அபிதான சிந்தாமணி

வாலி 1414 வர்ழைமரம் வாலி பிரான இந்திரன் குமாரன், இருகதாச்சு கேட்டு மனைவியான தாரை தடுக்கவும் அல்லது இருக்ஷவிரசனை இவர்கள் பிறப் கேளாமற் சென்று யுத்தஞ்செய்து இராமர் பைப் பற்றிக் காண்க. இவன் தம்பி சுக் எய்த பாணத்தைப் பிடித்து அதில் இராம கிரீவன், இவன் தேவாசுார் அமுதங்கடை மூர்த்தியின் பெயர் கண்டு நிந்தித்துப் பின் கையில் தேவர் வேண்ட மந்தரமலையைக் அறிவுதோன்றித் துதித்துத் தன் தம்பியைச் கடைந்தவன். இவன் எதிரில் இருந்து காக்கவேண்டிக் கொண்டு உயிர் நீத்தவன். யுத்தஞ்செய்யும் ஒவ்வொருவனுடைய பாதி வாலிந்தி பிரசவித்த பின் உண்டாம் வலி இவனை அடையும்படி இந்திரன் இவ முதல் ருதுகாலத்தில் புருஷனைச் சேர்ந்து னுக்கு வாரம் தந்து ஒரு பொன்மாலையைச் கருப்பத்தை யடைந்த ஸ்திரீ. (ஜீவ.) சூட்டினான். நாள் தோறும் எண்டிசைக் வாலுகார்ணவம் இமயத்திற்கு வடக்கி கடலிலும் தீர்த்தம் ஆடிச் சிவபூசைசெய்து லுள்ள ஒரு மணல்வெளி. பாண்டவர்கள் வருவோன். இவன் ஒருநாள் கடல் ஆடச் அறவடைந்து செல்கையில் இதைக் கண்ட சென்றிருக்கையில் திக்குவிஜயத்திற்கு னர். (பார - மஹப்பிர.) வந்த இராவணன் இவன் பட்டணத்திற் வாலுகாயந்திரம் வாயகன்ற பாத்திரத்தி சென்று இவனைக் காணாது இவன் சென் டையில் மருந் தமைத்த குப்பியையிட்டு றிருக்கும் கடல் அடைந்து அவ்விடம் சிவ மணல் நிரப்பி அடியில் தீயிட்டெரிப்ப பூசை செய்து கொண்டு இருக்கும் இவனைப் தற்கான பொறி. பிடிக்க, எதிரில் செல்லாது மெல்லெனச் வால்மீகி - 1. வேத விரோதமான வாதம் சென்றனன் இராவணன் வருதலை அர செய்து மஹருஷிகளாலும் திரேதாக்னி வத்தால் அறிந்த இவன் அவன் சமீபித்தல் யாலும் நீ பிரம்மகத்தி செய்தவனாவாய் அறிந்ச, இராவணனைப் பிடித்துக் கக்கத் எனச் சபிக்கப்பட்டவர். அச்சாபம் சிவ தில் இயக்கி இருக்கிய கையுடன் மற்றக் நீக்கப்பட்டுப் புனிதனாயினவர். கடல்களிலும் ஸ்நானஞ்செய்து சிவபூசை (பார - அசா.) முடித்துத் தன் நகர்வந்து விடுக்க, இசா 2. வான்மீகியைக் காண்க. வணன் அஞ்சி இவனுடன் நட்புக்கொண் வாலாஸ் இதனைச் சீனத்துக் குதிரை டனன். இவனுடன் மாயாவி என்னும் என்பர். வட துருவ சமுத்திரவாசி. இது ஒரு அசுரன் யுத்தஞ்செய்து ஆற்றாமல் 10-15 அடிகள் நீளமுள்ளது. தேகம் பிலத்துள் நுழைய, இவனும் தன் தம்பி தடித்துக் கொழுத்திருக்கிறது, சாம்பல் யைப் பிலத்துவார வாயிலில் காவல் நிறம்; தோல் அழுத்தமானது. கழுத்து வைத்து அகானைப் பின்தொடர்ந்தனன். குறுகித் தலைபருந்துக் கண்கள் சிறுத் பின் தொடர்ந்த வாலி (உ.