அபிதான சிந்தாமணி

விக்ரமவாகு பாண்டியன் 1419 விசயபத்திரன் சோழன் இவனைச் சண்டை செய்து வெல்ல 2. இவன் ஓர் அரசன் இவன் பலியான வலியிலாது சமணரைக்கொண்டு அபிசார பாம்பரையிற் பிறந்த புகழவிப்பவர் கண் வேள்வி செய்வித்து அதில் ஒரு யானை டனென்னும் இரண்டாம் விசயாதித்தனு யைப் பிறப்பித்து மதுரைமீது ஏவினன். டைய புத்திரன். இவனுக்கு விஜயபாகு இவன் யானையைக்கண்டு அஞ்சி சிவமூர்த் வென்று வேறு பெயருமுண்டு. தியை வேண்டினன். சிவமூர்த்தி இவனு 3. குப்தவம்சத்தில் மூன்றாவது அரசர். டைய வேண்டுதற்கு இரங்கி ஓர் வீரராய்த் இவருக்கு இரண்டாவது சந்திரகுப்தரென தோன்றி நாசிங்கப்பகழி தொடுத்து யானை ஒரு பெயருண்டு. இவர் வங்காள நாட்டின் யைக் கொன்றனர். இதுவே பாண்டிநாட் மீதும், கூர்ச்சாரத்தின் மீதும், சாக்கர் என்ற டில் யானை மலை யாயிற்று. இவன் காலத்து வம்சத்தவர் மீதும் படை எடுத்துச் சென்று விருத்த குமார பாலரான திருவிளையாடல் வெற்றியடைந்தார். இவர் சமஸ்தானத்தில் நடந்தது. இவன் குமாரன் இராஜசேகா பல சமஸ்கிருதகவிகள் கவியரங்கேற்றினர். பாண்டியன். (கௌரியைக் காண்க.) அவர்களில் ஒருவர் காளிதாஸர் என்பர். (திருவிளையாடல் ) விக்ராந்தன் இருதுத்துவசன் குமாரன். விக்ரமவாது பாண்டியன் - வீரவாகுபாண் விக்ருதன், விருபன் - இவ்விருவரும் வேதி டியனுக்குக் குமாரன். யர் தான பலனை ஒருவருக் கொருவர் விக்ரமன் - 1. வத்சந்திரன் குமாரன். மாறிக்கொண்டவர். (பார சார்.) 2. சோழ வமிசத்தவர்களின் பட்டப் விக்னராசர்- விநாயகமூர்த்திக்கு ஒரு பெயா. பெயர்களுள் ஒன்று, இவர் வரேணியராசன் தேவி புட்பகை விக்ரமஜித் இவன் சித்தூரை ஆண்ட யென்பவள் கருவுயிர்த்த காலையில் அப் இரசபுத்ர அரசனாகிய ரானாசங்கனுடைய புத்திரனை மறைத்து யானை முகத்துடன் குமாரன். இவன் தன் சகோதானுக்குப் தாம் குழந்தை உருக்கொண்டு இருந்தனர். பிறகு பட்டமடைந்து தன்னாட்டிலுள்ள அரசன் கண்டு காட்டில் இட்டுவாக் கட் பிரபுக்களை மதியாமலிருந்ததால் இரஜ டளை யிட்டனன், அவ்வகை ஏவலர் குழந் புத்திரர் இவனை அலக்ஷ்யம் செய்தனர். தையைப் பராசமுநிவர் ஆச்சிரமத்து அருகு இச்சமயத்தில் குசாத் அரசனாகிய வைத்து விட்டு வா முறிவர் கண்டு வளர்த்து தூர்ஷா இவன் மீது படைகொண்டு இராஜ வந்தனர். இவ்வகை இருக்கையில் பெரும் புதனத்தைப் பீரங்கிப்படையால் பாழாக் சாளி உருக்கொண்ட கிரவுஞ்சன் விநாயகர் கினான். இந்த யுத்தத்தில் சங்கன் மனைவி எழுந்தருளி யிருக்கும் ஆச்சிரமத்திடை ராணி கர்ணாவதியும் தன் குமாரன் உதய வந்து முநிவர்களைத் தொந்தரை புரிதலைக் சிங்கைப் பூண்டியாசனிடம் ஒப்புவித்துத் கண்டு அவனை வாகனமாகக்கொண்டு வலி தீக்குளித்தனள். பின்பு