அபிதான சிந்தாமணி

விச்சுவாவதி - 1428 விச்வநேமிதானம் கென்ன, உயர்ந்தாருக் கங்கை தான் விச்வகன் அயின் பினி குமாான். உயர்ந்தா ளென் றனள். இதைக் கேட்ட விசீவகன்மன் தெய்வதச்சன் விசுவகர்ம காவிரி கங்சையினும் உயர்வு பெறவேண் னைக் காண்க. டித் தவஞ்செய்து பிரமனைக் கேட்பப் விசீவகன்மா சூரியகிரணத் தொன்று. பிரமதேவன் நீங்கள் இருவரும் ஒப்பெனக் விச்வகாசன் - இவன் இக்ஷ்வாகு வம்சத் கூறக்கேட்டுப் பொருது விஷ்ணு மூர்த் திற் பிறந்த அரசன். இவனது தலையைப் தியை யெண்ணித் தவமியற்றி அவர் பிரத் பிளந்துகொண்டு பலாசுவன் என்பவன் தியக்ஷமாகத் தன்னிடம் நீங்காது வசிக்க பிறந்தான். (பார - அநுசா.) வரம்பெற்றனள். இதுவே திருவரங்கம். விவசாரம் விச்சுவாவதி - விச்சுவாசு என்னுங் காங் விசீவதருமம் தருவனுக்குத் தேவி. இவள் பார்வதிபிரா விச்வபோதம் இவை சிற்பநூல்கள். ட்டியாரை நோக்கித் தவம்புரிய அம்மை விச்வேசம் ஒரு பெண்குழந்தை வடிவமாய்த் தரிசனம் விவேசித் உஷாகன்னிகையின் குமாரன். தந்து என்ன வரம் வேண்டுமென் றனள். விச்வசேநமகாராஜா-1. சாந்தி தீர்த்தங்கர இவள் அம்மணி! எனக்குத் தேவரீர் புத்தி ருக்குத் தந்தை. இவர் தேவி அயிரா. ரியாம் வரம் அருளுக' என்றனள். பிராட்டி (சைநர்.) இவளை நோக்கி நீ மற்றொரு சன்மத்தில் 2. பார்சுவ தீர்த்தங்காருக்குத் தந்தை. மலையத்துவசன் தேவி காஞ்சனமாலையாய்ப் தேவி பிராம்மி, (சைநர்.) பிறப்பை; அக்காலத்து உன் மடிமீது இவ் விச்வதர்மன் கலிங்கதேசாதிபதியாகிய வடிவுடன் இருப்பன்' என்று வரமளித்து சுதாமன் குமாரன். இவன் தூரத்தி மறைந்தனள். லிருந்த பசுவை மானென்றெய்து பவாநி விச்போடகரோகம் - பித்த வஸ்துக்களால் கூடல் முதலிய தீர்த்தஸ்நானத்தால் புனி அவதரித்த பித்தம், தனது உஷ்ணகுணத் தனானவன். தால் ரத்த தாதுவை மிகக் கொதிப்பிக்கும். விச்வதேவர் ஒருவகைத் தேவ்கூட்டத் அப்போது சுரம், எரிவு, உதலொல், சரீர தார். வைசுவதேவர்களில் பலிகொள்ளும் நோவு, தேகமுழுதும் கொப்புளங்கள் உண் தேவர்கள். டாம். இதனால் சீதபித்தரோகம், ஆபித் விச்வதேவர்கள் பதின்மர், வசுபந்துக் தம், ஆம்லபித்த ரோகங்களுண்டாம். மேற் கள், கிரது தக்ஷர்கள் காலகாமுகர்கள், கூறிய மூன்று ரோகங்களையும் முறையே துரிவிரோசநர்கள், புரூர வாத்ரவர்கள், பசுமூத்ர விரேசனம், சீந்தில் நெய், தேன் (அமரம்.) கலந்த சிற்றாமணக்கு நெய், முலைப்பால் விச்வநந்தி - கைலாசத்தில் கானஞ் செய் நெய், சந்தனாதி கிருதம் முதலியவற்றால் திருக்குஞ் சிவகணத்தவரில் ஒருவர், சிவ வசமாக்கலாம், விச்வகச்வன் - அருச்சுநன் திக்குவிசயஞ் விச்வநாபன்-1. சிவகணத்தவரில் ஒருவன். செய்தகாலத்து ஊரினின்றும் துரத்தப் 2. பாதனுக்குக் குமாரன், பஞ்சசேனி பட்டவன். விச்வகர்மன் - 1. இவன் தன் குமரிக்குப் விச்வநாபாசாரியர் சுரேச்வராசாரிய பரிந்து சூரிய தேஜசைச் சாணையில் பிடித் ருக்கு ஒரு பெயர். துக் குறைக்கத் தொடங்குகையில் பிர விச்வநேமீதானம் -- இருபத்தெட்டுப் பலத் மன் கட்டளையால் விடுத்தான். (பவிஷ் திற் குறையாத பொன்னினாற் பதினாறு புராணம்.) கோணமுள்ள சக்காஞ்செய்வித்து நடுவில் 2. உமாதேவியின் திருமணத் தரிசிக்க எட்டுத்தளமுள்ள தாமரை செய்வித்து வந்த அகஸ்தியரை இறைவன் சொற்படி அதன் இடையில் அஷ்டகன்னியருடன் இவன் பொதிகைக்கு எவ, அகத்தியர் கண்ணனை எழுந்தருளச்செய்து கிழக்கில் இவனைக் குலக்கேடுறச் சபிக்க இவன் நீ விஷ்ணு வையும், மற்ற திக்குகளில் அத் கொண்ட தமிழ் விளங்காதொழிக எனச் திரி, வசிட்டன், பிருகு, காசிபன் முதலி சாபமிட்டனன். இச்சாபம் சிவபிரானா யோரையும் பிரதிட்டித்து, இரண்டாமாவா லும், விஷ்ணு மூர்த்தியாலும் நீங்கியது . ணத்தில் நக்ஷத்திரங்களையும், மூன்றில் சத் அரிசமய தீபம்.) தமாதர். அட்டவசுக்கள் முதலியவரையும், யின் தந்தை.
விச்சுவாவதி - 1428 விச்வநேமிதானம் கென்ன உயர்ந்தாருக் கங்கை தான் விச்வகன் அயின் பினி குமாான் . உயர்ந்தா ளென் றனள் . இதைக் கேட்ட விசீவகன்மன் தெய்வதச்சன் விசுவகர்ம காவிரி கங்சையினும் உயர்வு பெறவேண் னைக் காண்க . டித் தவஞ்செய்து பிரமனைக் கேட்பப் விசீவகன்மா சூரியகிரணத் தொன்று . பிரமதேவன் நீங்கள் இருவரும் ஒப்பெனக் விச்வகாசன் - இவன் இக்ஷ்வாகு வம்சத் கூறக்கேட்டுப் பொருது விஷ்ணு மூர்த் திற் பிறந்த அரசன் . இவனது தலையைப் தியை யெண்ணித் தவமியற்றி அவர் பிரத் பிளந்துகொண்டு பலாசுவன் என்பவன் தியக்ஷமாகத் தன்னிடம் நீங்காது வசிக்க பிறந்தான் . ( பார - அநுசா . ) வரம்பெற்றனள் . இதுவே திருவரங்கம் . விவசாரம் விச்சுவாவதி - விச்சுவாசு என்னுங் காங் விசீவதருமம் தருவனுக்குத் தேவி . இவள் பார்வதிபிரா விச்வபோதம் இவை சிற்பநூல்கள் . ட்டியாரை நோக்கித் தவம்புரிய அம்மை விச்வேசம் ஒரு பெண்குழந்தை வடிவமாய்த் தரிசனம் விவேசித் உஷாகன்னிகையின் குமாரன் . தந்து என்ன வரம் வேண்டுமென் றனள் . விச்வசேநமகாராஜா -1 . சாந்தி தீர்த்தங்கர இவள் அம்மணி ! எனக்குத் தேவரீர் புத்தி ருக்குத் தந்தை . இவர் தேவி அயிரா . ரியாம் வரம் அருளுக ' என்றனள் . பிராட்டி ( சைநர் . ) இவளை நோக்கி நீ மற்றொரு