அபிதான சிந்தாமணி

விரேதன் 1482 விட்டவன் சென்றன. அடிப்பாகத்தையும், எட்டுக்கோணங்களை 7. கேகயதேசாதிபதி. ஒருமுறை வேட் யும் தாங்குவோன் மார்பினளவு உயாமு டைக்குச் சென்று மானினைப் பின்தொடர் டைய தாம். பட்டீசம் - தாங்குவோன் உயா ந்து மான் மறையத் தான் எறி இருந்த குதி மளவு நீளத்தையும், ஒருமுழ அளவுள்ள ரையை விட்டு நீங்கித் தனித்துத் தாகமிஞ்சி அடிப்பாகத்தையும், இரண்டு பக்கத்திங் வருந்துகையில் மூன்று பேய்கள் அருகு கூரிய முகங்களையுமுடையது. வாள் - அணைந்துயான் ஊருகு அலகை; அதான்றி சற்று வளைவும், ஒரே நுதியினையுடையதும், கொன்றதோர் அலகை; அது தெய்வம் நான்கு அங்குல அகலமுடையதும் மிகக் இலையென்ற அலகை எனத் தமது வாலாறு கூர்மை பெற்றதும், தாங்குவோன் உந்தி கூறித் தம் உருகீங்க அரசனை வேண்டிக் அளவு உயர்ந்ததும் வலிய பிடியினையுடை கொள்ள, அரசன் இது எவ்வாறு நீங்கும் யாம், பளபளப்பையுடையதுமாம். பிரா எனப் பேய்கள் | எம்பொருட்டுக் கயா சம் - நான்குமுழ உயாமுள்ள தண்டமா ஸ்நானஞ்செய்து சிரார்த்தஞ்செய்யின் நீல் கிய அடிப்பாகத்தையும் கூர்மையான முனை கும் என்று அரசனுக்கு விடாய் தணித்து யினையுமுடையது. ஈட்டி-(குந்தம்) கொழு வேண்ட' அரசன் அவ்வாறே காசியில் கயா வைப்போன்ற நுனியினையும், முளைபோ தீர்த்த ஸ்நானஞ்செய்து நாடுவந்து தங்கு ன்ற அடிப்பாகத்தையும், (க)முழ உயாத் கையில் பேய்கள் இரண்டும் தேவ உருப் தையுமுடையது. சக்காம் - ஆறு முழச் பெற்று அரசனிடங்கூறி விமானம் எறிச் சுற்றளவையும், கூர்மைமிக்க நுனியையும், செய்ந்நன்றி கொன்றபேய் நடுவில் துளையினையுமுடையது. பாசம் இன்னும் என் உருநீங்கிற்று இல்லை என (கூ) முழ நீளமுள்ள தண்டத்தினையும், அரசன் என் செய்வது எனத் திருவாரூரில் மூன்று சிகைகளையும், இருப்புக் கயிறுகளை கயா தீர்த்த ஸ்நானஞ்செய்து சிரார்த்தம் யுமுடையது. கவசம் - கோதுமையளவு முடிப்பின் நீங்கும் என அரசன் அவ்வாறு கனமுள்ள தகட்டால் ஆக்கப்பட்டுத் தலைப் புரிந்து இல்லம் அணைந்து உறங்க அது பாகோடு கூடி உடம்பின் மேற்பாகத்தை வும் நல்ல உருப்பெற்று விமானம் ஏறிச் மறைப்பது, காசம் - இரும்பினால் கூரிய சென்றது. (திருவாரூர்ப்புராணம்). முனையினையுள்ள தாய் வன்மையுள்ள தாய்ச் விடை - (அ) சுட்டு விடை, மறைவிடை, செய்யப்பட்டது. இப்படைகளை மந்திரங்க நேர்விடை, ஏவல்விடை, வினாவிடை, ளுடன் செலுத்திப் போரிடின் தெய்விகம்; உற்ற துரைத்தல் விடை, உறுவதுகூறல் நாளில் முதவிய செலுத்திப் போரிடின் விடை, இனவிடை என்பன. ஆசுரம்; வாள் முதலிய ஆயுதங்களால் போ விட்கம்பன் - சித்திரகுத்தனைக் காண்க. ரிடின் மானவம் எனப்படும். (சுக்-நீதி.) விட்சூத்து - (சூ) காந்தமன் குமாரன். விடுபதன் - விருஷ்ணி குமாரன். விட்ட இலக்கணை வாச்சியார்த்தத்திற்கு விடுவசேநர் - விச்வசேநரைக் காண்க. அன்வயமிலாதது. கங்கைக் கண் இடைச் விடுசி கற்கடியைக் காண்க. சேரி என்பதில் இது கங்கையைவிட்டுக் விடூரதன் - 1. தந்தவக்கிரன் தம்பி; கிருஷ் கரையையுணர்த்தலின் விட்ட இலச்சணை ணனால் கொல்லப்பட்டவன். யாயிற்று. 2. பசமானன் குமாரன், இவன் குமா விட்டத்திரையார்- இவர் கடைச்சங்க காலத் ரன் சூரன். தவர். இவர் குறுந்தொதை (எச) வது 3. சந்திரகுலத்தரசன். வேட்டைமேற் செய்யுளில், விட்ட குதிரை வியப்பி சென்று புணர்ச்சியில் இருக்கும் மான் னன்ன என எடுத்துக் கூறினமையின் மேல் அம்பேவி அதனால் குட்டம் பிடிக்கச் அம்முதற் குறிப்புப் பெயரே பெயராக் சாபமேற்றுச் சதாநந் தருஷியால் போக்கிக் கொண்டனர். கொண்டவன். விட்டலதேவராயன் - கொங்கு தேசத்தரச 4. முதாவதிக்குத் தந்தை. குமாரர், ரில் ஒருவன், இவனிடம் இராமானுஜர் சுநதி, சுமதி. குலோத்துங்கனுக்குப் பயந்து சென்றிருந் 5. பதுமன் என்பவனது வேறுபிறவி. தனர். மனோரதன் குமாரன், இவனைச் சிந்துரா விட்டலன் - 1. ஒரு அரசன். இவனைப் புக சன் செயித்தான். ழேந்திப்புலவர் தொட்டிலிருக்கத் தொட 6. மானினியின் தநதை கிய நாள் முதலாய், அட்டதிக்கும் நின்
விரேதன் 1482 விட்டவன் சென்றன . அடிப்பாகத்தையும் எட்டுக்கோணங்களை 7. கேகயதேசாதிபதி . ஒருமுறை வேட் யும் தாங்குவோன் மார்பினளவு உயாமு டைக்குச் சென்று மானினைப் பின்தொடர் டைய தாம் . பட்டீசம் - தாங்குவோன் உயா ந்து மான் மறையத் தான் எறி இருந்த குதி மளவு நீளத்தையும் ஒருமுழ அளவுள்ள ரையை விட்டு நீங்கித் தனித்துத் தாகமிஞ்சி அடிப்பாகத்தையும் இரண்டு பக்கத்திங் வருந்துகையில் மூன்று பேய்கள் அருகு கூரிய முகங்களையுமுடையது . வாள் - அணைந்துயான் ஊருகு அலகை ; அதான்றி சற்று வளைவும் ஒரே நுதியினையுடையதும் கொன்றதோர் அலகை ; அது தெய்வம் நான்கு அங்குல அகலமுடையதும் மிகக் இலையென்ற அலகை எனத் தமது வாலாறு கூர்மை பெற்றதும் தாங்குவோன் உந்தி கூறித் தம் உருகீங்க அரசனை வேண்டிக் அளவு உயர்ந்ததும் வலிய பிடியினையுடை கொள்ள அரசன் இது எவ்வாறு நீங்கும் யாம் பளபளப்பையுடையதுமாம் . பிரா எனப் பேய்கள் | எம்பொருட்டுக் கயா சம் - நான்குமுழ உயாமுள்ள தண்டமா ஸ்நானஞ்செய்து சிரார்த்தஞ்செய்யின் நீல் கிய அடிப்பாகத்தையும் கூர்மையான முனை கும் என்று அரசனுக்கு விடாய் தணித்து யினையுமுடையது . ஈட்டி- ( குந்தம் ) கொழு வேண்ட ' அரசன் அவ்வாறே காசியில் கயா வைப்போன்ற நுனியினையும் முளைபோ தீர்த்த ஸ்நானஞ்செய்து நாடுவந்து தங்கு ன்ற