அபிதான சிந்தாமணி

விதற்பன் 185 விதமன் was married to Krishna. Its prinoipal 4. தால்சங்கன் குமாரன். towns were Kundinanagara, Bhojaka. விதுாதன் - ஒரு அரசன்; சூலவிரதமிழைத் tapura, Akola, Amorote, Elliahpur, துக் காயசித்தியடைந்தவன், eto. விதுரன் -1. யமனம்சம். திரிகுணனம்சம் 2. விதற்பனால் ஆளப்பட்ட தேசம்; என்றுக் கூறுவர். தந்தை வியாசர்; தாய் அத்தினபுரத்திற்குத் தெற்கில் உள்ளது. அம்பாலிகையின் தோழி. மாண்டவ்ய 3. விந்தியமலைக்குத் தெற்கிலுள்ள தும் ரைப் பதின்மூன்று வயதிற் கழுவில் துன்ப தசார்ண தேசத்திற்கு மேற்கிலுள்ளதும், மடையச் செய்தமையால், அவர் நீ மனித சோதாவரிக்கு வடக்கிலுள்ளதும் சௌ னாகப் பிறக்க' எனச் சபித்தபடி விதானா சாஷ்டிர தேசத்திற்குக் கிழக்கிலுள்ளது கப் பிறந்த யமன். விவேகத்தைப்பற்றி தேசம். இப்பெயர் அடைந்தவன், துரியோ தன விதற்பன் - 1. இருபனுக்குச் சயந்தியி னிடத்தில் பாண்டவர்க்கு நாடு கொடுக் டம் உதித்த குமாரன், கப் புத்திகூறியவன். கண்ணனுக்கு விருந் 2. சாமகன் குமாரன், தாய் சப்யை, திட்டவன், துரியோதனன் ஏசலால் பாரி சுதுஷை, குமாரர் குசன், குருதன், பாரதயுத்தத்தை நீங்கித் தீர்த்தயாத் உரோமபதன். திரைசெய்து பாரதமுடித்து பாண்டவர் விதஸ்தா - ஒருநதி. The river Jhelum. அரசில் நாடுவந்தவன், துறவடைந்து விதாணாதிபன் அரசனுக்குக் குடில், குப் காட்டில் தவம்புரிந்து வருகையில் இவ பாயம், கூத்தாங்கம், அமளி, வண்ணமிடு ரைக் காணவந்த தருமர்சேனை முதலிய தல், ஆடை முதலிய செம்மைப் படுத்தல் வற்றைக்கண்டு பயந்தவர் போல் வழிகாட் முதலிய தொழில் செய்தலில் வல்லவன், டித் தருமர் தனித்துநிற்க ஒருமாத்தடி (சுக்-நீ.) தங்கிப் பிரமதேசசால் விழித்துத் விதாதா - 1. நந்தி யெலும்பிற் பிறந்தவன். தருமரைப் பார்த்து ஆவியகன்றவர். 2. பிருகு குமாரன்; தாய் கியாதி; தேவி, 2. வஞ்சுளை கணவன்; சிவகதைசொல் நியதி. லக்கேட்டு முத்தியடைந்தவன். 3. காசிபருக்கு அதிதியிடம் உதித்த விதுர்தன் - (ரூ.) தேவபீடன் குமாரன். குமாரன்; துவாதசாதித்தரில் ஒருவன். விதுர்தி (சூ) சங்கணன் குமாரன். 4. தாதா என்பவனுக்குத் தம்பி. விதுலன் - பதங்கனைக் காண்க. 5. அங்கார்ட்டர்சன், சிவாலயத்து இரு விதுலை 1. சௌ வீரராஜன் மனைவி. ந்த வாழையைத் தனக்கு உபயோகித்து இவள் தன் மகனைப் போருக்குத் தூண்டி நரகம் அடைந்தவன். னவள். விதாதை - பாதாள வாசியாகிய ஒரு தெய் 2. சௌவீர ராஜஸ்திரி. வப்பெண். பகலையுண்டாக்குபவள். விதுஷன் - இந்திரன் மூன்றாம் குமாரன், பிரமன் புத்திரி என்பர். தேவி ஐராணி, விதி அவ்யயன் - (சூ.) அருகன் குமாரன். விதூடகன் -1. விகடகவி. விதிசை-1. மாளவதேசத்து நதி. 