அ) மாதம் வரை திருக்கிறது. இதற்கு முகத்தில் மீசை யில் அவ்விடம் யுத்தஞ்செய்து அசுரனைக் பருத்து வலுத்து நீண்ட இரண்டு கொம்புக கொன்றனன். தமயன் சொற்படி துவார ளிருக்கின்றன. அது (2) அடி நீள வாயிலில் காத்திருந்த தம்பி நெடுநாள் முள்ளது. கடலி னடியிலிருந்து ஆனமையால் தமயனை அசுரன் கொன் மேல்பாகத்திற்கு வருகையில் பற்களால் ஈன் என எண்ணிப் பிலவாயிலை அடை பனிப்பாறைகளைத் தொளைத்துக்சொண்டு த்து அரசாண்டு இருந்தனன். இதற்கு மேலெழும். முன் துந்துமி என்னும் அரக்கன் யுத்தத் வாழை -- இது இந்தியாவில் எச்காலமும் திற்குவர அவனைக்கொன்று அவன் உட பயன் தரும் மரம். இதன் பழம் அதியினிமை லைப் பந்து அடித்ததால் அது மதங்கர்மக யானது. இதன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் பயன் யில் விழுந்தது. அதனால் மதங்கர் கோபி இதில் ரஸ்தாளி, சருவாழை, த்து இம்மலையை மிதிக்கில் தலைவெடிக்க கொட்டை வாழை, செவ்வாழை, பூவா எனச் சாபம் பெற்றவன். சுக்கிரீவன் தான் ழை, பேயன் வாழை, மொந்தன் வாழை, இறந்ததாக எண்ணி அரசாண்டதால் கர்ப்பூரவாழை, யானை வாழை எனப் பல கோபித்து அடித்துத் துரத்த, அவன் அஞ்சி வகையுண்டு. விசிறிவாழை யென்பது இரிசிகபர்வதம் அடைய, அப்பர்வதத்தில் வேறொருவகை. சாபத்துக்கு அஞ்சி நின்றவன், சுக்கிரீ வாழைமாம் - இது இந்து தேசத்து மரம். வன் இராமரைத் துணை கொண்டு துணை அதிகப் பயனுள்ளது. இதற்கு வித்தில்லை. வலியால் யுத்தத்திற்கு அழைத்தகைச் ஒரு கன்று நட்டால் அது பலநாட்கள் படுவது.
வாலி 1414 வர்ழைமரம் வாலி பிரான இந்திரன் குமாரன் இருகதாச்சு கேட்டு மனைவியான தாரை தடுக்கவும் அல்லது இருக்ஷவிரசனை இவர்கள் பிறப் கேளாமற் சென்று யுத்தஞ்செய்து இராமர் பைப் பற்றிக் காண்க . இவன் தம்பி சுக் எய்த பாணத்தைப் பிடித்து அதில் இராம கிரீவன் இவன் தேவாசுார் அமுதங்கடை மூர்த்தியின் பெயர் கண்டு நிந்தித்துப் பின் கையில் தேவர் வேண்ட மந்தரமலையைக் அறிவுதோன்றித் துதித்துத் தன் தம்பியைச் கடைந்தவன் . இவன் எதிரில் இருந்து காக்கவேண்டிக் கொண்டு உயிர் நீத்தவன் . யுத்தஞ்செய்யும் ஒவ்வொருவனுடைய பாதி வாலிந்தி பிரசவித்த பின் உண்டாம் வலி இவனை அடையும்படி இந்திரன் இவ முதல் ருதுகாலத்தில் புருஷனைச் சேர்ந்து னுக்கு வாரம் தந்து ஒரு பொன்மாலையைச் கருப்பத்தை யடைந்த ஸ்திரீ . ( ஜீவ . ) சூட்டினான் . நாள் தோறும் எண்டிசைக் வாலுகார்ணவம் இமயத்திற்கு வடக்கி கடலிலும் தீர்த்தம் ஆடிச் சிவபூசைசெய்து லுள்ள ஒரு மணல்வெளி . பாண்டவர்கள் வருவோன் . இவன் ஒருநாள் கடல் ஆடச் அறவடைந்து செல்கையில் இதைக் கண்ட சென்றிருக்கையில் திக்குவிஜயத்திற்கு னர் . ( பார - மஹப்பிர . ) வந்த இராவணன் இவன் பட்டணத்திற் வாலுகாயந்திரம் வாயகன்ற பாத்திரத்தி சென்று இவனைக் காணாது இவன் சென் டையில் மருந் தமைத்த குப்பியையிட்டு றிருக்கும் கடல் அடைந்து அவ்விடம் சிவ மணல் நிரப்பி அடியில் தீயிட்டெரிப்ப பூசை செய்து கொண்டு இருக்கும் இவனைப் தற்கான பொறி . பிடிக்க எதிரில் செல்லாது மெல்லெனச் வால்மீகி - 1. வேத விரோதமான வாதம் சென்றனன் இராவணன் வருதலை அர செய்து மஹருஷிகளாலும் திரேதாக்னி வத்தால் அறிந்த இவன் அவன் சமீபித்தல் யாலும் நீ பிரம்மகத்தி செய்தவனாவாய் அறிந்ச இராவணனைப் பிடித்துக் கக்கத் எனச் சபிக்கப்பட்டவர் . அச்சாபம் சிவ தில் இயக்கி இருக்கிய கையுடன் மற்றக் நீக்கப்பட்டுப் புனிதனாயினவர் . கடல்களிலும் ஸ்நானஞ்செய்து சிவபூசை ( பார - அசா . ) முடித்துத் தன் நகர்வந்து விடுக்க இசா 2. வான்மீகியைக் காண்க . வணன் அஞ்சி இவனுடன் நட்புக்கொண் வாலாஸ் இதனைச் சீனத்துக் குதிரை டனன் . இவனுடன் மாயாவி என்னும் என்பர் . வட துருவ சமுத்திரவாசி . இது ஒரு அசுரன் யுத்தஞ்செய்து ஆற்றாமல் 10-15 அடிகள் நீளமுள்ளது . தேகம் பிலத்துள் நுழைய இவனும் தன் தம்பி தடித்துக் கொழுத்திருக்கிறது சாம்பல் யைப் பிலத்துவார வாயிலில் காவல் நிறம் ; தோல் அழுத்தமானது . கழுத்து வைத்து அகானைப் பின்தொடர்ந்தனன் . குறுகித் தலைபருந்துக் கண்கள் சிறுத் பின் தொடர்ந்த வாலி ( உ.அ ) மாதம் வரை திருக்கிறது . இதற்கு முகத்தில் மீசை யில் அவ்விடம் யுத்தஞ்செய்து அசுரனைக் பருத்து வலுத்து நீண்ட இரண்டு கொம்புக கொன்றனன் . தமயன் சொற்படி துவார ளிருக்கின்றன . அது ( 2 ) அடி நீள வாயிலில் காத்திருந்த தம்பி நெடுநாள் முள்ளது . கடலி னடியிலிருந்து ஆனமையால் தமயனை அசுரன் கொன் மேல்பாகத்திற்கு வருகையில் பற்களால் ஈன் என எண்ணிப் பிலவாயிலை அடை பனிப்பாறைகளைத் தொளைத்துக்சொண்டு த்து அரசாண்டு இருந்தனன் . இதற்கு மேலெழும் . முன் துந்துமி என்னும் அரக்கன் யுத்தத் வாழை -- இது இந்தியாவில் எச்காலமும் திற்குவர அவனைக்கொன்று அவன் உட பயன் தரும் மரம் . இதன் பழம் அதியினிமை லைப் பந்து அடித்ததால் அது மதங்கர்மக யானது . இதன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் பயன் யில் விழுந்தது . அதனால் மதங்கர் கோபி இதில் ரஸ்தாளி சருவாழை த்து இம்மலையை மிதிக்கில் தலைவெடிக்க கொட்டை வாழை செவ்வாழை பூவா எனச் சாபம் பெற்றவன் . சுக்கிரீவன் தான் ழை பேயன் வாழை மொந்தன் வாழை இறந்ததாக எண்ணி அரசாண்டதால் கர்ப்பூரவாழை யானை வாழை எனப் பல கோபித்து அடித்துத் துரத்த அவன் அஞ்சி வகையுண்டு . விசிறிவாழை யென்பது இரிசிகபர்வதம் அடைய அப்பர்வதத்தில் வேறொருவகை . சாபத்துக்கு அஞ்சி நின்றவன் சுக்கிரீ வாழைமாம் - இது இந்து தேசத்து மரம் . வன் இராமரைத் துணை கொண்டு துணை அதிகப் பயனுள்ளது . இதற்கு வித்தில்லை . வலியால் யுத்தத்திற்கு அழைத்தகைச் ஒரு கன்று நட்டால் அது பலநாட்கள் படுவது .