அபிதான சிந்தாமணி

விருத்தியுரை 1467 விருந்தை இவள் 3. நாடகவகையில் ஒன்று இது, சாத்து வச்சிரத்திற் பூசி அவன் மேல் எவ வதியும், ஆரவடியும், கைசிகியும், பாரதி விருத்திரனைக் கொன்றது. (தே-பா யும் என நான்கு வகைப்படும். 3. இவனுடன் இந்திரன் சண்டை 4 தருமன் என்னும் மனுவின் தேவி, செய்த காலத்துச் சூர்யசந்திரர்கள் துவட் விருத்தியுரை செய்யுளின் உட்பொரு டாவின் வேள்வி அவிசைப் புசித்ததால் என்றி யாண்டு யமையாதவையும் விளங் விருத்திரன் தோள்களிலிருந்து காத்தனர். கத் தன்னுரையானும் வேறு நூ லானும் அதனால் அசுரனது தோள்கள் இந்திரன் மாணாக்கனுக்கு நேரும் ஐயம் நீங்க காண்டி வெட்டவெட்டத் தளிர்த்தன. இதனால் கைக்குச் சொன்ன உறுப்புகளோடு மேலு இந்திரன் அச்சூர்ய சந்திரர்களைத் தோளி முடைய தாய்ச் செய்யுளின் மெய்ப்பொ னின்று இறங்கச்செய்து இவனைக் கொன் ருளை விளங்க வுணர்த்துவது. (நன்.) தனன். இவனை விச்வகர்மனுக்கு இரமை விருத்தியுகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன். யிடம் உதித்தவன் என்பர். விருத்திராகான் - 1. ஒரு அசுரன்; இவன் 4. இவன் இந்திரபதம் பெறத் தவஞ் இந்திரனைக் கொல்லத் துவஷ்டாவால் செய்வதறிந்த இந்திரன் இவனிடத்து ஏவப்பெற்று இந்திரனை விழுங்கினன். அரம்பை ஒருத்தியை யேவ அவள் வலை இந்திரன் இவன் வயிற்றைப் பிளந்து யில் சிக்கி அவள் கொடுத்த கள்ளை அவள் வெளிவந்து இவனை வச்சிரத்தால் சொன் தூண்டுதலால் உண்டு வெறித்துக் கிடச் நனன். இவன் முன் சன்மத்தில் பார்வதி கையில் இந்திரனால் கொலையுண்டவன். தேவியாரால் சபிக்கப்பட்ட சித்திரா தன் (பாத்ம - புராணம்.) என்பவன். இந்திரனுடன் போர் செய்து விருத்தேசநன் - காசிபன் குமாரன். இவன் கடலில் ஒளித்துப் பிறகு இந்திரனால் குமாரன் சலபோஜன். வச்சிரத்தால் இறந்தவன் என்பர். விருத்தை - உசத்தியன் பெண். 2. விச்சுவவுருவனைக் கொன்ற இந்தி தோழியருடன் கங்கையாடச் சென்று எனைக் கொல்லத் துவஷ்டப் பிரஜாபதியால் காட்டானைக்குப் பயந்து புல்லின் புதரில் யாகத்தில் நிஜமிக்கப்பட் டனுப்பப்பட்ட மறைந்து அருகு இருந்த மடுவில் விழுந்து வன். இவன் முதலில் ஒருமுறை இந்திர மாய்ந்து குச்சகரால் உயிரடைந்து கௌச்சி னுடன் போர்செய்து அவனை யுத்தத்தில் கரை மணந்து மிருகண்டைப் பெற்றவள், ஒடும்படி செய்து மீண்டும் தந்தை சொற்படி பிருந்தாவனம் வடமதுரைக்கு அருகில் தவஞ்செய்து பிரமனிடம் பலவரங்களைப் உள்ள வனம். இதில் கண்ணன் கோபி பெற்று இந்திரனுடன் யுத்தஞ்செய்து கைகளுடன் விளையாடினன். அவனை லேகியம் போல் விழுங்கிவிட்ட விருந்து-1. புதியவாயினவற்றின் மேலது. னன் தேவர் விட்ட ஜிரும்பிகாஸ்திரத்தால் இப்பொழுதிள்ளாரைப் பாடும் கொட்டாவிவிட இவன் வாயிலிருந்து சிறு பாட்டு. (யாப்பு - வி.) வுருவாய் இந்திரன் வெளிப்பட்டு ஒட்டம் 2, புதிதாக வீட்டுக்கு வரும் நண்பர். பிடித்தனன். இவன் இந்திரலோகத்தை விருந்தினர்க்குச் செய்யும் உபசாரம் ஆண்டிருக்கையில் ருஷிகள் இந்திரனிடம் இனிய முகமலர்ச்சியுடன் இன்சொல் வேண்டாமென்று சந்திசெய்விக்க கூறல், கால்கழுவ நீர் தால், இருக்க மனை நட்புப்பூண்டு இருந்தனன். இவனிடத்தில் தரல், சோறிடுதல், பருகநீர்தால், தாம் இந்திரனோ வயிரமுள்ளவனாய்க் கொல்லக் பூலம் தரல், படுக்க இடம் கொடுத்தல், படுக் காலம் பார்த்திருக்கையில் ஒருநாள் கடற் கப் பாய்தால், பிரயாண மாங்கால் வழி கரைக்கு இவ்விருவரும் ஏகாந்தமாய் உலா விடல் முதலியனவாம். வச்சென்ற சந்தியா வேளையில் இந்திரன் விருந்தை - காலகேமியென்னும் அவுணன் இவனைக் கொல்ல எண்ண, விஷ்ணு இவ குமரி; சலந்தராசுரன் தேவி. இவள் கண னது வச்சிரத்தில் ஆவிர்ப்பவித்தனர். இந் வன் சிவமூர்த்தியால் இறந்தனன். இச் திரன் இவன் எந்த ஆயுதத்தாலும் உலர்ந்த சமயம் பார்த்திருந்த திருமால் கபட சந்தி பொருள்களாலும், ஈரமுற்றவையாலும், யாசி உருக்கொண்டு கணவனைக் காணாது சாகாதிருக்கும் உரம் பெற்றிருத்தலை எண் வருந்தும் அவளெதிரில் தவஞ்செய்வதாக ணிச் சிந்திக்க மகாசத்தியின் திருவருளால் இருந்து தமது கணங்களில் இருவளைப் மலைபோல் நுரைதோன்ற அந்த நுரையை புலியாக அவளுக்கு முன்வரச் செய்தனர். பகை
விருத்தியுரை 1467 விருந்தை இவள் 3. நாடகவகையில் ஒன்று இது சாத்து வச்சிரத்திற் பூசி அவன் மேல் எவ வதியும் ஆரவடியும் கைசிகியும் பாரதி விருத்திரனைக் கொன்றது . ( தே - பா யும் என நான்கு வகைப்படும் . 3. இவனுடன் இந்திரன் சண்டை 4 தருமன் என்னும் மனுவின் தேவி செய்த காலத்துச் சூர்யசந்திரர்கள் துவட் விருத்தியுரை செய்யுளின் உட்பொரு டாவின் வேள்வி அவிசைப் புசித்ததால் என்றி யாண்டு யமையாதவையும் விளங் விருத்திரன் தோள்களிலிருந்து காத்தனர் . கத் தன்னுரையானும் வேறு நூ லானும் அதனால் அசுரனது தோள்கள் இந்திரன் மாணாக்கனுக்கு நேரும் ஐயம் நீங்க காண்டி வெட்டவெட்டத் தளிர்த்தன . இதனால் கைக்குச் சொன்ன உறுப்புகளோடு மேலு இந்திரன் அச்சூர்ய சந்திரர்களைத் தோளி முடைய தாய்ச் செய்யுளின் மெய்ப்பொ னின்று இறங்கச்செய்து இவனைக் கொன் ருளை விளங்க வுணர்த்துவது . ( நன் . ) தனன் . இவனை விச்வகர்மனுக்கு இரமை விருத்தியுகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . யிடம் உதித்தவன் என்பர் . விருத்திராகான் - 1. ஒரு அசுரன் ; இவன் 4. இவன் இந்திரபதம் பெறத் தவஞ் இந்திரனைக் கொல்லத் துவஷ்டாவால் செய்வதறிந்த இந்திரன் இவனிடத்து ஏவப்பெற்று இந்திரனை விழுங்கினன் . அரம்பை ஒருத்தியை யேவ அவள் வலை இந்திரன் இவன் வயிற்றைப் பிளந்து யில் சிக்கி அவள் கொடுத்த கள்ளை