அபிதான சிந்தாமணி

ஆந்திரா 132 ஆப்பியாயினி ஆந்திரர் - பரதகண்டம் ஆண்ட அரசருள் ஆப்ரிகாவின் தேசங்கள் ஐரோப்பியர், ஒருவகையர். பலரால் ஆளப்பட்டு வருகின்றன. இவ ஆந்தை - எயிலியூர்க்குத் தலைவன். ஒல்லை ற்றில் ஆங்கிலர், கேப்காலனி, நெடால் யூர் தந்த பூதபாண்டியனுக்கு நண்பன் ஆரெஞ்சு நதிகாலனி, டிரான்ஸ்வால் முத 2. ஒரு பறவை. இதன் முகம் உரு லியவும், பிராஞ்சியர், ஆல்ஜீயரியா, டியூ ண்டும், கண்கள் திரண்டும், தலை பருத்தும், னிஸ், ளெனிகாம்பியா, காங்கோ, சோமா இறகுகள் தடித்தும், நகங்கள் வளைந்து லிலாண்ட் முதலியவம், ஜெர்மானியர், கூராகவும், கபிலநிறமாகவும் உள்ளது. கண்டத்தின் மேற்பாகத்திற் சிலவும், சாட் இது பகலெல்லாம் மரப்பொந்து பாழிடங் எரியடுத்த சிலபாகங்களும், டாங்கினி களில் தூங்கி இரவில் இரைதேடப் புறப் 'யாகா எனும் ஏரியடுத்த பாகங்களையும், படும். நிறம் கபிலம். எலி, பூச்சிகள் முத போர்த்துகேசியர் அங்கோலா முதலிய லிய உணவு. | சிலபாகங்களையும், ஸ்பானியர் கண்டத் ஆந்தைக்காதல்- இது ஆந்தையின் கூப்பிட தின் மேல்பால் சிலவற்றையும் ஆளுகின் லால் சுபா சுபங்களை அறிதல். ஒருரை றனர். இதில் சுதேசராஜ்யங்கள், மொரா உரைக்கு மாகிலுற்றதோர் சாவு சொல் 'கோ, அபினியா, லிபரீயா முதலிய லும். சருரையுரைக்குமாகி லெண்ணிய அபீரம் - ஆரியாவர்த்தத்தி லிருக்கும் ஒரு கரும நன்றாம், மூவரையுரைக்கு மாகில் தேசம். | மோகமாய் மங்கை சேர்வாள், நாலுரையு ஆபுத்திரன் - சாவியின் புதல்வன். தென் ரைக்கு மாகில் நாழியிற்கலகஞ் சொல் மதுரையில் கலாநியமத்துப் பிறந்தநாள் லும், ஐயுரையுரைக்கு மாகிலங்கொரு முதல் எழுநாள் பசும்பாலூட்ட உண்டு பயணஞ் சொல்லும், ஆறுரையுரைக்கு வளர்ந்தவன். சிந்தாதேவி தந்த அமுத மாகிலடுத்தவர் வரவுகூறும், எழுரையியம் சுரபி யென்னும் பாத்திரம் பெற்றுப் புமாகி லி றந்த பண்டங்கள் போதும், எட் பலவுயிர்களைக் காத்து மணிப்பல்லவத்து இறந்து பின்பு சாவக நாட்டுள்ள நாகபுரத் டுரையுரைக்கு மாகில் திட்டெனச் சாவு சொல்லும், ஒன்பதும் பத்துமாகி லுத்தம தில் பசுவயிற்றிற் பொன் முட்டையிற் மிகவு நன்றே . றங்கிப் புண்ணியராசனாகப் பிறந்தவன். (மணிமேகலை). ஆபகம் --ஒரு நதி, Tho Avuk-nadi to | ஆப்தங்கள் - பாண்டவாப்தம், சாலிவாகன the west of the Ravi in Punjab. சகாப்தம், விக்ரமாதித் யாப்தம், போஜ ஆபச்சைவன் - வசுக்களில் ஒருவன். அக ராஜாப்தம், கொல்லாப்தம், ராமதேவாப் னுக்கு ஒரு பெயர். தம், பிரதாபருத்ராப்தம், கிருஷ்ணரா ஆபதோத்தாரணழர்த்தி -- தேவர் முதலி யாப்தம். யோர்க்குத் துன்பம் வந்தகாலத்து