2. திவிட்டன் விகடகவி. 2. சூத்திரகன் ஆண்ட நகரம். விதூமன்-1. ஒரு காந்தருவன் ; இவன் சுகு விதீந்திரன் - ஷேத்ரஞ்ஞன் குமாரன். இவன் மாரி யென்னும் பார்ப்பினி சாபத்தால் குமாரன் அசாதசத்ருவன். குரங்காய்ச் சிவராத்திரியில் வில்வமரத்தி விதியணி பிரசித்தமாகிய பொருளின் லேறி வில்வத்தையு திர்க்க அவ்வில்வம் விதியானது ஒாபிப்பிராயத்தோடு கூடிவரு அம்மரத்தடியில் இருந்த சிவலிங்கத்தின் தலாம். இதனை விதியலங்காரம் என்பர். மீது விழுந்த புண்ணியத்தால் முசுகுந் (குவல.) தச் சக்கிரவர்த்தியாகப் பிறந்தவன். விதிர்த்தி -வைதிகுதிகளைப் பெற்றவள். 2. பிரமபதத்திருந்த அரசன் ; ஒருகால் விதிஹோத்ரன் - 1, பிரியவிரதனுக்குப் அலம்புசையென்பவள் பிரமன் சபைக் பெரிஹஷ்மதியிடம் உதித்த குமாரன். செல்லுகையில் காற்றால் அவன் 2. (ரூ.) இந்திரசேகன் புத்திரன். உடைவிலகியது. அதை மற்றவர் காணாதி 3. (சர்.) சுகுமாரன் குமாரன். இவன் ருக்கவும் இந்த விதூமன் அவளிடம் விருப் குமாரன் பர்கன். பாய்ப் பார்த்தனன், இதனால் இவன் மனி
விதற்பன் 185 விதமன் was married to Krishna . Its prinoipal 4. தால்சங்கன் குமாரன் . towns were Kundinanagara Bhojaka . விதுாதன் - ஒரு அரசன் ; சூலவிரதமிழைத் tapura Akola Amorote Elliahpur துக் காயசித்தியடைந்தவன் eto . விதுரன் -1 . யமனம்சம் . திரிகுணனம்சம் 2. விதற்பனால் ஆளப்பட்ட தேசம் ; என்றுக் கூறுவர் . தந்தை வியாசர் ; தாய் அத்தினபுரத்திற்குத் தெற்கில் உள்ளது . அம்பாலிகையின் தோழி . மாண்டவ்ய 3. விந்தியமலைக்குத் தெற்கிலுள்ள தும் ரைப் பதின்மூன்று வயதிற் கழுவில் துன்ப தசார்ண தேசத்திற்கு மேற்கிலுள்ளதும் மடையச் செய்தமையால் அவர் நீ மனித சோதாவரிக்கு வடக்கிலுள்ளதும் சௌ னாகப் பிறக்க ' எனச் சபித்தபடி விதானா சாஷ்டிர தேசத்திற்குக் கிழக்கிலுள்ளது கப் பிறந்த யமன் . விவேகத்தைப்பற்றி தேசம் . இப்பெயர் அடைந்தவன் துரியோ தன விதற்பன் - 1. இருபனுக்குச் சயந்தியி னிடத்தில் பாண்டவர்க்கு நாடு கொடுக் டம் உதித்த குமாரன் கப் புத்திகூறியவன் . கண்ணனுக்கு விருந் 2. சாமகன் குமாரன் தாய் சப்யை திட்டவன் துரியோதனன் ஏசலால் பாரி சுதுஷை குமாரர் குசன் குருதன் பாரதயுத்தத்தை நீங்கித் தீர்த்தயாத் உரோமபதன் . திரைசெய்து பாரதமுடித்து பாண்டவர் விதஸ்தா - ஒருநதி . The