அபிதான சிந்தாமணி

வியாசர் 1448 வியாதியஸ்தர் மருந்துண்ணல் வது துவாபரயுகத்தில் பிரசாபதி வியாசர், வியாசர், உங - வது க.ல் இலால்கலி மூன்றாவது துவாபரயுகத்தில் உ சன் வியாசர், உச-வது க-ல் சுவே தன் வியாசர், வியாசர், நான்காவது துவாபாயுகத்தில் உடு-வது க-ல் சூலி வியாசர், உசு -வது அந்தணன் வியாசர், ஐந்தாவது துவாபா க-ல் திண்டாமுண்டி வியாசர், உஎ வது யுகத்தில் சூரியன் வியாசர், ஆறாவது க - ல் சயிட்டுணு வியாசர், உஅ - வது க-ல் து-ல் வசிட்டன் வியாசர், ஏழாவது துல், சோம தன்மன் வியாசர், இவர்கள் வியாசர் இந்திரன் வியாசர், எட்டாவது ல், களாய் இருந்து வேதம் முதலியவைகளை வசிட்டன் வியாசர், ஒன்பதாவது து - ல், வெளியிடுவர். இவர்கள் ஒவ்வொருவருக் அச்சுதன் வியாசர், பத்தாவது து-ல் திரி கும் நால்வர் மாணாக்கரும் இருப்பர். இவர் தாமன் வியாசர், பதினொன்றாவது து-ல், கள் சிரஞ்சீவிகள், இடபன்வியாசர், பன்னிரண்டாவது து-ல், வியாசன் - 1. ஒருவேடன்; சிவபூசையால் சுததேசன் வியாசர், பதிமூன்றாவது ச-ல், மகப்பேறும் மலாடியும் பெற்றவன். தருமன் வியாசர், பதினான்காவது து -ல், 2. அளவு நூலாசரியரில் ஒருவன். தாக்கு வியாசர், பதினைந்தாவது து-ல், வியாதம் - ஒரு தீர்த்தம். திரியாருணி வியாசர், பதினாறாவது து-ல், வியாதன் வியாஸமுனிவர் ; உதயனனு தனஞ்சயன் வியாசர், பதினேழாவது து-ல், டைய தந்தையினது குலத்திற்கு முதல்வர் கேமகன் வியாசர், பதினெட்டாவது து-ல், (பெ - கதை.) ருதுஞ்சயன் வியாசர், பத்தொன்பதாவது வியாதி - நகுஷன் குமாரன். து - ல் பாத்துவாசன் வியாசர், இருபதா வியாதிகொண்டால் நீங்காத நாள்- பாணி, வது து - ல் கௌதமன் வியாசர், இருபத் கார்த்திகை, திருவாதிரை, ஆயிலியம், முப் தொன்றாவது து-ல் விவச்சுவான் வியாசர், பூரம், சுவாதி, கேட்டை, அட்டம், சத இருபத்திரண்டாவது து - ல் சூக்ஷமாய யங்களும், சதுர்த்தி, ஷஷ்டி, நவமி, துவா னன் வியாசர், இருபத்து மூன்றாவது து-ல், தசிகளும், ஞாயிறு, செவ்வாய், சனிவாரங் திரணவிந்து வியாசர், இருபத்து நான்காவது களும் கூடின நாட்களில் வியாதிகொண் து - ல் வான்மீகி வியாசர், இருபத்தைந்தா டால் நீங்காதாம். வது து - ல் சத்தி வியாசர், இருபத்தாறா வியாதியஸ்தர் மருந்துண்ணல் - ஞாயிறு, து - ல் பராசான் வியாசர், இருபத் திங்கள், புதன், வியாழன், வாரோ தயமும், தேழாவது து - ல் சாதுகன்னன் வியாசர், அசுவினி, ரோகினி, மிருகசீரிடம், புநர் இருபத்தெட்டாவது து-ல் வியாதர் வியா பூசம், உத்தரம், சித்திரை, சுவாதி, அனு சர், இருபத்தெட்டுக் கலியுகத்திலும் வியா ஷம், உத்தராடம், திருவோணம், அவிட் சர்களைக் கூறுகிறேன். முதலாவது கலியு டம், சதயம், உத்திரட்டாதி, ரேவதியும், கத்தில், சுரதன் வியாசர், உ-வது க-ல் தம மேஷம், கர்க்கடம், கன்னி, துலாம், மகா னன் வியாசர், கூ.