அபிதான சிந்தாமணி

விச்வபுக் 1429 விச்வாமித்திரர் நான்கில் வேதங்களையும், ஐந்தில் பஞ்ச விழுந்திறப்பன் என்று கூறப்பெற்றவன், பூதங்களையும் பதினொரு ருத்திரர்களையும், (காசிகண்டம்.) ஆறில் அட்டகசங்கள் திக்குப்பாலகரை விச்வாமித்திரர் - 1. புரூரவன் மூன்றாம் யும், ஏழில் வாள், கதை, சூலம், சத்தி, புத்திரனும் அமவசுவம்சத்தவனுமான காதி வில், குடை, சங்கம், முத்து, சாமரம், சாந் சாசனுக்குப் புத்திரர். இவருக்கு எற் தம், கோரோசனை முதலியவற்றையும், றொருவர் குமாரர். (க) இவர் ஒருகாலத்து எட்டில் மீண்டும் இரண்டிற் கூறியவற் வேட்டைக்குச் சென்று வசிட்ட ஆச்சிர றையும் செய்வித்து, எருதின் தோலில் எள் மம் சென்றனர். இவர் களைத்து வருதல் பரப்பி விதிப்படி பூசித்து மறையவர்க்கு கண்ட வசிட்டர் காமதேனுவால் இவருக் அன்ன முதலிய அளித்துத் தானஞ் செய் கும் இவரது சேனைகளுக்கும் உணவு முத வித்தலாம், லியன செய்வித்தனர். இதனைக் கண்ட விச்வபுக் பிரகஸ்பதியின் 4-வது புத் அரசன், காமதேனுவிடத்து ஆசைகொ திரன். அக்னி விசேஷம். இவனுக்குச் ண்டு, அதைத் தனக்குக் கொடுக்கவேண் கோபதி என்றும் பெயர். டினன், வசிட்டர் அதனைக் கொடுப்பதற்கு விச்வபூர்த்தி - மாகதர்களுக்கு அரசன். உடன்படவில்லை. ஆதலால் அரசன் வலு இவனுக்குப் புரஞ்சயன் எனவும் பெயர். வில் கவாவெண்ணிக் காமதேனுவை யடுக் இவன் பிராமணரை மிலேச்சராக்கிச் சாதி கக் காமதேனு தன்னைப் பிணித்தவனி பேதமில்லாமல் அரசாளப் போகிறவன். னின்று நீங்கி வசிட்டரிடம் வந்து அவர் இவன் பட்டணம் பத்மாவதி. தன்னை விச்வாமித்திரனுக்குக் கொடாமை விச்வருபகல்பம் ஒரு சல்பத்து பிரம யறிந்து தன்னுடலினின்று பல சேநாசமூ தேவன் சிவபெருமானை விச்வரூபியாகத் கங்களைப் பிறப்பித்து விச்வாமித்திரன் தியானஞ்செய்ய அவ்வாறு விச்வரூபமாகத் சேனை முழுவதும் கொன்றது. இதனால் தோன்றிய கல்பம், (இலிங்க புரா.) விச்வாமித்திரன் குமாரருள் சிலர் வசிட் விச்வருபன் - இவன் தேவர்க்கு விரோத டரை எதிர்த்தனர். அவர்களை வசிட்டர் மாகத் தவஞ்செய்கையில் இந்திரன் அப் கோபாக்னியால் எரித்தனர். இதனால் அர சாஸுகளை யனுப்ப அவர்களைக் கண்டு சனும் மற்றவரும் பாணப்பிரயோகஞ் அழைக்க மறுத்ததால் அசுரன் கோபித்து, செய்ய, அப்பாணங்களை வசிட்டர் யோக திரிசிரனை மந்திரத்தால் ஏற்படுத்தினன். தண்டத்தால் தடுத்தனர். இதைக் கண்ட் அவன் ஒரு முகத்தால் சோமத்தையும், அரசன் தவத்தின் மிக்க தில்லையென்று மற்றொரு முகத்தால் தேவர்களையும், ஒரு தேர்ந்து தவமேற்கொண்டு கிழக்குத் திக் முகத்தால் அன்னத்தையும் பானஞ்செய் கில் சென்று தவஞ்செய்யத் தொடங்கி தான். அதனால் விசனமடைந்த தேவர் னன். இதையறிந்த இந்திரன் தவத்தைக் கள் பிரமனை வேண்ட அவர் ததீசியைக் கெடுக்கத் திலோத்தமையை