அபிதான சிந்தாமணி

'விசுவசேநர் 1426 விசுவாவசு 3. கழுதையின் மேல் உருத்திராடிப் மனதினால் அசுரர் விருத்தியாகுக என்று பொதிகொண்டு சென்று கழுதையி றந்து யாகத்தைத் தொடங்கிச் செய்தனன். இவ முத்தியடையக் கண்ட வொருவன். னது எண்ணத்தை ஞான திருஷ்டியால் விசுவசேநர் - 1. லோகாலோக பருவதத் அறிந்த இந்திரன் இவனது சிரத்தை வச்சி தில் எழுந்தருளி யிருக்கும் விஷ்ணுவி ரத்தால் எறிந்தனன். அது சோம்பிதம், னவதார விசேஷம். சுராபிதம், அந்தாதம் என மூன்று பறவை 2. ஒருகாலத்திலே திருவாசர் செய்த களாயின. (திருவிளையாடல் ) தருமத்தைக் கெடுக்க இந்திரன் குந்தளை 2. இவன் துவஷ்டாவின் புத்திரன் ; யென்பவளை ஏவினன். அவள் உடன் இவனுக்கு மூன்று சிரம். இவற்றில் ஒன்று பட்டுச்சென்று நிற்கையில் முநிவர் கண்டு வேதாத்யயனம் செய்வது ; ஒன்று சுராபா கோபித்து நீ வேடச்சியாகுக' எனச் சபித்த னம் செய்வது; ஒன்று எல்லா உலகம் னர். இத்தெய்வப்பெண் நடுங்கிச் களையும் பார்ப்பது. இவன் மகா தவ மேற் நீக்கம் வேண்டினள். முரிவர் 'உன் வயிற் கொண்டு செய்கையில் இந்திரன் தன் பத விற் சுகுணமுள்ள புத்திரன் ஒருவன் பிறப் விக்கு விக்கினம் வருமென்று எண்ணி அப் பான் அக்காலத்து நீங்கும்' என்றனர். அப் சரசுக்களையேவிக் கெடுக்கத் தூண்டி அவர் படியே இவள் வீரவாகு என்னும் வேடன் களால் முடியாது போக தானே வந்து இ மகளாகச் சுவற்கலை யென்னும் பெயருடன் னைக்கொல்ல, இவன் தலையற்றும், தவத்தி பிறந்து பத்திரன் என் போனை மணந்து னால் மீண்டும் இவன் தலைபிரகாசிக்க, விச்வ வாழுநாளில் ஒருநாள் நருமதையில் ஸ்நா கர்மனை இவன் தலையைச் சேதிக்கக்கூற, னஞ்செய்து ஒரு மரத்தடியில் இருந்தனள். அவன் தன்னைப் பாவமடையும் நான் இவளை வருணன் கண்டு கூடினன். இவளி உடன்படேனென்ன, இந்திரன் யாகத்தில் டத்து அக்காலத்து விஷ்வக்சேநர் பிறந்து பசுவின் தலை உனக்குக் கொடுக்கிறேனெ காசிபரிடம் கல்விகற்றுத் தவத்தால் சேனை ன்ன, அவன் உடன்பட்டுக் கொன்றனன். முதலியாயினர். (திருவேங்கட புராணம்.) வீழ்ந்த தலைகளில் வேதம் ஓதிய தலையி 3. பிருமதத்தன் குமாரன். இவன் கிரு லிருந்து பிஞ்சலப்புகளும், உலகத்தைப் ஷ்ணா நுக்கிரகத்தால் யோகசாத்திரம் இய பார்த்த தலையிலிருந்து நெருப்புக் கோழி ற்றினன். இவன் குமாரன் உதக்சோன். களும், சுராபானஞ்செய்த தலையிலிருந்து 4. விதர்ப்ப நாட்டரசன் வேட்டைக் மாடப்புறாக்களும் பிறந்தன. (தே - பாக குச் சென்று கோடை வெப்பத்தால் சிவா வதம்.) லயம் அடைந்து சிவத்திரவிய முபயோ விசுவபதி ஒரு அக்னி. கித்து நாகடைந்தவன். விசுவபுக் ஒரு அக்னி. விசுவசேன் - சாக்ஷஸ மதுப் புத்திரன். விசுவன் பார் தவீரருள் ஒருவன். விசுவசேபீடம் - சத்திபீடத்தொன்று. தக்ஷன் பெண். தருமப்பிரசாபதி விசுவதேவர் தருமனுக்கு விசுவா என் யின் தேவி, குமாரர் விசுதேவர். பவளிடம் உதித்த குமாரர். சிரார்த்தத் விசுவாநான் - வைசுவாநான் என்னும் தில் பூசிக்கப்பட்டவர். இவர்கள் வசுபக் அக்னி தந்தை. தர், கிருது தக்ஷம், காலகாமர், துரிவிரோ விசுவாவசு - 1, ஒரு கர்தருவன். இவன் சனர், புரூரவாத்திரவர் முதலிய பதின்மர் சுவாயம்பும நூவின் குமரியாகிய தேவவூதி என்பர். யைக் கண்டு மோகத்தினால் விழுந்து விசுவநாத சாஸ்திரியார் - இவரூர் யாழ்ப் விட்டவன் : யாஞ்ஞவல்கியரிடம் ஞானே பாணத்து அராலி, சற்றேறக்குறைய எண் பதேசம் பெற்றவன். இவன்தேவி விச்சு பது வருடங்களுக்கு முன்னிருந்தவர். தமி வாவதி; இவனை மேனகைபுணர்ந்து பிர ழில் வல்லவர். வண்ணக்குறிஞ்சி, நகுல மத்துவரையைப் பெற்றான். மலைக் குறவஞ்சி இயற்றியவர். 2. ஒரு காந்தருவன் ; இவன் குமரான் விசுவபதன் - 1. துவட்டாவின் குமாரன். சயந்தன். இந்திரன் ஒரு காலத்து இவனைக் குருவா 3. ஒரு காந்தருவன். இவன் மேன சக்கொண்டு யாகஞ்செய்விக்க முயன்ற கையைப் புணர்ந்தனன், இவளிடம் ஒரு என். இவன் தேவர்களுக்கு வாக்கினால் பெண்குழந்தை பிறக்க மேனசை அக்குழச் எல்லா கன்மையும் உண்டாகுக என்று கூரி தையைத் ஏலசேசருஷி பாச்சிரமத்ச விசுவா -
' விசுவசேநர் 1426 விசுவாவசு 3. கழுதையின் மேல் உருத்திராடிப் மனதினால் அசுரர் விருத்தியாகுக என்று பொதிகொண்டு சென்று கழுதையி றந்து யாகத்தைத் தொடங்கிச் செய்தனன் . இவ முத்தியடையக் கண்ட வொருவன் . னது எண்ணத்தை ஞான திருஷ்டியால் விசுவசேநர் - 1. லோகாலோக பருவதத் அறிந்த இந்திரன் இவனது சிரத்தை வச்சி தில் எழுந்தருளி யிருக்கும் விஷ்ணுவி ரத்தால் எறிந்தனன் . அது சோம்பிதம் னவதார விசேஷம் . சுராபிதம் அந்தாதம் என மூன்று பறவை 2. ஒருகாலத்திலே திருவாசர் செய்த களாயின . ( திருவிளையாடல் ) தருமத்தைக் கெடுக்க இந்திரன் குந்தளை 2. இவன் துவஷ்டாவின் புத்திரன் ; யென்பவளை ஏவினன் . அவள் உடன் இவனுக்கு மூன்று சிரம் . இவற்றில் ஒன்று பட்டுச்சென்று நிற்கையில் முநிவர் கண்டு வேதாத்யயனம் செய்வது ; ஒன்று சுராபா கோபித்து நீ வேடச்சியாகுக ' எனச் சபித்த னம் செய்வது ; ஒன்று எல்லா உலகம் னர் . இத்தெய்வப்பெண் நடுங்கிச் களையும் பார்ப்பது . இவன் மகா தவ மேற் நீக்கம் வேண்டினள் . முரிவர் ' உன் வயிற் கொண்டு செய்கையில் இந்திரன் தன் பத விற் சுகுணமுள்ள புத்திரன் ஒருவன் பிறப் விக்கு விக்கினம் வருமென்று எண்ணி அப் பான் அக்காலத்து நீங்கும் ' என்றனர் . அப் சரசுக்களையேவிக் கெடுக்கத் தூண்டி அவர் படியே இவள் வீரவாகு என்னும் வேடன் களால் முடியாது