அதைப் ஆப்தன் - கத்ரு குமரன், காகன். போக்க எடுத்த சிவன் திருவுரு. ஆப்தியர்- அப்புபுத்திரர். இவர்கள் மூன்று ஆபத்தம்பர் - யசுர்வேத விதிகளைப்பற்றிச் சகோதரர்கள். இவர்கள் ஒரு வனாந்தரத் சூத்திரஞ் செய்த மகருஷி. இவர் செய்த தில் யாத்திரை செய்கையில் தாகமேலிட் சூத்திரம் ஆபத்தம்பம் எனப்படும். டது. இவர்களில் ஒருவன், மற்ற இரு அபன்-வசுக்கள் எண்மரில் ஒருவன், கும வர்பொருட்டு அங்கு இருந்த கிணற்றில் சர்கள் சதபதன், சிரமன், சிராந்தி, துனி. நீர்மொள்ள இறங்கிச் சலம் ஏந்தினன், ஆபிஞத்திரன் - சூரியவமிசத்தரசன், யோகி தண்ணீர்பெற்ற சகோதரர்கள், அவனி யாயினான். | டம் இருந்து ஜலத்தைப் பெற்றுக்கொ ஆபிரம்-ஒரு தேசம். சிந்துநதிக்கு வடக்கி ண்டு ஒரு பாரமான வண்டிச்சக்கரத்தால் லுள்ளது. அக்கிணற்றில் அவன் அடங்க மூடிச் ஆபிராள்-பா தகண்டமாண்ட பூர்வ அரச சென்றனர். இவன் அக்கிணற்றி லிருந்து சாதிகளி லொருவகையர். சில வேதகீ தங்களை ஓதினன், (இருக்கு ஆபிரிக்காகண்டம் - இது வடக்கில் மத்ய வேதம்) | தரைக்கடல், கிழக்கில் செங்கடல், இந்து ஆப்பியாயின - பதுமையின் பார்ப்பனத் மகாசமுத்ரம், மேற்கில் அத்லாந்திக் மயா தோழி. அவளோடு ஒருங்கு வளர்ந்தவள். சமுத்ரங்களால் சூழப்பட்ட பூபாகம். | தோழமைக்குரிய இயல்புகளிற் சிறந்த
ஆந்திரா 132 ஆப்பியாயினி ஆந்திரர் - பரதகண்டம் ஆண்ட அரசருள் ஆப்ரிகாவின் தேசங்கள் ஐரோப்பியர் ஒருவகையர் . பலரால் ஆளப்பட்டு வருகின்றன . இவ ஆந்தை - எயிலியூர்க்குத் தலைவன் . ஒல்லை ற்றில் ஆங்கிலர் கேப்காலனி நெடால் யூர் தந்த பூதபாண்டியனுக்கு நண்பன் ஆரெஞ்சு நதிகாலனி டிரான்ஸ்வால் முத 2 . ஒரு பறவை . இதன் முகம் உரு லியவும் பிராஞ்சியர் ஆல்ஜீயரியா டியூ ண்டும் கண்கள் திரண்டும் தலை பருத்தும் னிஸ் ளெனிகாம்பியா காங்கோ சோமா இறகுகள் தடித்தும் நகங்கள் வளைந்து லிலாண்ட் முதலியவம் ஜெர்மானியர் கூராகவும் கபிலநிறமாகவும் உள்ளது . கண்டத்தின் மேற்பாகத்திற் சிலவும் சாட் இது பகலெல்லாம் மரப்பொந்து பாழிடங் எரியடுத்த சிலபாகங்களும் டாங்கினி களில் தூங்கி இரவில் இரைதேடப் புறப் ' யாகா எனும் ஏரியடுத்த பாகங்களையும் படும் . நிறம் கபிலம் . எலி பூச்சிகள் முத போர்த்துகேசியர் அங்கோலா முதலிய லிய உணவு . | சிலபாகங்களையும் ஸ்பானியர் கண்டத் ஆந்தைக்காதல் - இது ஆந்தையின் கூப்பிட தின் மேல்பால் சிலவற்றையும் ஆளுகின் லால் சுபா சுபங்களை அறிதல் . ஒருரை றனர் . இதில் சுதேசராஜ்யங்கள் மொரா உரைக்கு மாகிலுற்றதோர் சாவு சொல் ' கோ அபினியா லிபரீயா முதலிய லும் . சருரையுரைக்குமாகி லெண்ணிய