அபிதான சிந்தாமணி

ஆரூரன் 138 ஆலத்தூர்க்கிழார் வாயு நுட்பம். இப்படி (உடு) அறையும், ஆலகாலன்- சிவபூதகணத்தலைவரி லொரு (உடு) கோளுக்கிடமாக நியமிக்கப்பட்டது வன். | ஆருடசக்கிரமாம். (விதானமாலை). ஆலங்கானம் -1. விபுலகிரியின் பக்கத்தில் ஆமான்- சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்க்குப் பாட் ' மிருகாவதியின் தந்தை தவஞ்செய்து டன். கொண்டிருந்த இடம். (பெருங்கதை). ஆரெயிலுழிஞை - வாளினையுடைய வீரர் 2. பூக்கொய்தற்கு வந்த பத்திராபதி தம்மைப் பணியா தாருடைய உயர்ந்த புரி யென்னுந் தெய்வ மகள், யானையின் புணர் சையின் திண்மையைச் சொல்லியது ச்சியைக்கண்டு மனம் வேறுபட்டுப் பெண் (பு. வெ). யானையாகப் பிறக்கும்படி குபேரனாற் ஆர் - வெற்றியினையுடைய சேனை வீரர்தம் சாபம் பெற்ற இடம், இது விந்திய மலை வெய்ய பூசலைக்காணிற் கொடுவினைப் பூச யின் பக்கத்தே நருமதை யாற்றங் கரையி 'லைச் செய்யவல்ல சோழன் புனையும் மலரி லுள்ள து. (பெ.க) னைச் சொல்லியது. (பு.வெ. பொதுவியற்). 3. இது தலையாலங்கானமென்னும் ஆர்க்காடு கிழார் மகனார் வெள்ளைக்கண்ணத் பெயரையுடையது. தற்காலம் தலையா தனூர்- இவரியற் பெயர் வெள்ளைக் கண் லங்காடென்று வழங்கப்படுகின்றது. ணத்தனார், இவர்க்குக்கண்ணிடத்து ஏதோ (புற. நா) | வெண்மை யிருக்கலாம். இவர் தந்தை ஆலங்குடி - சோணாட்டுள்ள வூர், யார் ஆர்க்காடு கிழார், இவரூர் ஆர்க்காடு ஆலங்குடி வங்கனார் - இவர் ஆலங்குடியி போலும், இவர் கடைச்சங்க மருவிய புல லுள்ள வங்கனென்னும் இயற்பெயருடை வர்களிலொருவர். (அகம் - சுச). யவர். இவர் பாடியவற்றுட் புறத்திணை ஆர்ச்சிகள் - ஓர் இருடி. யொன்றொழிய ஏனையவெல்லாம் மருதத் ஆர்த்தாஸஸ்- குசன் மூன்றாம் புத்ரன். திணையினவாதலின் மருத நிலத்துள்ள ஆரீத்திகன் - சூரிய வம்சத்து அரசன். இz ஆலங் குடியின ரெனக் கருதப்படுகின் 'வாகுவம்சத்தவனான விஸ்வகன் புத்தி றனர். மருத நிலத்தில் ஆலங்குடி யென்று ரன். இவன் புத்திரன் யுவனாஸ்வன். பல வூருள வா தலின் இவரூர் இன்ன ஆர்த்திக்யன் - கிருதவர்மனுக்கு ஒரு பெயர். தெனத் துணியக் கூடவில்லை. இவர் ஆர்த்திமான்- இவர் ஒரு ரிஷி. இவர் நினை பாடியன வெல்லாம் பெரும்பாலும் பாத் த்த மாத்திரத்தில், சர்ப்பம் தீண்டிய தையிற் பிரிவே. ஒவ்வொரு செய்யுளும் விஷம்போம். | இனிமை தாரா நிற்கும். நற்றிணையின் ஆர்யகர்-(சூ.) தர்மகேதுவின் வம்ச முதல்வர். (ங கூ0, 500) ஆம் பாடல்களிலுள்ளுறை ஆர்யகன் - கத்ரு குமரன் நாகன். யும் அகம் (கசு) பரத்தை கூறுங் கூற்றும் ஆர்யாம்பாள்-மகீபண்டி தன் குமரி, வியக்கத்தக்கன. இவர் பாடியனவாக ஆர்யாவர்த்தம்- கிழக்குச் சமுத்திரம் தொ நற்றிணையில் மூன்று பாடல்களும், குறுந் டங்கி