அபிதான சிந்தாமணி

ஆப்பயாள 133 ஆயுதப்போது வள். உதயணனுடைய பார்ப்பனத் தோழ ஆயம் - ஆண்டுதோறும் மாதந்தோறும் னாகிய இசைச்சனென்பவனால், இவள் நாடோறும் அரசனுக்குரியவாக வரும் மணஞ்செய்து கொள்ளப்பட்டாள். இப் - பொன், பசு, நெல், குதிரை முதலிய பெயர் யாப்பியாயினியெனவும் வழங்கும். வரவு. (சுக்கிரநீதி) (பெருங்கதை). ஆயர் - இடையர், இவர்கள், இடையர், ஆப்பியாள் - ஆறாம் மன்வந்தரத்துத் தேவ | கோலாயர் என இருவிதப்படுவர். ர்கள். ஆயனார் - திருக்குருகூரில் எழுந்தருளிய ஆமணக்கு - ஒருவித எண்ணெய் தரும் வித் பெருமாள். தமைந்த செடி. இது செவ்வாமணக்கு, ஆயாதி- நகுஷன் குமான். மலையாமணக்கு, கடலாமணக்கு, காட்டா ஆயியாழ்வான் பிள்ளை - தீர்த்தபிள்ளைக்கு மணக்கு, எலியாமணக்கு, புல்லாமணக்கு, | ஒரு பெயர். பறங்கியாமணக்கு, மணியாமணக்கு, ஆயிரக்கவசன்-ஓர் இராக்கதன். இவன் பேராமணக்கு, படுக்கையாமணக்கு, சிற்றா தேவர்களை வருத்த நரநாராயணரிவனிடம் மணக்கு எனப் பலவகை. யுத்தஞ்செய்து இவன் பூண்ட தொளா ஆழர்-1. மகா பலி தல மென்பர். யிரத்து த்தொண்ணூற்றொன்பது கவசங் - 2. இது முக்காவனாட்டுள்ளது (புற நா) களை அறுத்தனர். ஒரு கவசமிருக்கையில் ஆழர்க்கவு தமன் சாதேவனார் -- இவர் கடைச் சூரியனிட மடைக்கலமாகப்புகுந் துயிர் சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர். இவர் பிழைத்தவன். இவனே மறுபிறப்பிற் ஆமூர்வானவனைச் சிறப்பித்துப் பாடின கவசத்துடன் பிறந்த கர்ணன். வர். இவர் அந்தணராயிருக்கலாம். (அக ஆயிரத்தெட்டுச் சிவத்தலங்கள் - மகாஸ் கடுக). காந்தம், அண்டகோசப்படலத்திலும் சிவ ஆழர்முதலி- களப்பாளனைக் காண்க. ரகஸ்யத்திலும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. ஆமை - இது ஊர்வனவற்றில் ஒரு பிராணி. ஆயிரபாதன்-1. ஒரு முனிவன். இவன் இது நீரிலும் தரையிலும் உண்டு. இதன் ஒரு முனிவராற் பாம்பாகச் சபிக்கப்பட்டு மேலுங்கீழுமாக ஒடுகள் உண்டு. மேலோடு உரூரவமுனிவராற் சாபநீக்கமடைந்தவன். (கங) சிறு ஓடுகளால் இணைக்கப்பட்டது. 2. சண்முகசேநாவீரன். மேல்மூடியி லிரண்டு வாரங்களுண்டு. ஆயிரம்பாக்கோர்சேவக சோழன் - இவன் மேல் த்வாரத்தின் வழியாகத் தலை கைகளை -சுந்தரேச பாதசேகர பாண்டியனுடன் யுத் நீட்டும், கீழ்தவாரத்தால் கால்களையும் தஞ்செய்து மடுவி லிறந்தவன். வாலையும் நீட்டும். இதற்குப் பல் இல்லா ஆயிரவாகு-1. சண்முகசேகாவீரருள் ஒரு விடினும் உறுதியான தாடைகளுண்டு. வன். இது எந்தப் பிராணிகளையும் இம்சிக் ஆயிரவேலி- நெடுஞ் செழியன் அதியனைப் காது. இது நீரில் சுவாஸம் விடாமல் பொருது வென்ற