அபீரம் - ஆரியாவர்த்தத்தி லிருக்கும் ஒரு கரும நன்றாம் மூவரையுரைக்கு மாகில் தேசம் . | மோகமாய் மங்கை சேர்வாள் நாலுரையு ஆபுத்திரன் - சாவியின் புதல்வன் . தென் ரைக்கு மாகில் நாழியிற்கலகஞ் சொல் மதுரையில் கலாநியமத்துப் பிறந்தநாள் லும் ஐயுரையுரைக்கு மாகிலங்கொரு முதல் எழுநாள் பசும்பாலூட்ட உண்டு பயணஞ் சொல்லும் ஆறுரையுரைக்கு வளர்ந்தவன் . சிந்தாதேவி தந்த அமுத மாகிலடுத்தவர் வரவுகூறும் எழுரையியம் சுரபி யென்னும் பாத்திரம் பெற்றுப் புமாகி லி றந்த பண்டங்கள் போதும் எட் பலவுயிர்களைக் காத்து மணிப்பல்லவத்து இறந்து பின்பு சாவக நாட்டுள்ள நாகபுரத் டுரையுரைக்கு மாகில் திட்டெனச் சாவு சொல்லும் ஒன்பதும் பத்துமாகி லுத்தம தில் பசுவயிற்றிற் பொன் முட்டையிற் மிகவு நன்றே . றங்கிப் புண்ணியராசனாகப் பிறந்தவன் . ( மணிமேகலை ) . ஆபகம் - - ஒரு நதி Tho Avuk - nadi to | ஆப்தங்கள் - பாண்டவாப்தம் சாலிவாகன the west of the Ravi in Punjab . சகாப்தம் விக்ரமாதித் யாப்தம் போஜ ஆபச்சைவன் - வசுக்களில் ஒருவன் . அக ராஜாப்தம் கொல்லாப்தம் ராமதேவாப் னுக்கு ஒரு பெயர் . தம் பிரதாபருத்ராப்தம் கிருஷ்ணரா ஆபதோத்தாரணழர்த்தி - - தேவர் முதலி யாப்தம் . யோர்க்குத் துன்பம் வந்தகாலத்து அதைப் ஆப்தன் - கத்ரு குமரன் காகன் . போக்க எடுத்த சிவன் திருவுரு . ஆப்தியர் - அப்புபுத்திரர் . இவர்கள் மூன்று ஆபத்தம்பர் - யசுர்வேத விதிகளைப்பற்றிச் சகோதரர்கள் . இவர்கள் ஒரு வனாந்தரத் சூத்திரஞ் செய்த மகருஷி . இவர் செய்த தில் யாத்திரை செய்கையில் தாகமேலிட் சூத்திரம் ஆபத்தம்பம் எனப்படும் . டது . இவர்களில் ஒருவன் மற்ற இரு அபன் - வசுக்கள் எண்மரில் ஒருவன் கும வர்பொருட்டு அங்கு இருந்த கிணற்றில் சர்கள் சதபதன் சிரமன் சிராந்தி துனி . நீர்மொள்ள இறங்கிச் சலம் ஏந்தினன் ஆபிஞத்திரன் - சூரியவமிசத்தரசன் யோகி தண்ணீர்பெற்ற சகோதரர்கள் அவனி யாயினான் . | டம் இருந்து ஜலத்தைப் பெற்றுக்கொ ஆபிரம் - ஒரு தேசம் . சிந்துநதிக்கு வடக்கி ண்டு ஒரு பாரமான வண்டிச்சக்கரத்தால் லுள்ளது . அக்கிணற்றில் அவன் அடங்க மூடிச் ஆபிராள் - பா தகண்டமாண்ட பூர்வ அரச சென்றனர் . இவன் அக்கிணற்றி லிருந்து சாதிகளி லொருவகையர் . சில வேதகீ தங்களை ஓதினன் ( இருக்கு ஆபிரிக்காகண்டம் - இது வடக்கில் மத்ய வேதம் ) | தரைக்கடல் கிழக்கில் செங்கடல் இந்து ஆப்பியாயின - பதுமையின் பார்ப்பனத் மகாசமுத்ரம் மேற்கில் அத்லாந்திக் மயா தோழி . அவளோடு ஒருங்கு வளர்ந்தவள் . சமுத்ரங்களால் சூழப்பட்ட பூபாகம் . | தோழமைக்குரிய இயல்புகளிற் சிறந்த