அபிதான சிந்தாமணி

வியாத்தசித்த விசேஷியாசித்தன் 1449 வியூகம் திருவோணம், அவிட்டம், சதயாட்சத்திர 4. இது சூரியனுக்கு ஐந்தாவது வட் ங்களும் மேடம், மிதுனம், சிங்கம், கன்னி, டத்திலுள்ள கிரகம். இது சூரியனுக்கு தனுசு, மகரம், மீனராசிகளும், பாற்கால (48) கோடியே (30) மைல் நீளத்திற் கப் மும் நோய்மாறிக் குறிக்க உத்தமம், பாலிருந்து சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது, வியாத்தசித்த விசேஷியாசித்தன் சத்தம் இது (9) மணி (55) நிமிஷத்தில் தன்னைத் அரித்தம் பண்ணப்பட்டுச் சாமான்யவத் தானே சுற்றி வருகிறது. இது (12) தாகையினால், இதில் சாமான்ய வத்தென் வருஷங்களில் சூரியனைச் சுற்றுகிறது விசேஷியம் வியர்த்தமாகையினால் இதனை நான்கு உபகிரகங்கள் சுற்றுகின் என்பர். இது மீமாம்சகன் மதக்கொள்கை றன, இதன் குறுக்களவு (56,500) மைல் (சிவ - சித்) இதற்கடுத்த வட்டத்தில் சமிக்கிரகம் இருள் வியாத்திகரணாசித்தன் - அநித்யம் சந்தம், கிறது. இது பொன்னிற முடையது, படம் பண்ணுகையாலே, இந்த ஏது சத் வெறுங்கன்ணுக்குப் புலப்படக்கூடியது. தம் என்கிற பக்ஷத்திற்குப் பின்னமா யிருக் வியுஷிதாசீவன் - இவன் பூருவம்சத்தரசன்; கிற ஆகாரத்தையுடைய படத்திலே யிருக் இவன் மகாயாகங்களைச் செய்து தர்ம கையினால் என்க. (சிவ - சித்.) மாகச் செங்கோல் நடாத்தி உலகத்தைச் வியாத்த விசேஷணாசித்தன் - இது இந்தப் காத்து வந்தான் இவன் கக்ஷிவானுடைய பக்ஷத்திலே இறந்த வேதுவை முன்பின்னா புத்திரியாகிய பதரையென்பவளை மணந்த கச் சொல்லுகை. இது மீமாம்சன் மதக் னன். இவன் சிலநாள் புத்திரரில்லாமலிரு கொள்கை. ந்து ஷய ரோகபீடிதனாய் இறந்து போக, வியாபினி - 1. அமனஸ்சேத்தி. மனைவி இவன் தேகத்தை விடாம லுடன் 2. சோடசகலா பிராசாதங்களுள் சம கட்டையேறத் துக்கமுறுகையில் அசரீரி னைக்குக் கீழ்நிற்பது. வாக்கு ஒன்று 'ஓ பத்திரையே! விசனப் வியாவிருத்தியபிதானன் - ஆச்சயம் போல படவேண்டாம், எழுந்திரு, உனக்கு ஒரு என்கிற வியாப்தியுண்டா தல். (சிவ-சித்) வரம் கொடுப்பேன், நீ ருதுஸ்நானஞ் வியாழமாலையகவல் இப்பொழுது மறை செய்தபின் உன்படுக்கையில் சதுர்த்தசி, ந்த இடைச்சங்கம் மருவிய நூல். அஷ்டமிதினங்களில் என்னுடன் சயனஞ் வியாழன் - 1. தேவகுரு பிரகஸ்பதியைக் செய்வாய்' என்றது. இதைக் கேட்ட அக் காண்க. கற்புக்காசி அவ்வாறே செய்ய, இறந்த 2 ஒரு இருடி. இவர் சுகன் என்னும் வே தன் கணவனால் அந்தப் பத்திரை சால்வ ளாளன் குமாரர்கள் பன்னிருவர் தம்மைத் தேசத்தாசர் மூவரையும், மத்ரதேசத்தரசர் தவநிலையில் இருந்து கெடுக்க எண்ணிக் கல் நால்வரையும் புத்திரராகப் பெற்றாள். மண் முதலியவற்றால் துன்பப் படுத்திய வியுஷ்டி - 1. தோஷாவிற்குப் புட்சிபார தால் அவர்களைப் பன்றிகளாகச் சபித்தவர். னால் பிறந்த