அபிதான சிந்தாமணி

ஆநந்ததீர்த்தர் 131 ஆந்திரம் தனர். னெனக் கேட்டு அவ்வகையே பொழுது இவர் கழுத்தைநெருக்கி அவர்கள் களைத்து 'போம்வரையில் அவன் செய்து ஆசாரியரி விழ, அவர்களுக்குத் தமது கைப்பெரு டத்துப் பரவசப்பட்டனன். இவர் கங்கை விரலை ஊன்றியதைத் தூக்கக்கூறி அபர்க யைத் தாண்டப் படகிலாமைகண்டு தம் ளதை இடம்விட்டுப் பெயர்க்கா திளை தக் மாணாக்கர் தம்மைப் பிடித்துவரக் கங்கை கண் டவமதித்து, சிலகாலமிருந்து தது யை நடந்து தாண்டி, அக்கங்கைக்கரைக்க பூசை முதலியவைகளைப் பத்மநாபதீத்த ணிருந்த து ருக்க அரசனொருவனுக்கு ரிடம் ஒப்புவித்துத் தாம் பதரியடைந் அவன் பாஷை அறியாதிருந்தும் அவன் பாஷையில் விடையளித்து, தம்மிடம் ஆநந்தமதம் - இம்மதத்தாபகர் இராமாநந் வந்த கள் வரை அவர்க்கவரே வதையுண்டு தர். இவர் கிறிஸ்து பிறந்த (கச) வது சாகச்செய்து, மற்றொரு இடத்தில் நூறு சகாத்தத்தில் பிரபலமான விஷ்ணு பக்தரா கள்வர் எதிர்க்கத் தமது சீடராகிய உபேங் யிருந்தனர். இவர் மதம் சற்றேறக்குறைய திர தீர்த்தரிட மிருந்த கோடரியால் அவர் இராமாநுஜ மதத்தை யொத்தது. இம் களைத் தாமே வதைத்து, இமயபர்வதத் மதத்தவர் கோபி சந்தனத்தால் தென்கலை தருகில் பூஜைப்பெட்டகம் தாங்கித் தமக்கு திருமண்போலிட்டு இராம மூர்த்தியை மன்செல்லும் சத்திய தீர்த்தரைப் புலியு உபாசிப்பர். இம்மதத்தவர் ஆக்ரா முத ருககொண்டு கொல்லவந்த அரக்கனைக் லிய தேசங்களில் அதிகம். கையாலறைந்து கொன்று பதரியடைந்து ஆநந்தன் -- சூரிய சன்மாவைக் காண்க வியாசரைக்கண்டு அவர் தமக்குக் கொடுத்த ஆநர்த்தம் - துவாரகைக் கருகிலுள்ள ஒரு எட்டு விஷ்ணுமூர்த்திகளைப் பெற்று அவர் தேசம். ஆநர்த்தனால் நிருமிக்கப்பட்டது. கட்டளையால் பாரத தாத்பர்யம் செய்ய ஆநர்த்தன்-(சங்.) சர்யாதியின் குமரன். உத்தரவு பெற்று மீண்டு, கங்கையைத் | இவன் குமான் ரைவ தன். குசத்தலி 'தம்பிக்கச்செய்து அதில் நடந்து தாண்டி | என்னும் பட்டணத்தை ஆண்டவன். அதின் தீரத்தில் கங்கை பெண்ணுருவ ஆநாகரோகம் - அபானவாயுவும், உதான டைந்து தம்மை வணங்கப்பெற்று, தம் வாயுவும் இரண்டும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து சீடர் பலத்தால் செருக்கடைந்தமைகண்டு வயிற்றைப் பிகுவாக இழுத்துக்கொண்டு அவர்களை அடக்கவெண்ணிப் பதினைவ வயிற்றிரைச்சல், மலச்சிக்கல், சரம், சுவா ரைத் தாம் ஒருவரே பூமியில் தள்ளியெ சம் முதலிய உபத்திரவ முண்டாக்குவது, ழுந்திராதிருக்கச் செய்து, இந்திரபுரியெ இது அஷ்டிலாரோகம், பிரத்தியஷ்டிலா னும் மாயசந்நியாசிகர்மம் பிரதானமென்று ரோகம், துனிசோகம், பிரதி துனிரோகம், எதிர்க்க அவனைவென்று, கோவிஷய சலகூர்மரோகம் எனப் பாகுபடும். இந்தச் கிராமத்தில் பூவாது காயாதிருந்த மரங்க சலகூர்மரோகத்தை ரோமைக்கட்டியென் ளைக் காய்க்கச்செய்து, மாயாவாதியாகிய றும், ஊராமைக்கட்டியென்றும், கொண் புண்டரீகபுரி என்பவனை வாதில் வென்று, டைகட்டி, வல்லைகட்டி யெனவுங் கூறு பத்ம தீர்த்தனை வென்று, ஜயசிங்கராசனை வர். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்.) நட்புக்கொண்டு, திரிவிக்ரம பண்டி தனைச் ஆநீகன்--ஆநகன் குமாரன். யதுவம்சத்தவன் சிஷ்யனாக்கிக்கொண்டு, முப்பத்தேழுகிரங் ஆந்தரகம் - கிருஷ்ணா , காவேரி நதிகளுக்கு தங்களியற்றினர். இவர் மாணாக்கர்கள், மத்தியிலுள்ள தேசம். (The country விஷ்ணு தீர்த்தர், இருஷிகேச தீர்த்தர்,ஐநா between Godavery and Krishna.) ர்த்தன தீர்த்தர், நாவிம்ம தீர்த்தர், உபேந் ஆந்தரன் - பலியின் மனைவியிடம் தீர்க்க திரதீர்த்தர், வாமன தீர்த்தர், ஸ்ரீராம தபசா லுதித்த குமரன். தீர்த்தர், அதோக்ஷ தீர்த்தர், திரிவிக்ரம ஆந்திரம் - கண்ணுவர் முதலியவரால் நிரு பண்டிதர் முதலியோர். இவர், தம் மிக்கப்பட்ட தெலுங்கு பாஷை, இப் மாணாக்கருக்குப் பாடஞ் சொல்லுகையில் பாஷை வழங்குந் தேசத்திற்கும் ஆந்திரம் தீபமவியக்கால் விரலில் ஒளியுண்டாக்கிப் என்று பெயர். இது மேற்குத்தொடர்ச்சி படிப்பித்து, மனி தெரெடுக்கக் கூடாத ஒரு மலையை மேற்கிலும், கோதாவரி கிரு பெரும்பாறையைத் தூக்கிப் பலர்க்கும் ஷ்ணை நதிகளை வடக்கிலும் தெகிலு பயன்பெறச் செய்து, கடிஜா எனும் மாகக்கொண்ட தேசம். இது தலிங் பலாஷ்டிகனும் அவன் சகோதரனும் கூடி | கானா எனப்படும்.
ஆநந்ததீர்த்தர் 131 ஆந்திரம் தனர் . னெனக் கேட்டு அவ்வகையே பொழுது இவர் கழுத்தைநெருக்கி அவர்கள் களைத்து ' போம்வரையில் அவன் செய்து ஆசாரியரி விழ அவர்களுக்குத் தமது கைப்பெரு டத்துப் பரவசப்பட்டனன் . இவர் கங்கை விரலை ஊன்றியதைத் தூக்கக்கூறி அபர்க யைத் தாண்டப் படகிலாமைகண்டு தம் ளதை இடம்விட்டுப் பெயர்க்கா திளை தக் மாணாக்கர் தம்மைப் பிடித்துவரக் கங்கை கண் டவமதித்து சிலகாலமிருந்து தது யை நடந்து தாண்டி அக்கங்கைக்கரைக்க பூசை முதலியவைகளைப் பத்மநாபதீத்த ணிருந்த து ருக்க அரசனொருவனுக்கு ரிடம் ஒப்புவித்துத் தாம் பதரியடைந் அவன் பாஷை அறியாதிருந்தும் அவன் பாஷையில் விடையளித்து தம்மிடம் ஆநந்தமதம் - இம்மதத்தாபகர் இராமாநந் வந்த கள் வரை அவர்க்கவரே வதையுண்டு தர் . இவர் கிறிஸ்து பிறந்த ( கச ) வது சாகச்செய்து மற்றொரு இடத்தில் நூறு சகாத்தத்தில் பிரபலமான விஷ்ணு பக்தரா கள்வர் எதிர்க்கத் தமது சீடராகிய உபேங் யிருந்தனர் . இவர் மதம் சற்றேறக்குறைய திர தீர்த்தரிட மிருந்த கோடரியால் அவர் இராமாநுஜ மதத்தை யொத்தது . இம் களைத் தாமே வதைத்து இமயபர்வதத் மதத்தவர் கோபி சந்தனத்தால் தென்கலை தருகில் பூஜைப்பெட்டகம் தாங்கித் தமக்கு திருமண்போலிட்டு இராம மூர்த்தியை மன்செல்லும் சத்திய தீர்த்தரைப் புலியு உபாசிப்பர் . இம்மதத்தவர் ஆக்ரா முத ருககொண்டு கொல்லவந்த அரக்கனைக் லிய