அபிதான சிந்தாமணி

விரதமகாத்மியம் 1457 விரதமகாத்மியம் 84, அக்ஷயநவமி விரதம் படைகிறான். இத்தினத்தை 'தத்ரசு தா கார்த்திகை மாதம் சுக்கிலபக்ஷத்தில் நவமி திகை ஏகாதசி யுதா த்வாதசி உன்மீலினீ திதியில் அநுஷ்டிப்பது. இது துவாபா த்வாதசி வர்த்ததே சேத்ஸாவியஞ்ஜலி" யுகாதி இந்நாளில் கூச்மாண்டன் என்னும் என்பதால் வஞ்சள ஏகாதசி யென்பர். அசான் விஷ்ணு மூர்த்தியால் கொல்லப் 90. சுக்லகிருஷ்ண ஏகாதசி - மார்ச்க பட்டான். இத்தின முதல் (ந) நாள் துளசி சீர்ஷ் சுசலபக்ஷத்தாயினும், கார்த்திகை தளத்தைக் கைக்கொண்டு விரதமிருக்கின் யிலாயினும் ஏகாதசி வியாபிப்பது. இதில் கன்னியா தான பலத்தை யடைவர். தசமியில் ஒருவேளை புசிப்புள்ளவனாய் தினத்தில் துளசியை விஷ்ணுவிற்கு ஏகாதசியில் நியமத்துடன் கணேசரைச் விவாஹநடத்தில் பெரும்புண்ணிய மடை சோடச உபசாரத்துடன் பூசித்துச்சதுரச்ர வர். வேதிகையில் காரெள் பரப்பி அதன் மீது 85. தசமிவிரதம் - தசஹாதசமி விர பதினாறு இதழ்க்கமலமெழுதி அதி னடு தம் - இது ஆனி சுக்கிலபக்ஷ தசமியில் வில் கும்பம் நிறுத்தி அதில் நிறையக் அநுஷ்டிப்பது. இது ஸம்வச்சாரத்தின் முக காரெள் நிரப்பிக் கறுப்பு வஸ்திரம் தரி மாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது, த்து, இரண்டு அரசந் தளிர் பஞ்சரத்ன தில் ஒருத்தியை யடைந்து ஸ்நான தானாதி மிட்டுச் சங்கர்ஷணாதியரையும், கணமாத் கள் செய்து நியமத்துடனிருப்பவர் பத்து ருகைகளையும், க்ஷேத்ரபாலகரையும், பூசி வித பாபங்களிலிருந்து நீங்குவர். ஆதலால் த்து மற்றப்பக்கத்தில் சுக்ல ஏகாதசியின் இதற்குத் தசஹா தசமி யென்று பெயர். பொருட்டு வெள்ளெள் பாப்பி, வெள்ளை 86. திக்தேவதாவிரதம்- இது ஆடிமீ வஸ்திரம் கலசத்திற் கணிந்து, மேற்கூறிய சுக்ல தசமியில் அநுஷ்டிப்பது. இதில் தேவ கணங்களைப் பூஜித்துக் கும்பத்தை திக்தேவதைகளை அந்தத் திக்குகளில் ஸ்தா யெடுத்து விட்டு லக்ஷ்மி நாராயணனை அவ பித்துப் பூசித்தல் வேண்டும். னது அஷ்ட லக்ஷ்மிகளுடனும் பரிஜனங்க 87. தசாவதாரவிரதம் இது புாட் ளுடனும் ஆவாகித்துப் பூஜித்து, திக்பால டாசி சுக்லதசமி (விஜய தசமி) யில் கர்களையும், மற்றத் தேவர்களையும் பூசித் தசாவதார சுவர்ணபிரதிமை செய்வித்துப் துத் தானாதிகள் செய்து விரதமிருந்து மறு பூசை முதலியன செய்து விரத மிருப் நாள் ஸ்நானாதிகள் முடித்து ஓமாதிகள் பது, செய்து தேவதாஹவிகொடுத்து விரதமிரு 88. விஜயதசமி - இது ஐப்பசி ந்து மறுநாள் பாரணஞ் செய்க, இவ்வாறு சுக்லபக்ஷ தசமியில் தாரகோ தயம் விஜய செய்தவர் விஷ்ணுபதம் பெறுவர். மென்று கூறப்படு தலால் விஜய தசமியெ 91. கோபத்ம விரதம் - ஆடி மீ' சுல னப்படுகிறது. இத்தினத்தில் வெற்றியை பக்ஷ ஏகாதசியில் அநுஷ்டிக்கப் படுவது, விரும்பினவர்கள் தேவியைப் பூஜிக்க, பசுக்கள் கட்டுமிடத்தில் கோமயத்தால் வன்னிபூஜையும் இத்தினத்தில் உண்டு மெழுகிட்டுப் பச்சரிசி மாவில் (கூ) 89. ஏகாதசி -- வஞ்சுள ஏகாதசி விர இதழ்க்கமலம் எழுதிப் பஞ்சவர்ணத்தால் - அருணோதயத்தில் தசமி சம்பந்த சோபிக்கச் செய்து பூசித்து அதன் மத்தி மாய்ச் சூரியோ தயத்தில் ஏகாதசி வியாபித் யில் சர்வதோபத்ர மண்டலத்தில் விஷ்ணு திருத்தல் நலம் என்பர். இத்தினத்தில் பிரதிமை பொன்னால் செய்வித்து விதிப் ஔதும்பா பாத்திரமாகிய அத்திமரத்தால் படி பூசித்து ஹோமஞ் செய்து கன்றுடன் செய்த பாத்திரத்தில் நீர்கொண்டு விரத கூடிய பசுவினை ஆசார்யருக்குத் தானஞ் சங்கற்பஞ் செய்து கொண்டு விரதமிருந்து செய்து வேதியர்க்கு அன்ன மளிப்பது. விஷ்ணு மூர்த்தியைப் பூசித்து அந்நாளில் இதை அநுஷ்டிப்போர் சர்வகாயங்களை ஆகாரம் முதலியன இல்லாமலும், பகலிற் யும் அடைவர். தூங்காமலும், இரவில் விஷ்ணுவை மந்திர 92. கார்த்திகை சுகல ஏகாதசி விர பூர்வகமாகப் பூசித்துப் பரான்னம் புசியா தம் - இதில் நியமத்துடன் விஷ்ணு மலுமிருந்து மறு நாள் விஷ்ணுவைப் பூசித் ஸ்தாபனஞ் செய்து பூசிப்பது. இது பீஷ் துத் துளசி தளத்துடன் நீர்த்தார்ப்பணம் மர் சரசயனத்திலிருந்து பாரத முடிவு பெருமாளுக்குத் தர்ப்பணஞ்செய்து செல் வரைக் கண்ட நாளாதலின் இதில் பீஷ்ம லிக்கனியுடன் பாரணஞ் செய்யில் சுத்தி பஞ்சக விரத மிருப்பர், 183 தம்
விரதமகாத்மியம் 1457 விரதமகாத்மியம் 84 அக்ஷயநவமி விரதம் படைகிறான் . இத்தினத்தை ' தத்ரசு தா கார்த்திகை மாதம் சுக்கிலபக்ஷத்தில் நவமி திகை ஏகாதசி யுதா த்வாதசி உன்மீலினீ திதியில் அநுஷ்டிப்பது . இது துவாபா த்வாதசி வர்த்ததே சேத்ஸாவியஞ்ஜலி யுகாதி இந்நாளில் கூச்மாண்டன் என்னும் என்பதால் வஞ்சள ஏகாதசி யென்பர் . அசான் விஷ்ணு மூர்த்தியால் கொல்லப் 90. சுக்லகிருஷ்ண ஏகாதசி - மார்ச்க பட்டான் . இத்தின முதல் ( ) நாள் துளசி சீர்ஷ் சுசலபக்ஷத்தாயினும் கார்த்திகை தளத்தைக் கைக்கொண்டு விரதமிருக்கின் யிலாயினும் ஏகாதசி வியாபிப்பது . இதில் கன்னியா தான பலத்தை யடைவர் . தசமியில் ஒருவேளை புசிப்புள்ளவனாய் தினத்தில் துளசியை விஷ்ணுவிற்கு ஏகாதசியில் நியமத்துடன் கணேசரைச் விவாஹநடத்தில் பெரும்புண்ணிய மடை சோடச உபசாரத்துடன் பூசித்துச்சதுரச்ர வர் . வேதிகையில் காரெள் பரப்பி அதன் மீது 85. தசமிவிரதம் - தசஹாதசமி விர பதினாறு இதழ்க்கமலமெழுதி அதி னடு தம் - இது ஆனி சுக்கிலபக்ஷ தசமியில் வில் கும்பம் நிறுத்தி அதில் நிறையக் அநுஷ்டிப்பது . இது ஸம்வச்சாரத்தின் முக காரெள் நிரப்பிக் கறுப்பு வஸ்திரம் தரி மாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது த்து இரண்டு அரசந் தளிர் பஞ்சரத்ன தில் ஒருத்தியை யடைந்து ஸ்நான தானாதி மிட்டுச் சங்கர்ஷணாதியரையும் கணமாத் கள் செய்து