சன்மத்தில் 2. பார்சுவ தீர்த்தங்காருக்குத் தந்தை . மலையத்துவசன் தேவி காஞ்சனமாலையாய்ப் தேவி பிராம்மி ( சைநர் . ) பிறப்பை ; அக்காலத்து உன் மடிமீது இவ் விச்வதர்மன் கலிங்கதேசாதிபதியாகிய வடிவுடன் இருப்பன் ' என்று வரமளித்து சுதாமன் குமாரன் . இவன் தூரத்தி மறைந்தனள் . லிருந்த பசுவை மானென்றெய்து பவாநி விச்போடகரோகம் - பித்த வஸ்துக்களால் கூடல் முதலிய தீர்த்தஸ்நானத்தால் புனி அவதரித்த பித்தம் தனது உஷ்ணகுணத் தனானவன் . தால் ரத்த தாதுவை மிகக் கொதிப்பிக்கும் . விச்வதேவர் ஒருவகைத் தேவ்கூட்டத் அப்போது சுரம் எரிவு உதலொல் சரீர தார் . வைசுவதேவர்களில் பலிகொள்ளும் நோவு தேகமுழுதும் கொப்புளங்கள் உண் தேவர்கள் . டாம் . இதனால் சீதபித்தரோகம் ஆபித் விச்வதேவர்கள் பதின்மர் வசுபந்துக் தம் ஆம்லபித்த ரோகங்களுண்டாம் . மேற் கள் கிரது தக்ஷர்கள் காலகாமுகர்கள் கூறிய மூன்று ரோகங்களையும் முறையே துரிவிரோசநர்கள் புரூர வாத்ரவர்கள் பசுமூத்ர விரேசனம் சீந்தில் நெய் தேன் ( அமரம் . ) கலந்த சிற்றாமணக்கு நெய் முலைப்பால் விச்வநந்தி - கைலாசத்தில் கானஞ் செய் நெய் சந்தனாதி கிருதம் முதலியவற்றால் திருக்குஞ் சிவகணத்தவரில் ஒருவர் சிவ வசமாக்கலாம் விச்வகச்வன் - அருச்சுநன் திக்குவிசயஞ் விச்வநாபன் -1 . சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . செய்தகாலத்து ஊரினின்றும் துரத்தப் 2. பாதனுக்குக் குமாரன் பஞ்சசேனி பட்டவன் . விச்வகர்மன் - 1. இவன் தன் குமரிக்குப் விச்வநாபாசாரியர் சுரேச்வராசாரிய பரிந்து சூரிய தேஜசைச் சாணையில் பிடித் ருக்கு ஒரு பெயர் . துக் குறைக்கத் தொடங்குகையில் பிர விச்வநேமீதானம் -- இருபத்தெட்டுப் பலத் மன் கட்டளையால் விடுத்தான் . ( பவிஷ் திற் குறையாத பொன்னினாற் பதினாறு புராணம் . ) கோணமுள்ள சக்காஞ்செய்வித்து நடுவில் 2. உமாதேவியின் திருமணத் தரிசிக்க எட்டுத்தளமுள்ள தாமரை செய்வித்து வந்த அகஸ்தியரை இறைவன் சொற்படி அதன் இடையில் அஷ்டகன்னியருடன் இவன் பொதிகைக்கு எவ அகத்தியர் கண்ணனை எழுந்தருளச்செய்து கிழக்கில் இவனைக் குலக்கேடுறச் சபிக்க இவன் நீ விஷ்ணு வையும் மற்ற திக்குகளில் அத் கொண்ட தமிழ் விளங்காதொழிக எனச் திரி வசிட்டன் பிருகு காசிபன் முதலி சாபமிட்டனன் . இச்சாபம் சிவபிரானா யோரையும் பிரதிட்டித்து இரண்டாமாவா லும் விஷ்ணு மூர்த்தியாலும் நீங்கியது . ணத்தில் நக்ஷத்திரங்களையும் மூன்றில் சத் அரிசமய தீபம் . ) தமாதர் . அட்டவசுக்கள் முதலியவரையும் யின் தந்தை .