அபிதான சிந்தாமணி

விரதமகாத்மியம் 1464 விரணங்கள் செய்வித்து விதிப்படி பூசித்துப் யோக, போகங்களினும் உயர்ந்ததாகும். பிராமண போஜனஞ் செய்வித்து வேதி இன்னும் பலவிர தங்கள் உண்டு. அவை யர்க்குத் தானஞ் செய்வித்து விரத மிருப் (1) தேவவிரதம். (2) ருத்திரவிரதம். பது, (3 வீரவிரதம். (4) பிரீதிவிரதம். (5) 155. லக்ஷதீபதானவிரதம் சௌரிவிரதம். (6) காமவிரதம் நெய்யினால் சிவாலயாதி ஆலயங்களில் விரதம். (8) சௌமியவிரதம். (9) சௌ லக்ஷமாயினும், அதிற் பாதியாயினும் அதி பாக்கியவிரதம். (10) சாரஸ்வதவிரதம். ற்பாதியாயினும் தீபமிட்டுப் பூஜையாதி (11) சம்பத்விரதம். (12) சுத்திவிரதம். கள் செய்யிற் தீபங்கள் எவ்வளவோ அவ் (13) கீர்த்திவிரதம். (14) காமதுக்விர வளவுகாலம் புண்ணியவுலகத்திருப்பர். தம், (15) பித்ருவிரதம். (16) ஆனந்த 156. துளசிவிரதம் பிரதக்ஷிணம் விரதம். (17) ராஜ்ய விரதம். (18) அஹிம் வீட்டிலாவது, பூந்தோட்டத்திலாவது, சாவிரதம், (19) சூரியவிரதம். (20) மேடைகட்டுவித்து அதில் திளசிமாடமி விஷ்ணுவிரதம். (21) சீலவிரதம். (22) யற்றித் துளசிமந்திரத்தால் பூஜித்து லஷ் தீபவிரதம். (23) தீப்பியவிரதம். (24) மிநாராயண சுவர்ண பிரதிமைவைத்துப் சாந்திவிரதம். (25) பிரம்மவிரதம். (26) பூஜித்து ஹோம முதலிய அக்னிகார்யஞ் சுவிரதம். (27) கல்பவிரதம் (28) பீம் செய்து பிராம்மணபோஜனஞ் செய்வித் விரதம். (29) தாரவிரதம், (30) மகா தக்ஷிணைகொடுத்து லஷப்பிரதக்ஷ விரதம், (31) பாவிரதம். (32) பிராப்தி ணஞ்செய்வது. இதை அநுட்டித்தோர் விரதம். (33) சுகதிவிரதம். (34) வைஸ் சகல சித்தியும் அடைவர். வானரவிரதம். (35) கிருஷ்ணவிரதம், 157. அநுமப்பிரதக்ஷிணம் - ஆடியன் (36) தேவிவிரதம். (37) பானுவிரதம். சுக்கிலபக்ஷ ஏகாதசி, த்வாதசி, பௌர்ணமி (38) விநாயகவிரதம். (39) காலவிரதம், முதலிய தினங்களில் விரதமிருந்து கோப் (40) சௌரவிரதம், (41) நாராயணவிர பிராம்மணபூஜை செய்து அநுமமந்திரஞ் தம், (42) வருஷவிரதம். (43) பிராஜா செபித்து அநுமப்பிரதிட்டை செய்து பத்தியவிரதம். (44) திரியம்பக விரதம். லக்ஷம் பிரதக்ஷணஞ் செய்யின் பூதபிசாச (45) கிருத விரதம். (46) இந்திர விர பயரோகங்களிலிருந்து நீங்குவர். தம், (47) சதாசிவ விரதம். (48) அஸ்வ 158. மாதா பித்ரு சேவனவிரதம் விரதம். (49) கஜவிரதம். (60) நிர்துக்க இது தாய் தந்தையரைப் பூஜித்து விரத விரதம். (51) வருண விரதம். (52) சந் மிருப்பது. அன்னையும் பிதாவும் முன் திர விரதம். (53) ருத்திர விரதம். (54) னறி தெய்வமா தலின் அவர்களைச் சுத்த பவானி விரதம். (55) ஸ்நாபக விரதம். னாய் நாடோறுஞ் சேவிக்கின் எல்லாநல (56) தாம