அபிதான சிந்தாமணி

விபசித்து 1442 விபீஷணர் பாரி உஷா. விபசித்து - கோசலதேசத்து மணிபிங்கலை 2. முராசுரன் குமாரன்; சண்ணனுடன் கொத்து வேதியன்; மணிமுத்தா நதியில் பொருது மாய்ந்தவன். ஸ்நாகஞ்செய்த பலத்தால் விதர்க்கணனைச் 3. வசுக்களில் ஒருவன்; தருமனுக்கு சந்தித்து மணிமுத்தாநதியின் பெருமை வசுவென்பவளிடம் உதித்தவன். இவன் கேட்டுச் சுனைக்கண் தேவமா தரைச் சந் தித்து அவர்களில் குபோன் தங்கை மூக் விபாவரி மந் தாரன் என்னும் வித்தியா சணியை இழந்து வருந்த; அவளுக்கு மூக் தரன் குமாரி, பிராணிகளின் பாஷைகளை சணி கொடுத்து அவளால் ஆபாணங்களைப் யறிந்தவள்; சுவாரோசியை மணந்தவள், பெற்றுச் சிவதிருப்பணி செய்தவன். விபாவனலங்காரம் - ஒன்றைக் கூறுகையில் விபணன் - புஞ்சயனுக்கு நண்பன், பலரும் அறிய வருங்காரணம் ஒழித்துப் விபண்டன் - ஒரு வேடன்; திருக்கருவூரில் பிறிதோர் காரணம் குறிப்பாக வெளிப்படு சிவனடியவர் வேடந்தாங்கிச் சென்று திரு ம்படி இயல்பாக வுரைப்பது. இது இயல்பு விழாவில் திருட எண்ணிச் சனநெருக்கத் காாண விபாவனை, குறிப்புக்காரண விபா திறந்து முத்திபெற்றவன். வினை என இருவகைப்படும். வினையெதிர் விபரீதவியாப்பியதானன் - எது சாத்தியல் மறுத்துப் பொருள் புலப்படுப்பது; பொது களுக்கே யாதொன்று மூர்த்தம் அது அதி வகையாற் காரணம் விலக்கிக் காரியம் தயமென்று வியாப்தி சொல்லாமல் இதற்கு புலப்படுப்பதுவும் தேயாம். (தண்டி - பிறி விபரீதம் யாதொன்று அவித்யம் அது மூர்த் தாராய்ச்சியணி). தம் என்று வியாப்தி சொல்லுவது. (சிவ- விபிந்து - இருக்குவேதத்திற் கூறப்பட்ட ஒரு அரசன், விபரீதவேதை - சந்திரலக்கினத்துக்கு - விபிலாசுவன் - (சூ.) திக்திகுமாரன். ச-ச-கஉ-ல் சூரியனிருக்க முறையே கச. விபீஷணர் - விசிரவஸு முரிவர்க்குக் கே கூ-80-சு -ல் வேறு கிரகமிருந்தால் சூரி கசியிடம் உதித்த குமாரன். பிரமனையெண் யன் நல்லபலனைக் கொடுப்பான். ணித் தவம்புரிந்து தருமசிந்தை நீங்கா வாறே மற்றக் கிரகங்களுக்கும் கோசார திருக்க வரம் பெற்றவர். இவர் பூர்வசன் விபரீ தவேதை பார்த்துக் கொள்ளவும். மத்தில் புலத்தியர், புலத்தியரைக் காண்க. சூரியனும் - செவ்வாயும் முற்பங்கிலும், இராவணன் சீதாபிராட்டியைச் சிறை குருவும் - சுக்கிரனும் பெங்கிலும், சனி கொண்டதனால் இது நியாயம் அன்றென யும் - சந்திரனும் கடைப்பங்கிலும், புத உறுதிகூறி மறுத்தவர். தூதாகவந்த அது னும் - பாம்புகளும் எப்போதும் பலன் மனை இராவணன் கொல்ல முயன்ற தருவார்கள். காலத்துத் தூதனைக் கொல்லலாகாதெனத் விபக்ஷம் தானறு தியிட்ட பொருளைப் தருமநீதி கூறித் தடுத்து அவனை விட்டுத் பொருந்தாத இடம். இது எங்கே அக்னி தாமும் தம் மந்திரியரும் இராமமூர்த்தி