உதயசிங் சித்தூர் யடக்கி இருடிகள் வேண்டுகோளால் கால சானாவாயினன். உதயசிங்கின் குமாரன் ரூபி என்று மறுபெயர் பெற்ற விக்னனை பிரதாபசிங். வலியடக்கி அவன் வேண்டிக்கொள்ள விக்ரமார்க்கன் - சந்திரசருமன் என்னும் உயிருடன் விட்டு விக்னராசர் எனத் திரு வேதியன் உச்சயினிபுரத்து அரசன் குமா நாமம் அடைந்தவர். ரியாகிய சுருதகீர்த்தியைப் புணர்ந்ததினாற் விகனன் -1.ஓரசுரன் விக்னராசரைக்காண்க பிறந்தவன். இவன் காளியை எண்ணிக் இவனுக்குக் காலரூபி எனவும் பெயர். கடுந்தவம் இயற்றிப் பல வரம்பெற்று அர 2. காய்பக்னன் குமாரன். கர்ப்பநாசம் சாண்டு சாலிவாகனனால் கொல்லப்பட்ட உண்டாக்குபவன், னன். இவன் பெயரால் இப்போது ஒரு விசத்தியா - 5வசத்திகளில் ஒருத்தி, சகம் வழங்கிவருகிறது. அதற்கு விக்ர விசயகூடம் ஒரு வித்யாதா நகரம். மார்க்க சகம் என்று பெயர். விசயதத்தன் தேவத் தன் தந்தை. விக்ரமாசுரன் - சத்தியால் சங்கரிக்கப்பட்ட விசயத்துவதசி -- வாமனரைக் காண்க. விசயநகரம் -- கன்னட தேசத்தில் உள்ள விக்ரமாட்டியன் - மனோசவன் என்னும் ராஜதானி, சந்திரகுலத்து அரசனுக்குத் தந்தை, விசயபத்திரன் சயசேகன் விக்ரமாதித்தன் - 1. பாணவம்சத் தரசன் ராசாம் என்னும் இந்திரபதவியை ஆண் பிரபு மேருதேவனுடைய புதரன். பின் விச்வனாகப் பிறந்தவன் (சைன் அசுரன், புதல்வன
விக்ரமவாகு பாண்டியன் 1419 விசயபத்திரன் சோழன் இவனைச் சண்டை செய்து வெல்ல 2. இவன் ஓர் அரசன் இவன் பலியான வலியிலாது சமணரைக்கொண்டு அபிசார பாம்பரையிற் பிறந்த புகழவிப்பவர் கண் வேள்வி செய்வித்து அதில் ஒரு யானை டனென்னும் இரண்டாம் விசயாதித்தனு யைப் பிறப்பித்து மதுரைமீது ஏவினன் . டைய புத்திரன் . இவனுக்கு விஜயபாகு இவன் யானையைக்கண்டு அஞ்சி சிவமூர்த் வென்று வேறு பெயருமுண்டு . தியை வேண்டினன் . சிவமூர்த்தி இவனு 3. குப்தவம்சத்தில் மூன்றாவது அரசர் . டைய வேண்டுதற்கு இரங்கி ஓர் வீரராய்த் இவருக்கு இரண்டாவது சந்திரகுப்தரென தோன்றி நாசிங்கப்பகழி தொடுத்து யானை ஒரு பெயருண்டு . இவர் வங்காள நாட்டின் யைக் கொன்றனர் . இதுவே பாண்டிநாட் மீதும் கூர்ச்சாரத்தின் மீதும் சாக்கர் என்ற டில் யானை மலை யாயிற்று . இவன் காலத்து வம்சத்தவர் மீதும் படை எடுத்துச் சென்று விருத்த குமார பாலரான திருவிளையாடல் வெற்றியடைந்தார் . இவர் சமஸ்தானத்தில் நடந்தது . இவன் குமாரன் இராஜசேகா பல சமஸ்கிருதகவிகள் கவியரங்கேற்றினர் . பாண்டியன் . ( கௌரியைக் காண்க . ) அவர்களில் ஒருவர் காளிதாஸர் என்பர் . ( திருவிளையாடல் ) விக்ராந்தன் இருதுத்துவசன் குமாரன் . விக்ரமவாது பாண்டியன் - வீரவாகுபாண் விக்ருதன் விருபன் - இவ்விருவரும் வேதி டியனுக்குக் குமாரன் . யர் தான