விரதம். (57) சிகிவிரதம், (58) மும் அடைவன் எனக் கூறியிருக்கிறது. விப்ரவிரதம். முதலியன. (மச்சபுராணம்) இங்ஙனம் பிதுர்வாச்யம் கடவாதார் விரதன் - உத்தராதித்தனைக் காண்க. ஸ்ரீசாமன், பாசுராமன், பார்க்கவர் முதலி விரதேயு - (சந்) ரௌத்திராசுவன் குமாரன். யோர். இங்கனஞ் செய்வாரைத் தேவர் விரணங்கள் - வாத, பித்த, சிலேஷ்ம, வணங்குவர் தோஷங்களினால் உண்டாகும் இரணங்கள் 159. பதிசேவன விரதம் - இது தன் நிரணங்கள் என்றும், காயங்களினால் உண் நாயகனே தெய்வமென்றும் வேறு தெய் டாவதற்கு ஆகந்து கரணம் என்றும் கூறு வம் போற்றாளாய் நாயகனையே சேவித் அது துஷ்டவிரணம், என்பது நெடு திருக்கும் குலமகள் செய்யும் விரதம். இது நாட்களாக ஆறாமல் இருப்பது. அதுஷ்ட நாரி தான் மணங்கொண்ட நாள் தொட ரணம் சிகிச்சையினால் ஆறிவிடுவது.துஷ்ட ங்கி நாடோறுங் குலமகன் தன் கொழு விரணம் வாததுஷ்டவிரணம், பித்த துஷ்ட எனைப் பேணிப் பூஜிக்கும் விரதம். இவ்விர விரணம், சிலேஷ்மதுஷ்டவிரணம், வாத தம் அநுட்டித்தோர் பதிவுலகம் அடை பித்ததுஷ்டவிரணம், வாதசிலேஷ்மதுஷ்ட என, ஸ்காந்தபுராணம் கூறுகிறது. விரணம், சிலேஷ்மபித்ததுஷ்டவிரணம், ஸ்திரீகளுக்கு இதனினும் மேலான விர திரிதோஷ துஷ்டவிரணம், ரத்ததுஷ்ட தம் இன்று. இது சர்வவிரதங்கள், தீர்த் விரணம், சத்தவர்த்துவிடவிரணம், ரத்த தங்கள், தர்மங்கள், ஷேத்ரங்கள், யஞ்ஞ , பித்தது விடவிரணம், சத்தசிலேஷ்மதுஷ்ட
விரதமகாத்மியம் 1464 விரணங்கள் செய்வித்து விதிப்படி பூசித்துப் யோக போகங்களினும் உயர்ந்ததாகும் . பிராமண போஜனஞ் செய்வித்து வேதி இன்னும் பலவிர தங்கள் உண்டு . அவை யர்க்குத் தானஞ் செய்வித்து விரத மிருப் ( 1 ) தேவவிரதம் . ( 2 ) ருத்திரவிரதம் . பது ( 3 வீரவிரதம் . ( 4 ) பிரீதிவிரதம் . ( 5 ) 155. லக்ஷதீபதானவிரதம் சௌரிவிரதம் . ( 6 ) காமவிரதம் நெய்யினால் சிவாலயாதி ஆலயங்களில் விரதம் . ( 8 ) சௌமியவிரதம் . ( 9 ) சௌ லக்ஷமாயினும் அதிற் பாதியாயினும் அதி பாக்கியவிரதம் . ( 10 ) சாரஸ்வதவிரதம் . ற்பாதியாயினும் தீபமிட்டுப் பூஜையாதி ( 11 ) சம்பத்விரதம் . ( 12 ) சுத்திவிரதம் . கள் செய்யிற் தீபங்கள் எவ்வளவோ அவ் ( 13 ) கீர்த்திவிரதம் . ( 14 ) காமதுக்விர வளவுகாலம் புண்ணியவுலகத்திருப்பர் . தம் ( 15 ) பித்ருவிரதம் . ( 16 ) ஆனந்த 156. துளசிவிரதம் பிரதக்ஷிணம் விரதம் . ( 17 ) ராஜ்ய விரதம் . ( 18 ) அஹிம் வீட்டிலாவது பூந்தோட்டத்திலாவது சாவிரதம் ( 19 ) சூரியவிரதம் . ( 20 ) மேடைகட்டுவித்து அதில் திளசிமாடமி விஷ்ணுவிரதம் . ( 21 ) சீலவிரதம் . ( 22 ) யற்றித் துளசிமந்திரத்தால் பூஜித்து லஷ் தீபவிரதம் . ( 23 ) தீப்பியவிரதம் . ( 24 ) மிநாராயண சுவர்ண பிரதிமைவைத்துப் சாந்திவிரதம் . ( 25 ) பிரம்மவிரதம் . ( 26 ) பூஜித்து ஹோம முதலிய அக்னிகார்யஞ் சுவிரதம் . ( 27 ) கல்பவிரதம் ( 28 ) பீம் செய்து