குமாரன். தேவி புஷ்சாணி; 3. சுக்கிரன் தவத்திற்குச்சென்று மீண்டு குமாரன் சர்வதேசஸ், எவர் கண்ணிற்கும் புலப்படாமல் பத்து 2. விபாவஸு வென்னும் வஸுவிற்கு வருஷம் சயந்தியுடன் ரமித்திருக்கையில், உஷாவிடத்து உதித் குமாரன். தேவகுருவாகிய வியாழன் சுக்கிரனைப் வியூகம்-1, என்பது அணிவகுப்பு, அவ்வியூ போல் அவர்களுக்குப் கம் உரம், இரண்டு இரச்கைகள், மத்தி பாஷண்டமதம் போதிக்கையில், சுக்கிரன் யம், பிரதிக்கிரகம், பிரிட்டம், கோடி, வந்து தான் குருவென்று கூற, மீண்டுமிவர் என்னும் எழுவகை யுறுப்பின தாய்த் தன் நான் தான் சுக்கினென்று அசுரர்களுக்கு டம், மண்டலம், அசங்கதம், போசம், நம்பிக்கை யுண்டாம் வகை செய்யச் சக் எனும் நால்வசைத்தாகித் தம்முண் மாறு கிரன் தான் அசுரர்களுக்குத் தான் தான் சுக் கொண்ட பகையாசர் போர்ப்படைகளைத் கிரனென்று எவ்வளவு கூறியும் கேளாத தாங்கி நிற்றற்பொருட்டுச் சேனைகளை தினால், அசுரர்களை நீங்கள் தேவர்களால் நிறுத்துவது. அது விரியான் முப்பதாம். அபசெயமடைக' எனக் கூறிய சாபத்தைக் அவை: பிறதாம், திருடகம், சியாவத்தம், கேட்டுத் தான் வந்த காரியம் முடிந்த குட்சி, பிரதிட்டம், சுப்பிரதிட்டம், சிகே தென்று மறைந்து தெய்வ உலகஞ் சென் யம், விசயம், சஞ்சயம், விசாலம், நிசயம், றவர். (தே - பா.) சூசி, தூணா, கன்னம், சமூமுகம், இரதாசி 182 உருக்கொண்டு
வியாத்தசித்த விசேஷியாசித்தன் 1449 வியூகம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயாட்சத்திர 4. இது சூரியனுக்கு ஐந்தாவது வட் ங்களும் மேடம் மிதுனம் சிங்கம் கன்னி டத்திலுள்ள கிரகம் . இது சூரியனுக்கு தனுசு மகரம் மீனராசிகளும் பாற்கால ( 48 ) கோடியே ( 30 ) மைல் நீளத்திற் கப் மும் நோய்மாறிக் குறிக்க உத்தமம் பாலிருந்து சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது வியாத்தசித்த விசேஷியாசித்தன் சத்தம் இது ( 9 ) மணி ( 55 ) நிமிஷத்தில் தன்னைத் அரித்தம் பண்ணப்பட்டுச் சாமான்யவத் தானே சுற்றி வருகிறது . இது ( 12 ) தாகையினால் இதில் சாமான்ய வத்தென் வருஷங்களில் சூரியனைச் சுற்றுகிறது விசேஷியம் வியர்த்தமாகையினால் இதனை நான்கு உபகிரகங்கள் சுற்றுகின் என்பர் . இது மீமாம்சகன் மதக்கொள்கை றன இதன் குறுக்களவு ( 56 ) மைல் ( சிவ - சித் ) இதற்கடுத்த வட்டத்தில் சமிக்கிரகம் இருள் வியாத்திகரணாசித்தன் - அநித்யம் சந்தம் கிறது . இது பொன்னிற முடையது படம் பண்ணுகையாலே இந்த ஏது சத் வெறுங்கன்ணுக்குப் புலப்படக்கூடியது . தம் என்கிற பக்ஷத்திற்குப் பின்னமா யிருக் வியுஷிதாசீவன் - இவன் பூருவம்சத்தரசன் ; கிற ஆகாரத்தையுடைய படத்திலே யிருக் இவன் மகாயாகங்களைச் செய்து தர்ம கையினால் என்க . ( சிவ - சித் . ) மாகச் செங்கோல் நடாத்தி உலகத்தைச் வியாத்த