அபிதான சிந்தாமணி

விருஷபருவன் 1469 விருக்ஷங்கள் விருஷபருவன் -1. ஒரு அசுர அரசன். 4. குதான் குமாரன். அந்தகன் பேரன். இவன் அநேகரைச் செயித்துப் பலமணி இவன் குமாரன் விலோமா. கள் கொணர்ந்து விந்துசாவில் வைத்த 5. குந்தியின் குமாரன், இவன் குமாரன் வன். தசாருகன். 2. காசிபருக்குத் தனுவிடம் பிறந்த அசு 6 சாத்துவதன் குமாரன், என், இவன் குமாரி சன்மிஷ்டை. இவள் 7. பசமாகன் குமாரன். இவன் குமாரன் சுக்கிரன் பெண்ணாகிய தேவயானியை சுமத்திரன். அவமதித்ததால் இவளை இவள் தந்தை 8. பிருதுவின் தந்தை. தேவயானிக்குத் தோழியாக்கினன். பின் விருஷ்ணிகள் - விருஷ்ணியைக் காண்க. தேவயானியை மணந்த யயாதி இவளையும் விருஷஸ்கந்தன் - இராமபத்திரர் தோழன். பெண்டாகக் கொண்டனன். சாயுவில் தீர்த்தமாடச்சென்ற தசரத விருஷபர்-1, சூர்யவம்சத்து நாபியின் குமா ரைக் காணவேண்டி இவன் தோளில் எறி ரன். தாய் மேருதேவி. (பாகவதம்.) இராமமூர்த்தி சென்றனர். 2 புத்தரவதாரத்தில் (உச) வது அவ விருஷத்திரன் (சூ.) வைவச்சுதமநுவின் தாரம். புத்திரன். இவன் பசுக்களைக் காத்தல்வே விருஷபர்வர் - ஓர் விஷ்ணு பக்தர். சத்சங் ண்டி இரவும் பகலும் உறக்கமில்லாதிருக் சத்தினால் விஷ்ணுபதம் அடைந்தவர், கையில் புலியொன்று அர்த்தராத்திரியில் விருஷபன் - 1. ஒரு அரக்கன். திருவேங் பசுக்கூட்டத்தில் நுழைந்து பசுக்களை மரு கடத்தில் தவமியற்றி இஷ்டசித்தி யடைந் அவற்றில் ஒன்றைப் பிடிக்கையில் தவன். பசு வீறிட்டது. அரசன் பசுவீறிட்ட ஒலி 2. சாக்கன் குமாரன். இவன் குமாரன் கேட்டு இரவாகையால் புலியொன்று பசு புஷ்பவான். வைக் கொன் றனன், அரசன் பசுவினைக் விருஷபனுவா - திதிபுத்திரனாகிய அசுரன். கொன்ற செய்தியை வசிட்டர் அறிந்து விருஷாதன் கர்ணனுடன் பிறந்தவன், நீ சூத்திரனாகுக' எனச் சபித்தனர். அரசன் அசான், அவ்வகையே சிதேந்திரியனாய்க் காட்டெரி விருஷலீ பூத்தபின்னும் மணமிலாது யில் புகுந்து இறந்தனன். (பாகவதம்.) பிதாவின் வீட்டிலுள்ள கன்னிகை. விருக்ஷங்கள் - இவை சில புண்ணிய தலங்களி விருஷன் -1. தாபசன் என்னும் மநுபுத்தி லும் தீர்த்தங்களிலும் விசேடமாகக் கொண் ரன், டாடப்படுகின்ற புண்ணியவிருக்ஷங்கள். 