இடம். பலநாள் ஜீவிக்குமாம். இது (சு) வரு 2. பாரதப்போரில் பதினான்காம் நாள் ஷங்களுக்கதிகம் ஜீவிக்கும். இது வெளி அருச்சுனனாலி றந்தவன். யில் முட்டையிடும். முட்டைகள் சூர்ய ஆயு-1. (சங்.) புரூரவனுக்கு உருப்பசியினி வெப்பத்தால் பொரியும். இவ்வினத்தில் டம் பிறந்த குமாரன். இவன் குமார் நகு கடலாமை பெரியது. பச்சையாமையும் ஷன், க்ஷ த்ரவிர தன், ரசி , ரம்பன், அநே உண்டென்பர். இவை (கசு0) முட்டை நஸ். இவனுக்கு ஆயுசு எனவும் பெயர். யிடுமென்பர். இவ்வுரு , திருமாலால் அசுர 2. காசிபர் மனைவி. குமார் விசயன், வதைபொருட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. விசரன், வீரன், விருத்திரன் முதலியோர். ஆமோதன் - பிரியவிரதன் போன். கிருத ஆ ஆயுசு-1. ஆயுவுக்கு ஒரு பெயர். 2. சந்திரவம்சத் தரசரில் ஒருவன், பிருஷ்ணன் குமரன். காண்டவப்பிரத்த மாண்டவன், ஆம்பிகேயன்-- அம்பிகையிடத்து வியாஸ 3. பிராணனெனும் வசுவின் குமரன். ராற் பிறந்தவன் திருதராட்டிரன். - ஆயுதப்பொது - வளை விற்பொறி (இது ஆயண்டிரன்-ஆயைக் காண்க. வளைந்து தானே எய்வது), கருவிரலூகம் ஆயதி- மேருவின் குமரி, தாதாவின் தேவி. (இது குரங்கு போலிருந்து சேர்ந்தாரைக் குமான் மிருகண்டு. கொல்வது), கல்லுமிழ்கவண், கல்லிடு
ஆப்பயாள 133 ஆயுதப்போது வள் . உதயணனுடைய பார்ப்பனத் தோழ ஆயம் - ஆண்டுதோறும் மாதந்தோறும் னாகிய இசைச்சனென்பவனால் இவள் நாடோறும் அரசனுக்குரியவாக வரும் மணஞ்செய்து கொள்ளப்பட்டாள் . இப் - பொன் பசு நெல் குதிரை முதலிய பெயர் யாப்பியாயினியெனவும் வழங்கும் . வரவு . ( சுக்கிரநீதி ) ( பெருங்கதை ) . ஆயர் - இடையர் இவர்கள் இடையர் ஆப்பியாள் - ஆறாம் மன்வந்தரத்துத் தேவ | கோலாயர் என இருவிதப்படுவர் . ர்கள் . ஆயனார் - திருக்குருகூரில் எழுந்தருளிய ஆமணக்கு - ஒருவித எண்ணெய் தரும் வித் பெருமாள் . தமைந்த செடி . இது செவ்வாமணக்கு ஆயாதி - நகுஷன் குமான் . மலையாமணக்கு கடலாமணக்கு காட்டா ஆயியாழ்வான் பிள்ளை - தீர்த்தபிள்ளைக்கு மணக்கு எலியாமணக்கு புல்லாமணக்கு | ஒரு பெயர் . பறங்கியாமணக்கு மணியாமணக்கு ஆயிரக்கவசன் - ஓர் இராக்கதன் . இவன் பேராமணக்கு படுக்கையாமணக்கு சிற்றா தேவர்களை வருத்த நரநாராயணரிவனிடம் மணக்கு எனப் பலவகை . யுத்தஞ்செய்து இவன் பூண்ட தொளா ஆழர் - 1 . மகா பலி தல மென்பர் . யிரத்து த்தொண்ணூற்றொன்பது கவசங் - 2 . இது முக்காவனாட்டுள்ளது ( புற நா ) களை அறுத்தனர் . ஒரு கவசமிருக்கையில் ஆழர்க்கவு தமன் சாதேவனார் - - இவர் கடைச் சூரியனிட