அபிதான சிந்தாமணி

விபேரதன் 1445 விமலாதித்தன் வீழ்ந்த கோமயத்தைப் பிராசாத மந்திரத் தோடிக் கோயிலை வலமாக வருகையில் தால் தகிப்பது. (தேவி - பா.) ஒருவன் அம்பெறியச் சிவாலயத்தில் விபோதன் - தருமபக்ஷியைக் காண்க. செய்த தீபாராதனையையும், சிவமூர்த்தி விப்பிரசித்து - திட்டத்துய்ம் னன் குமாரன். யையுங் கண்டு உயிர் நீங்கினேன். அன்று விப்பிரதரிசி துரியோ தனன் தம்பி. சிவராத்திரி ஆகையாலும், சிவதரிசனஞ் விப்ரசித்தி - 1. தனுவிற்குக் காசிபரால் செய்தபடியாலும் வேடர் அரசாய்ப் பிறந் பிறந்த குமாரன். தேவி சிம்மிகி; இவன் தனன்' என்றனன். மனைவி இதனைக் குமாரர் வாதாபி, வில்வலன், ராகு, கேது, கேட்டு ஆயின் நான் யார் என்றனள். நமுசி, நாகன், சுவர்ப்பானன், புலோமன், வேடராசன் 'நீ பூர்வத்தில் ஒருபுறா; இரை வக்ரயோதி. இரண்யகசிபிற்கு மருமகன், கொண்டு திரும்புகையில் ஒரு பருந்தால் 2. பலியின் மந்திரி . தூரத்துண்டு ஓடி மல்லிகார்ச்சுன சிக 3. திதிபுத்திரனாகிய அசுரன். ரத்தை வலம் வந்து துஜஸ் தீம்பத்தில் இரு யால் இவனும் இலன் குமாரரும் கொல் ந்து அப்பருந்து உன்னைக்கொல்லச் சந் லப்பட்டனர். நிதிக்கு எதிரில் விழுந்தனை. அன்று சிவ விப்பிரதீகன் சதாங்கனுக்குச் சேநாநாய ராத்திரி, ஆகையால் உயிர்விட்டு நீ என் கன். மனைவி ஆயினை. இவ்வகை நாம் இரு விப்பிரநாராயணர் - தொண்டாடிப்பொடி வரும் ஆறுபிறவி எடுத்து ஏழாம்பிறவியில் யாழ்வாருக்கு ஒருபெயர். இவர் தாய் மதுரைக்கு அரசனும் அரசியுமாகி முத்தி தேவதேவி. இவள் சூர்ப்பநகை யம்சம். யடைவோம்' என்றனன். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் குப்ஜையாயிருந்து விமலசுவாமி சைக பதின் மூன்றாவது பிறகு தேவதேவியானவள். தீர்த்தங்கார். இவர் காம்பிலி நாட்டில் விப்பிரவாகு - இந்திரத்துய்ம்மன் என்னும் இக்ஷவாகு வம்சத்தில் கிருதவர்மாவிற்குச் பாண்டியனுக்குக் குமாரன், செயசியாமையிடம் மாசிமாசம் சுக்கில விப்பிரன் -1. ஓர் சிற்பி. பக்ஷம் சதுர்த்தி உத்திரட்டாதியில் பிறக் 2. இரண்யரோமன் அல்லது இரண்ய தவர். இவர் உன்னதம் (60) வில் சுவர்ண ரேதயஸுக்குக் குமாரன். வர்ணம் ஆயுஷ்யம் (10) லக்ஷவருஷம், 3. துருவனுக்குப்போன், சிஷ்டியின் இவர் காலத்துக் கண தார் மேருமந்தார் குமாரன். முதலானோரான ஐம்பத் தைவர். இவர் விப்பிராசன் சுகுருதி குமாரன். காலத்து அரசர் - தருமபலதேவர், சுயம்பு குமாரன் அணுகன். கௌசிகனைக் காண்க. வாஸுதேவர், மதுபிரிது வாஸுதேவர். விப்பிராதன் - புருசுண்டியைக் காண்க. இவர் காலத்துத்தான் வைஷ்ணவ மதம் விப்பிலகன் சிவகணத்தவரில் ஒருவன், உண்டாயிற்று என்பர் இச்சமயத்தவர். விப்ரதிபத்தி - வாதி தான் சொன்ன விமலம் - சிவசூர்ய பீடம், னத்தையும், பிரதிவாதியானவன் சொன்ன விமலன் 1. சிந்துதேசாதிபதி; கோபிகை வசநத்தையும் உள்ள படி அறியாமல் விப களைக் காண்க. ரீ தமாச அறிதல், (சிவ - சித்.) 