river Jhelum . அரசில் நாடுவந்தவன் துறவடைந்து விதாணாதிபன் அரசனுக்குக் குடில் குப் காட்டில் தவம்புரிந்து வருகையில் இவ பாயம் கூத்தாங்கம் அமளி வண்ணமிடு ரைக் காணவந்த தருமர்சேனை முதலிய தல் ஆடை முதலிய செம்மைப் படுத்தல் வற்றைக்கண்டு பயந்தவர் போல் வழிகாட் முதலிய தொழில் செய்தலில் வல்லவன் டித் தருமர் தனித்துநிற்க ஒருமாத்தடி ( சுக் - நீ . ) தங்கிப் பிரமதேசசால் விழித்துத் விதாதா - 1. நந்தி யெலும்பிற் பிறந்தவன் . தருமரைப் பார்த்து ஆவியகன்றவர் . 2. பிருகு குமாரன் ; தாய் கியாதி ; தேவி 2. வஞ்சுளை கணவன் ; சிவகதைசொல் நியதி . லக்கேட்டு முத்தியடைந்தவன் . 3. காசிபருக்கு அதிதியிடம் உதித்த விதுர்தன் - ( ரூ . ) தேவபீடன் குமாரன் . குமாரன் ; துவாதசாதித்தரில் ஒருவன் . விதுர்தி ( சூ ) சங்கணன் குமாரன் . 4. தாதா என்பவனுக்குத் தம்பி . விதுலன் - பதங்கனைக் காண்க . 5. அங்கார்ட்டர்சன் சிவாலயத்து இரு விதுலை 1. சௌ வீரராஜன் மனைவி . ந்த வாழையைத் தனக்கு உபயோகித்து இவள் தன் மகனைப் போருக்குத் தூண்டி நரகம் அடைந்தவன் . னவள் . விதாதை - பாதாள வாசியாகிய ஒரு தெய் 2. சௌவீர ராஜஸ்திரி . வப்பெண் . பகலையுண்டாக்குபவள் . விதுஷன் - இந்திரன் மூன்றாம் குமாரன் பிரமன் புத்திரி என்பர் . தேவி ஐராணி விதி அவ்யயன் - ( சூ . ) அருகன் குமாரன் . விதூடகன் -1 . விகடகவி . விதிசை -1 . மாளவதேசத்து நதி . 2. திவிட்டன் விகடகவி . 2. சூத்திரகன் ஆண்ட நகரம் . விதூமன் -1 . ஒரு காந்தருவன் ; இவன் சுகு விதீந்திரன் - ஷேத்ரஞ்ஞன் குமாரன் . இவன் மாரி யென்னும் பார்ப்பினி சாபத்தால் குமாரன் அசாதசத்ருவன் . குரங்காய்ச் சிவராத்திரியில் வில்வமரத்தி விதியணி பிரசித்தமாகிய பொருளின் லேறி வில்வத்தையு திர்க்க அவ்வில்வம் விதியானது ஒாபிப்பிராயத்தோடு கூடிவரு அம்மரத்தடியில் இருந்த சிவலிங்கத்தின் தலாம் . இதனை விதியலங்காரம் என்பர் . மீது விழுந்த புண்ணியத்தால் முசுகுந் ( குவல . ) தச் சக்கிரவர்த்தியாகப் பிறந்தவன் . விதிர்த்தி -வைதிகுதிகளைப் பெற்றவள் . 2. பிரமபதத்திருந்த அரசன் ; ஒருகால் விதிஹோத்ரன் - 1 பிரியவிரதனுக்குப் அலம்புசையென்பவள் பிரமன் சபைக் பெரிஹஷ்மதியிடம் உதித்த குமாரன் . செல்லுகையில் காற்றால் அவன் 2. ( ரூ . ) இந்திரசேகன் புத்திரன் . உடைவிலகியது . அதை மற்றவர் காணாதி 3. ( சர் . ) சுகுமாரன் குமாரன் . இவன் ருக்கவும் இந்த விதூமன் அவளிடம் விருப் குமாரன் பர்கன் . பாய்ப் பார்த்தனன் இதனால் இவன் மனி