அபிதான சிந்தாமணி

விநய பிடகம் 1440 விநிக்குரோதனர் என வன். சேகன் முதலியவரைப் பெற்றவள், கரு ற்றினைக் கஜமுகரைக் காண்க. (உ) இவர் டனைக் காண்க. கத்துருவைக் காண்க. இந்திரன் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி அகத் இவனை ஒருமுறை சடாயு அவமதித்த தியமுநிவரிடம் இருந்த காசநீரைக் காக தால் நாகர் கோபித்துச் சடாயு, சம்பாதி, வுருக்கொண்டு கவிழ்த்து அவன் சீகாழி சேநன் மூவரையும் பாதாளத்தில் சிறை யில் வைத்த நந்தவனத்தைச் செழிப்பித் விட்டனர். இதனால் விநதைநாகரை வெல்ல தனர். இதனால் அகத்தியர் கோபங் ஒருபுத்திரன் வேண்டுமென்று காசிபரை கொண்டு குட்டவா அவர் கைக்குத் வேண்டி ஒரு முட்டையைப் பெற்று அத தப்பித் தரிசனம் தந்தவர். (கூ) பார்வதி னைக் காத்து கொண்டிருக்கையில் விநாயக பிராட்டியார் திருவயிற்றிருந்து சிந்துரனால் மூர்த்தி காசிபர் ஆச்சிரமவழி வந்தனர். தலை நீங்கி மயேச்சுரன் தலையைப்பூண்டு விதைவிநாயகரை வணங்கித் தனதுகுறை சிந்தனைத் திலகமாய் அணிந்தவர். (ச) யைக் கூறினள், இதனால் விநாயகமூர்த்தி பராசுவமுரிவர் ஆச்சிரமத்தில் வளர்ந்து அம்முட்டையைப் பிளந்தனர். அதில் ஒரு விக்னராசர் எனப்பெயர் அடைந்தவர். மயில் தோன்றியது. விநாயகமூர்த்தி (ரு) இவர்க்குச் சிந்தாமணி விநாயகர் அதனை வாகனமாகக் கொண்டு பாதாளஞ் எனவும் வக்கிர துண்டவிநாயகர் எனவும், சென்று அம்மயிலால் சடாயு முதலியவர் கலாதரர் எனவும், கணேசர் எனவும், களைச் சிறைவிடுத்தனர். (விநாயகபுராணம்) பாலசந்திரர் என்றும், கபிலவிநாயகர் என இவளுக்கு விநுதை யெனவும் பெயர். வும், சுமுகர் எனவும், கசாநசர் எனவும், விநயபிடகம் பௌத்தாகமத்துள் ஒன்று. தூமகேது எனவும், மகோற்கடர் இது விபங்கம், கண்டகம், பரிவாரபாடம் வும், உடுண்டி விநாயகர் எனவும், வல்லபை என மூவகைத்து. கணேசர் எனவும் பெயர். (ச) இவர் விநயமாமாலை குணமாலையின் தாய். சித்தி, புத்தி, வல்லபை, விஷ்ணு மூர்த்தி விநாசன் காலைக்குக் காசிபரிடம் பிறந்த யின் குமாரியாகிய மோதை, பிரமோதை, சுமகை, சுந்தரி, மனோமை, மங்கலை, விநாயகசதுர்த்தி விரதம் - விரதம் காண்க. கேசினி, காந்தை, சாருகாசை, சுமத் விநாயகமூர்த்தியை யெண்ணி திமை, நந்தினி, காமதை முதலியவரை மாசம் கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்தியில் அநுட் மணந்தனர். (எ) இவரது திருவிளையாடல் டிப்பது. இதை அநுட்டித்தோர் உமை, களைத் தனித்தனி காண்க, இவர் சிருட்டி புருசுண்டி, ஒளவை முதலியோர். இது முதலிய பஞ்சகிருத்தியமுஞ்செய்து நாயக சிந்துானைக் கொல்லக் கசாநநர் அவதரித்த மாய் நிற்றவில் இவரே பாமென்பர் காலம். காணாதிபத்ய மதத்தவர். இவரது பிறப் விநாயகபுராணம் உபபுராணங்களில் பைப் புராணங்கள் பல