அடிப்பாகத்தையும் ( ) முழ உயாத் கையில் பேய்கள் இரண்டும் தேவ உருப் தையுமுடையது . சக்காம் - ஆறு முழச் பெற்று அரசனிடங்கூறி விமானம் எறிச் சுற்றளவையும் கூர்மைமிக்க நுனியையும் செய்ந்நன்றி கொன்றபேய் நடுவில் துளையினையுமுடையது . பாசம் இன்னும் என் உருநீங்கிற்று இல்லை என ( கூ ) முழ நீளமுள்ள தண்டத்தினையும் அரசன் என் செய்வது எனத் திருவாரூரில் மூன்று சிகைகளையும் இருப்புக் கயிறுகளை கயா தீர்த்த ஸ்நானஞ்செய்து சிரார்த்தம் யுமுடையது . கவசம் - கோதுமையளவு முடிப்பின் நீங்கும் என அரசன் அவ்வாறு கனமுள்ள தகட்டால் ஆக்கப்பட்டுத் தலைப் புரிந்து இல்லம் அணைந்து உறங்க அது பாகோடு கூடி உடம்பின் மேற்பாகத்தை வும் நல்ல உருப்பெற்று விமானம் ஏறிச் மறைப்பது காசம் - இரும்பினால் கூரிய சென்றது . ( திருவாரூர்ப்புராணம் ) . முனையினையுள்ள தாய் வன்மையுள்ள தாய்ச் விடை - ( ) சுட்டு விடை மறைவிடை செய்யப்பட்டது . இப்படைகளை மந்திரங்க நேர்விடை ஏவல்விடை வினாவிடை ளுடன் செலுத்திப் போரிடின் தெய்விகம் ; உற்ற துரைத்தல் விடை உறுவதுகூறல் நாளில் முதவிய செலுத்திப் போரிடின் விடை இனவிடை என்பன . ஆசுரம் ; வாள் முதலிய ஆயுதங்களால் போ விட்கம்பன் - சித்திரகுத்தனைக் காண்க . ரிடின் மானவம் எனப்படும் . ( சுக் - நீதி . ) விட்சூத்து - ( சூ ) காந்தமன் குமாரன் . விடுபதன் - விருஷ்ணி குமாரன் . விட்ட இலக்கணை வாச்சியார்த்தத்திற்கு விடுவசேநர் - விச்வசேநரைக் காண்க . அன்வயமிலாதது . கங்கைக் கண் இடைச் விடுசி கற்கடியைக் காண்க . சேரி என்பதில் இது கங்கையைவிட்டுக் விடூரதன் - 1. தந்தவக்கிரன் தம்பி ; கிருஷ் கரையையுணர்த்தலின் விட்ட இலச்சணை ணனால் கொல்லப்பட்டவன் . யாயிற்று . 2. பசமானன் குமாரன் இவன் குமா விட்டத்திரையார்- இவர் கடைச்சங்க காலத் ரன் சூரன் . தவர் . இவர் குறுந்தொதை ( எச ) வது 3. சந்திரகுலத்தரசன் . வேட்டைமேற் செய்யுளில் விட்ட குதிரை வியப்பி சென்று புணர்ச்சியில் இருக்கும் மான் னன்ன என எடுத்துக் கூறினமையின் மேல் அம்பேவி அதனால் குட்டம் பிடிக்கச் அம்முதற் குறிப்புப் பெயரே பெயராக் சாபமேற்றுச் சதாநந் தருஷியால் போக்கிக் கொண்டனர் . கொண்டவன் . விட்டலதேவராயன் - கொங்கு தேசத்தரச 4. முதாவதிக்குத் தந்தை . குமாரர் ரில் ஒருவன் இவனிடம் இராமானுஜர் சுநதி சுமதி . குலோத்துங்கனுக்குப் பயந்து சென்றிருந் 5. பதுமன் என்பவனது வேறுபிறவி . தனர் . மனோரதன் குமாரன் இவனைச் சிந்துரா விட்டலன் - 1. ஒரு அரசன் . இவனைப் புக சன் செயித்தான் . ழேந்திப்புலவர் தொட்டிலிருக்கத் தொட 6. மானினியின் தநதை கிய நாள் முதலாய் அட்டதிக்கும் நின்