அபிதான சிந்தாமணி

ஆரியப்பப்புலவர் - 137 ஆருடசக்கரம் டவன் இவனே அரசு கட்டிலிற்றுஞ்சிய ரோடு, குலப்பகை ஞனாதலின், அக்குல பாண்டியனெடுஞ் செழியன், இவன் வீர அரசாட்சிக்கு உரியனான உதயணன் னும் புலவனுமாவன் இவன் பாடிய சிறைப்பட்ட பொழுது பெரும்படை செய்யுளொன்று புறநானூற்றில் காணப் யோடு சென்று கோசப்பி நகரத்தைக் படுகிறது. கைப்பற்றிக்கொண்டு முரசறைவித்துத் ஆரியப்பப்புலவர் - திருக்குடந்தையிற் தன் கொற்றத்தை யாவர்க்கும் தெரிவித்து பிறந்த வேளாளர். இவர் பாகவதத்தைத் அந்நகரையே தனது இராசதானியாகக் தமிழில் (சகஎO) விருத்தப்பாவா லியற் கொண்டு பின்பு ஆட்சி புரிந்தனன். காள றினவர் என்பர். (பாகவத புராணம்). மயிடனென்னும் ஒற்றனாற்பகைப்புலத்தே ஆரியமாலை- காத்தவராயன் தேவி, நிகழும் செய்திகளை அறிந்துகொண்டே ஆரியர் - வடநாட்டிலிருந்து பரதகண்டத் வந்தவன். பூரண குண்டல னென்பவன் தில் வந்து ஸாஸ்வதிநதி தீரத்தில் வசித் இவனுக்கு முக்கிய மந்திரி. பின்பு உத தவர்கள். யணன் வந்து செய்த பெரும் போரில் அவ ஆரியவாசன் யாழ்ப் பிரமதத்தன் :- இவர் னாற் கொல்லப்பட்டான். அவனால் வெட் செந்தமிழேயன்றி யாழிலும் வல்லவராக இண்டபோது இவன்பாற் சிறிதும் அச்சக் இருக்கலாம். இவர் பெயரில் அரசன் குறிகள் நிகழவேயில்லை யென்று கவி என்பதால் வேதியரில் தலைமை வாய்ந்த இவன் வீரத்தைப் பாராட்டுகிறார். இவன் வர் போலும். குலத்தில் அந்தணராக பாஞ்சாலராய னென்றும் வழங்கப்படு இருக்கலாம். (குறு - 184). - வான். (பெருங்கதை). ஆரியை - பதுமையின் தோழி. அவளு ஆநடசக்காம்--ஒத்த நிலத்திலே கிழக்கு டைய மனக்குறிப்பறிந்தே ஒழுகுபவள். நோக்கியிருந்து சதுரமாக வொரு வட்ட மிக்க மென்மையையுடையவள், பந்தடித்த த்தையிட்டு, அதிலே கிழக்கும், வடக்கு லில் மிக்க ஆற்றல் வாய்ந்தவள். (பெருங்). மாக நான்கு ரேகைகள் கீறிப்பார்க்க (உரு) ஆரிஷபாள்- ஒருவித இராஜாக்கள். அறைகளாம். இதில் வடகீழ் மூலைய ஆரீதர்-சாபாலி முனிவரின் குமார்; வை றையை விட்டு, இதன் தென் திக்கிலறை சம்பாயனக் கிளியை ஆச்சிரமத்திற் சேர்த் மேடம். இதன் தென்மேலையறை யிடபம். தவர். இதன் தென் கீழ் மூலையறை மிதுனம் ; ஆருகதம் -சைபேதமாகிய மதம், இது இதன்மேல் மூலையறை கர்க்கடகம். இதன் எல்லாக்கர்மங்களையும் விட்டு நின் றவிடமே வட மேல் மூலையறை சிங்கம். இதன் மோக்ஷம் என்னும். அருகமதம் காண்க. தென் மேல் மூலையறை கன்னி. இதன் ஆருகதன் - அருக சமயசித்தாந்தஞ் செய் வட மேல் மூலையறை துலாம். இதன் வடகீழ் மூலையறை விருச்சிகம், இதன் வட ஆருத்ரா தரிசநம் - சிவமூர்த்தி சிருட்டியா மேல் மூலையறை தனு. இதன் வட கீழ் தியாகிய தொழில்களைச் செய்யச் சகளீ மூலையறை