அபிதான சிந்தாமணி

விசிதர்சுவன் 1424 விசிறிவாழை விசிதர் சுவன் வி ேதாசவனைக் காண்க. விசித்திரன் -1. நமனுக்கிளையவன், (விசித் விசித்திரகவசன் - ஒர் சோழன். நாகைக் திரபுரிராசன்.) காரோணத்தில் சிவபூஜை செய்து சித்தி 2, தேவசாவர்ணி மநுபுத்திரன். யடைந்தவன், (நாகைக்காரோண புரா 3. திருதராட்டிரன் குமாரன். ணம்). 4. கனகவிசயருடைய நண்பனாகிய அர விசித்திரகன் - கோபிலமகா முநியைக் சன். (சைநன்.) (சிலப்பதிகாரம்.) காண்க. விசிரவசு - 1 புலத்தியற்கு ஆவிற்பூவிடம் விசித்திராக்கா சித்திரக் கவியிலொன்று. உதித்த குமாரர். தேவி (இளி, பிளை) குமா இது எங்கும் வழறையாக வெழுதி ரன் குபேரன். இரண்டாவது தேவி கை மேலை ஒழுங்கினுள் மொழிக்கு முதலாமெ கேசி. இவளிடம் இராவண கும்பகர்ண ழுத்தையொரு பொருள் தாரவைத்து, அந்த விபீஷணர் உதித்தனர். யுஷ்போக்கடை எழுத்துக்களை ஒழுங்கும் கண்ணறையும் மகோதானும் மகாபாயுசவனும் படாமே நிறுவி ஓரெழுத்திற்கு ஓரடியாக இராகையிடம் கர-தூஷண திரிசிரரும், வேனும், ஒரு சீராகவேனும் முற்றுப்பெ பிறந்தனர். றப் பாடுவது. (யாப்பு வி ) 2. ஒரு காந்தருவன், மதாலசையின் விசித்திரசுவன் பிருதுவின் குமாரன். தந் தந்தை, தைசெய்த அச்வமேதத்தில் பசுவைக் விசிஷ்டன் - உக்ரசோன் (அல்லது கங் கவர்ந்து சென்ற இந்திரனுடன் இருமுறை கன்) குமாரன், போர் புரிந்து அச்வத்தை மீட்ட தனால், விசிருட்டன் - கம்சன் சகோதான். இவனுக்கு அர்தர் த்தானனென்று பெயர் விசிறி - இது, ஓலையாலும் வேறு இலேசான வந்தது. விகிதாசுவன் எனவும் பெயர் பொருள்களாலும் காற்றை அசையச் செய் இவனுக்கு இரண்டு தேவியார். முதற் யும் கருவி, இது பேராலவட்டம் சிற்றால பாரியையாகும் சிகிண்டி வசிட்டர் சாபத் வட்டம். எனப் பலவகையுண்டு. மயில் தால் பூமியிற் பிறந்து திரேதாக்னிகளா விசிறி, வெட்டிவேர் விசிறி, பனையோலை கும் பாவகன், பவமாகன், சுசி என்று விசிறி, வெண்சாமரை. மூவரையும் புத்திரராகப் பெற்றனள். விசிறிப்பறவை - இது ஆஸ்திரேலிய காட் இவர்கள் பால்யராக இறந்தனர். ப்ெ பறவை யினத்தில் ஒன்று. டாவது தேவியாகிய நபஸ்வதிக்கு அவிர்த் இந்திய நாட்டுப்புறவினத்தைச் சேர்ந்தது. தானன் எனும் குமாரன் பிறந்தனன். இதன் தலைகறுப்பு, முதுகு நீலம், வயிறு விசித்திரபாத திருதராட்டிரன் புதல்வன், மஞ்சள் கலந்த செகப்பு ஆணுக்கு வால் நீட்சியாய் விசிறிபோல் வட்டமாய் அழகி விசித்திரபுரி - விசித்திரன் காக்கும் பட்ட யதாயிருக்கிறது. ணம்; யமபுரவழியிலுள்ளது. ஆன்மா இது ஆடும் பணிகள் போல் காலை மாலைகளில் இவ்விடந் தங்கி