்சி உறுப்புக்களுள்ளன. ஒவ் வினோதன் திருதராட்டிரன் குமாரன் - வொரு உணர்ச்சியுறுப்பின் முனையிலும் விஜயபாகு - பாணவம்சத்தாசன் ; இரண் தடித்து ஒளியுள்ள மரப்பசை, சூரியவொ டாம் விஜயாதித்தன் குமார்ன். ளியில் பனியொளிபோல் பிரகாசித்துக் விஜயாதித்தன் - 1. பாணவம்சத்தரசன். கொண்டிருக்கிறது. இதனால் இப்பூண்டு 2. இவன் பலியின் வம்சத்திற் பிறந்த பனியொளிப் பூண்டு எனப்பட்டது. பற முதலாம் விக்ரமாதித்தனுடைய புத்திரன். ந்து செல்லும் பிராணிகள் இந்த மலரின் இவ்வரசனுக்குப் புகழவிப்பவர் முனையிலுள்ள ஒளிகண்டு தேன் என னென்றும் பெயர். வெண்ணி யதனை யண்ண நினைத்து அதில் விஷ இலைகள் - பரதம், காம்பம், எட்டி இறங்குகின்றன. உடனே மரப்பசை யிலை, பெருமரம் முதலியன. அவற்றின் கால்களில் ஒட்டிக்கொள்ளு விஷகன்னிகை இவள் காஞ்சனபுரியில் நது. இப்பிராணி அதினின்று தப்ப வழி கல்கியைக்சண்டு பணிந்து தன் வாலாறு கண்ட
வினோதப்பூண்கேள் 1500 விஷகன்னிகை படுகின்றன . தின் அருகுவா அவ்வரும்புசன் மிகவிரிந்து தேடி அதன் கால் சிறகு முதலியவற்றை வருகிற பூச்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்கின் யசைக்கப் பசைகசிந்து அதிகமாக அது நன . இப்பூச்சி உள்ளிருக்கையில் பை தேகமுழுதும் ஒட்டிக் கொள்கிறது . வெளிவாப் பூச்சி தொடங்குசையில் அரு படியில் விரிந்த இதழ்கள் ஒவ்வொன்றாக ம்புமூடிக் கொள்கிறது . பூச்சி யுள்ளடங்கி உட்புறம் குவிந்து தன்னிலகப்பட்ட பிரா வெளிவர முடியாமல் திக்குமுக்காடி யிறக் ணியை மூடிக்கொள்ளப் பூச்சி யுள்ள க்குள் கிறது . பூண்டு இதன் சாரத்தை உறிஞ்சி திக்குமுக்கடைந்து சாக அதன் உதிரமும் விடுகிறது . மாம்சமும் சிறிது சிறிதாக உறிஞ்சப்பட்டு திறந்த வாய்ப்பூண்டு - ( Pitober Plant ) எலும்புகள் இறகுகள் வெளியில் தள்ளப் இது அமெரிக்காவின் உஷ்ண பாகத்தி இது கெர்னாஸ் என்பவர் லுள்ளது . இதன் இலைகள் குடம் போலி எழுதிய பூண்டுகளினியற்கைப் பொருட் ருக்கின்றன . குடத்தினுட்பாகம் சிறுகுழை பாடத்திருந்து எழுதப்பட்டது . களால் நிரம்பியும் மேல்பாகம் மீனின் வினோதழக்குள்ள டுடுபறவை - இப்பறவை செதிள்கள் போல் இருக்கிறது . இக்குடத் பூர்வம் மோரிஸ் தீவிலிருந்தது தற்காலம் தின் வாய் மயிர்போன்ற உறுப்புக்களைப் அழிந்து போயிற்று . இது வாத்தைப் பெற்றிருக்கிறது . அம்மயிரின் முனைகளில் போன்ற உருவமுள்ளது . இதன் வாய் ஒரு மதுரமான திரவம் கசிகிறது . அதன் நீளம் . இதன் அலகு கிளி மூக்குப்போல் ஓரம் மதுரமான மெல்லிய தோலால் மூட முனை வளைந்திருக்கும் . இதனுடல் சிற்றிற