பிராம்மணபோஜனஞ் செய்வித் விரதம் . ( 29 ) தாரவிரதம் ( 30 ) மகா தக்ஷிணைகொடுத்து லஷப்பிரதக்ஷ விரதம் ( 31 ) பாவிரதம் . ( 32 ) பிராப்தி ணஞ்செய்வது . இதை அநுட்டித்தோர் விரதம் . ( 33 ) சுகதிவிரதம் . ( 34 ) வைஸ் சகல சித்தியும் அடைவர் . வானரவிரதம் . ( 35 ) கிருஷ்ணவிரதம் 157. அநுமப்பிரதக்ஷிணம் - ஆடியன் ( 36 ) தேவிவிரதம் . ( 37 ) பானுவிரதம் . சுக்கிலபக்ஷ ஏகாதசி த்வாதசி பௌர்ணமி ( 38 ) விநாயகவிரதம் . ( 39 ) காலவிரதம் முதலிய தினங்களில் விரதமிருந்து கோப் ( 40 ) சௌரவிரதம் ( 41 ) நாராயணவிர பிராம்மணபூஜை செய்து அநுமமந்திரஞ் தம் ( 42 ) வருஷவிரதம் . ( 43 ) பிராஜா செபித்து அநுமப்பிரதிட்டை செய்து பத்தியவிரதம் . ( 44 ) திரியம்பக விரதம் . லக்ஷம் பிரதக்ஷணஞ் செய்யின் பூதபிசாச ( 45 ) கிருத விரதம் . ( 46 ) இந்திர விர பயரோகங்களிலிருந்து நீங்குவர் . தம் ( 47 ) சதாசிவ விரதம் . ( 48 ) அஸ்வ 158. மாதா பித்ரு சேவனவிரதம் விரதம் . ( 49 ) கஜவிரதம் . ( 60 ) நிர்துக்க இது தாய் தந்தையரைப் பூஜித்து விரத விரதம் . ( 51 ) வருண விரதம் . ( 52 ) சந் மிருப்பது . அன்னையும் பிதாவும் முன் திர விரதம் . ( 53 ) ருத்திர விரதம் . ( 54 ) னறி தெய்வமா தலின் அவர்களைச் சுத்த பவானி விரதம் . ( 55 ) ஸ்நாபக விரதம் . னாய் நாடோறுஞ் சேவிக்கின் எல்லாநல ( 56 ) தாம விரதம் . ( 57 ) சிகிவிரதம் ( 58 ) மும் அடைவன் எனக் கூறியிருக்கிறது . விப்ரவிரதம் . முதலியன . ( மச்சபுராணம் ) இங்ஙனம் பிதுர்வாச்யம் கடவாதார் விரதன் - உத்தராதித்தனைக் காண்க . ஸ்ரீசாமன் பாசுராமன் பார்க்கவர் முதலி விரதேயு - ( சந் ) ரௌத்திராசுவன் குமாரன் . யோர் . இங்கனஞ் செய்வாரைத் தேவர் விரணங்கள் - வாத பித்த சிலேஷ்ம வணங்குவர் தோஷங்களினால் உண்டாகும் இரணங்கள் 159. பதிசேவன விரதம் - இது தன் நிரணங்கள் என்றும் காயங்களினால் உண் நாயகனே தெய்வமென்றும் வேறு தெய் டாவதற்கு ஆகந்து கரணம் என்றும் கூறு வம் போற்றாளாய் நாயகனையே சேவித் அது துஷ்டவிரணம் என்பது நெடு திருக்கும் குலமகள் செய்யும் விரதம் . இது நாட்களாக ஆறாமல் இருப்பது . அதுஷ்ட நாரி தான் மணங்கொண்ட நாள் தொட ரணம் சிகிச்சையினால் ஆறிவிடுவது.துஷ்ட ங்கி நாடோறுங் குலமகன் தன் கொழு விரணம் வாததுஷ்டவிரணம் பித்த துஷ்ட எனைப் பேணிப் பூஜிக்கும் விரதம் . இவ்விர விரணம் சிலேஷ்மதுஷ்டவிரணம் வாத தம் அநுட்டித்தோர் பதிவுலகம் அடை பித்ததுஷ்டவிரணம் வாதசிலேஷ்மதுஷ்ட என ஸ்காந்தபுராணம் கூறுகிறது . விரணம் சிலேஷ்மபித்ததுஷ்டவிரணம் ஸ்திரீகளுக்கு இதனினும் மேலான விர திரிதோஷ துஷ்டவிரணம் ரத்ததுஷ்ட தம் இன்று . இது சர்வவிரதங்கள் தீர்த் விரணம் சத்தவர்த்துவிடவிரணம் ரத்த தங்கள் தர்மங்கள் ஷேத்ரங்கள் யஞ்ஞ பித்தது விடவிரணம் சத்தசிலேஷ்மதுஷ்ட