யில்லை அங்கே புகையில்லை அடுப்புப்போல விடம் அடைக்கலம் அடைந்து அவரால் என்பது. இலங்காதிபதியென வரம்பெற்று வாதா விபாசம் - ஒருத்தி; இது இமயத்துதித்த ரால் சுமக்கப்பெற்ற விமானத்து வலம் சதத்ருகதியிற் கலப்பது. வசிட்டாது புத்ர வந்தவர். இராமமூர்த்தியால் கும்பகர்ண சோபத்தை நீக்கியது. னிடம் ஏவப்பெற்றுச் சென்று இராம விபாசன் - இருடி புத்திரன். மூர்த்தியை அடைக்கலம் புகக்கூறி அவன் விபாண்டகர் - காசிபருஷியின் புத்திரர்; உறுதி கூறப்பெற்று மீண்டவர். பிரமாத்தி கலைக்கோட்டு முறிவருக்குத் தந்தை. இவர் எத்தால் மூர்ச்சையடைந்து இராம இலக்கு ஒருமுறை ரோடச்சென்று அவ்விடம் வந்த மணரைக்கண்டு விசனமடைந் அறு ஊர்வசியைக்கண்டு காமுற்றனர்; அதனால் மனைத் தேற்றிச் சாம்புவந்தரிடம் சென்று வீரியம் நீரில் விழ அதனை அவர் வளர்த்த மருத்துமலைக்கு யோசித்தவர். மான் குடித்தது. அந்த மான் வயிற்றில் சீதையைக்கண்டு விசனமடைந்த இராம கலைக்கோட்டு முன்வர் பிறந்தனர். மூர்த்தியைத் தேற்றினவர். இந்திரசித் விபாவசு - 1. தம்பியால் ஆமையாகச் தின் தேரினைக் கதையால் நொறுக்கியவர். சபிக்கப்பட்டு அமிர்தத்தின் பொருட்டுச் மித்திராக்கனைக் கொன்றவர். இராமமூர்த் சென்ற கருடனால் பக்ஷிக்கப்பட்டவன். திக்கு இராவணன் உடலின் வடுத்தன்மை மாயா
விபசித்து 1442 விபீஷணர் பாரி உஷா . விபசித்து - கோசலதேசத்து மணிபிங்கலை 2. முராசுரன் குமாரன் ; சண்ணனுடன் கொத்து வேதியன் ; மணிமுத்தா நதியில் பொருது மாய்ந்தவன் . ஸ்நாகஞ்செய்த பலத்தால் விதர்க்கணனைச் 3. வசுக்களில் ஒருவன் ; தருமனுக்கு சந்தித்து மணிமுத்தாநதியின் பெருமை வசுவென்பவளிடம் உதித்தவன் . இவன் கேட்டுச் சுனைக்கண் தேவமா தரைச் சந் தித்து அவர்களில் குபோன் தங்கை மூக் விபாவரி மந் தாரன் என்னும் வித்தியா சணியை இழந்து வருந்த ; அவளுக்கு மூக் தரன் குமாரி பிராணிகளின் பாஷைகளை சணி கொடுத்து அவளால் ஆபாணங்களைப் யறிந்தவள் ; சுவாரோசியை மணந்தவள் பெற்றுச் சிவதிருப்பணி செய்தவன் . விபாவனலங்காரம் - ஒன்றைக் கூறுகையில் விபணன் - புஞ்சயனுக்கு நண்பன் பலரும் அறிய வருங்காரணம் ஒழித்துப் விபண்டன் - ஒரு வேடன் ; திருக்கருவூரில் பிறிதோர் காரணம் குறிப்பாக வெளிப்படு சிவனடியவர் வேடந்தாங்கிச் சென்று திரு ம்படி இயல்பாக வுரைப்பது . இது இயல்பு விழாவில் திருட எண்ணிச் சனநெருக்கத் காாண விபாவனை குறிப்புக்காரண விபா திறந்து முத்திபெற்றவன் . வினை என இருவகைப்படும் . வினையெதிர் விபரீதவியாப்பியதானன் - எது சாத்தியல் மறுத்துப் பொருள் புலப்படுப்பது ; பொது களுக்கே யாதொன்று மூர்த்தம் அது அதி வகையாற் காரணம் விலக்கிக் காரியம் தயமென்று வியாப்தி