அபிதான சிந்தாமணி

விவிம்சதி 1418 விறலிதோழிக்குவிளம்பல் கண் விவிம்சதி - 1. துரியோதனன் சபையிலி ணாடிக்குழல் பூட்டி வெளிச்சங் கொள் ருந்த அரசன் ; சூதாடவல்லவன். ளப் பலவகை விளக்குகள் உண்டு. 2, (சூ.) சாட்சூசன் குமாரன். விளக்குத்தண்டு - மாத்தாலும் லோகத்தா விவிம்சன் - 1, கனி புத்திரன், லும் விளக்கைத் தாங்கச் செய்துள்ள உயர் 2. வீரன் குமாரன். த்த விளக்குத் தாங்கி, விவிஷன் - திருதராட்டிரன் குமாரன். விளக்கு நிலை - 1. அளத்தற்கரிய கடல் போன்ற சேனையினையுடையான் தனது விழிக்கட்பேதைப் பெருங்கண்ணனார் விளக்கினது நிலையைப் பரப்பிச் சொல்லி இவர் இயற்பெயர் பெருங்கண்ணனாசென் யது. (பு. வெ. பாடாண்.) இவர் பாடலில் மான் குட்டியை விழிக்கட்பேதையென்று கூறிய சொற் 2. பொற் றகட்டாற் சிறந்து விளங்கும் சிறப்பால் அதனையே அடைமொழியாகக் பூணினையுடைய மன்னன் றன்னை ஆதித்த கொடுக்கப்பட்டார். (நற் உசஉ) முல்லைத் னோடு உவமிப்பினும் முன்பு சொன்ன துறையேயாம். (பு. வெ. பாடாண்.) திணையைப் பாடியுள்ளார். இவர் பாடியன விளக்கொளிப் பெருமாள் - திருக்காஞ்சி வாக நற்றிணையில் ஒன்றும், திருவள்ளுவ யில் திருக்கோயில் கொண்டிருக்கும் விஷ் மாலையி லொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. ணுமூர்த்திகளில் ஒரு திருப்பதியிலுள்ள பெருமாள். இவர் ஸரஸ்வதிருதி யுருவ விழித்தவுடன் பார்க்கத்தகாதவை - அங்க மாய்ப் பிரமன் செய்த வேள்வியை அழிக்க வீனம், வஸ்திரவீனம், பாவி, காவிவஸ்தி வந்த காலத்துத் தீபப்பிரகாசமாய்ச் சென்ற சம், பேய் பிடித்தவள், ஊமை, மொட் மையால் இப்பெயர் பெற்றனர். டைத்தலை, செவிடு, அழுகை, சடை, விளம்பிநாகனர் - நான்மணிக்கடிகை என் கூன், அழுக்கன், விரிதலை, தூங்கு மூஞ்சி, னும் நூலினாசிரியர். இவர் இன்னவரு குஷ்டரோகி, கொலைஞன், எண்ணெய்த் ணத்தா ரென்பதும், இன்ன ஊரினர் என் தலை, மனோவியாகுலி, உன்மத்தன், தரித் பதும் விளங்காவிடிலும் காப்புச் செய்யுளை திரி, ஷயரோகி, ஆசூசம், விதவை, பாம்பு, நோக்குகையில் வைணவர் என்பது விள பூனை, சாம்பல், எருமை, துடைப்பம், உல ங்குகின்றது. இந்நூலுக்குப் பழையவுரை க்கை, முறம் முதலியன. யொன்றுளது அதனை நச்சினார்க்கினியர் விழப்பாதராயர் - (விழுப்பரையார்). ஆவ செய் தவுரை எனக் கூறுவர். (நான்மணிக் ணித் திருவிழாவிற் சுந்தரபாண்டியரின் கடிகை). பட்டாபிஷேக தினமாகிய (எ) ஆம் திரு விளன் ஒரு அரசன் சிவனையெண்ணிச் நாளில் அவரிடமிருந்து பொன்னெழுத் சிவமே தஞசெய்து சித்திபெற்றவன். தாணியைப் பெற்று நாடோறும் கணக்கு விளாஞ்சோலைப்பிள்ளை - பிள்ளை லோகா வாசிக்கும் உரிமையுடையவர்கள். “பாண் சாரியர் திருவடிசம்பந்தி. டிபதினாலுக்கும் வேண்டிய