ஊனஷாண்மாசிக பிண் களிப்புடன் டத்தைப் புசிப்பன். ஆடுகிறது. விசிறிவகை இது உஷ்ணபரிகாரத்தின் விசித்திரவதி - அரிச்சந்திரன் குமாரி; முசு பொருட்டுப் பல பொருள்களால் செய்யப் குந்த சக்கிரவர்த்தியின் தேவி. பட்டகால்செய் வட்டமாம். பனையோலை விசித்திவீரன் -- திருதராட்டிரன் குமாரன். விசிறி வாததோஷம், சிலேஷ்மரோகம், விசித்திரவீரியன் - இவன் சந்தனுவுக்கு மச்ச பித்தாதிக்கம் இவைகளை நீக்கும். லெட் கந்தியிடம் உதித்த குமாரன். இவன், டிவேர் விசிறி பைத்தியதோஷம், தேக வீஷ்மர் தன் பொருட்டுக் காசி யாசனிட எரிவு, விதாகம், மனவுற்சாகத்தையுண் மிருந்து கொண்டுவந்த அம்பிகை அம்பா டாக்கும். மயில் விசிறி விஷமசந் பொதம், லிகை என்னும் கன்னியரை மணந்து புத் வயிற்றுவலி, தலைசுழற்றல், பித்தகோ திரரிலாது இறந்தவன். இவன் மனைவி பம், விக்கல், வியர்வை, வாதகோபம் யரிடத்தில் வியாஸரால், பாண்டு திருத இவைகளை நீக்கும். அறிவுவிளக்கும். உஷ் ராட்டிரர் பிறந்தனர். தமயன் சித்திராங் ணகாரியாம். சதன். இவன் தனது தேவியருடன் ஒன் விசிறிவாழை - அடுக்குவாழை, கலவாழை, பது வருஷம் ரமித்திருந்து ஷயரோகத் மயில் வாழை எனப் பல பெயர்பெறும், தால் இறந்தனன். இச ஆப்ரிசா கண்டத்து மடகாஸ்கர்
விசிதர்சுவன் 1424 விசிறிவாழை விசிதர் சுவன் வி ேதாசவனைக் காண்க . விசித்திரன் -1 . நமனுக்கிளையவன் ( விசித் விசித்திரகவசன் - ஒர் சோழன் . நாகைக் திரபுரிராசன் . ) காரோணத்தில் சிவபூஜை செய்து சித்தி 2 தேவசாவர்ணி மநுபுத்திரன் . யடைந்தவன் ( நாகைக்காரோண புரா 3. திருதராட்டிரன் குமாரன் . ணம் ) . 4. கனகவிசயருடைய நண்பனாகிய அர விசித்திரகன் - கோபிலமகா முநியைக் சன் . ( சைநன் . ) ( சிலப்பதிகாரம் . ) காண்க . விசிரவசு - 1 புலத்தியற்கு ஆவிற்பூவிடம் விசித்திராக்கா சித்திரக் கவியிலொன்று . உதித்த குமாரர் . தேவி ( இளி பிளை ) குமா இது எங்கும் வழறையாக வெழுதி ரன் குபேரன் . இரண்டாவது தேவி கை மேலை ஒழுங்கினுள் மொழிக்கு முதலாமெ கேசி . இவளிடம் இராவண கும்பகர்ண ழுத்தையொரு பொருள் தாரவைத்து அந்த விபீஷணர் உதித்தனர் . யுஷ்போக்கடை எழுத்துக்களை ஒழுங்கும் கண்ணறையும் மகோதானும் மகாபாயுசவனும் படாமே நிறுவி ஓரெழுத்திற்கு ஓரடியாக இராகையிடம் கர - தூஷண திரிசிரரும் வேனும் ஒரு சீராகவேனும் முற்றுப்பெ பிறந்தனர் . றப் பாடுவது . ( யாப்பு வி ) 2. ஒரு காந்தருவன் மதாலசையின் விசித்திரசுவன் பிருதுவின் குமாரன் . தந் தந்தை தைசெய்த அச்வமேதத்தில் பசுவைக் விசிஷ்டன் - உக்ரசோன் ( அல்லது