அபிதான சிந்தாமணி

விசேடணவிசேடிய அபாவம் 1421 விச்சுவாவச் காரணமாக இவன் வனத்தில் விட்டகல ருஷியெடுத்து வளர் பெயர். (சீபலன்) இவன் மாதேவியை த்து அக்குழந்தைக்குப் பிரமத்வரை என் மணக்க எண்ணி அவள் தன்னை வலியத் றும் பெயரிட்டனர். தொடாதிருக்கக் கேட்டபடி சூள் தந்து 4. ஒரு காந்திருவன் கானஞ்செய்கை அவள் வீரசைவ தீக்ஷை பெற்றுக் கொள் யில் வேறெண்ணங் கொண்டதால் இந்திர ளும்படி சொல்ல மறுத்தவன். னால் சாபமடைந்து பூமியில் அரசனாகப் விச்சிக்கோன் - ஒரு வள்ளல் சபிலாால் பிறந்து தொண்டமானுடன் போரிட்டுச் பாடல் பெற்றவன், இளவிச்சிக்கோவின் சாப நீங்கினவன். (திருவோத்தூர் புரா தமயன். பாரி மகளிரை மணஞ்செய்து விசேடணவிசேடிய அபாவம் - விசேடன கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொண்ட விசேடியங்களது இன்மை, (சிவ - சித்.) லரை மறுத்தவன். (புற நா.) விசேடம் - குணம், தொழில், விச்சிரவா விசிரவசு முநிவருக்கு ஒரு பொருள், உறுப்பு, முதலியன குறைபடு தல் பெயர். இவர் குமாரன் வைச்சிரவணன். ஒருபொருட்கு மேம்பாடு விச்சிரவாகு - புலத்தியன் குமாரன். இவ தோன்ற உரைப்பது (தண்டி ) னுக்கு விசிரவசு எனவும் பெயர். விசேஷக்காட்சி -ஆத்மா, மனத்துடன் விச்சு - இக்ஷவாகு குமாரன். கூடித் தேசகால அவத்தைகளுடன் இந் குமாரன் விவசன், திரியத்திற்கு விடயமான பொருளை விச்சுவ உருவன் - துவட்டாவின் குமாரன். அறிகை, (சிவ - சித்) இவன் சரிதையைப் பற்றி (இந்திரனைக் விசேஷணம் அடைமொழி. காண்க.) பிரமபட்டத்திற்குக் காத்துக் விசேஷணாசித்தன் - சத்தம். அநித்யம்; அது கொண் டிருந்தவன். (விச்வரூபனைக் காணப்பட்டுச் சாமான்யத்தை யுடைத் காண்க.) தாகையினால், இந்த ஏதுவில் விசேஷணல் விச்சுவசேநன் - விஷ்ணு பக்தன் அல்லது காணப்படுகை சித்தமாகையினா லென்க. படன். (சிவ சித்.) வீச்சுவநாதன் - வேதநாதன் தந்தை, விசேஷமக்ருக்கள் - ஈசா, சதாசவா, சாந் விச்சுவருபகற்பம் - பிரமன் சிவமூர்த்தி யைத் தியானித்துச் சித்தியடைந்த கற்பம். விசேவியம் - அடையை அடைந்தபொருள், விச்சுவலேகை - இவள் வாசவதத்தையின் அதாவது விசேஷணத்தை யடைந்த தோழிமார்களிளொருத்தி. குறுகிய வடிவ பொருள் . முடையவள். பந்தாட்டத்திற் சிறந்தவள். விசேஷியாசித்தன் - சத்தமரித்தம், சாமான் (பெ. கதை) யத்தையு முடைத்தாய்க் காணப்படுகை விச்சுவன் மேகவாகனன் புதல்வன். யினாலே, இந்த ஏதுவில் விசேஷியங் விச்சுவா சூரியகிரணத்தொன்று. காணப்படுகை சித்தமாகையினான் என்க, விச்சுவாவசு - 1. சமதக்னி முரிவர் குமா என்; தாய் இரேணுகை. விசோகன் - பீமசேனன் சாரதி. 