அபிதான சிந்தாமணி

விரோசனமதம் 1474 விலக்குறுப்பு என 2. இரண்யாக்ஷன் புதல்வன். சூரியனை அவற்ரள் பொருளாவது நான்குவகைப் யெண்ணித் தவம்புரிந்து கிரீடம் பெற்ற படும். அவை அறம், பொருள், இன்பம், வன். இக்கிரீடம் இல்லா திருக்கும் வேளை வீடு என்பனவாம். இவை நாடகத்தில் யில் யாரேனும் இவன் தலையைத் தொடு பிரிந்தும் கூடியும் வ ங்கால் பெயர் வாராயின் அத்தலை (5000) பிளவுறப்பெறு வேறுபடும். அவை நாடகம், பிரகணப் வனாதலால் கிரீடம் நீங்காது அணிந்து பிரகரணம், பிரகரணம், அங்கம் எனப் தீமை புரிந்தனன், விஷ்ணு இவனைக் பெயர் பெறும். யோனி - நான்கு வகை கொலைபுரிய மோகினியுருக்கொண்டு செ ப்படும். அவை உள்ளோன் தலைவனாக ல்ல அசுரன் இவளைக்கண்டு மால் கொண் உள்ளதோர் பொருண்மேற் செய்தலும், டனன். மோகினி நான் தயிலமாடார் இல்லோன் தலைவனாக உள்ளதோர் பொ தோளைத்தொடேன் என் றனள். அதனால் ருண்மேற் செய்தலும், உள்ளோன் தலை அசுரன் தயிலமிடச் சம்மதிக்க மோகினி வனாக இல்லதோர் பொருண்மேற் செய் அவன் தலையைத் தொட்டுத் தயிலமிட் தலும், இல்லோன் தலைவனாக இல்லதோர் க்ே கொன்றனள். பொருண்மேற் செய்தலு மென்பனவாம். 3. அங்கதனுக்குத் தந்தை, விருத்தி - நான்கு வகைப்படும். அவை விமோசனமதம் இம்மதத்திற்கு அசுர சாத்துவதி, ஆரபடி, கைசிகி, பாரதி ஸ்வாமியான விபராசகன் கர்த்தா. இவை. இவற்றுட் சாத்துவ்தியா வும் தேகாத்மவாதிமதமே. சார்வகம தம் வது - அறம்பொருளாகத் தெய்வமானுடர் போல இவர்கள் அன்னமய கோசமே தலைவராக வருவது. ஆரபடியாவது - ஆத்மா என்பர். எதனிடத்தில் நான் என் பொருள் பொருளாக வீரராகிய மானுடர் கிற புத்தியுண்டாகிறதோ அதுவே ஆத் தலைவராக வருவது. கைசிகியாவது காமம் மா. இவர்களுக்கும் பிரத்யக்ஷம் ஒன்றுமே பொருளாகக் காமுகர் தலைவராக வருவது. பிரமாணம். பூதம் நான்கே. ஆகாசபூத பாரதியாவது - கூத்தன் தலைவனாக நடன், மில்லை யென்பர். இவர்கள் தேகபோஷ நடி பொருளாகக் காட்டியும் உரைத்தும் ணமே பரமதர்மம், மரணமே மோக்ஷம் வருவது. சந்தி ஐவகைப்படும். அவை என்பர். முசம், பிரதிமுகம், கருப்பம், விளைவு, துய் விரோசனை - 1. துவஷ்டாவின் தேவி, த்தல். அவற்றுள் முசமாவது . எழுவகைப் 2, சங்கராசனைக் காண்க. பட்ட உழவினாற் சமைக்கப்பட்ட பூமியுள் விரோசன் - திருதராட்டிரன் குமாரன். இட்ட வித்துப் பருவம் செய்து முளைத்து விரோதவணி - மாறுபட்ட சொல்லானும், முடிவது போன்றது. பிரதிமுகமாவது பொருளானும் மாறுபட்ட தன்மை விளைவு அங்ஙனம் முளைத்தல் முதலாய் இலை தோன்ற உரைப்பது. இதுவே முரண்.) தோன்றி நாற்றாய் முடிவது போன்றது. விரோதினி - ஸ்திரீபுருஷர்களின் சிநேகத் கருப்பமாவது - அந்நாற்று