பலனை ஒருவருக் கொருவர் விக்ரமன் - 1. வத்சந்திரன் குமாரன் . மாறிக்கொண்டவர் . ( பார சார் . ) 2. சோழ வமிசத்தவர்களின் பட்டப் விக்னராசர்- விநாயகமூர்த்திக்கு ஒரு பெயா . பெயர்களுள் ஒன்று இவர் வரேணியராசன் தேவி புட்பகை விக்ரமஜித் இவன் சித்தூரை ஆண்ட யென்பவள் கருவுயிர்த்த காலையில் அப் இரசபுத்ர அரசனாகிய ரானாசங்கனுடைய புத்திரனை மறைத்து யானை முகத்துடன் குமாரன் . இவன் தன் சகோதானுக்குப் தாம் குழந்தை உருக்கொண்டு இருந்தனர் . பிறகு பட்டமடைந்து தன்னாட்டிலுள்ள அரசன் கண்டு காட்டில் இட்டுவாக் கட் பிரபுக்களை மதியாமலிருந்ததால் இரஜ டளை யிட்டனன் அவ்வகை ஏவலர் குழந் புத்திரர் இவனை அலக்ஷ்யம் செய்தனர் . தையைப் பராசமுநிவர் ஆச்சிரமத்து அருகு இச்சமயத்தில் குசாத் அரசனாகிய வைத்து விட்டு வா முறிவர் கண்டு வளர்த்து தூர்ஷா இவன் மீது படைகொண்டு இராஜ வந்தனர் . இவ்வகை இருக்கையில் பெரும் புதனத்தைப் பீரங்கிப்படையால் பாழாக் சாளி உருக்கொண்ட கிரவுஞ்சன் விநாயகர் கினான் . இந்த யுத்தத்தில் சங்கன் மனைவி எழுந்தருளி யிருக்கும் ஆச்சிரமத்திடை ராணி கர்ணாவதியும் தன் குமாரன் உதய வந்து முநிவர்களைத் தொந்தரை புரிதலைக் சிங்கைப் பூண்டியாசனிடம் ஒப்புவித்துத் கண்டு அவனை வாகனமாகக்கொண்டு வலி தீக்குளித்தனள் . பின்பு உதயசிங் சித்தூர் யடக்கி இருடிகள் வேண்டுகோளால் கால சானாவாயினன் . உதயசிங்கின் குமாரன் ரூபி என்று மறுபெயர் பெற்ற விக்னனை பிரதாபசிங் . வலியடக்கி அவன் வேண்டிக்கொள்ள விக்ரமார்க்கன் - சந்திரசருமன் என்னும் உயிருடன் விட்டு விக்னராசர் எனத் திரு வேதியன் உச்சயினிபுரத்து அரசன் குமா நாமம் அடைந்தவர் . ரியாகிய சுருதகீர்த்தியைப் புணர்ந்ததினாற் விகனன் -1.ஓரசுரன் விக்னராசரைக்காண்க பிறந்தவன் . இவன் காளியை எண்ணிக் இவனுக்குக் காலரூபி எனவும் பெயர் . கடுந்தவம் இயற்றிப் பல வரம்பெற்று அர 2. காய்பக்னன் குமாரன் . கர்ப்பநாசம் சாண்டு சாலிவாகனனால் கொல்லப்பட்ட உண்டாக்குபவன் னன் . இவன் பெயரால் இப்போது ஒரு விசத்தியா - 5 வசத்திகளில் ஒருத்தி சகம் வழங்கிவருகிறது . அதற்கு விக்ர விசயகூடம் ஒரு வித்யாதா நகரம் . மார்க்க சகம் என்று பெயர் . விசயதத்தன் தேவத் தன் தந்தை . விக்ரமாசுரன் - சத்தியால் சங்கரிக்கப்பட்ட விசயத்துவதசி -- வாமனரைக் காண்க . விசயநகரம் -- கன்னட தேசத்தில் உள்ள விக்ரமாட்டியன் - மனோசவன் என்னும் ராஜதானி சந்திரகுலத்து அரசனுக்குத் தந்தை விசயபத்திரன் சயசேகன் விக்ரமாதித்தன் - 1. பாணவம்சத் தரசன் ராசாம் என்னும் இந்திரபதவியை ஆண் பிரபு மேருதேவனுடைய புதரன் . பின் விச்வனாகப் பிறந்தவன் ( சைன் அசுரன் புதல்வன