போக தானே வந்து மகளாகச் சுவற்கலை யென்னும் பெயருடன் னைக்கொல்ல இவன் தலையற்றும் தவத்தி பிறந்து பத்திரன் என் போனை மணந்து னால் மீண்டும் இவன் தலைபிரகாசிக்க விச்வ வாழுநாளில் ஒருநாள் நருமதையில் ஸ்நா கர்மனை இவன் தலையைச் சேதிக்கக்கூற னஞ்செய்து ஒரு மரத்தடியில் இருந்தனள் . அவன் தன்னைப் பாவமடையும் நான் இவளை வருணன் கண்டு கூடினன் . இவளி உடன்படேனென்ன இந்திரன் யாகத்தில் டத்து அக்காலத்து விஷ்வக்சேநர் பிறந்து பசுவின் தலை உனக்குக் கொடுக்கிறேனெ காசிபரிடம் கல்விகற்றுத் தவத்தால் சேனை ன்ன அவன் உடன்பட்டுக் கொன்றனன் . முதலியாயினர் . ( திருவேங்கட புராணம் . ) வீழ்ந்த தலைகளில் வேதம் ஓதிய தலையி 3. பிருமதத்தன் குமாரன் . இவன் கிரு லிருந்து பிஞ்சலப்புகளும் உலகத்தைப் ஷ்ணா நுக்கிரகத்தால் யோகசாத்திரம் இய பார்த்த தலையிலிருந்து நெருப்புக் கோழி ற்றினன் . இவன் குமாரன் உதக்சோன் . களும் சுராபானஞ்செய்த தலையிலிருந்து 4. விதர்ப்ப நாட்டரசன் வேட்டைக் மாடப்புறாக்களும் பிறந்தன . ( தே - பாக குச் சென்று கோடை வெப்பத்தால் சிவா வதம் . ) லயம் அடைந்து சிவத்திரவிய முபயோ விசுவபதி ஒரு அக்னி . கித்து நாகடைந்தவன் . விசுவபுக் ஒரு அக்னி . விசுவசேன் - சாக்ஷஸ மதுப் புத்திரன் . விசுவன் பார் தவீரருள் ஒருவன் . விசுவசேபீடம் - சத்திபீடத்தொன்று . தக்ஷன் பெண் . தருமப்பிரசாபதி விசுவதேவர் தருமனுக்கு விசுவா என் யின் தேவி குமாரர் விசுதேவர் . பவளிடம் உதித்த குமாரர் . சிரார்த்தத் விசுவாநான் - வைசுவாநான் என்னும் தில் பூசிக்கப்பட்டவர் . இவர்கள் வசுபக் அக்னி தந்தை . தர் கிருது தக்ஷம் காலகாமர் துரிவிரோ விசுவாவசு - 1 ஒரு கர்தருவன் . இவன் சனர் புரூரவாத்திரவர் முதலிய பதின்மர் சுவாயம்பும நூவின் குமரியாகிய தேவவூதி என்பர் . யைக் கண்டு மோகத்தினால் விழுந்து விசுவநாத சாஸ்திரியார் - இவரூர் யாழ்ப் விட்டவன் : யாஞ்ஞவல்கியரிடம் ஞானே பாணத்து அராலி சற்றேறக்குறைய எண் பதேசம் பெற்றவன் . இவன்தேவி விச்சு பது வருடங்களுக்கு முன்னிருந்தவர் . தமி வாவதி ; இவனை மேனகைபுணர்ந்து பிர ழில் வல்லவர் . வண்ணக்குறிஞ்சி நகுல மத்துவரையைப் பெற்றான் . மலைக் குறவஞ்சி இயற்றியவர் . 2. ஒரு காந்தருவன் ; இவன் குமரான் விசுவபதன் - 1. துவட்டாவின் குமாரன் . சயந்தன் . இந்திரன் ஒரு காலத்து இவனைக் குருவா 3. ஒரு காந்தருவன் . இவன் மேன சக்கொண்டு யாகஞ்செய்விக்க முயன்ற கையைப் புணர்ந்தனன் இவளிடம் ஒரு என் . இவன் தேவர்களுக்கு வாக்கினால் பெண்குழந்தை பிறக்க மேனசை அக்குழச் எல்லா கன்மையும் உண்டாகுக என்று கூரி தையைத் ஏலசேசருஷி பாச்சிரமத்ச விசுவா -