முதலாய்க் கரு தைப் பேதித்துக் கலகம் உண்டாக்கும் விருந்து பெருகித் தன்னுட் பொருள் தேவதை. பொதிந்து சருப்பமுற்றி நிற்பது போல் விர்தேயு - ரவுத்திராசுவன் குமாரன். விளைவாவது - கருப்பமுதலாய்க் விலக்கணி - பிரசித்தமான தாகியும், அபிப் விரிந்து கதிர் திரண்டு காய் தாழ்ந்து முற்றி பிராயத்தோடு கூடியுமிருக்கின்ற விலக் விளைந்து முடிவது போல்வது. துய்த்தலா கைச் சொல்லு தலாம். இதனைப் பிரதிஷே வது - விளையப்பட்ட பொருளை யறுத்துப் தாலங்காரம் என்பர். (குவல.) போரிட்டுக் கடாவிட்டுத் தூற்றிப் பொலி விலக்குறுப்பு தலைவன் செலுத்துகின்ற செய்து கொண்டு போய் உண்டு மாழ்வது கதையை விலக்கியும் அக்கதையை நடத் போல்வது. சுவை - ஒன்பது வகைப்படும். தியும் முன்பு செய்த கதைக்சே உறுப் அவை வீரம், பயம், இழிப்பு, அற்புதம், பாவது. இவை நாடகத்தின் கண் விலக் இன்பம், அவலம், நகை, நடுவிலை, உருத் குறுப்புகளாம். அவை பதினான்கு வகைப் திரம் என்பனவாம். இவற்றின் விவரம் படும். அவை பொருள், யோனி, விரு களை அவியத்திற் காண்க, சாதி பத்து த்தி, சந்தி, சுவை, சாதி, குறிப்பு, சத்து வசைப்படும். அவை நாடகம். பிரகா வம், அவிநயம், சொல், சொல்வகை, ணம், பாணம், பிரகஸனம், டிமம், வியா வண்ணம், வரி, சேதமென்பனவாம். யோகம், சமவாகாரம், வீதி, அங்கம், ஹீ வது.
விரோசனமதம் 1474 விலக்குறுப்பு என 2. இரண்யாக்ஷன் புதல்வன் . சூரியனை அவற்ரள் பொருளாவது நான்குவகைப் யெண்ணித் தவம்புரிந்து கிரீடம் பெற்ற படும் . அவை அறம் பொருள் இன்பம் வன் . இக்கிரீடம் இல்லா திருக்கும் வேளை வீடு என்பனவாம் . இவை நாடகத்தில் யில் யாரேனும் இவன் தலையைத் தொடு பிரிந்தும் கூடியும் ங்கால் பெயர் வாராயின் அத்தலை ( 5000 ) பிளவுறப்பெறு வேறுபடும் . அவை நாடகம் பிரகணப் வனாதலால் கிரீடம் நீங்காது அணிந்து பிரகரணம் பிரகரணம் அங்கம் எனப் தீமை புரிந்தனன் விஷ்ணு இவனைக் பெயர் பெறும் . யோனி - நான்கு வகை கொலைபுரிய மோகினியுருக்கொண்டு செ ப்படும் . அவை உள்ளோன் தலைவனாக ல்ல அசுரன் இவளைக்கண்டு மால் கொண் உள்ளதோர் பொருண்மேற் செய்தலும் டனன் . மோகினி நான் தயிலமாடார் இல்லோன் தலைவனாக உள்ளதோர் பொ தோளைத்தொடேன் என் றனள் . அதனால் ருண்மேற் செய்தலும் உள்ளோன் தலை அசுரன் தயிலமிடச் சம்மதிக்க மோகினி வனாக இல்லதோர் பொருண்மேற் செய் அவன் தலையைத் தொட்டுத் தயிலமிட் தலும் இல்லோன் தலைவனாக இல்லதோர் க்ே கொன்றனள் . பொருண்மேற் செய்தலு மென்பனவாம் . 