2, கத்ரு குமாரன், நாகன். விமரிசன் - இவன் வேடராசனாய்க் குமுத 3. சுத்தியமன் குமாரன். வதி என்பவளை மணந்து மற்ற விரதங்கள் 4. சிவகிங்கரன். வெள்ளைச் அனைத்தும் ஒழித்துச் சிவராத்திரி விரதம் உருக்கொண்டு அருந்ததேவரிடம் இருப் பவன். ஒன்றுமே அநுட்டித்து வருகையில், இவன் மனைவி நீ இவ்விரதமொன்றையே யனுட் 5. ஒரு சூரியன். டிப்பதற்குக் காரணம் என்னை' என்றனள். விமலா நவசத்திகளில் ஒருத்தி. வேடராசன் நான் முக்காலமும் உணர் விமலாதித்தன் - 1. விமலன் என்னும் சூரி வேன் உன் பொருட்டுக் கூறுகிறேன் யன் பூசித்துத் தம் குலத்தில் குட்டநோய் கேள் : நான் பூர்வத்தில் ஒரு நாயாய்ப் வராதிருக்க வரம்பெற்றவன். ஆதலால் பிறந்து பம்பை நகரத்துச் சிவாலயத்துப் விமலாதித்தன் என்று பெயர். (காசி கண் பலி பீடத்தில் இருந்த அன்னத்தைக் டம்.) 2. கங்கை கொண்ட ராஜேந்திர சோழ கவரச்சென் றனன். அங்குள்ளவர்கள் அக் காலையில் என்னைத் துரத்த நான் முறியடிக்கப்பட்டு அவள் மகளை இவன் னால்
விபேரதன் 1445 விமலாதித்தன் வீழ்ந்த கோமயத்தைப் பிராசாத மந்திரத் தோடிக் கோயிலை வலமாக வருகையில் தால் தகிப்பது . ( தேவி - பா . ) ஒருவன் அம்பெறியச் சிவாலயத்தில் விபோதன் - தருமபக்ஷியைக் காண்க . செய்த தீபாராதனையையும் சிவமூர்த்தி விப்பிரசித்து - திட்டத்துய்ம் னன் குமாரன் . யையுங் கண்டு உயிர் நீங்கினேன் . அன்று விப்பிரதரிசி துரியோ தனன் தம்பி . சிவராத்திரி ஆகையாலும் சிவதரிசனஞ் விப்ரசித்தி - 1. தனுவிற்குக் காசிபரால் செய்தபடியாலும் வேடர் அரசாய்ப் பிறந் பிறந்த குமாரன் . தேவி சிம்மிகி ; இவன் தனன் ' என்றனன் . மனைவி இதனைக் குமாரர் வாதாபி வில்வலன் ராகு கேது கேட்டு ஆயின் நான் யார் என்றனள் . நமுசி நாகன் சுவர்ப்பானன் புலோமன் வேடராசன் ' நீ பூர்வத்தில் ஒருபுறா ; இரை வக்ரயோதி . இரண்யகசிபிற்கு மருமகன் கொண்டு திரும்புகையில் ஒரு பருந்தால் 2. பலியின் மந்திரி . தூரத்துண்டு ஓடி மல்லிகார்ச்சுன சிக 3. திதிபுத்திரனாகிய அசுரன் . ரத்தை வலம் வந்து துஜஸ் தீம்பத்தில் இரு யால் இவனும் இலன் குமாரரும் கொல் ந்து அப்பருந்து உன்னைக்கொல்லச் சந் லப்பட்டனர் . நிதிக்கு எதிரில் விழுந்தனை . அன்று சிவ விப்பிரதீகன் சதாங்கனுக்குச் சேநாநாய ராத்திரி ஆகையால் உயிர்விட்டு நீ என் கன் . மனைவி ஆயினை . இவ்வகை நாம் இரு விப்பிரநாராயணர் - தொண்டாடிப்பொடி வரும் ஆறுபிறவி எடுத்து ஏழாம்பிறவியில் யாழ்வாருக்கு ஒருபெயர் . இவர் தாய் மதுரைக்கு அரசனும் அரசியுமாகி முத்தி தேவதேவி . இவள் சூர்ப்பநகை யம்சம் . யடைவோம் ' என்றனன் . கிருஷ்ணாவதாரத்தில் குப்ஜையாயிருந்து விமலசுவாமி சைக பதின் மூன்றாவது பிறகு தேவதேவியானவள் . தீர்த்தங்கார் . இவர் காம்பிலி நாட்டில் விப்பிரவாகு - இந்திரத்துய்ம்மன் என்னும் இக்ஷவாகு வம்சத்தில் கிருதவர்மாவிற்குச் பாண்டியனுக்குக் குமாரன் செயசியாமையிடம் மாசிமாசம் சுக்கில விப்பிரன் -1 . ஓர் சிற்பி . பக்ஷம் சதுர்த்தி உத்திரட்டாதியில் பிறக் 2. இரண்யரோமன் அல்லது இரண்ய தவர் . இவர் உன்னதம் ( 60 ) வில் சுவர்ண ரேதயஸுக்குக் குமாரன் . வர்ணம் ஆயுஷ்யம் ( 10 ) லக்ஷவருஷம் 3. துருவனுக்குப்போன் சிஷ்டியின் இவர் காலத்துக் கண தார் மேருமந்தார் குமாரன் . முதலானோரான ஐம்பத் தைவர் . இவர் விப்பிராசன் சுகுருதி குமாரன் . காலத்து அரசர் - தருமபலதேவர் சுயம்பு குமாரன் அணுகன் . கௌசிகனைக் காண்க . வாஸுதேவர் மதுபிரிது வாஸுதேவர் . விப்பிராதன் - புருசுண்டியைக் காண்க . இவர் காலத்துத்தான் வைஷ்ணவ மதம் விப்பிலகன் சிவகணத்தவரில் ஒருவன் உண்டாயிற்று என்பர் இச்சமயத்தவர் . விப்ரதிபத்தி - வாதி தான் சொன்ன விமலம் - சிவசூர்ய பீடம் னத்தையும் பிரதிவாதியானவன் சொன்ன விமலன் 1. சிந்துதேசாதிபதி ; கோபிகை வசநத்தையும் உள்ள படி அறியாமல் விப களைக் காண்க . ரீ தமாச அறிதல் ( சிவ - சித் . ) 2 கத்ரு குமாரன் நாகன் . விமரிசன் - இவன் வேடராசனாய்க் குமுத 3. சுத்தியமன் குமாரன் . வதி என்பவளை மணந்து மற்ற விரதங்கள் 4. சிவகிங்கரன் . வெள்ளைச் அனைத்தும் ஒழித்துச் சிவராத்திரி விரதம் உருக்கொண்டு அருந்ததேவரிடம் இருப் பவன் . ஒன்றுமே அநுட்டித்து வருகையில் இவன் மனைவி நீ இவ்விரதமொன்றையே யனுட் 5. ஒரு சூரியன் . டிப்பதற்குக் காரணம் என்னை ' என்றனள் . விமலா நவசத்திகளில் ஒருத்தி . வேடராசன் நான் முக்காலமும் உணர் விமலாதித்தன் - 1. விமலன் என்னும் சூரி வேன் உன் பொருட்டுக் கூறுகிறேன் யன் பூசித்துத் தம் குலத்தில் குட்டநோய் கேள் : நான் பூர்வத்தில் ஒரு நாயாய்ப் வராதிருக்க வரம்பெற்றவன் . ஆதலால் பிறந்து பம்பை நகரத்துச் சிவாலயத்துப் விமலாதித்தன் என்று பெயர் . ( காசி கண் பலி பீடத்தில் இருந்த அன்னத்தைக் டம் . ) 2. கங்கை கொண்ட ராஜேந்திர சோழ கவரச்சென் றனன் . அங்குள்ளவர்கள் அக் காலையில் என்னைத் துரத்த நான் முறியடிக்கப்பட்டு அவள் மகளை இவன் னால்