அவள் வெளிவந்து இவனை வச்சிரத்தால் சொன் தூண்டுதலால் உண்டு வெறித்துக் கிடச் நனன் . இவன் முன் சன்மத்தில் பார்வதி கையில் இந்திரனால் கொலையுண்டவன் . தேவியாரால் சபிக்கப்பட்ட சித்திரா தன் ( பாத்ம - புராணம் . ) என்பவன் . இந்திரனுடன் போர் செய்து விருத்தேசநன் - காசிபன் குமாரன் . இவன் கடலில் ஒளித்துப் பிறகு இந்திரனால் குமாரன் சலபோஜன் . வச்சிரத்தால் இறந்தவன் என்பர் . விருத்தை - உசத்தியன் பெண் . 2. விச்சுவவுருவனைக் கொன்ற இந்தி தோழியருடன் கங்கையாடச் சென்று எனைக் கொல்லத் துவஷ்டப் பிரஜாபதியால் காட்டானைக்குப் பயந்து புல்லின் புதரில் யாகத்தில் நிஜமிக்கப்பட் டனுப்பப்பட்ட மறைந்து அருகு இருந்த மடுவில் விழுந்து வன் . இவன் முதலில் ஒருமுறை இந்திர மாய்ந்து குச்சகரால் உயிரடைந்து கௌச்சி னுடன் போர்செய்து அவனை யுத்தத்தில் கரை மணந்து மிருகண்டைப் பெற்றவள் ஒடும்படி செய்து மீண்டும் தந்தை சொற்படி பிருந்தாவனம் வடமதுரைக்கு அருகில் தவஞ்செய்து பிரமனிடம் பலவரங்களைப் உள்ள வனம் . இதில் கண்ணன் கோபி பெற்று இந்திரனுடன் யுத்தஞ்செய்து கைகளுடன் விளையாடினன் . அவனை லேகியம் போல் விழுங்கிவிட்ட விருந்து -1 . புதியவாயினவற்றின் மேலது . னன் தேவர் விட்ட ஜிரும்பிகாஸ்திரத்தால் இப்பொழுதிள்ளாரைப் பாடும் கொட்டாவிவிட இவன் வாயிலிருந்து சிறு பாட்டு . ( யாப்பு - வி . ) வுருவாய் இந்திரன் வெளிப்பட்டு ஒட்டம் 2 புதிதாக வீட்டுக்கு வரும் நண்பர் . பிடித்தனன் . இவன் இந்திரலோகத்தை விருந்தினர்க்குச் செய்யும் உபசாரம் ஆண்டிருக்கையில் ருஷிகள் இந்திரனிடம் இனிய முகமலர்ச்சியுடன் இன்சொல் வேண்டாமென்று சந்திசெய்விக்க கூறல் கால்கழுவ நீர் தால் இருக்க மனை நட்புப்பூண்டு இருந்தனன் . இவனிடத்தில் தரல் சோறிடுதல் பருகநீர்தால் தாம் இந்திரனோ வயிரமுள்ளவனாய்க் கொல்லக் பூலம் தரல் படுக்க இடம் கொடுத்தல் படுக் காலம் பார்த்திருக்கையில் ஒருநாள் கடற் கப் பாய்தால் பிரயாண மாங்கால் வழி கரைக்கு இவ்விருவரும் ஏகாந்தமாய் உலா விடல் முதலியனவாம் . வச்சென்ற சந்தியா வேளையில் இந்திரன் விருந்தை - காலகேமியென்னும் அவுணன் இவனைக் கொல்ல எண்ண விஷ்ணு இவ குமரி ; சலந்தராசுரன் தேவி . இவள் கண னது வச்சிரத்தில் ஆவிர்ப்பவித்தனர் . இந் வன் சிவமூர்த்தியால் இறந்தனன் . இச் திரன் இவன் எந்த ஆயுதத்தாலும் உலர்ந்த சமயம் பார்த்திருந்த திருமால் கபட சந்தி பொருள்களாலும் ஈரமுற்றவையாலும் யாசி உருக்கொண்டு கணவனைக் காணாது சாகாதிருக்கும் உரம் பெற்றிருத்தலை எண் வருந்தும் அவளெதிரில் தவஞ்செய்வதாக ணிச் சிந்திக்க மகாசத்தியின் திருவருளால் இருந்து தமது கணங்களில் இருவளைப் மலைபோல் நுரைதோன்ற அந்த நுரையை புலியாக அவளுக்கு முன்வரச் செய்தனர் . பகை