விழுப்பாதரா விறலி - எண்வகைச் சுவையும் மனத்தின் யர்" என இவர்கள் சம்பந்தமாக ஒருபழ கண் பட்ட குறிப்புகளும், புறத்துப்போந்து மொழியும் வழங்கும். (திருவிளை.) புலப்பட ஆடுதல் விறலா தலின் அதனை விளக்கணி அஃதாவது வர்ணியங்களு யாபெவள் இவள் விறலி எனப்பட்டாள். மவர்ணியங்களு மொரு தருமத்தின் முடித விறலிகேட்பத் தோழி கூறல் விரும்பிய லாம். இதனை வடநூலார் தீபகாலங்கார பரத்தையருடைய புல்லு தலைப் பெறுதல் மென்பர். அரிய அமிழ்தத்தோடொக்கும் தலைவற் விளக்கத்தனர் யாப்பருங்கல விருத்தியுட் கெனச் சொல்லிப் பாணனுடைய பாணிச் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியருள் ஒருவர். சிக்குத் தோழி சொல்லியது. (பு. வெ. விளக்குகள் - நம் நாட்டார் குத்து விளக்கு பெருந்திணை ) கள் பல திரிகள் போடப் பலமுகங்களுள்ள விறலிதோழிக்குவிளம்பல் - அவ்விடத்துத் னவாய் லோகங்களால் செய்து பலவித தலைவன் மூப்புப்பரத்தையர்க்குப் பெறு எண்ணெய்களிட்டு விளக்கெரிப்பர். இதில் தற்கரிய மகிழ்ச்சியைத் தருமெனச் கைவிளக்கு, பலவிளக்கு, கிளை விளக்கு, சொல்லி இற்பரத்தை தோழி கேட்பப் அகல் விளக்கு, காடவிளக்கு முதலிய பாணிச்சி சொல்லியது. (பு. வெ. பெரும் உண்டு, தற்காலம் மண்ணெண்ணெயவிட்டு
விவிம்சதி 1418 விறலிதோழிக்குவிளம்பல் கண் விவிம்சதி - 1. துரியோதனன் சபையிலி ணாடிக்குழல் பூட்டி வெளிச்சங் கொள் ருந்த அரசன் ; சூதாடவல்லவன் . ளப் பலவகை விளக்குகள் உண்டு . 2 ( சூ . ) சாட்சூசன் குமாரன் . விளக்குத்தண்டு - மாத்தாலும் லோகத்தா விவிம்சன் - 1 கனி புத்திரன் லும் விளக்கைத் தாங்கச் செய்துள்ள உயர் 2. வீரன் குமாரன் . த்த விளக்குத் தாங்கி விவிஷன் - திருதராட்டிரன் குமாரன் . விளக்கு நிலை - 1. அளத்தற்கரிய கடல் போன்ற சேனையினையுடையான் தனது விழிக்கட்பேதைப் பெருங்கண்ணனார் விளக்கினது நிலையைப் பரப்பிச் சொல்லி இவர் இயற்பெயர் பெருங்கண்ணனாசென் யது . ( பு . வெ . பாடாண் . ) இவர் பாடலில் மான் குட்டியை விழிக்கட்பேதையென்று கூறிய சொற் 2. பொற் றகட்டாற் சிறந்து விளங்கும் சிறப்பால் அதனையே அடைமொழியாகக் பூணினையுடைய மன்னன் றன்னை ஆதித்த கொடுக்கப்பட்டார் . ( நற் உசஉ ) முல்லைத் னோடு உவமிப்பினும் முன்பு சொன்ன துறையேயாம் . ( பு . வெ . பாடாண் . ) திணையைப் பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியன விளக்கொளிப் பெருமாள் - திருக்காஞ்சி வாக நற்றிணையில் ஒன்றும் திருவள்ளுவ யில் திருக்கோயில் கொண்டிருக்கும் விஷ் மாலையி லொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . ணுமூர்த்திகளில் ஒரு