அபிதான சிந்தாமணி

1445 விபூதி களிலும், இவ்விரண்டும் இயைந்தது அமுதம். உல யத்தால் கற்ப அநுகற்ப முறைப்படி கம் அக்னியால் தூய்மையடைந்து சுத்த விபூதிசெய்து சிவ தீக்ஷை பெற்றவர்கள் மடையும். உலகத்தவரும் இவ்வகை அக் அணிவர் என்ப. இவற்றின் பெருமைகளை னீயில் அவிசெய்து அதனால் தோன்றிய ஜாபாலோபநிஷத்து, காலாக்னிருத்ரோப நீற்றை அணிவர். (இலிங்க.) இது சிவ நிஷத்து, சுவேதாச்வதா உபரிஷத்து, மூர்த்தியின் திருமேனியின் அக்னியில் அதர்வ சிரோபநிஷத்து, வைகல்யோப பூத்தது. ஆதலால் இதற்கு இப்பெயர் வந் நிஷத்து முதலியவற்றிலும், ஸ்மிருதியாதி சர்வசங்காரகாலத்துச் சிவமூர்த்தி மகாஸ் காந்தாதி புராணங்களி தமது தேகத்தில் தூளனமாகக் கொண்ட லும் ஆகமங்களிலும் பாக்கக்காண்க. தாதலால் இதனை உலகர் அணிவர். மகுடாமத்திற் கூறியபடி விபூதிக்குரிய கற்பம், அநுகற்பம், உபகற்பம் என மூவ அதி தேவதையின் திருவுருவருமாறு : கைப்படும். இவற்றுள் கற்பமே உயர்ந் மூன்று நேத்திரங்களை யுடையவரும், தது, அக்கற்பமில்லாத காலத்துப் பின் மூன்று சிரங்களையுடைய வரும், ரௌத்ர னிரண்டும் உபயோகிக்கலாம். அவற்றுள் த்ரிஹஸ் தம் உடையவரும் மூன்று பாதன் கற்பமாவது, நோயற்ற கபில நிறங்கொ களை யுடையவரும், அக்னி நேத்திரங்களை ண்ட பசுவின் சாணத்தைத் தாமரையிலை யுடையவரும், விபூதியால் சண்ணித்த முதலியவற்றில் மந்தரபூர்வமாக மண்முத திருமேனியை யுடையவரும், தாண்டவ லிய தூசு ஒழித்து எடுத்துப் பிண்டமாகச் வாடம்பர முடையவரும், பயங்கரமான செய்து, சுத்த இடத்தில் உலர்த்தி, மந்திரத் வரும், செந்நிறத்த மலர்களை அணிந்த துடன் சிவாக்னியில் பஸ்மம் செய் தணி வரும், காப்புக் கடவுளான வரும், மந்திர வது. அநுகற்பமாவது காட்டிலும் ஆற்றோ நாயகரும் ஆகியவர், நீற்றுக்கடவுள் என் ரங்களிலும் உணர்ந்திருக்கிற பசுவின் சா பதாம், மேற்கூறிய விபூதியினை உத்தம ணத்தைக் கல் முதலியன நீக்கிச் சிவாக்னி திக்குகளாகிய கிழக்கு முத யில் மந்திர பூர்வகமாகப் பஸ்மஞ்செய்வது. லிய திசைகளை நோக்கினவராய்ச் சிவ உபகற்பமாவது பஸ்மத்தை வஸ்திரத்தால் மூர்த்தியையெண்ணி மௌனமாகவிருந்து வடிக்கட்டிக் கோமூத்திரத்தால் நனைத்துப் அண்ணாந்தபடி பரமாணுவைப் போன்ற பிண்டமாக்கி மறுபடி அக்னியால் தகிப் அளவும் பூமியில் விழாது தீக்ஷாவான் கள் பது. இவ்வகை விபூதிகளில், வெண்மை ஜலத்துடனும், ஸ்திரீகளும் சந்நியாசிக யுடன் இருக்கும் விபூதியே அஷ்ட ஐச் ளும் சலமின்றி உத்தூளனமுஞ் செய்க வரியங்களையும் தரும், நீலநிறங்கொண் இத்திருகீறு பவித்திரத்தினையும், சுசியினை டது பிணியை யுண்டாக்கும். ஆயுளைப் யும், வியாதி நாசத்தினையும் மோக்ஷத்தினை போக்கும். பொன்னிற விபூதி தரித்தி யும், கங்கா தீர்த்தத்தை யொத்த பரிசுத்தத் சத்தைக் கொடுக்கும் என்பர். இவைகளை