ஏவினன். காட்ட, ததீசி (1000) வருஷம் நான் இந் விச்வாமித்திரன் அவள் வசப்பட்டு இது திரபத மடைகிறேனென்று தேகத்தை இந்திரன் செய்வித்த வஞ்சமென்று அறி விட்டனர். இவரது எலும்பினால் பிரமன் ந்து அவளைப் பூலோகத்திற் பிறக்கவெனச் வஜ்ராயுதஞ்செய்து இந்திரனுக்குக் கொடு சபித்துத் தென்றிசை திரும்பித் தவஞ் க்க இந்திரன் விச்வரூபனைக் கொன்றான். செய்கையில், அயோத்தியாசனாகிய திரி விச்வருபாசாரியர் சங்கர பாஷ்யத்திற்கு சங்கு தான் தேகத்துடன் சுவர்க்கமடைய விவரணஞ் செய்தவர். இவர்க்குச் சுரேச் விரும்பி வசிட்டரைக் கேட்க, வசிட்டர் வராசாரியர் எனவும், மண்டனமிச்ரர் என மறுத்தமைகண்டு அவரை வெறுத்து இவ வும் பெயர். ரைக் குருவாகக்கொண்டனன். இதனால் விச்வவான் - பிரியவிர தன் பேரன், மேதா வசிட்டர் கோபித்துத் திரிசங்கினை நீசனாக தியின் குமாரன், சாகத் தீவிற் குரியவன். எனச் சபித்தனர். சாபமேற்ற திரிசங்கு விச்வாசி ஒரு அப்சரசு. இவளை யயாதி நடந்தவைகளை இவரிடம் கூற இவர் திரி மணந் தனன். (பா, சபா.) சங்கைச் சுவர்க்கமனுப்பவெண்ணி யாகஞ் விச்வாநான் சாண்டில்யவம்சத்து ருஷி. செய்யப் பலருஷிகளையும் வசிட்ட புத்தி வைசுவாகானுக்குத் தந்தை. நாரதர் இவ சர்களையும் அழைத்தனர். இதற்கு வசிட்ட னுக்கு உன குமாரன் (கட) வயதில் இடி புத்திரர் மறுத்தமையால் அவர்களைக் கிரா
விச்வபுக் 1429 விச்வாமித்திரர் நான்கில் வேதங்களையும் ஐந்தில் பஞ்ச விழுந்திறப்பன் என்று கூறப்பெற்றவன் பூதங்களையும் பதினொரு ருத்திரர்களையும் ( காசிகண்டம் . ) ஆறில் அட்டகசங்கள் திக்குப்பாலகரை விச்வாமித்திரர் - 1. புரூரவன் மூன்றாம் யும் ஏழில் வாள் கதை சூலம் சத்தி புத்திரனும் அமவசுவம்சத்தவனுமான காதி வில் குடை சங்கம் முத்து சாமரம் சாந் சாசனுக்குப் புத்திரர் . இவருக்கு எற் தம் கோரோசனை முதலியவற்றையும் றொருவர் குமாரர் . ( ) இவர் ஒருகாலத்து எட்டில் மீண்டும் இரண்டிற் கூறியவற் வேட்டைக்குச் சென்று வசிட்ட ஆச்சிர றையும் செய்வித்து எருதின் தோலில் எள் மம் சென்றனர் . இவர் களைத்து வருதல் பரப்பி விதிப்படி பூசித்து மறையவர்க்கு கண்ட வசிட்டர் காமதேனுவால் இவருக் அன்ன முதலிய அளித்துத் தானஞ் செய் கும் இவரது சேனைகளுக்கும் உணவு முத வித்தலாம் லியன செய்வித்தனர் . இதனைக் கண்ட விச்வபுக் பிரகஸ்பதியின் 4 - வது புத் அரசன் காமதேனுவிடத்து ஆசைகொ திரன் . அக்னி விசேஷம் . இவனுக்குச் ண்டு அதைத் தனக்குக் கொடுக்கவேண் கோபதி என்றும் பெயர் . டினன் வசிட்டர் அதனைக் கொடுப்பதற்கு விச்வபூர்த்தி - மாகதர்களுக்கு அரசன் . உடன்படவில்லை . ஆதலால் அரசன் வலு இவனுக்குப் புரஞ்சயன் எனவும் பெயர் . வில் கவாவெண்ணிக் காமதேனுவை யடுக் இவன் பிராமணரை