பேதப்படக் ஒன்று. இதனைப் பார்க்கவபுராணம் என் கூறும். அந்தந்தச் சிறப்புப்பெயர்களிற் பர். இதைத் தமிழில் திருவாவடுதுறைக் காண்க. (அ) இவரைப் பிரமன், விஷ்ணு, கச்சியப்பசுவாமிகள் மொழிபெயர்த்தனர். தக்கன், முற்கலன், வீமன், இந்திரன், இது விநாயகர் செய்த திருவிளையாடல் ருத்ரன், உமை, கர்த்தமன், நளன், சந்தி களைக் கூறும். சாங்கதன், சண்முகர், மன்மதன், ஆதி விநாயகழர்த்தங்களாவன - (கச) சுமுகர், சேடன், புருசுண்டி, அங்கராசன், சந்தி ஏகதந்தர், கபிலர், கஜகர்ணிகர், லம்போத ரன், இப்பிரப்பிரசாதன், கிருதவீரியன், விகடர், விக்கினராசர், கணாதிபர், சூரசேகன், பரசுராமன், இராவணன், தூமகேது, கணாத்யக்ஷர், பாலசந்திரர், அசத்தியன், காசிபன் முதலியவர் பூசி கஜாநநர், வக்கிரதுண்டர், சூர்ப்ப கர்ணர், த்து இட்டசித்தியடைந்தனர் என்ப. ஏரம்பர், ஸ்கந்தபூர்வர். 2. க்ஷயாகத்தில் இவரது கண்ணி விநாயகர் - 1. தன்னை வணங்கினர்க்கு விக் னின்று சிவே தமிந்து உண்டாயிற்று, அதி சினத்தை நீக்குவோரும், அவ்வகை வணங் னின்றும் அக்னி உண்டாயிற்று. அந்த காதார்க்கு விச்கினத்தைத் தருபவரும் அக்னியில் ஒருபூதம் பிறந்து தடியாகத் தனக்குமேல் நாயகரிலா தவருமாதலால் தை அழித்தது. (பிரம புராணம்) இப்பெயர் வந்தது. (க) இவர் சிவமூர்த்த விதிக்குரோதனர் - கிருஷ்ண மூர்த்தியின் பேதம். இவர்க்கு யானை முகம் வந்த வாலா குமாார், ஆவணி
விநய பிடகம் 1440 விநிக்குரோதனர் என வன் . சேகன் முதலியவரைப் பெற்றவள் கரு ற்றினைக் கஜமுகரைக் காண்க . ( ) இவர் டனைக் காண்க . கத்துருவைக் காண்க . இந்திரன் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி அகத் இவனை ஒருமுறை சடாயு அவமதித்த தியமுநிவரிடம் இருந்த காசநீரைக் காக தால் நாகர் கோபித்துச் சடாயு சம்பாதி வுருக்கொண்டு கவிழ்த்து அவன் சீகாழி சேநன் மூவரையும் பாதாளத்தில் சிறை யில் வைத்த நந்தவனத்தைச் செழிப்பித் விட்டனர் . இதனால் விநதைநாகரை வெல்ல தனர் . இதனால் அகத்தியர் கோபங் ஒருபுத்திரன் வேண்டுமென்று காசிபரை கொண்டு குட்டவா அவர் கைக்குத் வேண்டி ஒரு முட்டையைப் பெற்று அத தப்பித் தரிசனம் தந்தவர் . ( கூ ) பார்வதி னைக் காத்து கொண்டிருக்கையில் விநாயக பிராட்டியார் திருவயிற்றிருந்து சிந்துரனால் மூர்த்தி காசிபர் ஆச்சிரமவழி வந்தனர் . தலை நீங்கி மயேச்சுரன் தலையைப்பூண்டு விதைவிநாயகரை வணங்கித் தனதுகுறை சிந்தனைத் திலகமாய் அணிந்தவர் . ( ) யைக் கூறினள் இதனால் விநாயகமூர்த்தி பராசுவமுரிவர் ஆச்சிரமத்தில் வளர்ந்து அம்முட்டையைப் பிளந்தனர் . அதில் ஒரு விக்னராசர் எனப்பெயர் அடைந்தவர் . மயில் தோன்றியது . விநாயகமூர்த்தி ( ரு ) இவர்க்குச் சிந்தாமணி விநாயகர் அதனை வாகனமாகக் கொண்டு பாதாளஞ் எனவும் வக்கிர