தினையும், சகல விஷத்தினைப் போக்குவ ஒழித்த விபூதியைச் சுட்டுவிரல், நடுவிரல், தினையும், குரோத நாசத்தினையும், நல்ல ஆழிவிரலினால் மூன்று வரைபட இடல் சாந்தத்தினையும், மற்றும் ராக்ஷஸ பைசா வேண்டும். அவ்வகை யிடுதல் பசுக்களின் சாதி தீமை யகற்று தலையும், உலக வசீகாத் ஆணவாதி மும்மலங்களைப் போக்கு தற்கு தினையும், மற்றும் அந்த குணங்களை அறிகுறியெனவும், சிவமூர்த்தி திரிபுரம், யும் தரும். இவ் விபூதியினைப் பொன், காமதகனம், சர்வசம்மாரம், ஆகிய முத் வெள்ளி, சுத்த மட்பாண்டம் முதலியவற் தொழில் செய்தனர் என அறிவித்தற்கென றில் எழுந்தருளச்செய்து பரிமள மலர்க வும் கூறுவர். இந்த நிர்மலமான விபூதி ளால் மணமூட்டி இடுக. இதனை அணி யின் தோற்றம், சதாசிவமூர்த்தியின் ஐந்து யாததால் வருந் தீங்கினைப் புராணங்களால் முகத்திலும் ஐந்துபூதம் உண்டாய் நிவர்த் உணர்க. தியிற் கபிலவர்ண நந்தையும், பிரதிஷ்டை 3. சாந்திகபஸ்மம் பசுவைவிட்டுக் யில் கிருஷ்ண வர்ண பத்திரையும், வித் கோமயம் கீழ்வீழா முன்னம் எடுத்துப் தையில் இரத்தவர்ண சுரபியும், சாந்தியிற் பிரம்ம மந்திரத்தால் தகிப்பது. பௌஷ் சுவேதவர்ண சுசிலையும், சாந்திய தீதையில் டிகபஸ்மம் - அவ்வாறு பசுவினிட மிரு சித்ரவர்ண சமனை யும் உண்டாயின; ந்து விழுங்கோமயத்தை ஷடங்க மந்திரத் இவற்றின் சாதிகளான பசுக்களின் கோம தால் தகிப்பது. காமதபஸ்மம் கீழ்
1445 விபூதி களிலும் இவ்விரண்டும் இயைந்தது அமுதம் . உல யத்தால் கற்ப அநுகற்ப முறைப்படி கம் அக்னியால் தூய்மையடைந்து சுத்த விபூதிசெய்து சிவ தீக்ஷை பெற்றவர்கள் மடையும் . உலகத்தவரும் இவ்வகை அக் அணிவர் என்ப . இவற்றின் பெருமைகளை னீயில் அவிசெய்து அதனால் தோன்றிய ஜாபாலோபநிஷத்து காலாக்னிருத்ரோப நீற்றை அணிவர் . ( இலிங்க . ) இது சிவ நிஷத்து சுவேதாச்வதா உபரிஷத்து மூர்த்தியின் திருமேனியின் அக்னியில் அதர்வ சிரோபநிஷத்து வைகல்யோப பூத்தது . ஆதலால் இதற்கு இப்பெயர் வந் நிஷத்து முதலியவற்றிலும் ஸ்மிருதியாதி சர்வசங்காரகாலத்துச் சிவமூர்த்தி மகாஸ் காந்தாதி புராணங்களி தமது தேகத்தில் தூளனமாகக் கொண்ட லும் ஆகமங்களிலும் பாக்கக்காண்க . தாதலால் இதனை உலகர் அணிவர் . மகுடாமத்திற் கூறியபடி விபூதிக்குரிய கற்பம் அநுகற்பம் உபகற்பம் என மூவ அதி தேவதையின் திருவுருவருமாறு : கைப்படும் . இவற்றுள் கற்பமே உயர்ந் மூன்று நேத்திரங்களை யுடையவரும் தது அக்கற்பமில்லாத காலத்துப் பின் மூன்று சிரங்களையுடைய வரும் ரௌத்ர னிரண்டும் உபயோகிக்கலாம் . அவற்றுள் த்ரிஹஸ் தம் உடையவரும் மூன்று பாதன் கற்பமாவது நோயற்ற கபில நிறங்கொ களை யுடையவரும் அக்னி நேத்திரங்களை ண்ட பசுவின் சாணத்தைத் தாமரையிலை யுடையவரும் விபூதியால் சண்ணித்த முதலியவற்றில் மந்தரபூர்வமாக