அபிதான சிந்தாமணி

விரதமகாத்மியம் 1459 விரதமகாத்மியம் வை 108, சதுர்த்தசி சைத் சுகல கார்த்திகை சுக்லபடித்துச் சதுர்த்தசியில் சதுர்த்தசி விரதம் இது சத்தியைக் செய்யும்படி கூறியிருக்கிறது. இதில் புது குறித்து சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ சதுர்த் வேஷ்டி பூஷணம் முதலியன செய்து தசியில் விரதமிருப்பது. இது யமபயத்தை தரிப்பர். இத் தினத்தில் விஷ்ணு திரி நீக்கும். விக்ரம ஸ்வரூபராய் மகாபலியின் மூவுல 109. சீராவண சுகல சதுர்த்தி விர கத்தை மூன்று அடியால் அபகரித்தபோது தம் - ஆவணி சுக்லபக்ஷத்தில் சதுர்த்தசி 'அவன் மூன்று நாள் தன்பொருட்டுத் தீப இராத்திரியில் வியாபித்திருப்பது விசே தானம் மூவலகத்தாரும் செய்யக் கேட்டுச் ஷம். கொண்டபடி வரம் தந்ததினால் இந்நாளில் 110, சைத்ர கிருஷ்ண சதுர்த்தசி விர மூன்று தினம் தீபமிடுவர். இதனால் இப் தம் - சித்திரைமாத கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த் பண்டகை தீபாவளி யெனப்படும். தசியில் சிவசந்நிதியில் ஸ்நானஞ் செய்யில் 115, வைகுண்ட சதுர்த்தசி விரதம் - அத்தீர்த்தம் கங்கைக்கு நேர் ஆகையால் இது கார்த்திகை மாதம் சுக்லபக்ஷத்துச் இதை அநுட்டிப்போர் பிரேதத்வம் வராது சதுர்த்தசியில் அநுஷ்டிப்பது. இந்நாளில் நீங்குவர். சர்வபலமும் அடைவர். கிருதயுகத்தில் வாரணாசியில் மணிகர் நீருசிம்ம ஜயந்தி ணிகையிலிருந்த யிரம்) தாமரை மலர் காசியசுக்லபக்ஷ சதுர்த்தசியில் பிரதோஷ களைக் கொண்டு விஷ்ணு மூர்த்தி சிவபூசை சமயத்தில் பகல் நிசாமுகத்தைச் சமீபிக் செய்து அருச்சிக்கையில் நாடக குஞ் சமயத்தில் அநுட்டிப்பது, அவ்வேளை பிரான் ஒரு மலரை மறைக்க வ ணு நிருசிம்மமூர்த்தி பிறப்பு. இதில் சோம மூர்த்தி தமக்குத் தாமரைக் கண்ணனெ வாரம் கூடில் நலம். இந்நாளில் விரதம் ன்ற பெயரிருத்தல் கருதித் தம் கண்ணைப் ஆயிரம் த்வாதசி பலனுண்டு. பெயர்த்து அருச்சிக்கச் சிவமூர்த்தி சக் ஸ்வாதிநக்ஷத்திரம் கூடில் மிகு புண்யம். கரம் பிரசாதித்த நாள். இதில் விரத இந்த விரதத்தை வாசுதேவன் என்னும் மநுட்டிப்போர் சகல சித்தியும் பெறுவர். வேதியன் அநுட்டித்துப் பிரகலாதனாகப் (சநத்குமார சங்கிதை). பிறந்தான். 116. மகாசிவராத்ரி விரதம் -மாசி 112. அருந்த சதுர்த்தசி விரதம் - இது மாதக்கடையில் அமாவாசைவருக்கிருஷ்ண புரட்டாசி சுக்லபக்ஷம் சதுர்த்தசியில் பக்ஷ சதுர்த்தசியில் அநுட்டிக்கும் விர அநுஷ்டிப்பது. இது முதலில் யமுனை தம், இது மகாப் பிரளய முடிவில் சிவமூர் பூசைசெய்து பிறகு ஒரு நூலில் பதி த்தியைப் பாமேச்வரி நான்கு சாமத்திலும் னான்கு முடியிட்டு முடியொன்றுக்குக் கிர பூசித்துப் பேறு பெற்றது போல உலகரும் ந்தி பூஜை செய்து பின் அருந்த பூசை இந்நாளில் பூசிக்க வரம் பெற்றநாள். இச் விஷ்ணு அஷ்டோத்தரத்தால் பூசித்து சிவராத்திரி மாக சிவராத்திரி