மேற்குக் கடலீறாகவும், இமயமலை தொகையில் இரண்டும், அகத்திலொன் தொடங்கி விந்தமலை யீறாகவும் உள்ள றும், புறத்தொன்றும், திருவள்ளுவ மாலை மத்யப்பிரதேசம். இது புண்ய பூமி. யிலொன்றுமாக (அ) பாடல்கள் கிடைத் ஆர்வமொழியணி - உண்ணிகழும் ஆசை திருக்கின்றன. (நற்றிணை) பற்றி நிகழும்மொழி மிகத் தோன்றக்கூறு ஆலத்தூர்க்கிழார் - இவர் ஆலத்தூர் என் வது. (தண்டி ) னும் ஊரிலிருந்த வேளாளர்போலும். ஆர்ஷ்டிஷேணர் - இவர் ஒரு பிராமணர். இவர் கடைச் சங்கத்தவர். இவர் சோழன் இவர் குருகுலத்தில் வசித்து வித்யாப்யா நலங்கிள்ளியின் படைப்பெருக்கினைக்கூறு ஸம் செய்து வந்தார். இவர்க்குக் கல்வி கையில் படை செல்லும் வழியிலுள்ள முற்றுப் பெறவில்லை. பிறகு ஸரஸ்வதி பனை மரங்களின் நுங்குகளைத் தலைப்படை தீரத்திலுள்ள பிரூதக தீர்த்த ஸ்நானஞ் யும், பழங்களை இடைப்படைகளும், அப் செய்து ஞானம் பெற்று மகருஷியுமாயி பழங்களின் கொட்டைகளாலாகிய கிழங்கு னார். இதில் சிந்து த்வீபரும் தேவாபி, களைக் கடைப்படைகளும் நுகர்ந்து சென் விச்வாமித்ரர் முதலியோர் நன்மை யடை றன எனத் தமிழரசன் படை மிகுதி கூறி ந்தனர். பலராமர் இத்தீர்த்தத்தில் ஸ்நா னர். " தலையோர் நுங்கின் தீஞ்சாறு னஞ்செய்தனர். (பார சல்லி) மிசைய, இடையோர் பழத்தின் பைங் பற்றி நிகழும் உன்னைய பூமி.
ஆரூரன் 138 ஆலத்தூர்க்கிழார் வாயு நுட்பம் . இப்படி ( உடு ) அறையும் ஆலகாலன் - சிவபூதகணத்தலைவரி லொரு ( உடு ) கோளுக்கிடமாக நியமிக்கப்பட்டது வன் . | ஆருடசக்கிரமாம் . ( விதானமாலை ) . ஆலங்கானம் - 1 . விபுலகிரியின் பக்கத்தில் ஆமான் - சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்க்குப் பாட் ' மிருகாவதியின் தந்தை தவஞ்செய்து டன் . கொண்டிருந்த இடம் . ( பெருங்கதை ) . ஆரெயிலுழிஞை - வாளினையுடைய வீரர் 2 . பூக்கொய்தற்கு வந்த பத்திராபதி தம்மைப் பணியா தாருடைய உயர்ந்த புரி யென்னுந் தெய்வ மகள் யானையின் புணர் சையின் திண்மையைச் சொல்லியது ச்சியைக்கண்டு மனம் வேறுபட்டுப் பெண் ( பு . வெ ) . யானையாகப் பிறக்கும்படி குபேரனாற் ஆர் - வெற்றியினையுடைய சேனை வீரர்தம் சாபம் பெற்ற இடம் இது விந்திய மலை வெய்ய பூசலைக்காணிற் கொடுவினைப் பூச யின் பக்கத்தே நருமதை யாற்றங் கரையி ' லைச் செய்யவல்ல சோழன் புனையும் மலரி லுள்ள து . ( பெ . ) னைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . பொதுவியற் ) . 3 . இது தலையாலங்கானமென்னும் ஆர்க்காடு கிழார் மகனார் வெள்ளைக்கண்ணத் பெயரையுடையது . தற்காலம் தலையா தனூர் - இவரியற் பெயர் வெள்ளைக் கண் லங்காடென்று வழங்கப்படுகின்றது . ணத்தனார் இவர்க்குக்கண்ணிடத்து ஏதோ ( புற . நா ) | வெண்மை யிருக்கலாம் . இவர் தந்தை ஆலங்குடி - சோணாட்டுள்ள வூர் யார் ஆர்க்காடு கிழார் இவரூர் ஆர்க்காடு ஆலங்குடி வங்கனார் - இவர் ஆலங்குடியி போலும் இவர் கடைச்சங்க மருவிய புல லுள்ள வங்கனென்னும் இயற்பெயருடை வர்களிலொருவர் . ( அகம் - சுச ) . யவர் . இவர் பாடியவற்றுட் புறத்திணை ஆர்ச்சிகள் - ஓர் இருடி . யொன்றொழிய ஏனையவெல்லாம் மருதத் ஆர்த்தாஸஸ் - குசன் மூன்றாம் புத்ரன் . திணையினவாதலின் மருத நிலத்துள்ள ஆரீத்திகன் - சூரிய வம்சத்து அரசன் . இz ஆலங் குடியின ரெனக் கருதப்படுகின் ' வாகுவம்சத்தவனான விஸ்வகன் புத்தி றனர் . மருத நிலத்தில் ஆலங்குடி யென்று ரன் . இவன் புத்திரன் யுவனாஸ்வன் . பல வூருள வா தலின் இவரூர் இன்ன ஆர்த்திக்யன் - கிருதவர்மனுக்கு ஒரு பெயர் . தெனத் துணியக் கூடவில்லை . இவர் ஆர்த்திமான் - இவர் ஒரு ரிஷி . இவர் நினை பாடியன வெல்லாம் பெரும்பாலும் பாத் த்த மாத்திரத்தில் சர்ப்பம் தீண்டிய தையிற் பிரிவே . ஒவ்வொரு செய்யுளும் விஷம்போம் . | இனிமை தாரா நிற்கும் . நற்றிணையின் ஆர்யகர் - ( சூ . ) தர்மகேதுவின் வம்ச முதல்வர் . ( கூ0 500 ) ஆம் பாடல்களிலுள்ளுறை ஆர்யகன் - கத்ரு குமரன் நாகன் . யும் அகம் ( கசு ) பரத்தை கூறுங் கூற்றும் ஆர்யாம்பாள் - மகீபண்டி தன் குமரி வியக்கத்தக்கன . இவர் பாடியனவாக ஆர்யாவர்த்தம் - கிழக்குச் சமுத்திரம் தொ நற்றிணையில் மூன்று பாடல்களும் குறுந் டங்கி மேற்குக் கடலீறாகவும் இமயமலை தொகையில் இரண்டும் அகத்திலொன் தொடங்கி விந்தமலை யீறாகவும் உள்ள றும் புறத்தொன்றும் திருவள்ளுவ மாலை மத்யப்பிரதேசம் . இது புண்ய பூமி . யிலொன்றுமாக ( ) பாடல்கள் கிடைத் ஆர்வமொழியணி - உண்ணிகழும் ஆசை திருக்கின்றன . ( நற்றிணை ) பற்றி நிகழும்மொழி மிகத் தோன்றக்கூறு ஆலத்தூர்க்கிழார் - இவர் ஆலத்தூர் என் வது . ( தண்டி ) னும் ஊரிலிருந்த வேளாளர்போலும் . ஆர்ஷ்டிஷேணர் - இவர் ஒரு பிராமணர் . இவர் கடைச் சங்கத்தவர் . இவர் சோழன் இவர் குருகுலத்தில் வசித்து வித்யாப்யா நலங்கிள்ளியின் படைப்பெருக்கினைக்கூறு ஸம் செய்து வந்தார் . இவர்க்குக் கல்வி கையில் படை செல்லும் வழியிலுள்ள முற்றுப் பெறவில்லை . பிறகு ஸரஸ்வதி பனை மரங்களின் நுங்குகளைத் தலைப்படை தீரத்திலுள்ள பிரூதக தீர்த்த ஸ்நானஞ் யும் பழங்களை இடைப்படைகளும் அப் செய்து ஞானம் பெற்று மகருஷியுமாயி பழங்களின் கொட்டைகளாலாகிய கிழங்கு னார் . இதில் சிந்து த்வீபரும் தேவாபி களைக் கடைப்படைகளும் நுகர்ந்து சென் விச்வாமித்ரர் முதலியோர் நன்மை யடை றன எனத் தமிழரசன் படை மிகுதி கூறி ந்தனர் . பலராமர் இத்தீர்த்தத்தில் ஸ்நா னர் . தலையோர் நுங்கின் தீஞ்சாறு னஞ்செய்தனர் . ( பார சல்லி ) மிசைய இடையோர் பழத்தின் பைங் பற்றி நிகழும் உன்னைய பூமி .