மண்முத திருமேனியை யுடையவரும் தாண்டவ லிய தூசு ஒழித்து எடுத்துப் பிண்டமாகச் வாடம்பர முடையவரும் பயங்கரமான செய்து சுத்த இடத்தில் உலர்த்தி மந்திரத் வரும் செந்நிறத்த மலர்களை அணிந்த துடன் சிவாக்னியில் பஸ்மம் செய் தணி வரும் காப்புக் கடவுளான வரும் மந்திர வது . அநுகற்பமாவது காட்டிலும் ஆற்றோ நாயகரும் ஆகியவர் நீற்றுக்கடவுள் என் ரங்களிலும் உணர்ந்திருக்கிற பசுவின் சா பதாம் மேற்கூறிய விபூதியினை உத்தம ணத்தைக் கல் முதலியன நீக்கிச் சிவாக்னி திக்குகளாகிய கிழக்கு முத யில் மந்திர பூர்வகமாகப் பஸ்மஞ்செய்வது . லிய திசைகளை நோக்கினவராய்ச் சிவ உபகற்பமாவது பஸ்மத்தை வஸ்திரத்தால் மூர்த்தியையெண்ணி மௌனமாகவிருந்து வடிக்கட்டிக் கோமூத்திரத்தால் நனைத்துப் அண்ணாந்தபடி பரமாணுவைப் போன்ற பிண்டமாக்கி மறுபடி அக்னியால் தகிப் அளவும் பூமியில் விழாது தீக்ஷாவான் கள் பது . இவ்வகை விபூதிகளில் வெண்மை ஜலத்துடனும் ஸ்திரீகளும் சந்நியாசிக யுடன் இருக்கும் விபூதியே அஷ்ட ஐச் ளும் சலமின்றி உத்தூளனமுஞ் செய்க வரியங்களையும் தரும் நீலநிறங்கொண் இத்திருகீறு பவித்திரத்தினையும் சுசியினை டது பிணியை யுண்டாக்கும் . ஆயுளைப் யும் வியாதி நாசத்தினையும் மோக்ஷத்தினை போக்கும் . பொன்னிற விபூதி தரித்தி யும் கங்கா தீர்த்தத்தை யொத்த பரிசுத்தத் சத்தைக் கொடுக்கும் என்பர் . இவைகளை தினையும் சகல விஷத்தினைப் போக்குவ ஒழித்த விபூதியைச் சுட்டுவிரல் நடுவிரல் தினையும் குரோத நாசத்தினையும் நல்ல ஆழிவிரலினால் மூன்று வரைபட இடல் சாந்தத்தினையும் மற்றும் ராக்ஷஸ பைசா வேண்டும் . அவ்வகை யிடுதல் பசுக்களின் சாதி தீமை யகற்று தலையும் உலக வசீகாத் ஆணவாதி மும்மலங்களைப் போக்கு தற்கு தினையும் மற்றும் அந்த குணங்களை அறிகுறியெனவும் சிவமூர்த்தி திரிபுரம் யும் தரும் . இவ் விபூதியினைப் பொன் காமதகனம் சர்வசம்மாரம் ஆகிய முத் வெள்ளி சுத்த மட்பாண்டம் முதலியவற் தொழில் செய்தனர் என அறிவித்தற்கென றில் எழுந்தருளச்செய்து பரிமள மலர்க வும் கூறுவர் . இந்த நிர்மலமான விபூதி ளால் மணமூட்டி இடுக . இதனை அணி யின் தோற்றம் சதாசிவமூர்த்தியின் ஐந்து யாததால் வருந் தீங்கினைப் புராணங்களால் முகத்திலும் ஐந்துபூதம் உண்டாய் நிவர்த் உணர்க . தியிற் கபிலவர்ண நந்தையும் பிரதிஷ்டை 3. சாந்திகபஸ்மம் பசுவைவிட்டுக் யில் கிருஷ்ண வர்ண பத்திரையும் வித் கோமயம் கீழ்வீழா முன்னம் எடுத்துப் தையில் இரத்தவர்ண சுரபியும் சாந்தியிற் பிரம்ம மந்திரத்தால் தகிப்பது . பௌஷ் சுவேதவர்ண சுசிலையும் சாந்திய தீதையில் டிகபஸ்மம் - அவ்வாறு பசுவினிட மிரு சித்ரவர்ண சமனை யும் உண்டாயின ; ந்து விழுங்கோமயத்தை ஷடங்க மந்திரத் இவற்றின் சாதிகளான பசுக்களின் கோம தால் தகிப்பது . காமதபஸ்மம் கீழ்