அபிதான சிந்தாமணி

வாரயோகபலம் 1413 வாலாமிர்தன் வாாயோகபலம் சுபவாரத்தில் சித்த 2. பாற்கடற் பிறந்தவள். கள்ளுக்குத் யோகமாதல், அமிர்தயோகமாதல், தேவதை; இவளை அசுரர் கொண்டனர். யோகமாதல் வரில் எல்லாத் தோஷங்களை 3. வருணன் பாரியை. இவளுக்குக் யும் கெடுத்து எல்லா நன்மைகளையும் தரும், கௌரி என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு, (பா. (விதானமாலை.) சபா.) வாாவிசேஷம் ஞாயிறு உத்தியோகஞ்செ வார்ட்சி - தசபிரேசதசர் பாரியை. ய்ய, திங்கள் விதைவிதைக்க, செவ்வாய் ளுக்கு மாரிட்சை என்றும் ஒரு பெயர் போர்செய்ய, புதன் வித்யாரம்பஞ்செய்ய, உண்டு. (பா. ஆதி.) வியாழம் விவாகஞ்செய்ய, வெள்ளி மயிர் வார்த்தஷேமி திரிகர்த்தராஜனுக்கு ஒரு கழிக்க, சனி தவஞ்செய்ய உத்தமம். பெயர். (பா. ஆதி.) வாரஹோரையின் பலன் - நாளொன்றுக்கு வார்த்தீகநீகன் -- Vணாமூர்த்தி என்போ 24 ஹோரையாம். - அவை மணியெனப் னுக்குப் பிதா. (சிலப்பதிகாரம்) படும். அந்த ஓராதிபர் எழுவர்: அவர் வார்ஷநேயன் விருஷ்ணி வம்சத்தில் கீழ்க்கண்ட முறைப்படி அன்று வாராதி பிறந்த கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பெயர். நௗ பன்முதலாக வருவர். உதயமணி 6 முதல் னுக்குச் சாரதி. (பா, வன.) 7-வரை ஒரோசையாகும். இப்படி எழு வாலகில்லியர் - 1. பிரமன் மானஸபுத்ரனா வரும் 3 வட்டஞ் சென்று 4-ஆம் வட்டத் கிய கிருது என்பவனுக்குப் பிறந்தவர். தில் 3-ஆம் ஹோராதிபன் முடிவாகவரும் தாய் கிரியை. இவர்கள் அறுபதினாயிரவர் ஹோரைக ளிருபத்து நான்குமாம். அங்குஷ்ட அளவினதாகிய தேகத்தைப் வாராகம் மகா தேசத்திலுள்ள ஒரு பெற்றவர். மகா தவசிரேட்டர். இவர் பர்வதம். கள் நாள்தோறும் சூரியாதத்தைப் பிரதக்ஷி வாராதிபர் ஒராதிபர் பலன் - ஞாயிறு ணஞ் செய்து கொண்டிருப்பர். இந்திர அருக்கன், மரித்தல். வெள்ளி - புகர், மங்க னைக் கருடனால் அவமானப்படும்படி சாபம் எம். புதன் -புந்தி, புத்திரரால் மகிழ்தல். இட்டவர், கருடனால் இவர்கள் இருந்த திங்கள் - இந்து சந்தோஷித்தல். சனி. மாக்கிளையோடு அசையாது தூக்கப்பெற்று மந்தன், சிறை, சிலுகு. வியாழன் - அந்த இமயமலையில் விடப்பெற்றவர். இவர்கள் ணன், பாக்கியம், செவ் - சேய், யுத்தம், பிரமன் உரோமங்களில் பிறந்தவர் என்று இவற்றில் ஞாயிறு, செவ்வாய், சனி. கூறுவர். இவர்கள் இந்திரனிடம் ஹோரைகள் ஆகா. கொண்டு வேறு இந்திரனைப் படைத்தனர். வாராமைக்கழிதல் - உயாந்த மூங்கிலன்ன பிரமனைக் காண்க. தோளினான் சொகினவிகற்பத்தால் வடித்த 2. வானப்பிரஸ்த ஆச்சிரமத்தைச் சேர்ந் வேலினையுடைய தலைவன் வாராதொழிய புது தானியம் கண்டவுடன் பழை அதற்கு அழிந்தைக் கூறுந்துறை. யதை விடுப்பர். (பு. வெ. பெருந்தி) 