கங் கவர்ந்து சென்ற இந்திரனுடன் இருமுறை கன் ) குமாரன் போர் புரிந்து அச்வத்தை மீட்ட தனால் விசிருட்டன் - கம்சன் சகோதான் . இவனுக்கு அர்தர் த்தானனென்று பெயர் விசிறி - இது ஓலையாலும் வேறு இலேசான வந்தது . விகிதாசுவன் எனவும் பெயர் பொருள்களாலும் காற்றை அசையச் செய் இவனுக்கு இரண்டு தேவியார் . முதற் யும் கருவி இது பேராலவட்டம் சிற்றால பாரியையாகும் சிகிண்டி வசிட்டர் சாபத் வட்டம் . எனப் பலவகையுண்டு . மயில் தால் பூமியிற் பிறந்து திரேதாக்னிகளா விசிறி வெட்டிவேர் விசிறி பனையோலை கும் பாவகன் பவமாகன் சுசி என்று விசிறி வெண்சாமரை . மூவரையும் புத்திரராகப் பெற்றனள் . விசிறிப்பறவை - இது ஆஸ்திரேலிய காட் இவர்கள் பால்யராக இறந்தனர் . ப்ெ பறவை யினத்தில் ஒன்று . டாவது தேவியாகிய நபஸ்வதிக்கு அவிர்த் இந்திய நாட்டுப்புறவினத்தைச் சேர்ந்தது . தானன் எனும் குமாரன் பிறந்தனன் . இதன் தலைகறுப்பு முதுகு நீலம் வயிறு விசித்திரபாத திருதராட்டிரன் புதல்வன் மஞ்சள் கலந்த செகப்பு ஆணுக்கு வால் நீட்சியாய் விசிறிபோல் வட்டமாய் அழகி விசித்திரபுரி - விசித்திரன் காக்கும் பட்ட யதாயிருக்கிறது . ணம் ; யமபுரவழியிலுள்ளது . ஆன்மா இது ஆடும் பணிகள் போல் காலை மாலைகளில் இவ்விடந் தங்கி ஊனஷாண்மாசிக பிண் களிப்புடன் டத்தைப் புசிப்பன் . ஆடுகிறது . விசிறிவகை இது உஷ்ணபரிகாரத்தின் விசித்திரவதி - அரிச்சந்திரன் குமாரி ; முசு பொருட்டுப் பல பொருள்களால் செய்யப் குந்த சக்கிரவர்த்தியின் தேவி . பட்டகால்செய் வட்டமாம் . பனையோலை விசித்திவீரன் -- திருதராட்டிரன் குமாரன் . விசிறி வாததோஷம் சிலேஷ்மரோகம் விசித்திரவீரியன் - இவன் சந்தனுவுக்கு மச்ச பித்தாதிக்கம் இவைகளை நீக்கும் . லெட் கந்தியிடம் உதித்த குமாரன் . இவன் டிவேர் விசிறி பைத்தியதோஷம் தேக வீஷ்மர் தன் பொருட்டுக் காசி யாசனிட எரிவு விதாகம் மனவுற்சாகத்தையுண் மிருந்து கொண்டுவந்த அம்பிகை அம்பா டாக்கும் . மயில் விசிறி விஷமசந் பொதம் லிகை என்னும் கன்னியரை மணந்து புத் வயிற்றுவலி தலைசுழற்றல் பித்தகோ திரரிலாது இறந்தவன் . இவன் மனைவி பம் விக்கல் வியர்வை வாதகோபம் யரிடத்தில் வியாஸரால் பாண்டு திருத இவைகளை நீக்கும் . அறிவுவிளக்கும் . உஷ் ராட்டிரர் பிறந்தனர் . தமயன் சித்திராங் ணகாரியாம் . சதன் . இவன் தனது தேவியருடன் ஒன் விசிறிவாழை - அடுக்குவாழை கலவாழை பது வருஷம் ரமித்திருந்து ஷயரோகத் மயில் வாழை எனப் பல பெயர்பெறும் தால் இறந்தனன் . இச ஆப்ரிசா கண்டத்து மடகாஸ்கர்