விசேஷணாசித்தன் - இது இந்தப் காத்து வந்தான் இவன் கக்ஷிவானுடைய பக்ஷத்திலே இறந்த வேதுவை முன்பின்னா புத்திரியாகிய பதரையென்பவளை மணந்த கச் சொல்லுகை . இது மீமாம்சன் மதக் னன் . இவன் சிலநாள் புத்திரரில்லாமலிரு கொள்கை . ந்து ஷய ரோகபீடிதனாய் இறந்து போக வியாபினி - 1. அமனஸ்சேத்தி . மனைவி இவன் தேகத்தை விடாம லுடன் 2. சோடசகலா பிராசாதங்களுள் சம கட்டையேறத் துக்கமுறுகையில் அசரீரி னைக்குக் கீழ்நிற்பது . வாக்கு ஒன்று ' பத்திரையே ! விசனப் வியாவிருத்தியபிதானன் - ஆச்சயம் போல படவேண்டாம் எழுந்திரு உனக்கு ஒரு என்கிற வியாப்தியுண்டா தல் . ( சிவ - சித் ) வரம் கொடுப்பேன் நீ ருதுஸ்நானஞ் வியாழமாலையகவல் இப்பொழுது மறை செய்தபின் உன்படுக்கையில் சதுர்த்தசி ந்த இடைச்சங்கம் மருவிய நூல் . அஷ்டமிதினங்களில் என்னுடன் சயனஞ் வியாழன் - 1. தேவகுரு பிரகஸ்பதியைக் செய்வாய் ' என்றது . இதைக் கேட்ட அக் காண்க . கற்புக்காசி அவ்வாறே செய்ய இறந்த 2 ஒரு இருடி . இவர் சுகன் என்னும் வே தன் கணவனால் அந்தப் பத்திரை சால்வ ளாளன் குமாரர்கள் பன்னிருவர் தம்மைத் தேசத்தாசர் மூவரையும் மத்ரதேசத்தரசர் தவநிலையில் இருந்து கெடுக்க எண்ணிக் கல் நால்வரையும் புத்திரராகப் பெற்றாள் . மண் முதலியவற்றால் துன்பப் படுத்திய வியுஷ்டி - 1. தோஷாவிற்குப் புட்சிபார தால் அவர்களைப் பன்றிகளாகச் சபித்தவர் . னால் பிறந்த குமாரன் . தேவி புஷ்சாணி ; 3. சுக்கிரன் தவத்திற்குச்சென்று மீண்டு குமாரன் சர்வதேசஸ் எவர் கண்ணிற்கும் புலப்படாமல் பத்து 2. விபாவஸு வென்னும் வஸுவிற்கு வருஷம் சயந்தியுடன் ரமித்திருக்கையில் உஷாவிடத்து உதித் குமாரன் . தேவகுருவாகிய வியாழன் சுக்கிரனைப் வியூகம் -1 என்பது அணிவகுப்பு அவ்வியூ போல் அவர்களுக்குப் கம் உரம் இரண்டு இரச்கைகள் மத்தி பாஷண்டமதம் போதிக்கையில் சுக்கிரன் யம் பிரதிக்கிரகம் பிரிட்டம் கோடி வந்து தான் குருவென்று கூற மீண்டுமிவர் என்னும் எழுவகை யுறுப்பின தாய்த் தன் நான் தான் சுக்கினென்று அசுரர்களுக்கு டம் மண்டலம் அசங்கதம் போசம் நம்பிக்கை யுண்டாம் வகை செய்யச் சக் எனும் நால்வசைத்தாகித் தம்முண் மாறு கிரன் தான் அசுரர்களுக்குத் தான் தான் சுக் கொண்ட பகையாசர் போர்ப்படைகளைத் கிரனென்று எவ்வளவு கூறியும் கேளாத தாங்கி நிற்றற்பொருட்டுச் சேனைகளை தினால் அசுரர்களை நீங்கள் தேவர்களால் நிறுத்துவது . அது விரியான் முப்பதாம் . அபசெயமடைக ' எனக் கூறிய சாபத்தைக் அவை : பிறதாம் திருடகம் சியாவத்தம் கேட்டுத் தான் வந்த காரியம் முடிந்த குட்சி பிரதிட்டம் சுப்பிரதிட்டம் சிகே தென்று மறைந்து தெய்வ உலகஞ் சென் யம் விசயம் சஞ்சயம் விசாலம் நிசயம் றவர் . ( தே - பா . ) சூசி தூணா கன்னம் சமூமுகம் இரதாசி 182 உருக்கொண்டு