3. சிவார்ச்சனையால் ஸோமகர்த்தாவாய் வாராவதி -1 சிறு கடலையும் ஆறுகளை ஒருவராலுஞ் செயிக்கமுடியாத கருட யும் கடக்கும் பாலம். இது முதல் முதல் னைச் செயித்தவர். (சிவமகா. புரா.) காக்கிளைகளாலும் பலகைகளாலும் செய் வாலகேசன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன். பப்பட்டுப் பிறகு விருத்தியான தாம். தற் வாலகோகிலன் - விஜய நகரத்தரசராகிய காலம் கதவுபோல் வாராவதிகள் எடுக்க கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்திருந்த ஒரு அமைக்க இருக்கின்றன. தமிழ்க்கவி. தத்வப்பிரகாசரைக் காண்க. 2. இது ஆறு அகழி முதலியவற்றைத் வாலம்பேரிசாத்தனார் - மதுரை ஆருலவிய தாண்டிச் செல்வதற்குச் செய்யப்பட்ட நாட்டு ஆலம்பேரி சாத்தனா ரெனவும், கட்டடம். . இது மரத்தினாலும், கல்லினா ஆலம்பேரி சாத்தனாரெனவு மிவர் சுடறப் லும் செய்யப்படுவது. படுவர். ஆலம்பேரி சாத்தனாரைக் காண்க. வாரிதாசன் சந்திரகுப்தன் குமாரன். வாலலிங்கையர் - சிக்கமாதையர் குமாரர். இவன் குமாரன் அசோகவர்த்தனன். வாலவிருத்தை யோசஞ்செய்து கொண் வாருணம் - உபபுராணத்துள் ஒன்று. டிருந்த ஒருத்தி, கருடனைக் காண்க. வாருணீ- 1. வருணன் குமாரி. பலராமர் வாலாமிர்தன் - ஒரு அரசன், சுசீந்திரம் பாரிகளில் ஒருத்தி. ஆண்டவன். தவர்,
வாரயோகபலம் 1413 வாலாமிர்தன் வாாயோகபலம் சுபவாரத்தில் சித்த 2. பாற்கடற் பிறந்தவள் . கள்ளுக்குத் யோகமாதல் அமிர்தயோகமாதல் தேவதை ; இவளை அசுரர் கொண்டனர் . யோகமாதல் வரில் எல்லாத் தோஷங்களை 3. வருணன் பாரியை . இவளுக்குக் யும் கெடுத்து எல்லா நன்மைகளையும் தரும் கௌரி என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு ( பா . ( விதானமாலை . ) சபா . ) வாாவிசேஷம் ஞாயிறு உத்தியோகஞ்செ வார்ட்சி - தசபிரேசதசர் பாரியை . ய்ய திங்கள் விதைவிதைக்க செவ்வாய் ளுக்கு மாரிட்சை என்றும் ஒரு பெயர் போர்செய்ய புதன் வித்யாரம்பஞ்செய்ய உண்டு . ( பா . ஆதி . ) வியாழம் விவாகஞ்செய்ய வெள்ளி மயிர் வார்த்தஷேமி திரிகர்த்தராஜனுக்கு ஒரு கழிக்க சனி தவஞ்செய்ய உத்தமம் . பெயர் . ( பா . ஆதி . ) வாரஹோரையின் பலன் - நாளொன்றுக்கு வார்த்தீகநீகன் -- V ணாமூர்த்தி என்போ 24 ஹோரையாம் . - அவை மணியெனப் னுக்குப் பிதா . ( சிலப்பதிகாரம் ) படும் . அந்த ஓராதிபர் எழுவர் : அவர் வார்ஷநேயன் விருஷ்ணி வம்சத்தில் கீழ்க்கண்ட முறைப்படி அன்று வாராதி பிறந்த கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பெயர் . நௗ பன்முதலாக வருவர் . உதயமணி 6 முதல் னுக்குச் சாரதி . ( பா வன . ) 7 - வரை ஒரோசையாகும் . இப்படி எழு வாலகில்லியர் - 1. பிரமன் மானஸபுத்ரனா வரும் 3 