சொல்லாமல் இதற்கு புலப்படுப்பதுவும் தேயாம் . ( தண்டி - பிறி விபரீதம் யாதொன்று அவித்யம் அது மூர்த் தாராய்ச்சியணி ) . தம் என்று வியாப்தி சொல்லுவது . ( சிவ- விபிந்து - இருக்குவேதத்திற் கூறப்பட்ட ஒரு அரசன் விபரீதவேதை - சந்திரலக்கினத்துக்கு - விபிலாசுவன் - ( சூ . ) திக்திகுமாரன் . - - கஉ - ல் சூரியனிருக்க முறையே கச . விபீஷணர் - விசிரவஸு முரிவர்க்குக் கே கூ - 80 - சு -ல் வேறு கிரகமிருந்தால் சூரி கசியிடம் உதித்த குமாரன் . பிரமனையெண் யன் நல்லபலனைக் கொடுப்பான் . ணித் தவம்புரிந்து தருமசிந்தை நீங்கா வாறே மற்றக் கிரகங்களுக்கும் கோசார திருக்க வரம் பெற்றவர் . இவர் பூர்வசன் விபரீ தவேதை பார்த்துக் கொள்ளவும் . மத்தில் புலத்தியர் புலத்தியரைக் காண்க . சூரியனும் - செவ்வாயும் முற்பங்கிலும் இராவணன் சீதாபிராட்டியைச் சிறை குருவும் - சுக்கிரனும் பெங்கிலும் சனி கொண்டதனால் இது நியாயம் அன்றென யும் - சந்திரனும் கடைப்பங்கிலும் புத உறுதிகூறி மறுத்தவர் . தூதாகவந்த அது னும் - பாம்புகளும் எப்போதும் பலன் மனை இராவணன் கொல்ல முயன்ற தருவார்கள் . காலத்துத் தூதனைக் கொல்லலாகாதெனத் விபக்ஷம் தானறு தியிட்ட பொருளைப் தருமநீதி கூறித் தடுத்து அவனை விட்டுத் பொருந்தாத இடம் . இது எங்கே அக்னி தாமும் தம் மந்திரியரும் இராமமூர்த்தி யில்லை அங்கே புகையில்லை அடுப்புப்போல விடம் அடைக்கலம் அடைந்து அவரால் என்பது . இலங்காதிபதியென வரம்பெற்று வாதா விபாசம் - ஒருத்தி ; இது இமயத்துதித்த ரால் சுமக்கப்பெற்ற விமானத்து வலம் சதத்ருகதியிற் கலப்பது . வசிட்டாது புத்ர வந்தவர் . இராமமூர்த்தியால் கும்பகர்ண சோபத்தை நீக்கியது . னிடம் ஏவப்பெற்றுச் சென்று இராம விபாசன் - இருடி புத்திரன் . மூர்த்தியை அடைக்கலம் புகக்கூறி அவன் விபாண்டகர் - காசிபருஷியின் புத்திரர் ; உறுதி கூறப்பெற்று மீண்டவர் . பிரமாத்தி கலைக்கோட்டு முறிவருக்குத் தந்தை . இவர் எத்தால் மூர்ச்சையடைந்து இராம இலக்கு ஒருமுறை ரோடச்சென்று அவ்விடம் வந்த மணரைக்கண்டு விசனமடைந் அறு ஊர்வசியைக்கண்டு காமுற்றனர் ; அதனால் மனைத் தேற்றிச் சாம்புவந்தரிடம் சென்று வீரியம் நீரில் விழ அதனை அவர் வளர்த்த மருத்துமலைக்கு யோசித்தவர் . மான் குடித்தது . அந்த மான் வயிற்றில் சீதையைக்கண்டு விசனமடைந்த இராம கலைக்கோட்டு முன்வர் பிறந்தனர் . மூர்த்தியைத் தேற்றினவர் . இந்திரசித் விபாவசு - 1. தம்பியால் ஆமையாகச் தின் தேரினைக் கதையால் நொறுக்கியவர் . சபிக்கப்பட்டு அமிர்தத்தின் பொருட்டுச் மித்திராக்கனைக் கொன்றவர் . இராமமூர்த் சென்ற கருடனால் பக்ஷிக்கப்பட்டவன் . திக்கு இராவணன் உடலின் வடுத்தன்மை மாயா