அபிதான சிந்தாமணி

விபீஷணர் வீதபயர் 1443 விபூதி கூறி இறந்த இராவணன் பொருட்டு டன்கூடிக் கயமுகாசுரனைப் பெற்றாள். விசனமடைந்து சாமக்கடன் செய்து முடித் கயமுகாசுரனைக் காண்க. தவர். இராமர் ஏவுதற்படி இலக்குமண் 2. அக்னிதேவன். குமாரி. சிங்கமுகா ரால் பட்டமடைந்து சீதாபிராட்டியை சுரன் தேவி, அலங்கரித்து விமானத்தில் ஏற்றி இசாமர் 3. குமரிக்குத் தாய். பால் விட்டவர். இராமமூர்த்தியுடன் விபுத்திரர் - பத்தாமன் வந்தாத்துத் தேவர். அயோத்தி சென்று இராமமூர்த்தியின் கட் விபுந்து - துவாரகைக்குக் காவலாளி; அருச் டளையால் மீளுகையில் விஷ்ணு மூர்த்தி சுநனைச் சுபத்திரையின் நிமித்தம் துரத் யின் விக்ரகத்தையும் விமானத்தையும் திப் பங்கம் அடைந்தவன். பெற்றுத் திருவரங்கத்தில் பூசைமுடித்து விபுலம் - 1. கிரிவிரசத்திற்கு அரணாயுள்ள எடுக்க வராமை கண்டு மனந்தளர்ந்து பெரு மலை. மாள் கட்டளைப்படி வருடத்திற்கு ஒரு 2. மிருகாவதியின் தந்தை தவம் செய்து முறை தரிசித்து மீள்பவர். கொண்டிருந்த ஒருமலை. உதயணன் பிறக் விபீஷண வீதபயர் - கந்திலைநாட்டு அயோ தது இம்மலைச் சாரலிலே தான். த்தி காத்து அருகதாஸன் என்னும் மரச கதை) னுக்குச் சுவ்ரதை சின தத்தை யெனு மிரு விபுலன் - 1. தேவசன் மன் மாணாக்கன். வர் மனைவியர். இவர்களுக்கு முறையே தன் குருபத்தினியை மோகித்த இந்தி முற்பிறப்பில் அரதன மாலை, இரத்னாயுத எனை (உரிசை) குருபத்தினியிடம் தவ னாக இருவரும் வீதபய விபீஷணராகப் வலிமையால் மறைந்து கொல்லவந்து, இந் பிறந்து இராம கேசவரெனும் பெயருடன் திரன் பணிய மன்னித்தவன் குருபத் அரசாளுகையில் இவர்களைப் பிரதி வாசு தினியின் தேகத்திற் கலந்திருந்த குற்றத் தேவனெதிர்த்துப் போர்க்கு வந்து இவர் தைக் குருவுக்கு அறிவித்து மன்னிப்பு கள் மீது சக்கரத்தை யெறிந்தனன். அச்சக் அடைந்தவன். ருருபத்தினிக்குத் தேவ கரம் விபீஷணனாகிய கேசவனை யடைந் உலகத்திருந்து பூமாலை கொண்டுவந்து தர. அதனை மீண்டும் பிரதிவாசுதேவன் அளித்தவன். மீதேவி அவனைக் கொன்று அரசு புரிந்த 2. ஒரு வேதியச்சிரேட்டன். இவன் னர். (மேரு - மந்.) திவ்யமணமுற்ற மலரொன்றைப் பெற்று விபு - 1. பப்புரு குமாரன், அதனைச் சிவமூர்த்திக்கு அருச்சிக்க வான 2. சத்யகே துக்குக் குமாரன். வழியாகத் திருக்கைலைக்குச் செல்லுகை 3 யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் யில் யமனுக்கு மந்திரியாகிய காலன் உதித்த குமாரன். இவன் பிராணனுக்கு இறுதிகாண அதனை 4. பிரஸ் தாவன் குமாரன்; தாய் விகு யறிந்த சிவமூர்த்தி காலனைச் குலத்தாற் ச்சை; தேவி பராகி; குமாரன் பிருதுஷே குத்திச் சுழற்றினர். காலன் ணன். வருந்தி வேண்டச் சிவமூர்த்தி அவனை 5. பகனுக்குச் சித்தியிடம் உதித்தகுமா விட்டனர். இவன் உயிர் தப்பினன், ரன். 