3. அங்கதனுக்குத் தந்தை விருத்தி - நான்கு வகைப்படும் . அவை விமோசனமதம் இம்மதத்திற்கு அசுர சாத்துவதி ஆரபடி கைசிகி பாரதி ஸ்வாமியான விபராசகன் கர்த்தா . இவை . இவற்றுட் சாத்துவ்தியா வும் தேகாத்மவாதிமதமே . சார்வகம தம் வது - அறம்பொருளாகத் தெய்வமானுடர் போல இவர்கள் அன்னமய கோசமே தலைவராக வருவது . ஆரபடியாவது - ஆத்மா என்பர் . எதனிடத்தில் நான் என் பொருள் பொருளாக வீரராகிய மானுடர் கிற புத்தியுண்டாகிறதோ அதுவே ஆத் தலைவராக வருவது . கைசிகியாவது காமம் மா . இவர்களுக்கும் பிரத்யக்ஷம் ஒன்றுமே பொருளாகக் காமுகர் தலைவராக வருவது . பிரமாணம் . பூதம் நான்கே . ஆகாசபூத பாரதியாவது - கூத்தன் தலைவனாக நடன் மில்லை யென்பர் . இவர்கள் தேகபோஷ நடி பொருளாகக் காட்டியும் உரைத்தும் ணமே பரமதர்மம் மரணமே மோக்ஷம் வருவது . சந்தி ஐவகைப்படும் . அவை என்பர் . முசம் பிரதிமுகம் கருப்பம் விளைவு துய் விரோசனை - 1. துவஷ்டாவின் தேவி த்தல் . அவற்றுள் முசமாவது . எழுவகைப் 2 சங்கராசனைக் காண்க . பட்ட உழவினாற் சமைக்கப்பட்ட பூமியுள் விரோசன் - திருதராட்டிரன் குமாரன் . இட்ட வித்துப் பருவம் செய்து முளைத்து விரோதவணி - மாறுபட்ட சொல்லானும் முடிவது போன்றது . பிரதிமுகமாவது பொருளானும் மாறுபட்ட தன்மை விளைவு அங்ஙனம் முளைத்தல் முதலாய் இலை தோன்ற உரைப்பது . இதுவே முரண் . ) தோன்றி நாற்றாய் முடிவது போன்றது . விரோதினி - ஸ்திரீபுருஷர்களின் சிநேகத் கருப்பமாவது - அந்நாற்று முதலாய்க் கரு தைப் பேதித்துக் கலகம் உண்டாக்கும் விருந்து பெருகித் தன்னுட் பொருள் தேவதை . பொதிந்து சருப்பமுற்றி நிற்பது போல் விர்தேயு - ரவுத்திராசுவன் குமாரன் . விளைவாவது - கருப்பமுதலாய்க் விலக்கணி - பிரசித்தமான தாகியும் அபிப் விரிந்து கதிர் திரண்டு காய் தாழ்ந்து முற்றி பிராயத்தோடு கூடியுமிருக்கின்ற விலக் விளைந்து முடிவது போல்வது . துய்த்தலா கைச் சொல்லு தலாம் . இதனைப் பிரதிஷே வது - விளையப்பட்ட பொருளை யறுத்துப் தாலங்காரம் என்பர் . ( குவல . ) போரிட்டுக் கடாவிட்டுத் தூற்றிப் பொலி விலக்குறுப்பு தலைவன் செலுத்துகின்ற செய்து கொண்டு போய் உண்டு மாழ்வது கதையை விலக்கியும் அக்கதையை நடத் போல்வது . சுவை - ஒன்பது வகைப்படும் . தியும் முன்பு செய்த கதைக்சே உறுப் அவை வீரம் பயம் இழிப்பு அற்புதம் பாவது . இவை நாடகத்தின் கண் விலக் இன்பம் அவலம் நகை நடுவிலை உருத் குறுப்புகளாம் . அவை பதினான்கு வகைப் திரம் என்பனவாம் . இவற்றின் விவரம் படும் . அவை பொருள் யோனி விரு களை அவியத்திற் காண்க சாதி பத்து த்தி சந்தி சுவை சாதி குறிப்பு சத்து வசைப்படும் . அவை நாடகம் . பிரகா வம் அவிநயம் சொல் சொல்வகை ணம் பாணம் பிரகஸனம் டிமம் வியா வண்ணம் வரி சேதமென்பனவாம் . யோகம் சமவாகாரம் வீதி அங்கம் ஹீ வது .