திருப்பதியிலுள்ள பெருமாள் . இவர் ஸரஸ்வதிருதி யுருவ விழித்தவுடன் பார்க்கத்தகாதவை - அங்க மாய்ப் பிரமன் செய்த வேள்வியை அழிக்க வீனம் வஸ்திரவீனம் பாவி காவிவஸ்தி வந்த காலத்துத் தீபப்பிரகாசமாய்ச் சென்ற சம் பேய் பிடித்தவள் ஊமை மொட் மையால் இப்பெயர் பெற்றனர் . டைத்தலை செவிடு அழுகை சடை விளம்பிநாகனர் - நான்மணிக்கடிகை என் கூன் அழுக்கன் விரிதலை தூங்கு மூஞ்சி னும் நூலினாசிரியர் . இவர் இன்னவரு குஷ்டரோகி கொலைஞன் எண்ணெய்த் ணத்தா ரென்பதும் இன்ன ஊரினர் என் தலை மனோவியாகுலி உன்மத்தன் தரித் பதும் விளங்காவிடிலும் காப்புச் செய்யுளை திரி ஷயரோகி ஆசூசம் விதவை பாம்பு நோக்குகையில் வைணவர் என்பது விள பூனை சாம்பல் எருமை துடைப்பம் உல ங்குகின்றது . இந்நூலுக்குப் பழையவுரை க்கை முறம் முதலியன . யொன்றுளது அதனை நச்சினார்க்கினியர் விழப்பாதராயர் - ( விழுப்பரையார் ) . ஆவ செய் தவுரை எனக் கூறுவர் . ( நான்மணிக் ணித் திருவிழாவிற் சுந்தரபாண்டியரின் கடிகை ) . பட்டாபிஷேக தினமாகிய ( ) ஆம் திரு விளன் ஒரு அரசன் சிவனையெண்ணிச் நாளில் அவரிடமிருந்து பொன்னெழுத் சிவமே தஞசெய்து சித்திபெற்றவன் . தாணியைப் பெற்று நாடோறும் கணக்கு விளாஞ்சோலைப்பிள்ளை - பிள்ளை லோகா வாசிக்கும் உரிமையுடையவர்கள் . பாண் சாரியர் திருவடிசம்பந்தி . டிபதினாலுக்கும் வேண்டிய விழுப்பாதரா விறலி - எண்வகைச் சுவையும் மனத்தின் யர் என இவர்கள் சம்பந்தமாக ஒருபழ கண் பட்ட குறிப்புகளும் புறத்துப்போந்து மொழியும் வழங்கும் . ( திருவிளை . ) புலப்பட ஆடுதல் விறலா தலின் அதனை விளக்கணி அஃதாவது வர்ணியங்களு யாபெவள் இவள் விறலி எனப்பட்டாள் . மவர்ணியங்களு மொரு தருமத்தின் முடித விறலிகேட்பத் தோழி கூறல் விரும்பிய லாம் . இதனை வடநூலார் தீபகாலங்கார பரத்தையருடைய புல்லு தலைப் பெறுதல் மென்பர் . அரிய அமிழ்தத்தோடொக்கும் தலைவற் விளக்கத்தனர் யாப்பருங்கல விருத்தியுட் கெனச் சொல்லிப் பாணனுடைய பாணிச் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியருள் ஒருவர் . சிக்குத் தோழி சொல்லியது . ( பு . வெ . விளக்குகள் - நம் நாட்டார் குத்து விளக்கு பெருந்திணை ) கள் பல திரிகள் போடப் பலமுகங்களுள்ள விறலிதோழிக்குவிளம்பல் - அவ்விடத்துத் னவாய் லோகங்களால் செய்து பலவித தலைவன் மூப்புப்பரத்தையர்க்குப் பெறு எண்ணெய்களிட்டு விளக்கெரிப்பர் . இதில் தற்கரிய மகிழ்ச்சியைத் தருமெனச் கைவிளக்கு பலவிளக்கு கிளை விளக்கு சொல்லி இற்பரத்தை தோழி கேட்பப் அகல் விளக்கு காடவிளக்கு முதலிய பாணிச்சி சொல்லியது . ( பு . வெ . பெரும் உண்டு தற்காலம் மண்ணெண்ணெயவிட்டு