எ-ம், யோக நோன்புக் கயிற்றைத் தக்ஷிண கரத்தில் சிவராத்ரி எ-ம், நித்யசிவராத்திரி எ-ம், கட்டிக் கொண்டு விரதமிருந்து பாரணை பக்ஷ சிவராத்திரி எ-ம், மாதசிவராத்திரி செய்து பிராம்மண போஜன முதலியன எனவும் ஐவகைப் படும். இவற்றுள் மாக செய்து இஷ்டசித்தி பெறுவது. சிவராத்ரி - மாசிமாதத்துக் கிருஷ்ணபக்ஷ 113. கதளீ விரதம் புரட்டாசி சதுர்த்தசியில் வருவது. இதனை வருஷ அல்லது கார்த்திகை, மாசி, வைகாசி இம் சிவராத்ரி யெனவுங் கூறுவர். யோக மாதங்களில் சுக்லபக்ஷ சதுர்த்தசியில் சிவராத்ரியாவது - சோமவாரத்தில் உதய வாழை மரத்தடியில் உமாமகேச்வா பூசை காலமுதல் அறுபது நாழிகையும் அமா செய்து விரதமிருக்கின் சித்தி பெறுவர். வாசை யிருப்பதும், அவ்வாரத்திரவு சூரி 114. நாக சதுர்த்தசி விரதம் யன் அத்தமனமுதல் இராமுழுதும் கிருஷ் ஐப்பசிய கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்தசியில் ணபக்ஷ சதுர்த்தசி யிருப்பதுமாம். இதன் விடியற்காலத்தில் மங்கள ஸ்நாகஞ் செய் வாரசிவராத்திரி யெனவும் கூறுவர். நீக் தல் வேண்டும். தைவத்தில் லக்ஷ்மியை திய சிவராத்திரியாவது வருஷத்தி லுண் யும், ஜலத்தில் கல்கையையும் ஆவாகித்து டாம் பன்னிரண்டு மாதங்களி லுண்டாகும் ஸ்நானஞ் செய்து தர்ப்பணாதிகள் செய் கிருஷ்ணபக்ஷ சுக்ல பக்ஷங்களில் சதுர்த் யின் யமபயத்தினின்று நீங்கவர். இதனைக் தசி வருவது, பக்ஷசிவராத்திரியாவது கனை
விரதமகாத்மியம் 1459 விரதமகாத்மியம் வை 108 சதுர்த்தசி சைத் சுகல கார்த்திகை சுக்லபடித்துச் சதுர்த்தசியில் சதுர்த்தசி விரதம் இது சத்தியைக் செய்யும்படி கூறியிருக்கிறது . இதில் புது குறித்து சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ சதுர்த் வேஷ்டி பூஷணம் முதலியன செய்து தசியில் விரதமிருப்பது . இது யமபயத்தை தரிப்பர் . இத் தினத்தில் விஷ்ணு திரி நீக்கும் . விக்ரம ஸ்வரூபராய் மகாபலியின் மூவுல 109. சீராவண சுகல சதுர்த்தி விர கத்தை மூன்று அடியால் அபகரித்தபோது தம் - ஆவணி சுக்லபக்ஷத்தில் சதுர்த்தசி ' அவன் மூன்று நாள் தன்பொருட்டுத் தீப இராத்திரியில் வியாபித்திருப்பது விசே தானம் மூவலகத்தாரும் செய்யக் கேட்டுச் ஷம் . கொண்டபடி வரம் தந்ததினால் இந்நாளில் 110 சைத்ர கிருஷ்ண சதுர்த்தசி விர மூன்று தினம் தீபமிடுவர் . இதனால் இப் தம் - சித்திரைமாத கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த் பண்டகை தீபாவளி யெனப்படும் . தசியில் சிவசந்நிதியில் ஸ்நானஞ் செய்யில் 115 வைகுண்ட சதுர்த்தசி விரதம் - அத்தீர்த்தம் கங்கைக்கு நேர் ஆகையால் இது கார்த்திகை மாதம் சுக்லபக்ஷத்துச் இதை அநுட்டிப்போர் பிரேதத்வம் வராது சதுர்த்தசியில் அநுஷ்டிப்பது . இந்நாளில் நீங்குவர் . சர்வபலமும் அடைவர் . கிருதயுகத்தில் வாரணாசியில் மணிகர் நீருசிம்ம ஜயந்தி ணிகையிலிருந்த யிரம் ) தாமரை