வது க- ல் சுகோத்திரன் மும், கூ - ம் இடம், எ-ம் இடம், அ-ம் வியாசர், ச-வது கால் கங்கணன் வியாசர், இடம் சுத்தியும் மருந்துண்ண உத்தமம் ; இ.வது கால், உலோகாகி வியாசர், சு -வது வெள்ளி, வாபோ தயாம்சமும், சனிவாரமும் க-ல் யோகி வியாசர், எ-வது க-ல் இந் பூருவபக்ஷமும், இருத்தைகளும், சென்மத் திரன் வியாசர், அ-வது க - ல் சைகிடவ் திரயங்களும், சந்திராஷ்டமமுமாகா; திரு யன் வியாசர், கூ வது க - ல் திதிவாகன் வாதிரை ஆயில்யம், மூலம், கேட்டையும், வியாசர், க0 வது க-ல் விடபன் வி - ர், சதுர்த்தி, நவமி, சதுர் தசியும், ஞாயிறு, கக-வது க - ல் பிருகு வியாசர், கஉ-வது செவ்வாய், சனி வாரோதயமும், புண் க-ல் உக்கிரபதன் வியாசர், ககூ-வது க-ல், ணறுத்தல், சுடுதல், காரமிடுதல், அட்டை அத்திரி வியாசர், கச-வது க - ல் வாலி விடுதல் முதலானவை செய்ய உத்தமம். வியாசர், கரு-வது க-ல் கோதமன் வியாசர், சென்மத்திரயங்களும் சந்திராஷ்டமும் கசு வது கால் கிரீடன் வியாசர், கஎ-வது விலக்கப்பட்டன. சடுதியான ரோகங் ச-ல் கோகன்னன் வியாசர், கஅ வது களுக்குக் காலநியமமில்லை. ஞாயிறு, செவ் க-ல், காவாசான் வியாசர், கக-வது க - ல் வாய், புதன், சனி வாரோ தயங்களும் சதுர் சிசுண்டி வியாசர், 20-வது க-ல் சடாமலி த்தி, அஷ்டமி, நவமி, தசமி, சதுர்த்தசித் யன் வியாசர், உக-வது க- ல் அட்டகா திதிகளும், அச்சுவினி, மிருகசீரிடம், பூசம், என் வியாசர், உஉ-வது க ல் தாருகன் அசுத்தம், சித்திரை, அநுஷம், மூலம்,
வியாசர் 1448 வியாதியஸ்தர் மருந்துண்ணல் வது துவாபரயுகத்தில் பிரசாபதி வியாசர் வியாசர் உங - வது க.ல் இலால்கலி மூன்றாவது துவாபரயுகத்தில் சன் வியாசர் உச - வது - ல் சுவே தன் வியாசர் வியாசர் நான்காவது துவாபாயுகத்தில் உடு - வது - ல் சூலி வியாசர் உசு -வது அந்தணன் வியாசர் ஐந்தாவது துவாபா - ல் திண்டாமுண்டி வியாசர் உஎ வது யுகத்தில் சூரியன் வியாசர் ஆறாவது - ல் சயிட்டுணு வியாசர் உஅ - வது - ல் து - ல் வசிட்டன் வியாசர் ஏழாவது துல் சோம தன்மன் வியாசர் இவர்கள் வியாசர் இந்திரன் வியாசர் எட்டாவது ல் களாய் இருந்து வேதம் முதலியவைகளை வசிட்டன் வியாசர் ஒன்பதாவது து - ல் வெளியிடுவர் . இவர்கள் ஒவ்வொருவருக் அச்சுதன் வியாசர் பத்தாவது து - ல் திரி கும் நால்வர் மாணாக்கரும் இருப்பர் . இவர் தாமன் வியாசர் பதினொன்றாவது து - ல் கள் சிரஞ்சீவிகள் இடபன்வியாசர் பன்னிரண்டாவது து - ல் வியாசன் - 1. ஒருவேடன் ; சிவபூசையால் சுததேசன் வியாசர் பதிமூன்றாவது - ல் மகப்பேறும் மலாடியும் பெற்றவன் . தருமன் வியாசர் பதினான்காவது து -ல் 2. அளவு நூலாசரியரில் ஒருவன் . தாக்கு வியாசர் பதினைந்தாவது து - ல் வியாதம் - ஒரு தீர்த்தம் . திரியாருணி வியாசர் பதினாறாவது து - ல் வியாதன் வியாஸமுனிவர் ; உதயனனு தனஞ்சயன் வியாசர் பதினேழாவது து - ல் டைய