2. சிருஞ்சன் குமாரன், அவைகளுள் கயா தீசத்தில் ஆலமரம். விருஷாகபி-1. திரேதாயுகத்தில் விஷ்ணு அயோத்தியில் கோபிதாரவிருகம், பில் 'வின் பெயர். வாரணியத்தில் வில்வம். அம்பிகாஸ் தலம் 2. பூதனுக்குச் சுரபியிடத்து உதித்த (அ) இல் அரசு, சிந்துத்வீபத்தில் மாதவி, குமாரன், வன்னிக்ஷேத்ரம் (க0)ல் பலாசம். மருத விருஷாதர்ப்பன் - சிபியின் குமாரன். க்ஷேத்ரம் (அ)ல் மரு தமாம். திருப்பனந் விருஷ்டி - சிரி குமாரன். தாளில் பனை. குற்றாலத்தில் குறும்பலா. விருஷ்டிகள் - யாதவகுல பேதத்தவர். கருவூரில் களா, காஞ்சியில் மா. ஒற்றியூ விருஷ்டி மான் ஸ்ரீர தன் குமாரன். இவன் ரில் மகிழ், சிதம்பரத்தில் வடவிருக்ஷம். குமாரன் சுஷேணன். திருப்பொருந்துறையில் குருந்து. விருஷ்ணி -1. மது குமாரன், கார்த்தவீரி வெண்காட்டில் ஆல். இன்னும் பல தலங் யன் பௌத்திரன். இவன் குமாரர் இரன் கள் விருக்ஷத்தடியில் பல பிரதிட்டைகள் டாவது விருஷணிமுதல் நூற்றுவர். இவர் செய்யப்பட்டு மேம்பட்டுள. அவற்றைத் களே விருஷ்ணி வம்சத்தவர். மாதவர், தலபுராணங்களாலறிக, சாதாரணமாக உல யாதர், எனப் பெயர்பெற்றவர். இவர் கத்தவர் புண்ணியவிருக்ஷங்களாக வில்வம், கள் சாபத்தால் ஒருவரையொருவர் அடித் அரசு, வேம்பு முதலியவற்றை மேன்மை துக்கொண்டு இறந்தனர். யாகக் கொள்ளுகின் றனர். அவற்றுள் சல் 2. முதலாவது விருஷ்னியின் குமா யாணங்களில் முள் முருக்கு, அரசு, மா, என். கார்த்தவீர்யன் பௌத்திரன். பலாசு, மூங்கில் இவற்றை முறையே 3. விருருண்டன் குமாரன். திரிமூர்த்திகளின் சான்றாகப் பிரதிட்டை
விருஷபருவன் 1469 விருக்ஷங்கள் விருஷபருவன் -1 . ஒரு அசுர அரசன் . 4. குதான் குமாரன் . அந்தகன் பேரன் . இவன் அநேகரைச் செயித்துப் பலமணி இவன் குமாரன் விலோமா . கள் கொணர்ந்து விந்துசாவில் வைத்த 5. குந்தியின் குமாரன் இவன் குமாரன் வன் . தசாருகன் . 2. காசிபருக்குத் தனுவிடம் பிறந்த அசு 6 சாத்துவதன் குமாரன் என் இவன் குமாரி சன்மிஷ்டை . இவள் 7. பசமாகன் குமாரன் . இவன் குமாரன் சுக்கிரன் பெண்ணாகிய தேவயானியை சுமத்திரன் . அவமதித்ததால் இவளை இவள் தந்தை 8. பிருதுவின் தந்தை . தேவயானிக்குத் தோழியாக்கினன் . பின் விருஷ்ணிகள் - விருஷ்ணியைக் காண்க . தேவயானியை மணந்த யயாதி இவளையும் விருஷஸ்கந்தன் - இராமபத்திரர் தோழன் . பெண்டாகக் கொண்டனன் . சாயுவில் தீர்த்தமாடச்சென்ற தசரத விருஷபர் -1 சூர்யவம்சத்து நாபியின் குமா ரைக் காணவேண்டி இவன் தோளில் எறி ரன் . தாய் மேருதேவி . ( பாகவதம் . ) இராமமூர்த்தி சென்றனர் . 