2. யவனதேசத்து வணிகன். இவன் விசோபா இவர் பண்டரிபுரத் திருந்த புத்திரர் விச்சுவாமித்திரால் சாபமடைக் வேதியர்; கொடுக்கல் வாங்கல் வியாபாரஞ் தனர். செய்து வருகையில் ஷாமகாலம் வாத் தம் 3. இவன் ஒரு காந்தவன். இவன் மிடமிருந்த பொருள் முழுதும் செலவு தன்னாட்டில் இருந்து தென்னாடு நோக்கி செய்து அன்னதானத்தின் பொருட்டு ஒரு ஆகாயவழியாகச் செல்லுகையில், கங்கை, பட்டாணியனிடம் (100) பொன் கடன் காவிரி முதலிய புண்ணியாதிகள் விளையா வாங்கினர். இவர் செலவு செய்து கொடுக்க டிக்கொண்டிருக்கக் கண்டு பொதுவில் வழியிலர் என்பதைச் சிலர் கூறக்கேட்ட நமஸ்கரித்துச் சென்றனன், கீழே விளை பட்டாணியன் கடன் தர வாதிடப் பெரு யாடிக்கொண் டிருந்தவர் இதனை நோக்கி மாள் மாறுருக்கொண்டு பட்டாணியனிடம் இந்த நமஸ்காரம் யாருக்குரியதென்ன, போய்க் கடனைத் தீர்த்துப் பற்றுச்சீட்டைக் கல்கை முதலியோர் தமக்சென, ஒருவருக் கொண்டுவந்து விசோபாவிடம் தந்தனர். கொருவர் வாதாடித் தென் திசையிலிருந்து விச்சலன் - கல்யாணபுரமாண்ட மீண்டுந் திரும்பின அக்காந்தருவனை அந்தக் அரசன். இவனுக்கு ஸ்ரீபலன் எனவும் சல்கையை வினவினர். அவன் உங்களில் சமண
விசேடணவிசேடிய அபாவம் 1421 விச்சுவாவச் காரணமாக இவன் வனத்தில் விட்டகல ருஷியெடுத்து வளர் பெயர் . ( சீபலன் ) இவன் மாதேவியை த்து அக்குழந்தைக்குப் பிரமத்வரை என் மணக்க எண்ணி அவள் தன்னை வலியத் றும் பெயரிட்டனர் . தொடாதிருக்கக் கேட்டபடி சூள் தந்து 4. ஒரு காந்திருவன் கானஞ்செய்கை அவள் வீரசைவ தீக்ஷை பெற்றுக் கொள் யில் வேறெண்ணங் கொண்டதால் இந்திர ளும்படி சொல்ல மறுத்தவன் . னால் சாபமடைந்து பூமியில் அரசனாகப் விச்சிக்கோன் - ஒரு வள்ளல் சபிலாால் பிறந்து தொண்டமானுடன் போரிட்டுச் பாடல் பெற்றவன் இளவிச்சிக்கோவின் சாப நீங்கினவன் . ( திருவோத்தூர் புரா தமயன் . பாரி மகளிரை மணஞ்செய்து விசேடணவிசேடிய அபாவம் - விசேடன கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொண்ட விசேடியங்களது இன்மை ( சிவ - சித் . ) லரை மறுத்தவன் . ( புற நா . ) விசேடம் - குணம் தொழில் விச்சிரவா விசிரவசு முநிவருக்கு ஒரு பொருள் உறுப்பு முதலியன குறைபடு தல் பெயர் . இவர் குமாரன் வைச்சிரவணன் . ஒருபொருட்கு மேம்பாடு விச்சிரவாகு - புலத்தியன் குமாரன் . இவ தோன்ற உரைப்பது ( தண்டி ) னுக்கு விசிரவசு எனவும் பெயர் . விசேஷக்காட்சி -ஆத்மா மனத்துடன் விச்சு - இக்ஷவாகு குமாரன் . கூடித் தேசகால