மடைக்கலமாகப்புகுந் துயிர் சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர் . இவர் பிழைத்தவன் . இவனே மறுபிறப்பிற் ஆமூர்வானவனைச் சிறப்பித்துப் பாடின கவசத்துடன் பிறந்த கர்ணன் . வர் . இவர் அந்தணராயிருக்கலாம் . ( அக ஆயிரத்தெட்டுச் சிவத்தலங்கள் - மகாஸ் கடுக ) . காந்தம் அண்டகோசப்படலத்திலும் சிவ ஆழர்முதலி - களப்பாளனைக் காண்க . ரகஸ்யத்திலும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க . ஆமை - இது ஊர்வனவற்றில் ஒரு பிராணி . ஆயிரபாதன் - 1 . ஒரு முனிவன் . இவன் இது நீரிலும் தரையிலும் உண்டு . இதன் ஒரு முனிவராற் பாம்பாகச் சபிக்கப்பட்டு மேலுங்கீழுமாக ஒடுகள் உண்டு . மேலோடு உரூரவமுனிவராற் சாபநீக்கமடைந்தவன் . ( கங ) சிறு ஓடுகளால் இணைக்கப்பட்டது . 2 . சண்முகசேநாவீரன் . மேல்மூடியி லிரண்டு வாரங்களுண்டு . ஆயிரம்பாக்கோர்சேவக சோழன் - இவன் மேல் த்வாரத்தின் வழியாகத் தலை கைகளை - சுந்தரேச பாதசேகர பாண்டியனுடன் யுத் நீட்டும் கீழ்தவாரத்தால் கால்களையும் தஞ்செய்து மடுவி லிறந்தவன் . வாலையும் நீட்டும் . இதற்குப் பல் இல்லா ஆயிரவாகு - 1 . சண்முகசேகாவீரருள் ஒரு விடினும் உறுதியான தாடைகளுண்டு . வன் . இது எந்தப் பிராணிகளையும் இம்சிக் ஆயிரவேலி - நெடுஞ் செழியன் அதியனைப் காது . இது நீரில் சுவாஸம் விடாமல் பொருது வென்ற இடம் . பலநாள் ஜீவிக்குமாம் . இது ( சு ) வரு 2 . பாரதப்போரில் பதினான்காம் நாள் ஷங்களுக்கதிகம் ஜீவிக்கும் . இது வெளி அருச்சுனனாலி றந்தவன் . யில் முட்டையிடும் . முட்டைகள் சூர்ய ஆயு - 1 . ( சங் . ) புரூரவனுக்கு உருப்பசியினி வெப்பத்தால் பொரியும் . இவ்வினத்தில் டம் பிறந்த குமாரன் . இவன் குமார் நகு கடலாமை பெரியது . பச்சையாமையும் ஷன் க்ஷ த்ரவிர தன் ரசி ரம்பன் அநே உண்டென்பர் . இவை ( கசு0 ) முட்டை நஸ் . இவனுக்கு ஆயுசு எனவும் பெயர் . யிடுமென்பர் . இவ்வுரு திருமாலால் அசுர 2 . காசிபர் மனைவி . குமார் விசயன் வதைபொருட்டுக் கொள்ளப்பட்டது . விசரன் வீரன் விருத்திரன் முதலியோர் . ஆமோதன் - பிரியவிரதன் போன் . கிருத ஆயுசு - 1 . ஆயுவுக்கு ஒரு பெயர் . 2 . சந்திரவம்சத் தரசரில் ஒருவன் பிருஷ்ணன் குமரன் . காண்டவப்பிரத்த மாண்டவன் ஆம்பிகேயன் - - அம்பிகையிடத்து வியாஸ 3 . பிராணனெனும் வசுவின் குமரன் . ராற் பிறந்தவன் திருதராட்டிரன் . - ஆயுதப்பொது - வளை விற்பொறி ( இது ஆயண்டிரன் - ஆயைக் காண்க . வளைந்து தானே எய்வது ) கருவிரலூகம் ஆயதி - மேருவின் குமரி தாதாவின் தேவி . ( இது குரங்கு போலிருந்து சேர்ந்தாரைக் குமான் மிருகண்டு . கொல்வது ) கல்லுமிழ்கவண் கல்லிடு