2 புத்தரவதாரத்தில் ( உச ) வது அவ விருஷத்திரன் ( சூ . ) வைவச்சுதமநுவின் தாரம் . புத்திரன் . இவன் பசுக்களைக் காத்தல்வே விருஷபர்வர் - ஓர் விஷ்ணு பக்தர் . சத்சங் ண்டி இரவும் பகலும் உறக்கமில்லாதிருக் சத்தினால் விஷ்ணுபதம் அடைந்தவர் கையில் புலியொன்று அர்த்தராத்திரியில் விருஷபன் - 1. ஒரு அரக்கன் . திருவேங் பசுக்கூட்டத்தில் நுழைந்து பசுக்களை மரு கடத்தில் தவமியற்றி இஷ்டசித்தி யடைந் அவற்றில் ஒன்றைப் பிடிக்கையில் தவன் . பசு வீறிட்டது . அரசன் பசுவீறிட்ட ஒலி 2. சாக்கன் குமாரன் . இவன் குமாரன் கேட்டு இரவாகையால் புலியொன்று பசு புஷ்பவான் . வைக் கொன் றனன் அரசன் பசுவினைக் விருஷபனுவா - திதிபுத்திரனாகிய அசுரன் . கொன்ற செய்தியை வசிட்டர் அறிந்து விருஷாதன் கர்ணனுடன் பிறந்தவன் நீ சூத்திரனாகுக ' எனச் சபித்தனர் . அரசன் அசான் அவ்வகையே சிதேந்திரியனாய்க் காட்டெரி விருஷலீ பூத்தபின்னும் மணமிலாது யில் புகுந்து இறந்தனன் . ( பாகவதம் . ) பிதாவின் வீட்டிலுள்ள கன்னிகை . விருக்ஷங்கள் - இவை சில புண்ணிய தலங்களி விருஷன் -1 . தாபசன் என்னும் மநுபுத்தி லும் தீர்த்தங்களிலும் விசேடமாகக் கொண் ரன் டாடப்படுகின்ற புண்ணியவிருக்ஷங்கள் . 2. சிருஞ்சன் குமாரன் அவைகளுள் கயா தீசத்தில் ஆலமரம் . விருஷாகபி -1 . திரேதாயுகத்தில் விஷ்ணு அயோத்தியில் கோபிதாரவிருகம் பில் ' வின் பெயர் . வாரணியத்தில் வில்வம் . அம்பிகாஸ் தலம் 2. பூதனுக்குச் சுரபியிடத்து உதித்த ( ) இல் அரசு சிந்துத்வீபத்தில் மாதவி குமாரன் வன்னிக்ஷேத்ரம் ( 0 ) ல் பலாசம் . மருத விருஷாதர்ப்பன் - சிபியின் குமாரன் . க்ஷேத்ரம் ( ) ல் மரு தமாம் . திருப்பனந் விருஷ்டி - சிரி குமாரன் . தாளில் பனை . குற்றாலத்தில் குறும்பலா . விருஷ்டிகள் - யாதவகுல பேதத்தவர் . கருவூரில் களா காஞ்சியில் மா . ஒற்றியூ விருஷ்டி மான் ஸ்ரீர தன் குமாரன் . இவன் ரில் மகிழ் சிதம்பரத்தில் வடவிருக்ஷம் . குமாரன் சுஷேணன் . திருப்பொருந்துறையில் குருந்து . விருஷ்ணி -1 . மது குமாரன் கார்த்தவீரி வெண்காட்டில் ஆல் . இன்னும் பல தலங் யன் பௌத்திரன் . இவன் குமாரர் இரன் கள் விருக்ஷத்தடியில் பல பிரதிட்டைகள் டாவது விருஷணிமுதல் நூற்றுவர் . இவர் செய்யப்பட்டு மேம்பட்டுள . அவற்றைத் களே விருஷ்ணி வம்சத்தவர் . மாதவர் தலபுராணங்களாலறிக சாதாரணமாக உல யாதர் எனப் பெயர்பெற்றவர் . இவர் கத்தவர் புண்ணியவிருக்ஷங்களாக வில்வம் கள் சாபத்தால் ஒருவரையொருவர் அடித் அரசு வேம்பு முதலியவற்றை மேன்மை துக்கொண்டு இறந்தனர் . யாகக் கொள்ளுகின் றனர் . அவற்றுள் சல் 2. முதலாவது விருஷ்னியின் குமா யாணங்களில் முள் முருக்கு அரசு மா என் . கார்த்தவீர்யன் பௌத்திரன் . பலாசு மூங்கில் இவற்றை முறையே 3. விருருண்டன் குமாரன் . திரிமூர்த்திகளின் சான்றாகப் பிரதிட்டை