அபிதான சிந்தாமணி

வித்யாவதி 1489 விநதை அஷோப்யமுகியின் குக்குத் தோற்று வித்யுத்கேசன் - ஏதியின் குமாரன். வேதாந்ததேசிகர் அருளிய சதஷணி விதயுத்துருவல் - குபோன் ஏவலாளி. கம் யென்னும் கிரந்தத்திற்குக் குத்திட்டுச் கன் என்னும் பக்ஷியைக் கொன்ற தால் சகார சமர்த்தனத்தால் அடல்யெவர். கந்தான் என்னும் பக்ஷியால் கொல்லப் இவர் வே தபாஷ்யம், சூதசக்கி தாபாஷ் பட்டவன். யம், சங்காவிஜயம், நிதானசங்கிதை, கால வித்யுத்பர் ணை - தக்ஷனால் விரும்பப்பட்டுப் மா தவியம் முதலியன செய்தவர். மின் காரதரால் விரும்பப்பட்டு அதன் 2. துங்கபத்திர நதிக்கரைக்கண் இரு பின் பிரமதேவரால் விரும்பப்பட்டு பசு ந்த பம்பையென்னும் கிராமவாசியாகிய வடிவேற்றுப் பிரமனைக் கூடாதகன்றவள். ஸ்மார்த்தவாசாரியர். இவர் பராசரஸமிரு (சிவமகா புராணம்.) திக்கு மாதவீயமென்னும் வியாக்கியானஞ் வித்யுன்மாலி திரிபுரத்திலிருந்த அசான், செய்தனர். வித்வான் தாண்டவராய முதலியார் - புது வித்யாவதி - இவள் ஒரு விபசாரி. சந்திர வையை யடுத்த சூனாம்பேட்டையைச் சார் காந்தையையும் கெடுத்துத் தானுங்கெட்டு ந்த வில்லியம்பாக்கம் என்ற வில்லியகல்லூ விபசாரியாய்த் திரிந்ததால் நாயாகவும், ரில் சைவவேளாள குலத்திற் சல்வியறி பன்றியாகவும், சநநம்எடுத்துக் கடைசியில் வொழுக்கங்களாற் சிறந்த கந்தசாமி முத பாசராமருக்கும் பீஷ்மருக்கும் கலகம் லியாரது கனிட்ட குமாரராவார். இவர்மிக்க விளைவிக்க அம்பை என்னும் பெண்ணாய்க் இளமைப் பருவத்திலேயே தமது தந்தை காசிராஜனுக்குப் பிறந்தவள். யாரை யிழக்குந் துர்பாக்கிய மடைந்தமை வித்யுச்சவன் - 1. காலகேயர் என்னும் யாற் பொன்விளைந்த களத்தூர் சென்று அசுரரில் ஒருவன், சூர்ப்பநகையின் கண ஆண்டிருந்த தமது உபாத்தியாயருடைய வன். இராவணன் திக்குவிசயஞ் செய்து மேற்பார்வையிலிருந்து அவர் பாலெழுதப் வருகையில், காலகேய நிவாதகவசரை படிக்கக் கற்றுக்கொண்டார். அன்றியும் எதிர்த்தபோது இவனும் எதிர்த்து இற இவர் வடமொழி, ஆந்திரம், கன்னடம், ந்தனன். இச்செய்தியறிந்த இவன்தேவி இந்துஸ்தானி, மகாராட்டிரம், ஆங்கிலம் இராவணனிடம் புலம்பினள். இராவணன் முதலிய பிறபாஷைகளும் பயின்று அவற் நான் அறியாது செய்த காரியமெனத் தேற் றின்கண் தேர்ச்சி பெற்றனர். இவர் சில றிக் கரதூஷணரை அவளுக்குத் துணை காலம் சென்னைத் துரைத்தனக் கலாசாலை யிருத்திச் சுவேச்சையாய் இருக்க அமைத் யிற் தமிழ்புலமை நடத்தினர். இங்கனம் தனன். இவன் இறக்கையில் சூர்ப்பநகை இவர் தமிழ் வித்வானாகிப் பல்லாண்டு கர்ப்பிணியாதலால் இவனுக்குப் பிறகு ஒரு கழிந்தபின்னர்க் கலாசாலை யெடுப்பட்டது. குமாரன் பிறந்தனன். அவனுக்குச் சம்பு ஆகவே இவர் கி. பி. 