வட்டஞ் சென்று 4 - ஆம் வட்டத் கிய கிருது என்பவனுக்குப் பிறந்தவர் . தில் 3 - ஆம் ஹோராதிபன் முடிவாகவரும் தாய் கிரியை . இவர்கள் அறுபதினாயிரவர் ஹோரைக ளிருபத்து நான்குமாம் . அங்குஷ்ட அளவினதாகிய தேகத்தைப் வாராகம் மகா தேசத்திலுள்ள ஒரு பெற்றவர் . மகா தவசிரேட்டர் . இவர் பர்வதம் . கள் நாள்தோறும் சூரியாதத்தைப் பிரதக்ஷி வாராதிபர் ஒராதிபர் பலன் - ஞாயிறு ணஞ் செய்து கொண்டிருப்பர் . இந்திர அருக்கன் மரித்தல் . வெள்ளி - புகர் மங்க னைக் கருடனால் அவமானப்படும்படி சாபம் எம் . புதன் -புந்தி புத்திரரால் மகிழ்தல் . இட்டவர் கருடனால் இவர்கள் இருந்த திங்கள் - இந்து சந்தோஷித்தல் . சனி . மாக்கிளையோடு அசையாது தூக்கப்பெற்று மந்தன் சிறை சிலுகு . வியாழன் - அந்த இமயமலையில் விடப்பெற்றவர் . இவர்கள் ணன் பாக்கியம் செவ் - சேய் யுத்தம் பிரமன் உரோமங்களில் பிறந்தவர் என்று இவற்றில் ஞாயிறு செவ்வாய் சனி . கூறுவர் . இவர்கள் இந்திரனிடம் ஹோரைகள் ஆகா . கொண்டு வேறு இந்திரனைப் படைத்தனர் . வாராமைக்கழிதல் - உயாந்த மூங்கிலன்ன பிரமனைக் காண்க . தோளினான் சொகினவிகற்பத்தால் வடித்த 2. வானப்பிரஸ்த ஆச்சிரமத்தைச் சேர்ந் வேலினையுடைய தலைவன் வாராதொழிய புது தானியம் கண்டவுடன் பழை அதற்கு அழிந்தைக் கூறுந்துறை . யதை விடுப்பர் . ( பு . வெ . பெருந்தி ) 3. சிவார்ச்சனையால் ஸோமகர்த்தாவாய் வாராவதி -1 சிறு கடலையும் ஆறுகளை ஒருவராலுஞ் செயிக்கமுடியாத கருட யும் கடக்கும் பாலம் . இது முதல் முதல் னைச் செயித்தவர் . ( சிவமகா . புரா . ) காக்கிளைகளாலும் பலகைகளாலும் செய் வாலகேசன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . பப்பட்டுப் பிறகு விருத்தியான தாம் . தற் வாலகோகிலன் - விஜய நகரத்தரசராகிய காலம் கதவுபோல் வாராவதிகள் எடுக்க கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்திருந்த ஒரு அமைக்க இருக்கின்றன . தமிழ்க்கவி . தத்வப்பிரகாசரைக் காண்க . 2. இது ஆறு அகழி முதலியவற்றைத் வாலம்பேரிசாத்தனார் - மதுரை ஆருலவிய தாண்டிச் செல்வதற்குச் செய்யப்பட்ட நாட்டு ஆலம்பேரி சாத்தனா ரெனவும் கட்டடம் . . இது மரத்தினாலும் கல்லினா ஆலம்பேரி சாத்தனாரெனவு மிவர் சுடறப் லும் செய்யப்படுவது . படுவர் . ஆலம்பேரி சாத்தனாரைக் காண்க . வாரிதாசன் சந்திரகுப்தன் குமாரன் . வாலலிங்கையர் - சிக்கமாதையர் குமாரர் . இவன் குமாரன் அசோகவர்த்தனன் . வாலவிருத்தை யோசஞ்செய்து கொண் வாருணம் - உபபுராணத்துள் ஒன்று . டிருந்த ஒருத்தி கருடனைக் காண்க . வாருணீ- 1. வருணன் குமாரி . பலராமர் வாலாமிர்தன் - ஒரு அரசன் சுசீந்திரம் பாரிகளில் ஒருத்தி . ஆண்டவன் . தவர்