நியமத்துடனிருப்பவர் பத்து ருகைகளையும் க்ஷேத்ரபாலகரையும் பூசி வித பாபங்களிலிருந்து நீங்குவர் . ஆதலால் த்து மற்றப்பக்கத்தில் சுக்ல ஏகாதசியின் இதற்குத் தசஹா தசமி யென்று பெயர் . பொருட்டு வெள்ளெள் பாப்பி வெள்ளை 86. திக்தேவதாவிரதம்- இது ஆடிமீ வஸ்திரம் கலசத்திற் கணிந்து மேற்கூறிய சுக்ல தசமியில் அநுஷ்டிப்பது . இதில் தேவ கணங்களைப் பூஜித்துக் கும்பத்தை திக்தேவதைகளை அந்தத் திக்குகளில் ஸ்தா யெடுத்து விட்டு லக்ஷ்மி நாராயணனை அவ பித்துப் பூசித்தல் வேண்டும் . னது அஷ்ட லக்ஷ்மிகளுடனும் பரிஜனங்க 87. தசாவதாரவிரதம் இது புாட் ளுடனும் ஆவாகித்துப் பூஜித்து திக்பால டாசி சுக்லதசமி ( விஜய தசமி ) யில் கர்களையும் மற்றத் தேவர்களையும் பூசித் தசாவதார சுவர்ணபிரதிமை செய்வித்துப் துத் தானாதிகள் செய்து விரதமிருந்து மறு பூசை முதலியன செய்து விரத மிருப் நாள் ஸ்நானாதிகள் முடித்து ஓமாதிகள் பது செய்து தேவதாஹவிகொடுத்து விரதமிரு 88. விஜயதசமி - இது ஐப்பசி ந்து மறுநாள் பாரணஞ் செய்க இவ்வாறு சுக்லபக்ஷ தசமியில் தாரகோ தயம் விஜய செய்தவர் விஷ்ணுபதம் பெறுவர் . மென்று கூறப்படு தலால் விஜய தசமியெ 91. கோபத்ம விரதம் - ஆடி மீ ' சுல னப்படுகிறது . இத்தினத்தில் வெற்றியை பக்ஷ ஏகாதசியில் அநுஷ்டிக்கப் படுவது விரும்பினவர்கள் தேவியைப் பூஜிக்க பசுக்கள் கட்டுமிடத்தில் கோமயத்தால் வன்னிபூஜையும் இத்தினத்தில் உண்டு மெழுகிட்டுப் பச்சரிசி மாவில் ( கூ ) 89. ஏகாதசி -- வஞ்சுள ஏகாதசி விர இதழ்க்கமலம் எழுதிப் பஞ்சவர்ணத்தால் - அருணோதயத்தில் தசமி சம்பந்த சோபிக்கச் செய்து பூசித்து அதன் மத்தி மாய்ச் சூரியோ தயத்தில் ஏகாதசி வியாபித் யில் சர்வதோபத்ர மண்டலத்தில் விஷ்ணு திருத்தல் நலம் என்பர் . இத்தினத்தில் பிரதிமை பொன்னால் செய்வித்து விதிப் ஔதும்பா பாத்திரமாகிய அத்திமரத்தால் படி பூசித்து ஹோமஞ் செய்து கன்றுடன் செய்த பாத்திரத்தில் நீர்கொண்டு விரத கூடிய பசுவினை ஆசார்யருக்குத் தானஞ் சங்கற்பஞ் செய்து கொண்டு விரதமிருந்து செய்து வேதியர்க்கு அன்ன மளிப்பது . விஷ்ணு மூர்த்தியைப் பூசித்து அந்நாளில் இதை அநுஷ்டிப்போர் சர்வகாயங்களை ஆகாரம் முதலியன இல்லாமலும் பகலிற் யும் அடைவர் . தூங்காமலும் இரவில் விஷ்ணுவை மந்திர 92. கார்த்திகை சுகல ஏகாதசி விர பூர்வகமாகப் பூசித்துப் பரான்னம் புசியா தம் - இதில் நியமத்துடன் விஷ்ணு மலுமிருந்து மறு நாள் விஷ்ணுவைப் பூசித் ஸ்தாபனஞ் செய்து பூசிப்பது . இது பீஷ் துத் துளசி தளத்துடன் நீர்த்தார்ப்பணம் மர் சரசயனத்திலிருந்து பாரத முடிவு பெருமாளுக்குத் தர்ப்பணஞ்செய்து செல் வரைக் கண்ட நாளாதலின் இதில் பீஷ்ம லிக்கனியுடன் பாரணஞ் செய்யில் சுத்தி பஞ்சக விரத மிருப்பர் 183 தம்