1843-ஆம் வருடம் குமாரன் எனப்பெயர். இக் குமாரன் தன் செங்கற்பட்டுச் ஜில்லாவிற் சுதேச நீதியதி தாயினால் தந்தையி றந்த வரலாறு உணர் பரா யமர்ந்தனர். இவர் திருத்தணிகை ந்து பகைமுடிக்க எண்ணிப் பஞ்சவடி மாலை, திருப்போரூர் பதிகம், இலக்கண தீரத்தில் ஒரு தருப்பைப்புதரில் தவம் வினாவிடை, கதாமஞ்சரி முதலிய பல எல் இயற்றிக்கொண்டிருந்தனன். இவன் தவ களையு மியற்றினார். ஞ்செய்தலையறியாத இலக்குமணர் வன வித்வேஷணி பலருக்கும் விரோதத்தை வாஸத்தில் இராமகைங்கர்யத்திற்குத் தர் யுண்டாக்கும் தேவதை, ப்பையுடன் இவன் தலையையும் கொய்து விநசனதீர்த்தம் சரஸ்வதி நதி சமீபத்தி இரத்தவெள்ளங்கண்டு யாரோ தவசியைக் லுள்ள தீர்த்தம். The spot in the great கொன்றோமோவென்று மயங்குகையில் shady desert in the district of Birhind, where the river Sarasvatbi loses itself அருகிருந்தார் இவன் அரக்கன் என்று கூறத் தேறினர். after taking a westerly course from Tbaneswar. 2. ஒரு அரக்கன் ; மாயாவி. சீதாபிரா ட்டி அசோகவனத்திருக்கையில் இராம விநதன்-ஒரு வாகாத்தலைவன்; சீதையைத் இலக்குமணர் தலைகளைக் கொய்ததுபோல் தேடச்சென்றவன். காட்டி இவர்கள் இராவணனால் கொல்லப் விநதை - தக்ஷன் குமாரி ; காசிபர் தேவி ; பட்டனர் எனப் பயமுறுத்தினவன், கருடன், அருணன், சடாயு, சம்பாதி,
வித்யாவதி 1489 விநதை அஷோப்யமுகியின் குக்குத் தோற்று வித்யுத்கேசன் - ஏதியின் குமாரன் . வேதாந்ததேசிகர் அருளிய சதஷணி விதயுத்துருவல் - குபோன் ஏவலாளி . கம் யென்னும் கிரந்தத்திற்குக் குத்திட்டுச் கன் என்னும் பக்ஷியைக் கொன்ற தால் சகார சமர்த்தனத்தால் அடல்யெவர் . கந்தான் என்னும் பக்ஷியால் கொல்லப் இவர் வே தபாஷ்யம் சூதசக்கி தாபாஷ் பட்டவன் . யம் சங்காவிஜயம் நிதானசங்கிதை கால வித்யுத்பர் ணை - தக்ஷனால் விரும்பப்பட்டுப் மா தவியம் முதலியன செய்தவர் . மின் காரதரால் விரும்பப்பட்டு அதன் 2. துங்கபத்திர நதிக்கரைக்கண் இரு பின் பிரமதேவரால் விரும்பப்பட்டு பசு ந்த பம்பையென்னும் கிராமவாசியாகிய வடிவேற்றுப் பிரமனைக் கூடாதகன்றவள் . ஸ்மார்த்தவாசாரியர் . இவர் பராசரஸமிரு ( சிவமகா புராணம் . ) திக்கு மாதவீயமென்னும் வியாக்கியானஞ் வித்யுன்மாலி திரிபுரத்திலிருந்த அசான் செய்தனர் . வித்வான் தாண்டவராய முதலியார் - புது வித்யாவதி - இவள் ஒரு விபசாரி . சந்திர வையை யடுத்த சூனாம்பேட்டையைச் சார் காந்தையையும் கெடுத்துத் தானுங்கெட்டு ந்த வில்லியம்பாக்கம் என்ற வில்லியகல்லூ விபசாரியாய்த் திரிந்ததால் நாயாகவும் ரில் சைவவேளாள குலத்திற் சல்வியறி பன்றியாகவும் சநநம்எடுத்துக் கடைசியில் வொழுக்கங்களாற் சிறந்த கந்தசாமி முத