மகரம். இதன் தென் கீழ் கரித்தநாள். இந்த நாளிற் சிவாலயங்டோ மூலையறை கும்பம், இதன் வட கீழ் றும் பஞ்சகிருத்திய உற்சவ நடத்துவர். மூலையறை மீனம். இப்படிச் சோ, மும் ஆருஷி - பிருகு புத்திரனான சவனரிஷியின் மூன்று ராசியுமடுப்புக் கூட்டம் போலப் தேவி, மனுவின் புத்திரி. இவள் புத்தி படும். இச்சக்கரத்தினடுவில் வீதியிற் கீழ் ரன் அவுருவன். தலையறையிலே யாதித்தியன். இப்படிச் ஆருணி- தௌமியர் மாணாக்கன். சுற்றும், புறம்பும் வீதியில் அக்கினி மூலை ஆருணியாசன் - இவன் பாஞ்சால தேயத் யிற் செவ்வாய். தெற்கு வீதியில் வியா தரசன், மிக்க பராக்கிரமத்தையும், மிக்க ழன். நிருதி மூலையிற் புதன், மேற்கு வீரியமுமுள்ள சேனையையு முடையவன். வீதியிற் சுக்கிரன். வாயு மூலையிற் சனி. கோசல தேயத்தரசனை வென்று அவனது வடக்கு வீதியிற் சந்திரன். ஈசான மூலை ஊரையழித்து அவன் மகள் வாசவதத்தை யில் இராகு. இப்படி (கஉ ) இராசியும் முதலியவர்களைப் பிடித்து வந்து தன் எட்டுக் கோளும் நிறுத்தி நடுவிலறை பிர உரிமை மகளிர்க்குத் தாதியர்களாக அமைத் மத்தானத்துக்கு இருப்பாகவும், இதற்கீசா தனன். இவன் பட்டத்து யானைக்கு னத்துப் பரிவேடம், இதற்கக்கினித்தூ மந்திரமென்று பெயர். ஏயர்குலத்தா) மம், இதற்கு நிருதி இந்திரதனு, இதற்கு - 18 - தவன்.
ஆரியப்பப்புலவர் - 137 ஆருடசக்கரம் டவன் இவனே அரசு கட்டிலிற்றுஞ்சிய ரோடு குலப்பகை ஞனாதலின் அக்குல பாண்டியனெடுஞ் செழியன் இவன் வீர அரசாட்சிக்கு உரியனான உதயணன் னும் புலவனுமாவன் இவன் பாடிய சிறைப்பட்ட பொழுது பெரும்படை செய்யுளொன்று புறநானூற்றில் காணப் யோடு சென்று கோசப்பி நகரத்தைக் படுகிறது . கைப்பற்றிக்கொண்டு முரசறைவித்துத் ஆரியப்பப்புலவர் - திருக்குடந்தையிற் தன் கொற்றத்தை யாவர்க்கும் தெரிவித்து பிறந்த வேளாளர் . இவர் பாகவதத்தைத் அந்நகரையே தனது இராசதானியாகக் தமிழில் ( சகஎO ) விருத்தப்பாவா லியற் கொண்டு பின்பு ஆட்சி புரிந்தனன் . காள றினவர் என்பர் . ( பாகவத புராணம் ) . மயிடனென்னும் ஒற்றனாற்பகைப்புலத்தே ஆரியமாலை - காத்தவராயன் தேவி நிகழும் செய்திகளை அறிந்துகொண்டே ஆரியர் - வடநாட்டிலிருந்து பரதகண்டத் வந்தவன் . பூரண குண்டல னென்பவன் தில் வந்து ஸாஸ்வதிநதி தீரத்தில் வசித் இவனுக்கு முக்கிய மந்திரி . பின்பு உத தவர்கள் . யணன் வந்து செய்த பெரும் போரில் அவ ஆரியவாசன் யாழ்ப் பிரமதத்தன் : - இவர் னாற் கொல்லப்பட்டான் . அவனால் வெட் செந்தமிழேயன்றி யாழிலும் வல்லவராக இண்டபோது இவன்பாற் சிறிதும் அச்சக் இருக்கலாம் . இவர் பெயரில் அரசன் குறிகள் நிகழவேயில்லை யென்று கவி என்பதால் வேதியரில் தலைமை வாய்ந்த