துண்டவிநாயகர் எனவும் சென்று அம்மயிலால் சடாயு முதலியவர் கலாதரர் எனவும் கணேசர் எனவும் களைச் சிறைவிடுத்தனர் . ( விநாயகபுராணம் ) பாலசந்திரர் என்றும் கபிலவிநாயகர் என இவளுக்கு விநுதை யெனவும் பெயர் . வும் சுமுகர் எனவும் கசாநசர் எனவும் விநயபிடகம் பௌத்தாகமத்துள் ஒன்று . தூமகேது எனவும் மகோற்கடர் இது விபங்கம் கண்டகம் பரிவாரபாடம் வும் உடுண்டி விநாயகர் எனவும் வல்லபை என மூவகைத்து . கணேசர் எனவும் பெயர் . ( ) இவர் விநயமாமாலை குணமாலையின் தாய் . சித்தி புத்தி வல்லபை விஷ்ணு மூர்த்தி விநாசன் காலைக்குக் காசிபரிடம் பிறந்த யின் குமாரியாகிய மோதை பிரமோதை சுமகை சுந்தரி மனோமை மங்கலை விநாயகசதுர்த்தி விரதம் - விரதம் காண்க . கேசினி காந்தை சாருகாசை சுமத் விநாயகமூர்த்தியை யெண்ணி திமை நந்தினி காமதை முதலியவரை மாசம் கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்தியில் அநுட் மணந்தனர் . ( ) இவரது திருவிளையாடல் டிப்பது . இதை அநுட்டித்தோர் உமை களைத் தனித்தனி காண்க இவர் சிருட்டி புருசுண்டி ஒளவை முதலியோர் . இது முதலிய பஞ்சகிருத்தியமுஞ்செய்து நாயக சிந்துானைக் கொல்லக் கசாநநர் அவதரித்த மாய் நிற்றவில் இவரே பாமென்பர் காலம் . காணாதிபத்ய மதத்தவர் . இவரது பிறப் விநாயகபுராணம் உபபுராணங்களில் பைப் புராணங்கள் பல பேதப்படக் ஒன்று . இதனைப் பார்க்கவபுராணம் என் கூறும் . அந்தந்தச் சிறப்புப்பெயர்களிற் பர் . இதைத் தமிழில் திருவாவடுதுறைக் காண்க . ( ) இவரைப் பிரமன் விஷ்ணு கச்சியப்பசுவாமிகள் மொழிபெயர்த்தனர் . தக்கன் முற்கலன் வீமன் இந்திரன் இது விநாயகர் செய்த திருவிளையாடல் ருத்ரன் உமை கர்த்தமன் நளன் சந்தி களைக் கூறும் . சாங்கதன் சண்முகர் மன்மதன் ஆதி விநாயகழர்த்தங்களாவன - ( கச ) சுமுகர் சேடன் புருசுண்டி அங்கராசன் சந்தி ஏகதந்தர் கபிலர் கஜகர்ணிகர் லம்போத ரன் இப்பிரப்பிரசாதன் கிருதவீரியன் விகடர் விக்கினராசர் கணாதிபர் சூரசேகன் பரசுராமன் இராவணன் தூமகேது கணாத்யக்ஷர் பாலசந்திரர் அசத்தியன் காசிபன் முதலியவர் பூசி கஜாநநர் வக்கிரதுண்டர் சூர்ப்ப கர்ணர் த்து இட்டசித்தியடைந்தனர் என்ப . ஏரம்பர் ஸ்கந்தபூர்வர் . 2. க்ஷயாகத்தில் இவரது கண்ணி விநாயகர் - 1. தன்னை வணங்கினர்க்கு விக் னின்று சிவே தமிந்து உண்டாயிற்று அதி சினத்தை நீக்குவோரும் அவ்வகை வணங் னின்றும் அக்னி உண்டாயிற்று . அந்த காதார்க்கு விச்கினத்தைத் தருபவரும் அக்னியில் ஒருபூதம் பிறந்து தடியாகத் தனக்குமேல் நாயகரிலா தவருமாதலால் தை அழித்தது . ( பிரம புராணம் ) இப்பெயர் வந்தது . ( ) இவர் சிவமூர்த்த விதிக்குரோதனர் - கிருஷ்ண மூர்த்தியின் பேதம் . இவர்க்கு யானை முகம் வந்த வாலா குமாார் ஆவணி