மலர் காசியசுக்லபக்ஷ சதுர்த்தசியில் பிரதோஷ களைக் கொண்டு விஷ்ணு மூர்த்தி சிவபூசை சமயத்தில் பகல் நிசாமுகத்தைச் சமீபிக் செய்து அருச்சிக்கையில் நாடக குஞ் சமயத்தில் அநுட்டிப்பது அவ்வேளை பிரான் ஒரு மலரை மறைக்க ணு நிருசிம்மமூர்த்தி பிறப்பு . இதில் சோம மூர்த்தி தமக்குத் தாமரைக் கண்ணனெ வாரம் கூடில் நலம் . இந்நாளில் விரதம் ன்ற பெயரிருத்தல் கருதித் தம் கண்ணைப் ஆயிரம் த்வாதசி பலனுண்டு . பெயர்த்து அருச்சிக்கச் சிவமூர்த்தி சக் ஸ்வாதிநக்ஷத்திரம் கூடில் மிகு புண்யம் . கரம் பிரசாதித்த நாள் . இதில் விரத இந்த விரதத்தை வாசுதேவன் என்னும் மநுட்டிப்போர் சகல சித்தியும் பெறுவர் . வேதியன் அநுட்டித்துப் பிரகலாதனாகப் ( சநத்குமார சங்கிதை ) . பிறந்தான் . 116. மகாசிவராத்ரி விரதம் -மாசி 112. அருந்த சதுர்த்தசி விரதம் - இது மாதக்கடையில் அமாவாசைவருக்கிருஷ்ண புரட்டாசி சுக்லபக்ஷம் சதுர்த்தசியில் பக்ஷ சதுர்த்தசியில் அநுட்டிக்கும் விர அநுஷ்டிப்பது . இது முதலில் யமுனை தம் இது மகாப் பிரளய முடிவில் சிவமூர் பூசைசெய்து பிறகு ஒரு நூலில் பதி த்தியைப் பாமேச்வரி நான்கு சாமத்திலும் னான்கு முடியிட்டு முடியொன்றுக்குக் கிர பூசித்துப் பேறு பெற்றது போல உலகரும் ந்தி பூஜை செய்து பின் அருந்த பூசை இந்நாளில் பூசிக்க வரம் பெற்றநாள் . இச் விஷ்ணு அஷ்டோத்தரத்தால் பூசித்து சிவராத்திரி மாக சிவராத்திரி - ம் யோக நோன்புக் கயிற்றைத் தக்ஷிண கரத்தில் சிவராத்ரி - ம் நித்யசிவராத்திரி - ம் கட்டிக் கொண்டு விரதமிருந்து பாரணை பக்ஷ சிவராத்திரி - ம் மாதசிவராத்திரி செய்து பிராம்மண போஜன முதலியன எனவும் ஐவகைப் படும் . இவற்றுள் மாக செய்து இஷ்டசித்தி பெறுவது . சிவராத்ரி - மாசிமாதத்துக் கிருஷ்ணபக்ஷ 113. கதளீ விரதம் புரட்டாசி சதுர்த்தசியில் வருவது . இதனை வருஷ அல்லது கார்த்திகை மாசி வைகாசி இம் சிவராத்ரி யெனவுங் கூறுவர் . யோக மாதங்களில் சுக்லபக்ஷ சதுர்த்தசியில் சிவராத்ரியாவது - சோமவாரத்தில் உதய வாழை மரத்தடியில் உமாமகேச்வா பூசை காலமுதல் அறுபது நாழிகையும் அமா செய்து விரதமிருக்கின் சித்தி பெறுவர் . வாசை யிருப்பதும் அவ்வாரத்திரவு சூரி 114. நாக சதுர்த்தசி விரதம் யன் அத்தமனமுதல் இராமுழுதும் கிருஷ் ஐப்பசிய கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்தசியில் ணபக்ஷ சதுர்த்தசி யிருப்பதுமாம் . இதன் விடியற்காலத்தில் மங்கள ஸ்நாகஞ் செய் வாரசிவராத்திரி யெனவும் கூறுவர் . நீக் தல் வேண்டும் . தைவத்தில் லக்ஷ்மியை திய சிவராத்திரியாவது வருஷத்தி லுண் யும் ஜலத்தில் கல்கையையும் ஆவாகித்து டாம் பன்னிரண்டு மாதங்களி லுண்டாகும் ஸ்நானஞ் செய்து தர்ப்பணாதிகள் செய் கிருஷ்ணபக்ஷ சுக்ல பக்ஷங்களில் சதுர்த் யின் யமபயத்தினின்று நீங்கவர் . இதனைக் தசி வருவது பக்ஷசிவராத்திரியாவது கனை