தேசங்களில் அதிகம் . கையாலறைந்து கொன்று பதரியடைந்து ஆநந்தன் - - சூரிய சன்மாவைக் காண்க வியாசரைக்கண்டு அவர் தமக்குக் கொடுத்த ஆநர்த்தம் - துவாரகைக் கருகிலுள்ள ஒரு எட்டு விஷ்ணுமூர்த்திகளைப் பெற்று அவர் தேசம் . ஆநர்த்தனால் நிருமிக்கப்பட்டது . கட்டளையால் பாரத தாத்பர்யம் செய்ய ஆநர்த்தன் - ( சங் . ) சர்யாதியின் குமரன் . உத்தரவு பெற்று மீண்டு கங்கையைத் | இவன் குமான் ரைவ தன் . குசத்தலி ' தம்பிக்கச்செய்து அதில் நடந்து தாண்டி | என்னும் பட்டணத்தை ஆண்டவன் . அதின் தீரத்தில் கங்கை பெண்ணுருவ ஆநாகரோகம் - அபானவாயுவும் உதான டைந்து தம்மை வணங்கப்பெற்று தம் வாயுவும் இரண்டும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து சீடர் பலத்தால் செருக்கடைந்தமைகண்டு வயிற்றைப் பிகுவாக இழுத்துக்கொண்டு அவர்களை அடக்கவெண்ணிப் பதினைவ வயிற்றிரைச்சல் மலச்சிக்கல் சரம் சுவா ரைத் தாம் ஒருவரே பூமியில் தள்ளியெ சம் முதலிய உபத்திரவ முண்டாக்குவது ழுந்திராதிருக்கச் செய்து இந்திரபுரியெ இது அஷ்டிலாரோகம் பிரத்தியஷ்டிலா னும் மாயசந்நியாசிகர்மம் பிரதானமென்று ரோகம் துனிசோகம் பிரதி துனிரோகம் எதிர்க்க அவனைவென்று கோவிஷய சலகூர்மரோகம் எனப் பாகுபடும் . இந்தச் கிராமத்தில் பூவாது காயாதிருந்த மரங்க சலகூர்மரோகத்தை ரோமைக்கட்டியென் ளைக் காய்க்கச்செய்து மாயாவாதியாகிய றும் ஊராமைக்கட்டியென்றும் கொண் புண்டரீகபுரி என்பவனை வாதில் வென்று டைகட்டி வல்லைகட்டி யெனவுங் கூறு பத்ம தீர்த்தனை வென்று ஜயசிங்கராசனை வர் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் . ) நட்புக்கொண்டு திரிவிக்ரம பண்டி தனைச் ஆநீகன் - - ஆநகன் குமாரன் . யதுவம்சத்தவன் சிஷ்யனாக்கிக்கொண்டு முப்பத்தேழுகிரங் ஆந்தரகம் - கிருஷ்ணா காவேரி நதிகளுக்கு தங்களியற்றினர் . இவர் மாணாக்கர்கள் மத்தியிலுள்ள தேசம் . ( The country விஷ்ணு தீர்த்தர் இருஷிகேச தீர்த்தர் ஐநா between Godavery and Krishna . ) ர்த்தன தீர்த்தர் நாவிம்ம தீர்த்தர் உபேந் ஆந்தரன் - பலியின் மனைவியிடம் தீர்க்க திரதீர்த்தர் வாமன தீர்த்தர் ஸ்ரீராம தபசா லுதித்த குமரன் . தீர்த்தர் அதோக்ஷ தீர்த்தர் திரிவிக்ரம ஆந்திரம் - கண்ணுவர் முதலியவரால் நிரு பண்டிதர் முதலியோர் . இவர் தம் மிக்கப்பட்ட தெலுங்கு பாஷை இப் மாணாக்கருக்குப் பாடஞ் சொல்லுகையில் பாஷை வழங்குந் தேசத்திற்கும் ஆந்திரம் தீபமவியக்கால் விரலில் ஒளியுண்டாக்கிப் என்று பெயர் . இது மேற்குத்தொடர்ச்சி படிப்பித்து மனி தெரெடுக்கக் கூடாத ஒரு மலையை மேற்கிலும் கோதாவரி கிரு பெரும்பாறையைத் தூக்கிப் பலர்க்கும் ஷ்ணை நதிகளை வடக்கிலும் தெகிலு பயன்பெறச் செய்து கடிஜா எனும் மாகக்கொண்ட தேசம் . இது தலிங் பலாஷ்டிகனும் அவன் சகோதரனும் கூடி | கானா எனப்படும் .