3. ஒரு இருடி; தருமபுகளின் பாட் 6. ஐந்தாமன்வந்தாத்து இந்திரன், டன், விபுதன் - ஒரு சிவனடியவர்; இவர் பொரு 4. வசுதேவருக்கு போகணியிடம் பிறந்த ட்டுச் சிவமூர்த்தி படிக்காசு அளித்துப் குமாரன். பசிநீக்கினர். 5. ஒரு இருடி; சுகுருசர், அம்புருவர், என்பவர்களின் தந்தை. விபுதை - 1. ஒரு அசுரகன்னிகை. இவள் மாகதருஷியை மயக்கி ஒரு குமாரனைப் 6. சௌவீர தேசாதிபதி; அர்ச்சுனனால் பெற எண்ணிப் பலநாள் காத்திருந்தனள். கொல்லப்பட்டவன். (பா. SA.) ஒருநாள் இருடி யோகநீங்கிக் கண் விழிக் விபூ - சகுனி உடன் பிறந்தான்; பீமனால் கொல்லப்பட்டவன். கையில் தமக்கு எதிரில் இரண்டுயானைகள் புணாக்கண்டு தாமும் அவ்வகையிருக்க விபூதன் - சௌமியனைக் காண்க. எண்ணங்கொண்டனர். இதனைக் குறிப் விபூதி - 1. சிவசூர்ய பீடத்தமருஞ் சத்தி. பாலுணர்ந்த விபுதை தான் கன்னியென 2 அக்னி, சிவஸ்வரூபம் ; சந்திரன், அறிவித்து அவரை இசைவித்த அவரு சத்தியுரு ; சந்திரன் அக்னியை நீங்கான். தக்ஷணையிடம் பலநாள்
விபீஷணர் வீதபயர் 1443 விபூதி கூறி இறந்த இராவணன் பொருட்டு டன்கூடிக் கயமுகாசுரனைப் பெற்றாள் . விசனமடைந்து சாமக்கடன் செய்து முடித் கயமுகாசுரனைக் காண்க . தவர் . இராமர் ஏவுதற்படி இலக்குமண் 2. அக்னிதேவன் . குமாரி . சிங்கமுகா ரால் பட்டமடைந்து சீதாபிராட்டியை சுரன் தேவி அலங்கரித்து விமானத்தில் ஏற்றி இசாமர் 3. குமரிக்குத் தாய் . பால் விட்டவர் . இராமமூர்த்தியுடன் விபுத்திரர் - பத்தாமன் வந்தாத்துத் தேவர் . அயோத்தி சென்று இராமமூர்த்தியின் கட் விபுந்து - துவாரகைக்குக் காவலாளி ; அருச் டளையால் மீளுகையில் விஷ்ணு மூர்த்தி சுநனைச் சுபத்திரையின் நிமித்தம் துரத் யின் விக்ரகத்தையும் விமானத்தையும் திப் பங்கம் அடைந்தவன் . பெற்றுத் திருவரங்கத்தில் பூசைமுடித்து விபுலம் - 1. கிரிவிரசத்திற்கு அரணாயுள்ள எடுக்க வராமை கண்டு மனந்தளர்ந்து பெரு மலை . மாள் கட்டளைப்படி வருடத்திற்கு ஒரு 2. மிருகாவதியின் தந்தை தவம் செய்து முறை தரிசித்து மீள்பவர் . கொண்டிருந்த ஒருமலை . உதயணன் பிறக் விபீஷண வீதபயர் - கந்திலைநாட்டு அயோ தது இம்மலைச் சாரலிலே தான் . த்தி காத்து அருகதாஸன் என்னும் மரச கதை ) னுக்குச் சுவ்ரதை சின தத்தை யெனு மிரு விபுலன் - 1 . தேவசன் மன் மாணாக்கன் . வர் மனைவியர் . இவர்களுக்கு