அவத்தைகளுடன் இந் குமாரன் விவசன் திரியத்திற்கு விடயமான பொருளை விச்சுவ உருவன் - துவட்டாவின் குமாரன் . அறிகை ( சிவ - சித் ) இவன் சரிதையைப் பற்றி ( இந்திரனைக் விசேஷணம் அடைமொழி . காண்க . ) பிரமபட்டத்திற்குக் காத்துக் விசேஷணாசித்தன் - சத்தம் . அநித்யம் ; அது கொண் டிருந்தவன் . ( விச்வரூபனைக் காணப்பட்டுச் சாமான்யத்தை யுடைத் காண்க . ) தாகையினால் இந்த ஏதுவில் விசேஷணல் விச்சுவசேநன் - விஷ்ணு பக்தன் அல்லது காணப்படுகை சித்தமாகையினா லென்க . படன் . ( சிவ சித் . ) வீச்சுவநாதன் - வேதநாதன் தந்தை விசேஷமக்ருக்கள் - ஈசா சதாசவா சாந் விச்சுவருபகற்பம் - பிரமன் சிவமூர்த்தி யைத் தியானித்துச் சித்தியடைந்த கற்பம் . விசேவியம் - அடையை அடைந்தபொருள் விச்சுவலேகை - இவள் வாசவதத்தையின் அதாவது விசேஷணத்தை யடைந்த தோழிமார்களிளொருத்தி . குறுகிய வடிவ பொருள் . முடையவள் . பந்தாட்டத்திற் சிறந்தவள் . விசேஷியாசித்தன் - சத்தமரித்தம் சாமான் ( பெ . கதை ) யத்தையு முடைத்தாய்க் காணப்படுகை விச்சுவன் மேகவாகனன் புதல்வன் . யினாலே இந்த ஏதுவில் விசேஷியங் விச்சுவா சூரியகிரணத்தொன்று . காணப்படுகை சித்தமாகையினான் என்க விச்சுவாவசு - 1. சமதக்னி முரிவர் குமா என் ; தாய் இரேணுகை . விசோகன் - பீமசேனன் சாரதி . 2. யவனதேசத்து வணிகன் . இவன் விசோபா இவர் பண்டரிபுரத் திருந்த புத்திரர் விச்சுவாமித்திரால் சாபமடைக் வேதியர் ; கொடுக்கல் வாங்கல் வியாபாரஞ் தனர் . செய்து வருகையில் ஷாமகாலம் வாத் தம் 3. இவன் ஒரு காந்தவன் . இவன் மிடமிருந்த பொருள் முழுதும் செலவு தன்னாட்டில் இருந்து தென்னாடு நோக்கி செய்து அன்னதானத்தின் பொருட்டு ஒரு ஆகாயவழியாகச் செல்லுகையில் கங்கை பட்டாணியனிடம் ( 100 ) பொன் கடன் காவிரி முதலிய புண்ணியாதிகள் விளையா வாங்கினர் . இவர் செலவு செய்து கொடுக்க டிக்கொண்டிருக்கக் கண்டு பொதுவில் வழியிலர் என்பதைச் சிலர் கூறக்கேட்ட நமஸ்கரித்துச் சென்றனன் கீழே விளை பட்டாணியன் கடன் தர வாதிடப் பெரு யாடிக்கொண் டிருந்தவர் இதனை நோக்கி மாள் மாறுருக்கொண்டு பட்டாணியனிடம் இந்த நமஸ்காரம் யாருக்குரியதென்ன போய்க் கடனைத் தீர்த்துப் பற்றுச்சீட்டைக் கல்கை முதலியோர் தமக்சென ஒருவருக் கொண்டுவந்து விசோபாவிடம் தந்தனர் . கொருவர் வாதாடித் தென் திசையிலிருந்து விச்சலன் - கல்யாணபுரமாண்ட மீண்டுந் திரும்பின அக்காந்தருவனை அந்தக் அரசன் . இவனுக்கு ஸ்ரீபலன் எனவும் சல்கையை வினவினர் . அவன் உங்களில் சமண