பாசராமருக்கும் பீஷ்மருக்கும் கலகம் லியாரது கனிட்ட குமாரராவார் . இவர்மிக்க விளைவிக்க அம்பை என்னும் பெண்ணாய்க் இளமைப் பருவத்திலேயே தமது தந்தை காசிராஜனுக்குப் பிறந்தவள் . யாரை யிழக்குந் துர்பாக்கிய மடைந்தமை வித்யுச்சவன் - 1. காலகேயர் என்னும் யாற் பொன்விளைந்த களத்தூர் சென்று அசுரரில் ஒருவன் சூர்ப்பநகையின் கண ஆண்டிருந்த தமது உபாத்தியாயருடைய வன் . இராவணன் திக்குவிசயஞ் செய்து மேற்பார்வையிலிருந்து அவர் பாலெழுதப் வருகையில் காலகேய நிவாதகவசரை படிக்கக் கற்றுக்கொண்டார் . அன்றியும் எதிர்த்தபோது இவனும் எதிர்த்து இற இவர் வடமொழி ஆந்திரம் கன்னடம் ந்தனன் . இச்செய்தியறிந்த இவன்தேவி இந்துஸ்தானி மகாராட்டிரம் ஆங்கிலம் இராவணனிடம் புலம்பினள் . இராவணன் முதலிய பிறபாஷைகளும் பயின்று அவற் நான் அறியாது செய்த காரியமெனத் தேற் றின்கண் தேர்ச்சி பெற்றனர் . இவர் சில றிக் கரதூஷணரை அவளுக்குத் துணை காலம் சென்னைத் துரைத்தனக் கலாசாலை யிருத்திச் சுவேச்சையாய் இருக்க அமைத் யிற் தமிழ்புலமை நடத்தினர் . இங்கனம் தனன் . இவன் இறக்கையில் சூர்ப்பநகை இவர் தமிழ் வித்வானாகிப் பல்லாண்டு கர்ப்பிணியாதலால் இவனுக்குப் பிறகு ஒரு கழிந்தபின்னர்க் கலாசாலை யெடுப்பட்டது . குமாரன் பிறந்தனன் . அவனுக்குச் சம்பு ஆகவே இவர் கி . பி . 1843 - ஆம் வருடம் குமாரன் எனப்பெயர் . இக் குமாரன் தன் செங்கற்பட்டுச் ஜில்லாவிற் சுதேச நீதியதி தாயினால் தந்தையி றந்த வரலாறு உணர் பரா யமர்ந்தனர் . இவர் திருத்தணிகை ந்து பகைமுடிக்க எண்ணிப் பஞ்சவடி மாலை திருப்போரூர் பதிகம் இலக்கண தீரத்தில் ஒரு தருப்பைப்புதரில் தவம் வினாவிடை கதாமஞ்சரி முதலிய பல எல் இயற்றிக்கொண்டிருந்தனன் . இவன் தவ களையு மியற்றினார் . ஞ்செய்தலையறியாத இலக்குமணர் வன வித்வேஷணி பலருக்கும் விரோதத்தை வாஸத்தில் இராமகைங்கர்யத்திற்குத் தர் யுண்டாக்கும் தேவதை ப்பையுடன் இவன் தலையையும் கொய்து விநசனதீர்த்தம் சரஸ்வதி நதி சமீபத்தி இரத்தவெள்ளங்கண்டு யாரோ தவசியைக் லுள்ள தீர்த்தம் . The spot in the great கொன்றோமோவென்று மயங்குகையில் shady desert in the district of Birhind where the river Sarasvatbi loses itself அருகிருந்தார் இவன் அரக்கன் என்று கூறத் தேறினர் . after taking a westerly course from Tbaneswar . 2. ஒரு அரக்கன் ; மாயாவி . சீதாபிரா ட்டி அசோகவனத்திருக்கையில் இராம விநதன் - ஒரு வாகாத்தலைவன் ; சீதையைத் இலக்குமணர் தலைகளைக் கொய்ததுபோல் தேடச்சென்றவன் . காட்டி இவர்கள் இராவணனால் கொல்லப் விநதை - தக்ஷன் குமாரி ; காசிபர் தேவி ; பட்டனர் எனப் பயமுறுத்தினவன் கருடன் அருணன் சடாயு சம்பாதி