ப்பட்டிருக்கிறது . இரை விரும்பிய பூச்சி குகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் . கள் இதனிடம் வந்து இதிலுள்ள இனிய கம் பறவாதாதலின் இதனைப் பிடித்தருந் திரவத்தை உறிஞ்சுசையில் அடிப்பாகத்தி திக் கரு அறுத்தனர் . லுள்ள தொளைகளிற் பளபளப்பைக்கண்டு வினேதழலிகைகள் - ( இந்தியாவிலுள்ளது ) தேனின் ஆவலால் உள் நுழைந்து மீண்டும் தொட்டாற் சுருங்கி - இது தொட்டவுடன் வெளிவரத் திரும்புகையில் வாயின் முனை தன்னைச் சுருக்கிக் கொள்வது . நின்றுந் யிலுள்ள மயிர்போன்ற கூரிய உறுப்பால் சுருங்கி நிழற்சுருங்கி - இவைகளும் அருகி தடைபட்டு மீண்டும் உள்போகிறது . அவ் னிற்பினும் நிழற்படினும் சுருங்குவன . வாறு உள் சென்றதை பூண்டு தனக்கு ஆகா ஆனை வணங்கி பூனை வணங்கி நீர்மேல் சமாக்கிக் கொள்கிறது . நெருப்பு - ஜலத்தில் இதைப் பிழியின் பனியொளிப் பூண்டு - ( Sun Dew ) புசையுண்டாம் . கல்லுருவி புல்லுருவி இது ஒருவகை உயிருண்ணிப் பூண்டு கொல்லிப்பூண்டு சுளுக்கு நாயகம் மலை இது சதுப்பான களிமண் தரைப்பூமியில் தாங்கி குடியோட்டி ஆகாசசருடன் ஏற வளர்வது இதில் வெண்மை பருப்பு நிற ழிஞ்சல் பல்லிப்பூண்டு ஆடு தீண்டாப் முள்ள மலர் மலருகிறது . அம்மலரின் பாளை மயிர் மாணிக்கம் பிளவைகொல்லி காம்பு கீழுள்ள இதழ்களை விட்டு மேலெ கள்ளிமுளையான் சோதிப்புல் பேய்மிர ழுந்து தோன்றுகிறது . இதழ்கள் ஒவ் ட்டி அழுகண்ணி தொழுகண்ணி தண் வொன்றின் ஓரத்திலும் சற்றேறக்குறைய ணீர் விட்டான் காஞ்சொறி மிளகரணை ( 200 ) மெல்லிய செவந்த பெரிதும் சிறிது இரந்தி நாயகம் முதலியன . மான உணர்ச்சி உறுப்புக்களுள்ளன . ஒவ் வினோதன் திருதராட்டிரன் குமாரன் - வொரு உணர்ச்சியுறுப்பின் முனையிலும் விஜயபாகு - பாணவம்சத்தாசன் ; இரண் தடித்து ஒளியுள்ள மரப்பசை சூரியவொ டாம் விஜயாதித்தன் குமார்ன் . ளியில் பனியொளிபோல் பிரகாசித்துக் விஜயாதித்தன் - 1. பாணவம்சத்தரசன் . கொண்டிருக்கிறது . இதனால் இப்பூண்டு 2. இவன் பலியின் வம்சத்திற் பிறந்த பனியொளிப் பூண்டு எனப்பட்டது . பற முதலாம் விக்ரமாதித்தனுடைய புத்திரன் . ந்து செல்லும் பிராணிகள் இந்த மலரின் இவ்வரசனுக்குப் புகழவிப்பவர் முனையிலுள்ள ஒளிகண்டு தேன் என னென்றும் பெயர் . வெண்ணி யதனை யண்ண நினைத்து அதில் விஷ இலைகள் - பரதம் காம்பம் எட்டி இறங்குகின்றன . உடனே மரப்பசை யிலை பெருமரம் முதலியன . அவற்றின் கால்களில் ஒட்டிக்கொள்ளு விஷகன்னிகை இவள் காஞ்சனபுரியில் நது . இப்பிராணி அதினின்று தப்ப வழி கல்கியைக்சண்டு பணிந்து தன் வாலாறு கண்ட