இவன் வீரத்தைப் பாராட்டுகிறார் . இவன் வர் போலும் . குலத்தில் அந்தணராக பாஞ்சாலராய னென்றும் வழங்கப்படு இருக்கலாம் . ( குறு - 184 ) . - வான் . ( பெருங்கதை ) . ஆரியை - பதுமையின் தோழி . அவளு ஆநடசக்காம் - - ஒத்த நிலத்திலே கிழக்கு டைய மனக்குறிப்பறிந்தே ஒழுகுபவள் . நோக்கியிருந்து சதுரமாக வொரு வட்ட மிக்க மென்மையையுடையவள் பந்தடித்த த்தையிட்டு அதிலே கிழக்கும் வடக்கு லில் மிக்க ஆற்றல் வாய்ந்தவள் . ( பெருங் ) . மாக நான்கு ரேகைகள் கீறிப்பார்க்க ( உரு ) ஆரிஷபாள் - ஒருவித இராஜாக்கள் . அறைகளாம் . இதில் வடகீழ் மூலைய ஆரீதர் - சாபாலி முனிவரின் குமார் ; வை றையை விட்டு இதன் தென் திக்கிலறை சம்பாயனக் கிளியை ஆச்சிரமத்திற் சேர்த் மேடம் . இதன் தென்மேலையறை யிடபம் . தவர் . இதன் தென் கீழ் மூலையறை மிதுனம் ; ஆருகதம் - சைபேதமாகிய மதம் இது இதன்மேல் மூலையறை கர்க்கடகம் . இதன் எல்லாக்கர்மங்களையும் விட்டு நின் றவிடமே வட மேல் மூலையறை சிங்கம் . இதன் மோக்ஷம் என்னும் . அருகமதம் காண்க . தென் மேல் மூலையறை கன்னி . இதன் ஆருகதன் - அருக சமயசித்தாந்தஞ் செய் வட மேல் மூலையறை துலாம் . இதன் வடகீழ் மூலையறை விருச்சிகம் இதன் வட ஆருத்ரா தரிசநம் - சிவமூர்த்தி சிருட்டியா மேல் மூலையறை தனு . இதன் வட கீழ் தியாகிய தொழில்களைச் செய்யச் சகளீ மூலையறை மகரம் . இதன் தென் கீழ் கரித்தநாள் . இந்த நாளிற் சிவாலயங்டோ மூலையறை கும்பம் இதன் வட கீழ் றும் பஞ்சகிருத்திய உற்சவ நடத்துவர் . மூலையறை மீனம் . இப்படிச் சோ மும் ஆருஷி - பிருகு புத்திரனான சவனரிஷியின் மூன்று ராசியுமடுப்புக் கூட்டம் போலப் தேவி மனுவின் புத்திரி . இவள் புத்தி படும் . இச்சக்கரத்தினடுவில் வீதியிற் கீழ் ரன் அவுருவன் . தலையறையிலே யாதித்தியன் . இப்படிச் ஆருணி - தௌமியர் மாணாக்கன் . சுற்றும் புறம்பும் வீதியில் அக்கினி மூலை ஆருணியாசன் - இவன் பாஞ்சால தேயத் யிற் செவ்வாய் . தெற்கு வீதியில் வியா தரசன் மிக்க பராக்கிரமத்தையும் மிக்க ழன் . நிருதி மூலையிற் புதன் மேற்கு வீரியமுமுள்ள சேனையையு முடையவன் . வீதியிற் சுக்கிரன் . வாயு மூலையிற் சனி . கோசல தேயத்தரசனை வென்று அவனது வடக்கு வீதியிற் சந்திரன் . ஈசான மூலை ஊரையழித்து அவன் மகள் வாசவதத்தை யில் இராகு . இப்படி ( கஉ ) இராசியும் முதலியவர்களைப் பிடித்து வந்து தன் எட்டுக் கோளும் நிறுத்தி நடுவிலறை பிர உரிமை மகளிர்க்குத் தாதியர்களாக அமைத் மத்தானத்துக்கு இருப்பாகவும் இதற்கீசா தனன் . இவன் பட்டத்து யானைக்கு னத்துப் பரிவேடம் இதற்கக்கினித்தூ மந்திரமென்று பெயர் . ஏயர்குலத்தா ) மம் இதற்கு நிருதி இந்திரதனு இதற்கு - 18 - தவன் .