தந்தையினது குலத்திற்கு முதல்வர் கேமகன் வியாசர் பதினெட்டாவது து - ல் ( பெ - கதை . ) ருதுஞ்சயன் வியாசர் பத்தொன்பதாவது வியாதி - நகுஷன் குமாரன் . து - ல் பாத்துவாசன் வியாசர் இருபதா வியாதிகொண்டால் நீங்காத நாள்- பாணி வது து - ல் கௌதமன் வியாசர் இருபத் கார்த்திகை திருவாதிரை ஆயிலியம் முப் தொன்றாவது து - ல் விவச்சுவான் வியாசர் பூரம் சுவாதி கேட்டை அட்டம் சத இருபத்திரண்டாவது து - ல் சூக்ஷமாய யங்களும் சதுர்த்தி ஷஷ்டி நவமி துவா னன் வியாசர் இருபத்து மூன்றாவது து - ல் தசிகளும் ஞாயிறு செவ்வாய் சனிவாரங் திரணவிந்து வியாசர் இருபத்து நான்காவது களும் கூடின நாட்களில் வியாதிகொண் து - ல் வான்மீகி வியாசர் இருபத்தைந்தா டால் நீங்காதாம் . வது து - ல் சத்தி வியாசர் இருபத்தாறா வியாதியஸ்தர் மருந்துண்ணல் - ஞாயிறு து - ல் பராசான் வியாசர் இருபத் திங்கள் புதன் வியாழன் வாரோ தயமும் தேழாவது து - ல் சாதுகன்னன் வியாசர் அசுவினி ரோகினி மிருகசீரிடம் புநர் இருபத்தெட்டாவது து - ல் வியாதர் வியா பூசம் உத்தரம் சித்திரை சுவாதி அனு சர் இருபத்தெட்டுக் கலியுகத்திலும் வியா ஷம் உத்தராடம் திருவோணம் அவிட் சர்களைக் கூறுகிறேன் . முதலாவது கலியு டம் சதயம் உத்திரட்டாதி ரேவதியும் கத்தில் சுரதன் வியாசர் - வது - ல் தம மேஷம் கர்க்கடம் கன்னி துலாம் மகா னன் வியாசர் கூ.வது க- ல் சுகோத்திரன் மும் கூ - ம் இடம் - ம் இடம் - ம் வியாசர் - வது கால் கங்கணன் வியாசர் இடம் சுத்தியும் மருந்துண்ண உத்தமம் ; இ.வது கால் உலோகாகி வியாசர் சு -வது வெள்ளி வாபோ தயாம்சமும் சனிவாரமும் - ல் யோகி வியாசர் - வது - ல் இந் பூருவபக்ஷமும் இருத்தைகளும் சென்மத் திரன் வியாசர் - வது - ல் சைகிடவ் திரயங்களும் சந்திராஷ்டமமுமாகா ; திரு யன் வியாசர் கூ வது - ல் திதிவாகன் வாதிரை ஆயில்யம் மூலம் கேட்டையும் வியாசர் 0 வது - ல் விடபன் வி - ர் சதுர்த்தி நவமி சதுர் தசியும் ஞாயிறு கக - வது - ல் பிருகு வியாசர் கஉ - வது செவ்வாய் சனி வாரோதயமும் புண் - ல் உக்கிரபதன் வியாசர் ககூ - வது - ல் ணறுத்தல் சுடுதல் காரமிடுதல் அட்டை அத்திரி வியாசர் கச - வது - ல் வாலி விடுதல் முதலானவை செய்ய உத்தமம் . வியாசர் கரு - வது - ல் கோதமன் வியாசர் சென்மத்திரயங்களும் சந்திராஷ்டமும் கசு வது கால் கிரீடன் வியாசர் கஎ - வது விலக்கப்பட்டன . சடுதியான ரோகங் - ல் கோகன்னன் வியாசர் கஅ வது களுக்குக் காலநியமமில்லை . ஞாயிறு செவ் - ல் காவாசான் வியாசர் கக - வது - ல் வாய் புதன் சனி வாரோ தயங்களும் சதுர் சிசுண்டி வியாசர் 20 - வது - ல் சடாமலி த்தி அஷ்டமி நவமி தசமி சதுர்த்தசித் யன் வியாசர் உக - வது க- ல் அட்டகா திதிகளும் அச்சுவினி மிருகசீரிடம் பூசம் என் வியாசர் உஉ - வது ல் தாருகன் அசுத்தம் சித்திரை அநுஷம் மூலம்