முறையே தன் குருபத்தினியை மோகித்த இந்தி முற்பிறப்பில் அரதன மாலை இரத்னாயுத எனை ( உரிசை ) குருபத்தினியிடம் தவ னாக இருவரும் வீதபய விபீஷணராகப் வலிமையால் மறைந்து கொல்லவந்து இந் பிறந்து இராம கேசவரெனும் பெயருடன் திரன் பணிய மன்னித்தவன் குருபத் அரசாளுகையில் இவர்களைப் பிரதி வாசு தினியின் தேகத்திற் கலந்திருந்த குற்றத் தேவனெதிர்த்துப் போர்க்கு வந்து இவர் தைக் குருவுக்கு அறிவித்து மன்னிப்பு கள் மீது சக்கரத்தை யெறிந்தனன் . அச்சக் அடைந்தவன் . ருருபத்தினிக்குத் தேவ கரம் விபீஷணனாகிய கேசவனை யடைந் உலகத்திருந்து பூமாலை கொண்டுவந்து தர . அதனை மீண்டும் பிரதிவாசுதேவன் அளித்தவன் . மீதேவி அவனைக் கொன்று அரசு புரிந்த 2. ஒரு வேதியச்சிரேட்டன் . இவன் னர் . ( மேரு - மந் . ) திவ்யமணமுற்ற மலரொன்றைப் பெற்று விபு - 1. பப்புரு குமாரன் அதனைச் சிவமூர்த்திக்கு அருச்சிக்க வான 2. சத்யகே துக்குக் குமாரன் . வழியாகத் திருக்கைலைக்குச் செல்லுகை 3 யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் யில் யமனுக்கு மந்திரியாகிய காலன் உதித்த குமாரன் . இவன் பிராணனுக்கு இறுதிகாண அதனை 4. பிரஸ் தாவன் குமாரன் ; தாய் விகு யறிந்த சிவமூர்த்தி காலனைச் குலத்தாற் ச்சை ; தேவி பராகி ; குமாரன் பிருதுஷே குத்திச் சுழற்றினர் . காலன் ணன் . வருந்தி வேண்டச் சிவமூர்த்தி அவனை 5. பகனுக்குச் சித்தியிடம் உதித்தகுமா விட்டனர் . இவன் உயிர் தப்பினன் ரன் . 3. ஒரு இருடி ; தருமபுகளின் பாட் 6. ஐந்தாமன்வந்தாத்து இந்திரன் டன் விபுதன் - ஒரு சிவனடியவர் ; இவர் பொரு 4. வசுதேவருக்கு போகணியிடம் பிறந்த ட்டுச் சிவமூர்த்தி படிக்காசு அளித்துப் குமாரன் . பசிநீக்கினர் . 5. ஒரு இருடி ; சுகுருசர் அம்புருவர் என்பவர்களின் தந்தை . விபுதை - 1. ஒரு அசுரகன்னிகை . இவள் மாகதருஷியை மயக்கி ஒரு குமாரனைப் 6. சௌவீர தேசாதிபதி ; அர்ச்சுனனால் பெற எண்ணிப் பலநாள் காத்திருந்தனள் . கொல்லப்பட்டவன் . ( பா . SA . ) ஒருநாள் இருடி யோகநீங்கிக் கண் விழிக் விபூ - சகுனி உடன் பிறந்தான் ; பீமனால் கொல்லப்பட்டவன் . கையில் தமக்கு எதிரில் இரண்டுயானைகள் புணாக்கண்டு தாமும் அவ்வகையிருக்க விபூதன் - சௌமியனைக் காண்க . எண்ணங்கொண்டனர் . இதனைக் குறிப் விபூதி - 1. சிவசூர்ய பீடத்தமருஞ் சத்தி . பாலுணர்ந்த விபுதை தான் கன்னியென 2 அக்னி சிவஸ்வரூபம் ; சந்திரன் அறிவித்து அவரை இசைவித்த அவரு சத்தியுரு ; சந்திரன் அக்னியை நீங்கான் . தக்ஷணையிடம் பலநாள்