மிலேச்சராக்கிச் சாதி கக் காமதேனு தன்னைப் பிணித்தவனி பேதமில்லாமல் அரசாளப் போகிறவன் . னின்று நீங்கி வசிட்டரிடம் வந்து அவர் இவன் பட்டணம் பத்மாவதி . தன்னை விச்வாமித்திரனுக்குக் கொடாமை விச்வருபகல்பம் ஒரு சல்பத்து பிரம யறிந்து தன்னுடலினின்று பல சேநாசமூ தேவன் சிவபெருமானை விச்வரூபியாகத் கங்களைப் பிறப்பித்து விச்வாமித்திரன் தியானஞ்செய்ய அவ்வாறு விச்வரூபமாகத் சேனை முழுவதும் கொன்றது . இதனால் தோன்றிய கல்பம் ( இலிங்க புரா . ) விச்வாமித்திரன் குமாரருள் சிலர் வசிட் விச்வருபன் - இவன் தேவர்க்கு விரோத டரை எதிர்த்தனர் . அவர்களை வசிட்டர் மாகத் தவஞ்செய்கையில் இந்திரன் அப் கோபாக்னியால் எரித்தனர் . இதனால் அர சாஸுகளை யனுப்ப அவர்களைக் கண்டு சனும் மற்றவரும் பாணப்பிரயோகஞ் அழைக்க மறுத்ததால் அசுரன் கோபித்து செய்ய அப்பாணங்களை வசிட்டர் யோக திரிசிரனை மந்திரத்தால் ஏற்படுத்தினன் . தண்டத்தால் தடுத்தனர் . இதைக் கண்ட் அவன் ஒரு முகத்தால் சோமத்தையும் அரசன் தவத்தின் மிக்க தில்லையென்று மற்றொரு முகத்தால் தேவர்களையும் ஒரு தேர்ந்து தவமேற்கொண்டு கிழக்குத் திக் முகத்தால் அன்னத்தையும் பானஞ்செய் கில் சென்று தவஞ்செய்யத் தொடங்கி தான் . அதனால் விசனமடைந்த தேவர் னன் . இதையறிந்த இந்திரன் தவத்தைக் கள் பிரமனை வேண்ட அவர் ததீசியைக் கெடுக்கத் திலோத்தமையை ஏவினன் . காட்ட ததீசி ( 1000 ) வருஷம் நான் இந் விச்வாமித்திரன் அவள் வசப்பட்டு இது திரபத மடைகிறேனென்று தேகத்தை இந்திரன் செய்வித்த வஞ்சமென்று அறி விட்டனர் . இவரது எலும்பினால் பிரமன் ந்து அவளைப் பூலோகத்திற் பிறக்கவெனச் வஜ்ராயுதஞ்செய்து இந்திரனுக்குக் கொடு சபித்துத் தென்றிசை திரும்பித் தவஞ் க்க இந்திரன் விச்வரூபனைக் கொன்றான் . செய்கையில் அயோத்தியாசனாகிய திரி விச்வருபாசாரியர் சங்கர பாஷ்யத்திற்கு சங்கு தான் தேகத்துடன் சுவர்க்கமடைய விவரணஞ் செய்தவர் . இவர்க்குச் சுரேச் விரும்பி வசிட்டரைக் கேட்க வசிட்டர் வராசாரியர் எனவும் மண்டனமிச்ரர் என மறுத்தமைகண்டு அவரை வெறுத்து இவ வும் பெயர் . ரைக் குருவாகக்கொண்டனன் . இதனால் விச்வவான் - பிரியவிர தன் பேரன் மேதா வசிட்டர் கோபித்துத் திரிசங்கினை நீசனாக தியின் குமாரன் சாகத் தீவிற் குரியவன் . எனச் சபித்தனர் . சாபமேற்ற திரிசங்கு விச்வாசி ஒரு அப்சரசு . இவளை யயாதி நடந்தவைகளை இவரிடம் கூற இவர் திரி மணந் தனன் . ( பா சபா . ) சங்கைச் சுவர்க்கமனுப்பவெண்ணி யாகஞ் விச்வாநான் சாண்டில்யவம்சத்து ருஷி . செய்யப் பலருஷிகளையும் வசிட்ட புத்தி வைசுவாகானுக்குத் தந்தை . நாரதர் இவ சர்களையும் அழைத்தனர் . இதற்கு வசிட்ட னுக்கு உன குமாரன் ( கட ) வயதில் இடி புத்திரர் மறுத்தமையால் அவர்களைக் கிரா